Nordea Globkorgar

Nordea Globkorgar är en helhetslösning för dig som vill överlämna placeringsbesluten helt i professionella händer och tycker att det är viktigt att beakta hållbarhetsfrågorna i dina spar- och placeringsbeslut.

Vad är Globkorgarna?

Nordea Globkorgar är förvaltade placeringskorgar som kan anslutas till sparlivförsäkringar och kapitaliseringsavtal. Nordea Livförsäkring Finland Ab ansvarar för portföljförvaltningen av Globkorgarna. 

Dra nytta av fördelarna med Globkorgar

Nordea Globkorgar ger mångsidiga fördelar. Dina placeringar förvaltas aktivt av vårt erfarna och professionella portföljförvaltningsteam med beaktande av dina förväntningar och din riskvilja. Globkorgarna bjuder på utmärkt diversifiering mellan tillgångsslag och ett bra förhållande mellan pris och kvalitet. Utöver Nordeas egna fonder använder portföljförvaltarna också noggrant utvalda samarbetspartners fonder.

Globkorgarna passar dig som tycker att hållbarhet är mycket viktigt och vill i synnerhet att dina investeringar fokuserar på att påverka samhället och jordklotet positivt samt främja god bolagsstyrning.

Utöver fördelarna med Globkorgarna kan du njuta av de mångsidiga fördelarna med placeringsförsäkringar. Ett exempel på fördelarna är att eventuell avkastning inte beskattas vid byte av placeringsobjekt, och du behöver inte deklarera bytena.

Genom att välja en Globkorg som passar dig kan du påverka miljön och samhället positivt samt främja god bolagsstyrning. Vissa hållbarhetskriterier beaktas vid diversifierad portföljförvaltning.

Hållbarhet med investeringsobjekt och genomförande av ESG-egenskaper

Globkorgarna främjar miljömässiga och sociala egenskaper. Minst 40 procent av Globkorgarnas investeringar görs i hållbara investeringsobjekt.

Vi har förbundit oss till klimatåtgärder och att Globkorgarna är koldioxidneutrala senast år 2050, och detta gäller alla tillgångsslag. Detta är vårt viktigaste mål i anslutning till ansvarsfulla investeringar.

Vi säkerställer att vi tar vårt samhällsansvar genom att kontrollera att de bolag som utgör investeringsobjekt för Globkorgarna följer internationella standarder och avtal samt beaktar mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Dessutom följer vi hur könsfördelningen i styrelsen i dessa bolag utvecklas.

Utbudet av investeringsobjekt omfattar inte sådana sektorer eller bolag som bedriver verksamhet som väsentligt skadar miljön och/eller samhället. Restriktioner som hör hit är till exempel investeringar i produktion och distribution av kontroversiella och illegala vapen, framställning av tobak, kolbrytning samt prospektering och produktion av okonventionella fossila bränslen. 

Globkorgarnas placeringsprofiler

Bland Globkorgarnas fem olika placeringsprofiler kan du välja det alternativ som bäst passar ditt avkastningsmål och din risknivå. Portföljförvaltarteamet väljer placeringsobjekten för din räkning och förvaltar placeringskorgarna med gedigen expertis. Globkorgarnas placeringsobjekt diversifieras brett. Om ditt avkastningsmål eller din riskvilja ändrar kan du under placeringstiden smidigt övergå från en Globkorg till en annan utan kostnader och beskattning av avkastningen. 

Globkorgarnas profiler

Globkorg 15  
Du vill minimera nedgången i värdet på dina placeringar och accepterar låg förväntad avkastning.

Globkorg 30  
Du siktar på en måttlig förväntad avkastning på dina placeringar och vill att kapitalet ska utvecklas utan att värdet på placeringarna fluktuerar kraftigt.

Globkorg 50
Du siktar på en ganska hög förväntad avkastning på dina placeringar. Du accepterar att värdet på portföljen fluktuerar måttligt på både kort och lång sikt.

Globkorg 75
Du vill få hög avkastning och accepterar att värdet på portföljen fluktuerar på kort och lång sikt.

Globkorg 90
Hög avkastning är ditt viktigaste mål. Du har förberett dig för en lång placeringstid. Du accepterar att värdet på portföljen fluktuerar och att värdeutvecklingen på lång sikt kan vara negativ.

Mer information

Nordea Livförsäkring Finland Ab är ett livförsäkringsbolag som har registrerats i Finland. Bolaget är en del av Nordeakoncernen som är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen.

Nordea Livförsäkring Finland Ab erbjuder värdeutvecklingen av sina försäkringsavtal att anknytas till Globkorgarna via ombudet Nordea Bank Abp. 

Nordea Globkorgar förvaltas av Nordea Livförsäkring Finland Ab. Nordea Globkorgar är inte placeringsfonder i det hänseende som avses i lagen om placeringsfonder och omfattas därför inte av Ersättningsfonden för investerare eller Insättningsgarantifonden. Kunden ska även ta del av annat material som berör Nordea Globkorgar, i synnerhet stadgarna, och materialet om försäkringsavtalet.

Nordea Globkorgars värde kan öka eller minska beroende på marknadsläget. Den framtida avkastningen på Globkorgarna kan inte förutses utifrån den historiska utvecklingen. Nordea Livförsäkring Finland Ab ansvarar inte för värdeutvecklingen eller eventuell nedgång i värdet på de placeringskorgar det förvaltar, det fondanknutna sparkapitalet som anslutits till placeringskorgarna eller de placeringar som fastställer sparkapitalets värde. Det fondanknutna sparkapitalet är förknippat med risk för eventuell förlust av kapitalet helt eller delvis. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.