Vad betyder borgen och säkerhet?

Med lånets säkerhet avses den egendom som låntagaren ställer banken i pant i händelse av att hen inte kan återbetala lånet som avtalat. Bostaden som köps är i första hand säkerhet för bolånet. 

Tilläggssäkerheter behövs om lånebehovet är mer än 75 % av bostadens värde. En pant som utgör en tilläggssäkerhet kan endast svara för den del av skulden som värdet på gäldenärens bostad som utgör säkerhet inte räcker till för att täcka.

Vid borgen åtar sig borgensmannen att ansvara för betalningen av en annan persons skuld. Det här innebär att skulden kan indrivas hos borgensmannen om gäldenären inte betalar skulden på avtalat sätt. Numera kan en sådan personborgen vanligen inte stå som säkerhet för ett bolån.

Bostadens belåningssvärde är 75 %. 

Belåningsvärdet på bostaden som utgör säkerhet för bostadslånet är 75 % av marknadsvärdet på bostaden, och dessutom behövs 25 % egna besparingar eller andra säkerheter. Bostadens värde är det pris som den säljs för på bostadsmarknaden.

Om du exempelvis köper en bostad för 100 000 euro är dess belåningsvärde 75 000, vilket motsvarar den summa du får i bolån. Om du skulle behöva mer lån än 75 000 skulle du behöva tilläggssäkerheter eller egna besparingar.

Det är också värt att ta hänsyn till att även lånetaket reglerar lånebeloppet. I de flesta fall är bolånets lånetak, det vill säga hur mycket lån man kan få, 90 % av bostadens värde. I vilket fall som helst måste alltså 10 % av bostadens pris täckas med besparingar eller andra säkerheter.

Läs mer om lånetaket

Säkerheter tryggar återbetalningen av bostadslånet till banken

Belåningsvärdet på bostaden som utgör säkerhet för bostadslånet är 75 % av marknadsvärdet på bostaden.

Du kan behöva annan säkerhet för resten av lånet:

  • För den del av ditt lån som inte har säkerhet kan du köpa till exempel EgenGaranti (högst 15 % och för förstagångsköpare 20 % av bostadslånet). Dessutom behöver du egna besparingar eller annan säkerhet för resten av lånet.
  • Du kan köpa statlig delgaranti för högst 10 % av bostadslånet och du behöver således också annan säkerhet eller egna pengar.
  • Priset på EgenGaranti och statens delgaranti bestäms enligt garantibeloppet. När du använder egna pengar till bostadsköp behöver du mindre tilläggsgaranti och priset blir lägre. 
  • Övriga tilläggssäkerheter är till exempel fastigheter, bostadslägenheter, värdepapper och övriga tillgångar som lätt kan realiseras. I en del fall kan också personborgen godkännas.
  • I BSP-räntestödslånen ingår en avgiftsfri statsborgen upp till 90 % – då du har sparat 10 % av bostadspriset behöver du inte andra säkerheter.

Personborgen och pantsättning av en annan persons egendom som tilläggssäkerhet:

  • Det går att be en annan person pantsätta sin egendom (t.ex. en bostad eller fritidsbostad) som tilläggssäkerhet (fyllnadspant) för bostadslånet. 
  • Du kan också be en annan person gå i borgen för dig varvid en personborgen (fyllnadsborgen) ställs som tilläggsgaranti för bostadslånet. 
  • Personborgen eller pant som utgör tilläggssäkerhet svarar endast för den del av skulden som försäljningspriset på gäldenärens bostad som utgör säkerhet inte räcker till för att täcka.

Om banken inte kan värdera säkerheten för bostaden avtalar banken med dig om en separat värdering och tar ut kostnaderna för värderingen av dig.

Är personborgen ett alternativ?

Personborgen för ett lån innebär att en borgensman förbinder sig att ansvara för en annan persons lån om inte låntagaren själv kan återbetala lånet till långivaren.

Numera kan man vanligen inte få bolån mot en personborgen utan en konkret realsäkerhet som pantsätts.

Som tilläggssäkerhet för ett bolån kan man dock be en annan person pantsätta sin egendom, såsom en bostad eller sommarstuga, vilket kallas fyllnadspant.

Priser

Säkerheter
Vanliga priser i anslutning till säkerheterPris
Gravationsbevis, lagfartsbevis eller annat bevis för fastighet från Lantmäteriverket20,00 €
Aktielägenhetsutskrift från Läntmäteriverket20,00 €
Pantsättningsbevis (RS 5, bevis som ges panthavaren) inkl. moms 24 %100,00 €
Byte av säkerhet *)200,00 €
Upprättande av avtal om efterpantsättning100,00 €
Förvar av pantbrev och aktiebrev för bostadsaktier som står som säkerhet för säljarens och köparens räkning samt övervakning att de avtalsvillkor som gäller deponeringen av aktierna eller pantsättningen uppfylls50,00 €
För övervakning av handel med den värdepappersportfölj som står som säkerhet tas provision ut för varje affär (inkl. moms 24 %)40,00 €
Då aktiebrev som står som säkerhet sänds till en annan bank för att förses med anteckningar, tar uppdragsgivarens bank ut ersättning för arbete och ansvar för försändelsen av uppdragsgivaren (inkl. moms 24 %)

50,00 €

Arvode för värdering av bostadssäkerhet, inkl. moms 24 %50,00 €
Provision för bedömning av skogs- eller åkerfastighet som säkerhet (provisionen är specifik för fastighetsbeteckning), inkl. moms 24%49,00 €

*) Även byte av borgensman anses som byte av säkerhet. 

Vid debitering av avgifter beaktas i tillämpliga delar regleringen i enlighet med 7 kap. 17 a § i konsumentskyddslagen samt avtalsavgiften som täcker en del av kostnaderna.

Juridiska uppdrag som hänför sig till säkerheter

Praxis för säkerheter för ombyggnadslån hittar du i punkten säkerheter för konsumentkredit.

Usein kysyttyä asuntolainan vakuuksista