Räntestöd för 10 år

Avgiftsfri statsborgen

Lägre marginal

BSP-räntestödslån gör det lättare att köpa din första bostad

BSP-systemet (dvs. bostadssparpremiesystemet) har många fördelar som stöder anskaffningen av din första bostad. 

  1. En fördel är det avgiftsfria räntestödet för de första 10 åren. Om räntan på lånet överstiger 3,8 % betalar staten räntestöd på 70 % på den överstigande delen. Med räntestöd avses alltså den del av räntan på lånet som staten betalar.
  2. Du får även avgiftsfri statsborgen för BSP-lånet. Statsborgen kan utgöra högst 25 % av lånet. Borgen avtalas separat i låneförhandlingarna.
  3. Dessutom är marginalen på BSP-räntestödslånet lägre än på ett motsvarande bostadslån för förstagångsköpare.

Så här får du BSP-lån hos oss – börja spara på BSP-kontot först

Börja spara i god tid när du drömmer om att köpa din första bostad. På BSP-kontot får du utöver den årliga skattefria inlåningsräntan på 1 % en tilläggsränta på 4 % för kontots öppningsår och de fem därpå följande åren förutsatt att villkoren för BSP-sparande uppfylls. 

När du har BSP-besparingar upptill 10 % av bostadens anskaffningspris kan du få ett BSP-lån som motsvarar BSP-besparingarna multiplicerat med nio. Om BSP-lånet inte räcker till för att köpa bostaden kan du ansöka om tilläggslån.

Du kan öppna ett BSP-konto om du är 15–44 år gammal förutsatt att du inte tidigare har ägt 50 % eller mer av en bostad eller fastighet. 

Läs mer om BSP-kontot.

Ansök om BSP-lån med bolåneansökan

Du kan ansöka om BSP-lån med bolåneansökan och du måste uppfylla normala kriterier för beviljande av kredit. Du kan få BSP-lån tidigast i 18 års ålder. 

Vi kontaktar dig för att boka tid för låneförhandlingar efter att du har skickat bolåneansökan. I låneförhandlingarna diskuterar vi BSP-lånebeloppet, lånetiden och räntan samt frågor kring köp av din första bostad.

Läs mer om låneförhandlingar.

Räntan på BSP-lån är lägre än räntan på motsvarande bostadslån

Räntan på BSP-lånet består av en marginal och referensränta. Vi avtalar om marginalen i låneförhandlingarna, och referensräntan fastställs enligt räntenivån vid tidpunkten då lånet tas ut. 

Du får en lägre marginal då du köper din första bostad med BSP-lån än om du köpte den med ett vanligt bostadslån.

Läs mer om räntan på bostadslånet.

Maximibeloppet av BSP-lånet varierar beroende på bostadens läge och antalet sökande

Maximibeloppet av BSP-räntestödslånet varierar beroende på var du tänker köpa en bostad. Maximibeloppet av BSP-lånet påverkas också av om du köper bostaden ensam eller tillsammans med en annan BSP-lånesökande. 

Bostaden som du tänker köpa med BSP-lånet ska vara belägen i Finland och du ska köpa minst 50 % av den. BSP-lånet beviljas dock inte enbart för köp av en tomt eller en bostadsrättsbostad.

Vid behov får du tilläggslån utöver BSP-lånet

Du kan ansöka om tilläggslån utöver BSP-lånet då priset på bostaden du köper överstiger beloppet av räntestödslånet. Beloppet av BSP-räntestödslånet beräknas genom att multiplicera BSP-besparingarna med nio. BSP-lånet och tilläggslånet kan tillsammans utgöra högst 90 % av bostadens anskaffningspris. Beakta att tilläggslånet har samma villkor som ett vanligt bostadslån.

Utöver BSP-räntestödslånet kan du få statsborgen också för BSP-tilläggslånet. Borgen kan uppgå till högst 25 % av båda lånen. Du får en avgiftsfri borgen för BSP-räntestödslånet medan borgen för tilläggslånet är avgiftsbelagd. Det högsta borgensbeloppet är 60 000 euro per bostad.

