Allmänna villkor för användning av webbplats

Villkor

Läs noga igenom dessa villkor innan du besöker Nordeas webbsidor (webbplatsen). I och med att du besöker nämnda webbplats godkänner du samtidigt att nedanstående villkor är bindande för dig. Enskilda dokument och delar av denna webbplats kan vara förenade med särskilda villkor som gäller i tillägg till de allmänna villkoren. På användningen av nät- och telefontjänster tillämpas särskilda allmänna avtalsvillkor för tjänster som används med bankkoderÖppnas i nytt fönster.

Innehållet i tjänsten och på webbplatsen tillhandahålls i god tro och utan ansvarsåtagande avseende deras äkthet eller fullständighet. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera eller ta bort hela eller delar av innehållet på webbplatsen. Tjänsteleverantören åtar sig inget ansvar för kostnad, förlust eller anspråk som lidits av eller som riktats mot den som använt webbplatsen, även om tjänsteleverantören eller någon av dennes företrädare hade vetskap om fel eller brist i tjänsten.

SFDR

Viktig information om placeringsprodukter och -rådgivning samt hållbarhetsrisker – SFDR

Tjänsteleverantörer

Webbplatsen omfattar tjänster som tillhandahålls av Nordea Bank Abp ("Banken") eller av andra bolag som tillhör Nordea-koncernen. Alla dessa bolag som tillhör koncernen kan här benämnas "tjänsteleverantörer". Information om Nordea-koncernen och de ingående bolagen finns tillgänglig på nordea.com

Information om huvudsaklig tjänsteleverantör
Namn
Nordea Bank Abp
AdressHamnbanegatan 5, FI-00020 NORDEA
Organisationsnummer2858394-9
Telefon+358 (0)200 5000 (Ina/msa)


Nordea Bank Abp:s verksamhet övervakas av och som tillståndsmyndighet fungerar:

Europeiska Centralbanken (ECB)
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefon: +49 69 1344 0 

Nordea Bank Abp:s övervakas inom ramen för sina befogenheter av:  

Finansinspektionen
Snellmansgatan 6 / PB 159
00101 Helsingfors, Finland
E-post: fiva@fiva.fi
finanssivalvonta.fi/se

Nordea Bank Abp är medlem i Finans Finland rf:

Finans Finland rf
Östersjögatan 11-13
00180 Helsingfors, Finland
Telefon: +358 20 7934 200
E-post: FFI@financefinland.fi

Övriga tjänsteleverantörer

Webbplatsen kan också innehålla tjänster som tillhandahålls av andra bolag inom Nordeakoncernen liksom av externa bolag. Liknande information gällande andra bolag inom Nordea Bank Abp koncernen hittas bl.a. via följande länkar:

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland

Nordea Bank Apb, filial i Norge

Begränsningar avseende användandet av webbplatsen och avseende juridiska konsekvenser

Den information som finns på webbplatsen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd, som en begäran om att köpa eller sälja, eller som en rekommendation i något avseende, från någon av tjänsteleverantörerna, om inte Banken uttryckligen meddelar att detta är fallet. Detsamma gäller alla jurisdiktioner där lagen inte tillåter spridning av anbud eller råd till allmänheten. Webbplatsen och den information som lämnas där är enbart avsedd för Finland, om inte annat uttryckligen avtalas eller meddelas. 

Den information som finns på webbplatsen ska inte anses vara ett anbud som binder informationslämnaren, om inte annat uttryckligen meddelas. Informationen på webbplatsen utgör inte ett anbud om att köpa eller sälja värdepapper eller andra finansiella instrument, och inte heller en rekommendation att vidta någon sådan åtgärd. Bindande avtal med Banken måste alltid slutas genom skilda tjänsteavtal.

Banken kan ge råd i skatte- eller investeringsfrågor. Banken har inte något  ansvar för förluster, skada eller åtgärder till följd av de råd Banken lämnat.

Behandling av personuppgifter

Nordea Bank Abp är personuppgiftsansvarig for personuppgifter vi behandlar på nordea.fi. Mer infromation om behandlingen av personuppgifter i Nordea finns i vår dataskyddsbeskrivningÖppnas i nytt fönster.

Cookies

Vi använder cookies och liknande teknik för att leverera produkter och tjänster till dig, erbjuda en säker onlinemiljö, hantera vår marknadsföring och ge dig en bättre online upplevelse, följa upp webbplatsens prestanda samt göra innehållet på våra webbsidor mer relevant för dig. 

Information som lämnas av tredje part

De länkar som finns på webbsidan är endast avsedda för informationsändamål. Den som tillhandahåller tjänsten svarar inte för material som producerats eller publicerats av tredje part, även om webbplatsen innehåller länkar till sådant material. Tredje parter ansvarar själv för publiceringen av lagstadgad information om den egna webbplatsen, och tjänsteleverantören ansvarar inte för sådan information som uteblivit eller är bristfällig.

E-post, chatt och andra okrypterade meddelanden

De som använder webbplatsen påminns om att sekretess inte kan garanteras för e-postmeddelanden eller andra okrypterade meddelanden som sänds via allmänna datanät. Användare bör inte förmedla personuppgifter eller annan känslig information till banken per e-post. Banken och övriga tjänsteleverantörer är inte skyldiga att genomföra uppdrag eller servicebegäran som skickats via e-post eller andra motsvarande okrypterade meddelanden. Banken har rätt att på kundens begäran skicka allmän information per e-post till den e-postadress eller tjänst som kunden angett. Tjänsteleverantören ansvarar inte för skada som orsakats till följd av att meddelanden som sänds via allmänna datanätet försvinner eller ändras.

Upphovsrätt och varumärken

Bolag som tillhör Nordea koncernen eller en tredje part, som gjort särskilt förbehåll härom, behåller äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till material på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller förvaring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan tillstånd av rättsinnehavaren är förbjudet, med undantag av lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. 

Innehållet på webbplatsen får citeras i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan anges tydligt. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får emellertid inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan bankens skriftliga medgivande.

Tillämplig lag

På dessa villkor tillämpas Finlands Lag.