Vad är aktier?

Aktier är ägarandelar som ett aktiebolag har emitterat och som ger aktieägarna vissa rättigheter. Genom att emittera aktier kan bolaget samla in finansiering från nya ägare som investerar sina medel i bolaget och får vissa rättigheter i utbyte. Det vill säga när du köper aktier i ett bolag, blir du aktieägare i bolaget i fråga.  

En aktieägares rättigheter innefattar till exempel en andel av bolagets tillgångar vid fördelning av dem och rätten att delta i bolagsstämman. Dessutom berättigar aktierna till rösträtt på bolagsstämman och att få ärenden som hör till bolagsstämman behandlade på den. Det röstetal som aktieinnehavet ger kan dock variera beroende på aktieslaget, om så har beslutats i bolagsordningen. 

Som aktieägare I ett noterat bolag har du rättigheter, besök regelbundet företagens hemsida för information. Nordea publicerar årsmötesinformation I nätbanken. Logga in i nätbanken för att ta del av årsmötesinformationen. Årsmöten, registrering, deltagande och röstning är olika för land till land, besök därför företagets hemsida för information. Det kan tillkomma kostnader för en företagshändelse. 

Att placera i aktier

Då du placerar i aktier kan du först välja vilket bolags aktier du vill köpa. Med aktieinnehav kan du även påverka bolagets verksamhet genom att delta i bolagsstämman. 

Då du själv väljer vilket bolags aktier du vill köpa gör du klokt i att noggrant överväga valet av placeringsobjekten. Bra avkastningshistoria, tillväxtplan och tillväxtpotential samt kompetent ledning, megatrendernas inverkan på affärsverksamheten och analys av bolagets nyckeltal är exempel på potentiella valkriterier, men det finns även många andra faktorer som kan påverka beslutet om att köpa vissa aktier. 

Intresse för bolaget och marknaden är ofta en fördel i fråga om aktieplaceringar. 

Aktier som placeringsobjekt

Man kan göra direkta aktieplaceringar genom att 

  • köpa aktier i ett enskilt bolag på börsen och indirekta aktieplaceringar genom att placera i aktie- och blandfonder eller indexlån.
  • teckna aktier i en aktieemission eller aktieförsäljning där bolagets ägare säljer en del av sina innehav till nya placerare.

Avkastningen på aktieplaceringar beror på företagets framgång på lång sikt. Under en längre period avkastar aktieplaceringar sannolikt bättre än ränteplaceringar.

Jämfört med andra tillgångsslag är det typiskt att avkastningen varierar kraftigt. Den som placerar i aktier borde följa med bolagens utveckling och läget på marknaden. 

Mindre risk med diversifiering

Aktier är placeringsobjekt vars kurser typiskt fluktuerar mycket. Därför är den förväntade avkastningen på aktier ofta högre än på till exempel ränteinstrument. Aktieplaceringar är ändå också behäftade med en högre risk än ränteplaceringar. Det bästa sättet att gardera sig mot riskerna med aktieplaceringar är att diversifiera sina aktieinnehav mellan flera olika objekt. Långvariga aktieinnehav med bred diversifiering har avkastat bäst trots att börskurserna ibland stiger och sjunker kraftigt.

Riskerna med aktieplaceringarna hänför sig till den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden och bolagets framgång. Utländska aktieplaceringar är också behäftade med valutakursrisk. Aktieplaceraren får avkastning i form av dividender och värdeuppgång i aktien. 

Det finns flera olika sätt att diversifiera aktieinnehaven. Diversifiering mellan olika sektorer, regioner och tidsperioder är exempel på olika strategier för att diversifiera aktieplaceringar. Det går också att minska risken genom att placera i andra tillgångsslag, såsom ränteinstrument, fonder och övriga placeringsprodukter. Tidsmässig diversifiering, det vill säga att man köper och säljer aktier i flera poster under en lägre period, är också bra att komma ihåg. 

Hur fastställs avkastningen på aktier?

Avkastningen på aktieplaceringar grundar sig på eventuell uppgång i aktiekursen och utdelning.

Många placerar i aktier främst i förhoppning om att kurserna ska stiga. Aktiekursen kan naturligtvis också sjunka, och därmed kan avkastningen bli negativ. Om placeraren då bestämmer sig för att realisera sin placering, kan hen drabbas av kursförlust. Då går en del eller i värsta fall hela det placerade kapitalet förlorat.

I regel fluktuerar aktiekurserna kraftigare än priserna på obligationer. Därför är risken också större när du placerar i aktier än när du placerar i obligationer. I gengäld kan du dock räkna med att aktier ger högre avkastning på lång sikt. 

Vad är utdelning och när betalas den?

Utdelning är den vinstandel som bolag (oftast aktiebolag) delar ut till sina ägare. Största delen av bolagen lämnar utdelning en gång om året.

Bolagsstämman fastställer årligen om utdelning ska betalas och beloppet av den. Bolagsstämman kan besluta att inte lämna någon utdelning, till exempel om bolaget har ett underskott eller om kapitalet behövs för nyinvesteringar. Därför lämnar bolag med hög tillväxt oftast lägre utdelning än andra eller ingen alls.

Funderar du över marknadsläget och dina placeringar?

Våra rådgivare hjälper dig gärna, lämna oss en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Lämna intresseanmälan

Nordea Investor

Med hjälp av Nordea Investor kan du lätt följa upp marknaden och dina placeringar var och när som helst.

Logga in på Nordea Investor Öppnas i nytt fönster

Information on Nordeas aktie

Läs mer om Nordeas aktier på nordea.com.

Läs mer om Nordeas aktie på nordea.com Öppnas i nytt fönster

Bekanta dig med andra placeringsprodukter

Nordea Capital

Nordea Capital är en mångsidig och flexibel placeringslösning som särskilt lämpar sig för aktiv och långsiktig placering. Inom ett avtal placerar du i flera olika placeringsobjekt och byter dem utan att avkastningen beskattas vid bytet.
 

Läs mer om Nordea Capital

Frågor och svar om aktier