Spara och placera hållbart

Genom att placera i hållbara företag kan du påverka deras verksamhet. Då får företag som agerar hållbart mer finansiering medan bolagen vars verksamhet inte är hållbar är tvungna att ändra sitt agerande. Men måste du i så fall tumma på den förväntade avkastningen?

Spara och placera hållbart – våra mest hållbara produkter

Hur du sparar och placerar kan påverka också annat än din ekonomi. Du kan fokusera på exempelvis miljön, mänskliga rättigheter eller bättre arbetsförhållanden i dina spar- och placeringsbeslut.

Då du väljer produkter ur vårt erbjudande Hållbart urval stöder du bolag som agerar hållbart eller kontinuerligt utvecklar nya hållbara lösningar. Bolag som har hållbara affärsmodeller och processer klarar sig bättre i konkurrenssituationer än andra. Genom att placera i hållbara bolag kan du dessutom uppmuntra andra bolag att bli mer hållbara.

Nordean rahastojen vastuullisuusprosessi

Euroopan paras rahastojen vastuullisuusprosessi vuonna 2018.

Nordea on yksi Euroopan johtavista pankeista, kun puhutaan kestävistä ja vastuullisesta sijoittamisesta. Asset Management -yksikkömme on luonut monta menestyksellistä sijoitusmallia, jotka huomioivat täysimääräisesti ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvät asiat, eli niin kutsutut ESG-tekijät. 

Kolla in videon nedan och se hur vi kan påverka jordens framtid med våra beslut.

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Läs mer om våra hållbara fonder.

Fonden Klimat och Miljö

En aktiefond för dig som vill placera i hållbar utveckling och satsa på koldioxidsnåla lösningar.

Läs mer om Fonden Klimat och Miljö

Hållbara blandfonder

Nordea Hållbarhetsfonder kombinerar hållbarhetsfokus med fonder som består av både aktier och räntebärande placeringar.

Läs mer om Hållbara blandfonder

Starsfonder

Utifrån kriterierna för hållbar verksamhet väljer vi till Starsfonderna de bolag som på lång sikt kan hjälpa oss att generera stabil och hållbar avkastning.

Läs mer om Starsfonder

Vad är Hållbart urval?

I Hållbart urval har vi samlat våra mest hållbara produkter. Dessa produkter fokuserar starkt på hållbarhet samtidigt som de strävar efter att uppfylla våra övriga kriterier och krav på produkter. Sådana hänför sig bl.a. till risk, avkastning och kostnader.

  • Vi gör en hållbarhetsbedömning av våra alla fonder men i produkter som ingår i Hållbart urval har dessa aspekter beaktats ännu noggrannare. Urvalskriterierna är produktspecifika. Vissa produkter väljs till exempel för att de placerar bara en liten del av tillgångarna i kolindustrin och har ett mindre koldioxidavtryck än andra produkter. Vid valet av vissa andra produkter ägnar man uppmärksamhet åt utvecklingen av förnybar energi.
  • I urvalet ingår både aktie- och ränteinstrument.
  • För tillfället omfattar urvalet t.ex. våra egna och våra samarbetspartners fonder samt Globe Basketprodukter som tillhandahålls av Nordea Life. [redigeras lokalt] Nya produkter läggs till hela tiden.
  • Av produkterna kan du bygga upp en hållbar och väldiversifierad portfölj. Den risknivå som du väljer behöver inte ändras. Din rådgivare ser till att portföljens risknivå är just sådan du önskat.

Produkterna väljs med omsorg

Det finns ännu inte några gemensamma standarder för hållbarhet inom finansbranschen. Därför har vi fastställt egna kriterier för urvalsprocessen. För det ändamålet utnyttjar vi både vår expertis inom koncernen och utomstående kvantitativ information.

Ett separat team analyserar, väljer och godkänner produkterna som ingår i Hållbart urval genom en viss process. Vi analyserar först varje produktleverantör för att se om bolaget uppfyller kriterierna för hållbarhet. Därefter går vi igenom bolagets produkter och analyserar om några av dem uppfyller våra krav på hållbarhet.

Samma avgifter och förväntad avkastning som för vanliga produkter

Vi tror att när vi kombinerar ekonomisk analys med hållbarhetsanalys och har en väldiversifierad portfölj behöver du inte pruta på avkastningen på lång sikt.

Vi strävar efter att våra hållbara placeringar ger en avkastning som motsvarar marknadsavkastningen samtidigt som kostnaderna hålls på samma nivå. Dessutom är riskerna i anslutning till miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG) mindre.

Spara och placera hållbart

Utifrån kriterierna för hållbar verksamhet väljer vi till Starsfonderna de bolag som på lång sikt kan hjälpa oss att generera stabil och hållbar avkastning.

Läs mer om Starsfonder