Maximibelopp för BSP-lån från 1.4.2024

Enskild BSP-lånesökande

Helsingfors 230 000 €

Esbo, Vanda och Grankulla 185 000 €

Tammerfors, Åbo 160 000 €

Övriga kommuner 140 000 €

Två BSP-lånesökande

Helsingfors 345 000 €

Esbo, Vanda och Grankulla 277 500 €

Tammerfors, Åbo 240 000 €

Övriga kommuner 210 000 €

Exempel på BSP-lån och effektiv ränta

Du får lån då du har sparat 10 % av bostadens anskaffningspris på BSP-kontot.

Ta del av exemplet om BSP-lånet

Amorteringssätt

Nordea erbjuder flera sätt att amortera på bostadslån. Du kan välja det amorteringssätt som passar dig bäst.

Läs mer om olika amorteringssätt för bostadslån

Statsborgen för bostadslån

Förstagångsköpare får statsborgen avgiftsfritt för BSP-räntestödslånet.

Läs mer om statsborgen för bostadslån

Priser
Valutakredit
Villkor för BSP-lån från 1.1.2023

Ränta på BSP-lån och andra kostnader

De största kostnaderna för bostadslånet är den avtalade marginalen på lånet samt den valda referensräntan, såsom 12 månaders euriborränta. I bostadslånet ingår även andra mindre kostnader som har att göra med exempelvis uppläggningen eller betalningen av bostadslånet. Summan av dessa kostnader utgör den effektiva räntan på bostadslånet. 

Läs mer om räntan på bostadslånet

Exempel på BSP-lån och effektiv ränta

Du kan få BSP-lån då du har sparat 150–4 500 euro per kvartal på ditt BSP-konto i minst åtta kvartal. Du kan få BSP-lån upp till ett belopp som motsvarar 9-faldigt besparingarna på ditt BSP-konto och högst 90 % av bostadens anskaffningspris. Dessutom inverkar kommunen där bostaden är belägen på beloppet av BSP-räntestödslånet.

Exempel på BSP-lån:

Du tar ett lån på 120 000 euro. Lånetiden är 24 år och räntan på lånet 4,10 % (04/2024). Den effektiva räntan är 4,3 % och omfattar en uppläggningsavgift på 480 euro och en avgift för automatisk debitering av lånets betalningsrat på 2,50 euro/månad. Antalet betalningsrater är 288. Det sammanlagda beloppet av krediten och kreditkostnaderna är 190 863 euro. Månadsraten (annuitet) är 658 euro.

Lånetiden samt beloppet av lånet och räntan är ett kalkylmässigt representativt exempel på BSP-lån som Nordea erbjuder. Det handlar dock om ett riktgivande exempel som har beräknats utifrån antaganden. Exemplet på BSP-lånet motsvarar inte nödvändigtvis den effektiva räntan på det lån som beviljas. Exemplet beaktar inte det räntesöd som staten betalar.

I prislistan nedan kan du kolla avgifterna och priserna för våra bostadslån.

Vanliga avgifter i anslutning till bostadslån

SpecifikationPris

Uppläggningsavgift*

0,4 % dock minst 300 €
Höjning av uppläggningsavgiften när tredje man ställer säkerhet eller borgen för lånet
Höjningen gäller inte BSP-räntestödslån
100,00 €
Deluttag30,00 €
Automatisk debitering av betalningsrat för lån som tagits ut före 1.2.20212,30 €
Automatisk debitering av betalningsrat för lån som tagits ut efter 31.1.2021
2,50 €

Anslutning av FlexAmortering till bostadslån via nät- eller mobilbanken
(För att kunna ansluta FlexAmortering till ett befintligt bostadslån ska låneraterna alltid debiteras automatiskt. För automatisk debitering tar vi ut en avgift enligt prislistan.)

