Vad är Granit Portföljer?

Nordea Life Granit Portföljer är placeringskorgar som kan anknytas till Nordeas placeringsförsäkringar. Nordea Life Granit Portföljer förvaltas av Nordea Livförsäkring Finland Ab.

Placera smidigt och effektivt som proffs

Granit Portföljer lämpar sig för dig som uppskattar lätta och smidiga placeringar men också vill ha gedigen expertis när du placerar. Granit Portfölj är en lätt och nyckelfärdig lösning där dina tillgångar förvaltas professionellt och aktivt med beaktande av din riskvilja och dina förväntningar på avkastningen.

  • Placeringsexperter till din tjänst – Granit Portföljer ger dig strategisk placeringsexpertis enkelt. Du kan dra nytta av de stora resurserna och den starka placeringsexpertisen hos den största finanskoncernen i Norden.
  • Stark position i fastighetssektorn – Fundamenten för Granit Portföljer är fastigheter i Finland som tillför din portfölj stabilitet och ett bättre förhållande mellan risk och avkastning. Grundstenarna för fastighetsplaceringar är kostnadseffektivitet och en balanserad strategi utan hävstång.
  • Hållbara placeringsobjekt – Granit Portföljer främjar miljömässiga och sociala egenskaper. Vi har förbundit oss till klimatåtgärder och att Granit Portföljerna är koldioxidneutrala senast år 2050, och detta gäller alla tillgångsslag.
  • Dra nytta av fördelarna med placeringsförsäkringar – Då din livssituation eller dina mål förändras kan du enkelt och avgiftsfritt byta portföljens risknivå, och du betalar skatt på avkastningen först då du tar ut medel från portföljen.

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

Ett bättre förhållande mellan risk och avkastning med fastighetsplaceringar

Granit Portföljer bygger starkt på Nordea Livförsäkrings fastighetsplaceringar som förbättrar förhållandet mellan risk och avkastning i portföljerna, genererar stabilt kassaflöde från hyresintäkter och tillför portföljen bättre diversifiering utöver traditionella tillgångsslag.

Objekten för fastighetsplaceringar har diversifierats brett i olika placeringsobjekt genom att utnyttja Nordea Livförsäkrings gedigna kunnande i fastighetsplaceringar. Med fastighetsplaceringarna strävar vi efter stabil avkastning på lång sikt och uppgång i värdet på fastigheterna.

Vi investerar i finska kontors-, bostads- och logistikfastigheter med bra läge och starkt kassaflöde från hyresintäkter. I fastighetsplaceringar fokuserar vi på de ekonomiska faktorerna i fastigheternas livscykel. Vi äger alla fastigheter själv och använder inte hävstång i fastighetsplaceringarna. I egenskap av en ansvarsfull ägare förlänger vi fastigheternas livscykel och begränsar deras energiutsläpp.  

Främjande av faktorer i anslutning till miljömässiga och sociala egenskaper

Vi har förbundit oss till klimatåtgärder och att Granit Portföljerna är koldioxidneutrala senast år 2050, och detta gäller alla tillgångsslag. Detta är vårt viktigaste mål i anslutning till hållbara placeringar.

Vi säkerställer att vi tar vårt samhällsansvar genom att kontrollera att de bolag som utgör investeringsobjekt för Granit Portföljerna följer internationella standarder och avtal samt beaktar mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Dessutom följer vi hur könsfördelningen i styrelsen i dessa bolag utvecklas.

Utbudet av investeringsobjekt omfattar inte sådana sektorer eller företag som bedriver verksamhet som väsentligt skadar miljön och/eller samhället. Restriktioner som hör hit är till exempel placeringar i produktion och distribution av kontroversiella och illegala vapen, framställning av tobak, kolbrytning samt prospektering och produktion av okonventionella fossila bränslen. 

Välj den Granit Portfölj som passar dig

Du kan välja mellan fem olika Granit Portföljer utifrån ditt avkastningsmål och din risktolerans. Då din livssituation eller dina mål förändras kan du lätt och avgiftsfritt byta portföljens risknivå, och du betalar skatt på avkastningen först då du tar ut medel.

Granit Portfölj Ränta A Öppnas i nytt fönster

Granit Portfölj Ränta A är ett lämpligt val för dig som strävar efter att behålla kapitalets realvärde och har en rätt låg risktolerans.

Öppna presentationen och läs mer Öppnas i nytt fönster

Granit Portfölj 30 Öppnas i nytt fönster

Granit Portfölj 50 är ett lämpligt val för dig som vill få rätt hög avkastning och accepterar att värdet på din placering fluktuerar måttligt på kort och lång sikt. Den här Granit Portföljen har en aktievikt på 50 %.

