Vad är en fond och varför borde jag fondspara?

En fond är ett placeringsobjekt som består av värdepapper. De som placerat i fonden äger den i proportion till hur många fondandelar de har. En fond är helt enkelt en enorm spargris, dit enskilda personer överför sina tillgångar. I retur får du fondandelar som motsvarar ditt placeringsbelopp. Det är enkelt att spara i fonder och du behöver inte följa marknaden, utan fondens professionella portföljförvaltare tar hand om placeringarna för dig. Du kan börja med en liten summa, till exempel 10 euro i månaden.

Då du väljer en fond är det bra att komma ihåg att den förväntade avkastningen och risken går hand i hand. Den förväntade avkastningen på fonder med låg risk är lägre än den förväntade avkastningen på fonder med hög risk. 

Hur kan jag börja fondspara?

Kom ihåg att fondsparande inte binder dig eller dina pengar till någonting! Du kan ta ut ditt sparkapital eller ändra sparbeloppet när som helst enligt din situation.

Svårt att välja fonder?

Få förslag på en portfölj med Fondväljaren. Fondväljaren hjälper dig att skapa en portfölj som passar din risknivå.

Prova Fondväljaren Öppnas i nytt fönster

Osäker på hur du vill spara?

Ifall du är osäker på din profil som investerare, hjälper vi dig gärna.

Boka tid för placegingrådgivning

Spara i fonder med särskilda hållbarhetskriterier

Ett sparande i fonder med särskilda hållbarhetskriterier kan också betyda att du kan få dina pengar att växa, utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller affärsetik (ESG).

Nordea erbjuder ett brett urval av fonder som använder särskilda hållbarhetskriterier. Men dessa kan också se olika ut beroende på vilken fond det är och vilken marknad den placerar på. Alla fonder som Nordea förvaltar omfattas av vårt arbete kring ansvarsfulla investeringar vilket gör att de tillämpar grundläggande ESG-kriterier. Läs mer hur hållbarhet beaktas i portföljförvaltning.

Men vi erbjuder även flera fonder som har specifika hållbarhetskriterier och för att göra ditt val lättare så har vi selekterat fram fonder inom vårt Hållbara Val.

Fonder för sparare

Fonder för sparare är något för dig om du tycker att det är för tidskrävande och jobbigt att följa med marknaderna och placeringarna.

Läs mer om fonder för sparare

Hållbara blandfonder

Nordea Hållbarhetsfonder kombinerar hållbarhetsfokus med fonder som består av både aktier och räntebärande placeringar.

Läs mer om Hållbara blandfonder

Starsfonderna

Med Nordeas Starsfonder får du möjlighet till god avkastning på ditt sparande samtidigt som du sparar i fonder som placerar i företag som är finansiellt starka och verkliga stjärnor inom området för miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Läs mer om Starsfonderna

Fonden Nordea Innovation Stars

En fond som investerar i innovativa bolag inom hälsovård, teknik och hållbara lösningar. Fonden hör till Nordea Starsfonder.

Läs mer om fonden Nordea Innovation Stars

Nordea Jämställdhetsfond

Nordea Jämställdhetsfond placerar globalt i företag med lockande värdering som främjar jämställdhet mellan kön till exempel i fråga om rekrytering, arbetsvillkor och ledningspositioner.

Läs mer om Nordea Jämställdhetsfonden

Skogs- och fastighetsfonder samt andra partnerfonder

Nordea tillhandahåller högklassiga temafonder via sina samarbetspartner. Du kan placera bland annat i skog, affärslokaler, vatten och klimat.

Läs mer om våra partnerfonder

ETF:er

Ta del av ETF:er och hur du placerar i dem

Läs mer om ETF:er

Indexfonder

Ta del av indexfonder och hur du placerar i dem.

Läs mer om indexfonder

Tematisk investering och megatrender

Ta del av tematiska fonder och hur du placerar i dem.

Läs mer om tematiska fonder

Fondavgifter

Teckningsavgift tas ut för köp av fonder, det vill säga teckning av fonder, och inlösenavgift för försäljning av fonder, alltså inlösen av fonder. Det är billigare att teckna fonder i nätbanken. 

Fonden betalar fondbolaget förvaltningsprovision, som består av kostnaderna för förvaltning av fonden såsom värdeberäkning, bokföring och rapportering. 

Förvaltningsprovisionen anges som ett årligt belopp. Den debiteras inte separat utan dras av från fondandelens dagsvärde. Avgiften för förvaring av fondandelarna ingår i provisionen. 

Beskattning av fonder

Fonder beskattas i enlighet med principerna för kapitalbeskattning.

  • Avkastningen på en fondandel utgör kapitalinkomst.
  • Kapitalinkomstskatt tas ut också på eventuell försäljningsvinst från inlösen av fondandelar.
  • Skatten på kapitalinkomst är 30 procent upp till 30 000 euro, och på den del som överstiger denna gräns uppbärs 34 procent skatt.
  • Läs mer om beskattning av placeringsfonder på Skatteförvaltningens webbplats på adressen skatt.fiÖppnas i nytt fönster.
  • Mer information finns också i Börsstiftelsens Placerarens skatteguideÖppnas i nytt fönster.

Vilka olika typer av fonder finns det?

Fonder för fondsparande kan delas in i tre kategorier utifrån placeringsobjekten.

