Fonder och fondsparande

Fonder passar för både sparare och placerare. Med fonder diversifierar du dina placeringar enkelt och kan börja med redan en liten summa. Du kan teckna fonder i nätbanken.

Vad är en fond?

Med en fond avses ofta en spar- och placeringsprodukt som består av värdepapper och/eller ränteinstrument.

Då du placerar i en fond får du en fondandel som på samma sätt som en aktieplacering ger rätt till en del av avkastningen på fonden i fråga. Fondens avkastning grundar sig på avkastningen på de placeringar som ingår i fonden. Avkastningen på placeringarna kan bestå av utdelning, ränta samt värdeuppgång och -nedgång i placeringsobjekten.

Kom igång med att börja fondspara

  • Vår digitala placeringsrådgivare Nora är för dig som vill ha hjälp med att starta fondsparande. Nora ger dig rådgivning och rekommenderar en fond som passar dig.
  • Fondväljaren är för dig som vill sätta ihop din egen fondportfölj. Vi ger dig förslag på några olika portföljer.
  • Du kan också välja själv i vilka fonder du vill spara. Du kan tecka fonder eller göra ett fondsparavtal i nätbanken.

Svårt att välja fonder?

Få förslag på en portfölj med Fondväljaren. Fondväljaren hjälper dig att skapa en portfölj som passar din risknivå.

Prova Fondväljaren Öppnas i nytt fönster

Vill du ha rådgivning?

Lämna dina kontaktuppgifter, så ringer vi dig. Vår rådgivning är avgiftsfri och binder dig inte till något.

Lämna kontaksbegäran

Spara i fonder med särskilda hållbarhetskriterier

Ett sparande i fonder med särskilda hållbarhetskriterier kan också betyda att du kan få dina pengar att växa, utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller affärsetik (ESG).

Nordea erbjuder ett brett urval av fonder som använder särskilda hållbarhetskriterier. Men dessa kan också se olika ut beroende på vilken fond det är och vilken marknad den placerar på. Alla fonder som Nordea förvaltar omfattas av vårt arbete kring ansvarsfulla investeringar vilket gör att de tillämpar grundläggande ESG-kriterier. Läs mer hur hållbarhet beaktas i portföljförvaltning.

Men vi erbjuder även flera fonder som har specifika hållbarhetskriterier och för att göra ditt val lättare så har vi selekterat fram fonder inom vårt Hållbara Val.

Fonder för sparare

Fonder för sparare är något för dig om du tycker att det är för tidskrävande och jobbigt att följa med marknaderna och placeringarna.

Läs mer om fonder för sparare

Hållbara blandfonder

Nordea Hållbarhetsfonder kombinerar hållbarhetsfokus med fonder som består av både aktier och räntebärande placeringar.

Läs mer om Hållbara blandfonder

Starsfonderna

Med Nordeas Starsfonder får du möjlighet till god avkastning på ditt sparande samtidigt som du sparar i fonder som placerar i företag som är finansiellt starka och verkliga stjärnor inom området för miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Läs mer om Starsfonderna

Fonden Nordea Innovation Stars

En fond som investerar i innovativa bolag inom hälsovård, teknik och hållbara lösningar. Fonden hör till Nordea Starsfonder.

Läs mer om fonden Nordea Innovation Stars

Nordea Jämställdhetsfond

Nordea Jämställdhetsfond placerar globalt i företag med lockande värdering som främjar jämställdhet mellan kön till exempel i fråga om rekrytering, arbetsvillkor och ledningspositioner.

Läs mer om Nordea Jämställdhetsfonden

Skogs- och fastighetsfonder samt andra partnerfonder

Nordea tillhandahåller högklassiga temafonder via sina samarbetspartner. Du kan placera bland annat i skog, affärslokaler, vatten och klimat.

Läs mer om våra partnerfonder

ETF-rahastot

Tutustu ETF-rahastoihin ja ETF-sijoittamiseen

Lue lisää ETF-rahastoista

Indeksirahastot

Tutustu indeksirahastoihin ja indeksisijoittamiseen.

Lue lisää indeksirahastoista

Fonder Nytt

I Fonder Nytt beskrivs fondernas egenskaper och riskprofiler, placeringsinriktningar, fondandelarnas dagliga värden samt nyckeltal för avkastning och risk.

Fondavgifter

Teckningsavgift tas ut för köp av fonder, det vill säga teckning av fonder, och inlösenavgift för försäljning av fonder, alltså inlösen av fonder. Det är billigare att teckna fonder i nätbanken. 

Fonden betalar fondbolaget förvaltningsprovision, som består av kostnaderna för förvaltning av fonden såsom värdeberäkning, bokföring och rapportering. 

Förvaltningsprovisionen anges som ett årligt belopp. Den debiteras inte separat utan dras av från fondandelens dagsvärde. Avgiften för förvaring av fondandelarna ingår i provisionen. 