Öppna presentationen och läs mer Öppnas i nytt fönster

Granit Portfölj 50 Öppnas i nytt fönster

Granit Portfölj 50 är ett lämpligt val för dig som vill få rätt hög avkastning och accepterar att värdet på din placering fluktuerar måttligt på kort och lång sikt. Den här Granit Portföljen har en aktievikt på 50 %.

Öppna presentationen och läs mer Öppnas i nytt fönster

Granit Portfölj 75 Öppnas i nytt fönster

Granit Portfölj 75 är ett lämpligt val för dig som vill få hög avkastning och accepterar att värdet på portföljen fluktuerar på kort och lång sikt. Den här Granit Portföljen har en aktievikt på 75 %.

Öppna presentationen och läs mer Öppnas i nytt fönster

Granit Portfölj 90 Öppnas i nytt fönster

Granit Portfölj 90 är ett lämpligt val när ditt viktigaste mål är hög avkastning och du är förberedd på en lång placeringstid. Du accepterar att värdet på portföljen fluktuerar mycket och att värdeutvecklingen på lång sikt kan vara negativ. Den här Granit Portföljen har en aktievikt på 90 %.

Öppna presentationen och läs mer Öppnas i nytt fönster

Placeringskorgarnas värden

I tjänsten Placeringskorgarnas värden hittar du mer information om placeringskorgarna som Nordea Livförsäkring Finland Ab tillhandahåller. Du ser utvecklingen av placeringskorgarnas värden under olika perioder samt information om innehållet i placeringskorgarna. Portföljförvaltarens kommentar publiceras om de flesta korgar med jämna mellanrum.

Placeringskorgarnas värden

Har du redan en placeringsförsäkring?

Du kan anknyta Granit Portföljen till din placeringsförsäkring i tjänsten Försäkringar.

Logga in i tjänsten Försäkringar Öppnas i nytt fönster

Vill du teckna en placeringsförsäkring?

Läs mer om Nordeas placeringsförsäkringar, ingå avtal på nätet eller med hjälp av en expert och anknyt Granit Portföljen till den.

Välj den placeringsförsäkring som passar dig
Hur kan jag placera i Granit Portföljer?
Dra nytta av fördelarna med placeringsförsäkringar
Mer information om Granit Portföljer

Dra nytta av fördelarna med placeringsförsäkringar

Du kan välja Granit Portfölj som ett placeringobjekt för en placeringsförsäkring. En placeringsförsäkring ger dig mångsidiga fördelar:

  • Du kan byta placeringsobjekt kostnadsfritt – skatt betalar du först när du tar ut avkastning.
  • Anpassa din portfölj när som helst om marknadsläget eller din livssituation förändras. Om du vill njuta av dina tillgångar kan du ta ut sparmedel i en eller flera poster. 
  • Om du tar ut medel från avtalet mitt under spartiden, verkställer vi förskottsinnehållningen för dig och betalar nettosumman till ditt konto.
  • Du kan välja objekten för placeringsförsäkringen ur ett brett utbud av fonder och placeringskorgar. 
  • Du kan också välja Försäkringskonto för att tillfälligt skydda dina tillgångar.

Läs mer om placeringsförsäkringar.

Mer information om Granit Portföljer

Disclaimer

Nordea Life Granit Portföljer (”Granit Portföljer”) tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab, FO-nummer 0927072-8. Bolagets registrerade adress är Aleksis Kivis gata 9, 00020 Nordea, Helsingfors. Nordea Livförsäkring Finland Ab är ett livförsäkringsbolag som har registrerats i Finland. Bolaget är en del av Nordeakoncernen som är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen.

Nordea Livförsäkring Finland Ab erbjuder värdeutvecklingen av sina produkter att anknytas till Granit Portföljer via ombudet Nordea Bank Abp. Granit Portföljer förvaltas av Nordea Livförsäkring Finland Ab. Granit Portföljer är inte placeringsfonder i det hänseende som avses i lagen om placeringsfonder och omfattas därför inte av Ersättningsfonden för investerare eller Insättningsgarantifonden. Kunden ska även ta del av annat material om Granit Portföljer, i synnerhet stadgarna och materialet om försäkringsavtalet. Värdet på Granit Portföljer kan öka eller minska beroende på marknadsläget. Granit Portföljers historiska utveckling är ingen garanti för den framtida avkastningen. Nordea Livförsäkring Finland Ab ansvarar inte för värdeutvecklingen eller eventuell nedgång i värdet på de placeringskorgar det förvaltar, det fondanknutna sparkapitalet som anslutits till placeringskorgarna eller de placeringar som fastställer sparkapitalets värde. Det fondanknutna sparkapitalet är förknippat med risk för eventuell förlust av kapitalet helt eller delvis. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.