Nordea Globkorgar

Nordea Globkorgar är en helhetslösning för dig som vill överlämna placeringsbesluten helt i professionella händer och tycker att det är viktigt att beakta hållbarhetsfrågorna i dina spar- och placeringsbeslut.

Nordea Globkorgar är förvaltade placeringskorgar som kan anslutas till Nordea Livförsäkrings sparlivförsäkringar och kapitaliseringsavtal. Nordea Livförsäkring Finland Ab ansvarar för portföljförvaltningen av Globkorgarna. 

Dra nytta av fördelarna med Globkorgar

Nordea Globkorgar ger mångsidiga fördelar. Ditt försäkringskapital förvaltas aktivt av vårt erfarna och professionella portföljförvaltningsteam med beaktande av dina förväntningar och din riskvilja. Globkorgarna bjuder på utmärkt diversifiering mellan tillgångsslag och ett bra förhållande mellan pris och kvalitet.   

Utöver Nordeas fonder använder portföljförvaltarna också omsorgsfullt utvalda samarbetspartners fonder, och de väldiversifierade placeringsportföljerna beaktar hållbarhetsfrågorna noggrant. I vår placeringsverksamhet fokuserar vi i synnerhet på hållbarhet hos placeringsobjekten utan att förbise den målsatta avkastningen på lång sikt. I synnerhet miljöfrågor, socialt ansvar och bolagsstyrning integreras i all placeringsverksamhet.

Genom att välja en Globkorg som passar dig kan du påverka miljön och samhället positivt samt främja god bolagsstyrning.

Utöver fördelarna med Nordea Globkorgarna kan du njuta av de mångsidiga fördelarna med försäkringssparande. Ett exempel på fördelarna är att eventuell avkastning inte beskattas vid byte av placeringsobjekt, och du behöver inte deklarera bytena.

I nätbanken kan du smidigt följa upp allokeringen mellan olika placeringsobjekt och se hur dina placeringar utvecklas. 

Globkorgarnas placeringsprofiler

Bland Globkorgarnas fem olika placeringsprofiler kan du välja det alternativ som bäst passar ditt avkastningsmål och din risknivå. Portföljförvaltarteamet väljer placeringsobjekten för din räkning och förvaltar placeringskorgarna med gedigen expertis. Globkorgarnas placeringsobjekt diversifieras brett. Om ditt avkastningsmål eller din riskvilja ändrar kan du under placeringstiden smidigt övergå från en Globkorg till en annan utan kostnader och beskattning av avkastningen. 

Maapallokorit sijoitusprofiili

Globkorg 10 
Du vill minimera nedgången i värdet på dina placeringar och accepterar låg förväntad avkastning.

Globkorg 25 
Du siktar på en måttlig förväntad avkastning på dina placeringar och vill att kapitalet ska utvecklas utan att värdet på placeringarna fluktuerar kraftigt.

Globkorg 50
Du siktar på en ganska hög förväntad avkastning på dina placeringar. Du accepterar att värdet på portföljen fluktuerar måttligt på både kort och lång sikt.

Globkorg 75
Du vill få hög avkastning och accepterar att värdet på portföljen fluktuerar på kort och lång sikt.

Globkorg 90
Hög avkastning är ditt viktigaste mål. Du har förberett dig för en lång placeringstid. Du accepterar att värdet på portföljen fluktuerar och att värdeutvecklingen på lång sikt kan vara negativ.

Nordea ja Nasdaq julkaisevat sijoitusten vastuullisuusjalanjäljen

Olemme aloittaneet Nasdaqin kanssa yhteistyön, jonka tarkoituksena on tehdä vastuullisten sijoitusten ympäristöjalanjälki näkyväksi ja helposti ymmärrettäväksi. Yhteistyön tuloksena esittelemme uuden Vastuullisuusjalanjälki-yhteenvedon. Yhteenvedon avulla on helppo havainnollistaa, miten tärkeää vastuullisten valintojen tekeminen on. 

Kannustamme asiakkaitamme tekemään vastuullisia valintoja, joten meidän on myös pystyttävä kertomaan avoimesti ja selkeästi, miten vastuulliset tuotteet eroavat perinteisistä sijoitustuotteista. Vastuullisuusjalanjälki-yhteenvedon avulla pääset näkemään helposti sijoitusvalintojesi ja -suositustesi ympäristövaikutukset ja voit vertailla niitä.

Vastuullisuusjalanjälki on saatavilla Nordean vastuullisiin yhdistelmärahastoihin, vastuullisiin mallisalkkuihin sekä Nordea Henkivakuutuksen vastuullisiin Maapallokoreihin. Vastuullisuusjalanjälki-yhteenvedon näille tuotteille löydät Rahastot Nyt -palvelusta.

Mer information

Läs mer om Nordea Globkorgar i stadgar (pdf, 101 KB)Öppnas i nytt fönster och hållbarhetsmål (pdf, 98 KB)Öppnas i nytt fönster.

Nordea Livförsäkring Finland Ab är ett livförsäkringsbolag som har registrerats i Finland. Bolaget är en del av Nordeakoncernen som är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen.

Nordea Livförsäkring Finland Ab erbjuder värdeutvecklingen av sina försäkringsavtal att anknytas till Globkorgarna via ombudet Nordea Bank Abp. 

Nordea Globkorgar förvaltas av Nordea Livförsäkring Finland Ab. Nordea Globkorgar är inte placeringsfonder i det hänseende som avses i lagen om placeringsfonder och omfattas därför inte av Ersättningsfonden för investerare eller Insättningsgarantifonden. Kunden ska även ta del av annat material som berör Nordea Globkorgar, i synnerhet stadgarna, och materialet om försäkringsavtalet.

Nordea Globkorgars värde kan öka eller minska beroende på marknadsläget. Den framtida avkastningen på Globkorgarna kan inte förutses utifrån den historiska utvecklingen. Nordea Livförsäkring Finland Ab ansvarar inte för värdeutvecklingen eller eventuell nedgång i värdet på de placeringskorgar det förvaltar, det fondanknutna sparkapitalet som anslutits till placeringskorgarna eller de placeringar som fastställer sparkapitalets värde. Det fondanknutna sparkapitalet är förknippat med risk för eventuell förlust av kapitalet helt eller delvis. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.