Fonderna placerar på väldigt många sätt i olika objekt. Dessutom kan du välja mellan att köpa avkastnings- och tillväxtandelar.

Utifrån valet av placeringsobjekt kan placeringsfonderna delas in i aktie-, bland-, långränte- och korträntefonder.

Exempelvis kan aktiefonder som placerar minst 50 procent av kapitalet i aktier fokusera på aktier i ett enskilt land eller geografiskt område såsom Europa eller Fjärran Östern. Men även hela värden kan stå som objekt. Fonderna kan också fokusera på olika sektorer såsom informationsteknik eller läkemedelsindustrin. Blandfonder omfattar både aktie- och ränteplaceringar, medan lång- och korträntefonder placerar i en specifik del av räntemarknaden. Placeringsinriktningen och särdragen för varje fond framgår av deras faktablad. 

Placeringsfonden kan också ha olika fondandelar i fråga om avkastningsfördelningen. Dessa kallas oftast för avkastningsandelar och tillväxtandelar. De grundläggande skillnaderna mellan dessa två typer av fonder gäller deras beskattning och hur avkastning betalas ut. Den årliga avkastningen på placeringsfonden betalas ut till ägarna av avkastningsandelarna, vilket minskar fondandelens värde med beloppet av avkastningen. Ingen vinst delas däremot ut till ägarna av tillväxtandelarna, utan avkastningen fortsätter att öka värdet på placeringsfondandelen. Du hittar mer information om placeringsfonder och fondandelar längre ner på sidan. 

Räntefonder

Fonder som placerar i ränteinstrument, dvs. räntefonder, är ett alternativ till direkta ränteplaceringar, såsom till exempel obligationer. Fondsparare kan börja placera i flera placeringsobjekt med en liten summa, vilket ger en bättre förväntad avkastning till följd av den goda diversifieringen.

Läs mer om räntefonder

Aktiefonder

Aktiefonder placerar främst i aktier och passar bäst för långsiktig placering som alternativ till eller parallellt med direkta aktieplaceringar. I fonder diversifieras tillgångarna mellan flera objekt för att minska risken med placeringen.

Läs mer om aktiefonder

Blandfonder

Blandfonder placerar i både aktier och ränteinstrument. Fonderna passar placerare som vill att experter sköter placeringarna för dem i enlighet med marknadsläget.

Läs mer om blandfonder

Aktiv eller passiv fond?

Så kallade aktiva fonder passar placerare som vill att experter sköter placeringarna i enlighet med marknadsläget. Aktiva fonder försöker slå jämförelseindexet och strävar alltså efter en högre avkastning än indexavkastningen. 

Placeringar i passiva fonder såsom indexfonder kräver lite mer aktivitet än i aktiva fonder. Medan fondförvaltaren för en aktiv fond intensivt följer med marknaden och fattar köp- och säljbeslut utifrån marknadsläget behöver du fatta dessa beslut själv om du placerar i en passiv indexfond. Dessutom är det bra att komma ihåg att indexfonder är passiva ägare som inte bestraffar bolagens ledning för fel och därmed spelar hållbarhet inte en så stor roll för dessa fonder. 

Läs artikeln Ska jag välja en aktiv eller passiv fond?Öppnas i nytt fönster i Nordea Funds Magazine.

Hur fungerar en placeringsfond?

En placeringsfond fungerar på så sätt att ett fondbolag samlar in tillgångar från sparare. Fondbolaget placerar sedan tillgångarna i olika placeringsobjekt som tillsammans utgör en placeringsfond. Med hjälp av en placeringsfond får småplacerare tillgång till fördelar som annars bara storinvesterare kan utnyttja. Fonderna är ett mycket flexibelt sätt att placera eftersom de omfattar både riskspridning och regelbunden portföljförvaltning.

Medlemmarna, dvs. fondandelsägarna, äger en placeringsfond som placerar medlemmarnas tillgångar i värdepapper. Du kan bli medlem genom att köpa en fondandel. Varje fondandel motsvarar en del av en placeringsfonds totala förmögenhet.

Diversifiering i placeringsfonden

Den viktigaste fördelen med en placeringsfond är riskspridningen. En del fonder kan sprida risken över hela 400 olika värdepapper (aktier och/eller obligationer). Genom att köpa fondandelar får en placerare automatiskt en placeringsportfölj med en diversifiering som följer fondstadgarna.

Placeraren kan välja en fond efter sitt eget intresse samt utgående från sin riskprofil och placeringstid.

Då flera placerare placerar tillsammans kan fonden köpa olika bolags aktier i olika sektorer, länder och regioner samt obligationer med olika löptider. Det är ofta ett bra alternativ till köp av egentliga värdepapper. Risken har spridits oberoende av placeringens storlek.

Fondandel i en placeringsfond

Placeringsfonden delas i lika stora fondandelar som ger lika stora rätter till tillgångarna i fonden. Fondtillgångarna består av flera olika värdepapper. Placerarna köper fondandelar i dessa fonder. Varje fond har sina egna placeringsprinciper och fonderna placerar i flera värdepapper som kombineras på olika sätt.

Experterna följer aktivt utvecklingen på värdepappers- och finansmarknaden och gör nödvändiga ändringar i placeringsfonden utifrån sin syn på marknaden. Det lönar sig ändå inte att glömma sina placeringar helt och hållet. Kolla dem med jämna mellanrum så att till exempel fördelningen av aktierna och obligationerna förblir sådan som du vill.