Beskattning av fonder

  • Fonder beskattas i enlighet med principerna för kapitalbeskattning. 
  • Avkastningen på en fondandel och den försäljningsvinst som fås från försäljning av fonden utgör kapitalinkomst. 
  • Skatten på kapitalinkomst är 30 % upp till 30 000 euro, och på den del som överstiger denna gräns uppbärs 34 % skatt.
  • Läs mer on fonder och beskattning på Verohallintos nätsidor vero.fiÖppnas i nytt fönster.

Vilka olika typer av fonder finns det?

Fonderna kan utifrån placeringsobjekten delas in i tre kategorier.

Räntefonder

Fonder som placerar i ränteinstrument, dvs. räntefonder, är ett alternativ till direkta ränteplaceringar, såsom till exempel obligationer. Fondsparare kan med en liten summa börja placera i flera placeringsobjekt, vilket ger en bättre förväntad avkastning till följd av den goda diversifieringen.

Läs mer om Räntefonder

Aktiefonder

Aktiefonder placerar främst i aktier och passar bäst för långsiktig placering som alternativ till eller parallellt med direkta aktieplaceringar. I fonder sprids medlen mellan flera objekt för att minska risken med placeringen.

Läs mer om Aktiefonder

Blandfonder

Blandfonder placerar både i aktier och ränteinstrument. Fonderna passar placerare som vill att experter sköter placeringarna för dem i enlighet med marknadsläget.

Läs mer om Blandfonder

För vem passar fonder?

Fonder passar för såväl sparare som placerare eftersom fonder är ett utmärkt sätt att spara och diversifiera placeringar. Nordeas experter förvaltar så kallade aktiva fonder. Placerar du i sådana behöver du inte följa med marknaden eller bolagen lika intensivt som om du t.ex. placerar direkt i aktier.

Då du väljer en fond är det bra att komma ihåg att den förväntade avkastningen och risken går hand i hand. Den förväntade avkastningen på fonder med låg risk är lägre än den förväntade avkastningen på fonder med hög risk.

Placeringar i indexfonder kräver lite mer aktivitet än i aktiva fonder. Medan fondförvaltaren för en aktiv fond intensivt följer med marknaden och fattar köp- och säljbeslut utifrån marknadsläget behöver du fatta dessa beslut själv om du placerar i en passiv indexfond.

Miten sijoitusrahasto toimii?

Sijoitusrahasto toimii niin, että rahastoyhtiö kerää säästäjiltä varoja, jotka se sijoittaa eri sijoituskohteisiin, jotka yhdessä muodostavat sijoitusrahaston. Sijoitusrahaston avulla piensijoittaja voi hyödyntää etuja, joista pääsevät muutoin hyötymään vain suurimmat sijoittajat. Rahastot ovat yksi joustavimmista sijoitustavoista, sillä niihin sisältyy sekä riskien hajautus että säännöllinen salkunhoito.

Jäsenet omistavat sijoitusrahaston, joka sijoittaa jäsenten sijoittamat varat arvopapereihin. Jäseneksi pääsee ostamalla rahasto-osuuden. Jokainen osuus vastaa osaa sijoitusrahaston kokonaisvarallisuudesta.

Sijoitusrahaston hajautus

Sijoitusrahaston tärkein etu on riskien hajauttaminen. Osa rahastoista voi hajauttaa riskin jopa 400:aan eri arvopaperiin (osakkeeseen ja/tai joukkolainaan). Ostamalla rahasto-osuuksia sijoittaja hankkii automaattisesti rahaston sääntöjen puitteissa hajautetun sijoitussalkun.

Sijoittaja voi valita riskiprofiiliaan ja sijoitusaikaansa vastaavan rahaston omien kiinnostustensa mukaisesti.

Kun useat sijoittajat sijoittavat yhdessä, rahastoon voidaan ostaa useiden eri yhtiöiden osakkeita eri sektoreilta, maista ja alueilta sekä eripituisia joukkolainoja. Se on usein hyvä vaihtoehto varsinaisten arvopaperien ostolle. Riski on hajautettu sijoitetusta summasta riippumatta.

Sijoitusrahaston rahasto-osuus

Sijoitusrahasto jakaantuu keskenään yhtä suuriin rahasto-osuuksiin, jotka tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastossa olevaan rahastossa olevaa omaisuuteen. Itse omaisuus muodostuu useista eri arvopapereista. Sijoittajat ostavat näiden rahastojen rahasto-osuuksia. Jokaisella rahastolla on omat sijoitusperiaatteensa, ja ne sijoittavat siis useisiin arvopapereihin, joita yhdistellään eri tavoilla.

Asiantuntijat seuraavat arvopaperi- ja rahoitusmarkkinoiden kehitystä aktiivisesti ja tekevät sijoitusrahastoon tarvittavat muutokset näkemyksensä mukaisesti. Sijoituksia ei kuitenkaan kannata unohtaa kokonaan. Tarkastele niitä säännöllisin väliajoin, jotta esimerkiksi osakkeiden ja joukkolainojen jakauma pysyy sellaisena kuin haluat.

Nordea Funds Ab

Nordea Funds Ab är en innovativ förvaltare av högklassiga fonder som skapar mervärde för placeraren.