0,00 €

Anslutning av FlexAmortering till ett nytt bostadslån på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst

0,00 €
Anslutning av FlexAmortering till ett befintligt bostadslån på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst
För att kunna ansluta FlexAmortering till ett befintligt bostadslån ska låneraterna alltid debiteras automatiskt. För automatisk debitering tar vi ut en avgift enligt prislistan.)
250,00 €
Förhandsmeddelande om debitering av lånet på papper eller i nätbanken0,00 €
Betalning av krediten, faktura på papper4,10 €
Betalningspåminnelse till gäldenären, borgensmannen eller den som ställt tredjemanspant (pris/st.)5,00 €
Ändring av betalningsplanen i nät- eller mobilbanken150,00 € 
Ändring av betalningsplanen på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst250,00 €
Ändring av förfallodagen eller låneskötselkontot i nät- eller mobilbanken (mindre ändring av betalningsplanen)
0,00 €
Ändring av förfallodagen eller låneskötselkontot på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst (mindre ändring av betalningsplanen)
50,00 €
Då gäldenären byts eller i en situation då endera gäldenären ensam åtar sig ansvaret för lånet **200,00 €
Ändring av räntan i nät- eller mobilbanken250,00 €
Ändring av räntan på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst300,00 €
Ändring av marginalen på Nordeas kontor eller per telefon/meddelande i Nordea Kundtjänst250,00 €
Inhämtande av borgensmannens eller pantägarens samtycke till ändring av lånevillkoren, såsom ändrad betalningsplan eller ränteändring35,00 €
Överföring av lånet till en annan bank på kundens begäran Tas ut av den andra banken. **150,00 €
Sändning av kredithandling och säkerhet till en annan bank. Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.50,00 €
Intyg över skuldbelopp och ränta på beloppet på kundens begäran10,00 €
Sändning av aktiebrev till kunden på hens begäran då aktiebrevet digitaliseras50,00 €
Handläggningsavgift för bostadsaffär utan att lån tas i Nordea eller då affären görs i säljarens bank250,00 €

Avgifterna för bostadslån utan säkerhet som tagits ut efter 1.9.2019

SpecifikationPris
Betalningspåminnelse till gäldenären, borgensmannen eller den som ställt tredjemanspant (pris/st.)5,00 €
Överföring av lånet till en annan bank på kundens begäran Tas ut av den andra banken. **150,00 €
Intyg över skuldbelopp och ränta på beloppet på kundens begäran10,00 €
*) Uppläggningsavgift tas ut vid det första uttaget samt vid höjning eller omläggning av ett lån. 
*) Gäller inte lån som förmedlats ur statens medel.

Valutakredit

Konsumenterna beviljas inte kredit i någon annan valuta än euro.

En bostadskredit betraktas som valutakredit om krediten beviljas i någon annan valutan i den medlemsstat i Europeiska unionen eller den stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där konsumenten är bosatt eller i annan valuta än valutan i den stat där konsumenten får sin utkomst eller där hen har de tillgångar med vilka krediten ska återbetalas. 

Valutarisk uppstår då gäldenärens inkomster och tillgångar som är avsedda för betalning av krediten inte är i samma valuta som krediten eller on krediten inte är i samma valuta som valutan i gäldenärens bosättningsland. Med valutarisk avses värdeförändringar mellan olika valutor. Värdet på krediten och beloppet av betatalningsraten kan under lånetiden stiga i förhållande till gäldenärens inkomster eller tillgångar eller valutan i gäldenärens bosättningsland. Om valutan för kredittagarens inkomster eller tillgångar sjunker med 20 procent i förhållande till euro får kredittagaren en varning att kredittagarens kreditbelopp ökar i kredittagarens nationella valuta.

Villkoren för BSP-lån ändrades 1.1.2023

Centrala ändringar:

  • Den övre åldergränsen för att ingå ett BSP-sparavtal höjdes från 39 år till 44 år.
  • Det blev lättare att köpa en bostad tillsammans med någon annan: om man vill använda två BSP-konton för att köpa en gemensam bostad höjer detta räntestödslånet med 50 procent förutsatt att bägge bostadsköparna använder sina egna BSP-sparkapital till köpet. Höjningen gäller de regionala maximala beloppen för räntestödslån.
  • Det högsta beloppet av statsborgen steg från 50 000 euro till 60 000 euro.

Läs mer om BSP-systemet på Statskontorets webbplats.Öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor om BSP-lån