Kuvituskuva, jossa iloinen mies taluttaa polkupyörää graniittisen seinän edessä.

Granit Portfölj – en grundsten för dina placeringar

Dra enkelt och smidigt nytta av marknadssynen hos Nordeas placeringsproffs genom att placera i Granit Portfölj som diversifierar tillgångarna brett. Nordeas fastighetsplaceringar förbättrar förhållandet mellan risk och avkastning i portföljen. Bland Granit Portföljer kan du välja ett alternativ som passar din riskvilja.

Placera smidigt och effektivt som proffs

Uppskattar du lätta och smidiga placeringar men vill du också få gedigen expertis när du placerar? Granit Portfölj är en lätt och nyckefärdig lösning där din förmögenhet förvaltas professionellt och aktivt med beaktande av din riskvilja och dina förväntningar på avkastningen. Granit Portfölj är en placeringskorg som du kan anknyta till en placeringsförsäkring som ett placeringobjekt.

Våra placeringsproffs står till din tjänst

Granit Portfölj ger dig strategisk placeringsexpertis enkelt. Du kan dra nytta av de stora resurserna och den starka placeringsexpertisen hos den största finanskoncernen i Norden.

Starkt fundament med fastighetsplaceringar

Fundamentet för Granit Portfölj är fastigheter i Finland som tillför din portfölj stabilitet och en bättre relation mellan risk och avkastning. Grundstenarna för fastighetsplaceringar är kostnadseffektivitet och en balanserad strategi utan hävstång.  

En portfölj som passar din riskvilja

Bland Granit Portföljer kan du välja ett alternativ som passar dig. Då din livssituation eller dina mål förändras kan du lätt och kostnadsfritt byta portföljens risknivå, och du betalar skatt på avkastningen först då du tar ut medel.

Utnyttja expertisen hos våra placeringsproffs

Utnyttja expertisen hos våra placeringsproffs

Granit Portföljer förvaltas i enlighet med Nordeas syn på internationella investeringar. Nordeas placeringsproffs följer och analyserar marknadsläget ständigt. Tillgångarna som placerats i Granit Portföljer diversifieras brett och internationellt över flera tillgångsslag. Tack vare omfattande diversifiering är risken med ett enskilt placeringsobjekt låg i förhållande till värdet på hela placeringen. Utöver ränte- och aktieplaceringar utgör fastighetsplaceringar en grundsten i portföljen.

En bättre relation mellan risk och avkastning
En portfölj som passar din riskvilja
Hållbarhet
Dra nytta av fördelarna med placeringsförsäkringar
Mer information

Utnyttja expertisen hos våra placeringsproffs

Granit Portföljer förvaltas i enlighet med Nordeas syn på internationella investeringar. Nordeas placeringsproffs följer och analyserar marknadsläget ständigt. Tillgångarna som placerats i Granit Portföljer diversifieras brett och internationellt över flera tillgångsslag. Tack vare omfattande diversifiering är risken med ett enskilt placeringsobjekt låg i förhållande till värdet på hela placeringen. Utöver ränte- och aktieplaceringar utgör fastighetsplaceringar en grundsten i portföljen.

En bättre relation mellan risk och avkastning

Granit Portföljer bygger starkt på Nordea Livförsäkrings fastighetsplaceringar som förbättrar relationen mellan risk och avkastning i portföljerna, genererar stabilt kassaflöde från hyresintäkter och tillför portföljen bättre diversifiering utöver traditionella tillgångsslag. 

Objekten för fastighetsplaceringar har diversifierats brett i olika placeringsobjekt genom att utnyttja Nordea Livförsäkrings gedigna kunnande i fastighetsplaceringar. Med fastighetsplaceringarna strävar vi efter stabil avkastning på lång sikt och uppgång i värdet på fastigheterna.

Vi investerar i finska kontors-, bostads- och logistikfastigheter med bra läge och starkt kassaflöde från hyresintäkter. I fastighetsplaceringar fokuserar vi på de ekonomiska faktorerna i fastigheternas livscykel. Vi äger alla fastigheter själv och använder inte hävstång i fastighetsplaceringarna. I egenskap av en ansvarsfull ägare förlänger vi fastigheternas livscykel och begränsar deras energiutsläpp.  

En portfölj som passar din riskvilja

Du kan välja mellan olika Granit Portföljer utifrån dina mål och din riskvilja. 

  • Granit Portfölj Ränta söker bevara kapitalets realvärde.
  • Granit Portfölj 30 söker måttlig avkastning. 
  • Granit Portfölj 50 söker avkastning med medelhög risk. 
  • Granit Portfölj 75 söker avkastning med hög risk. 
  • Granit Portfölj 90 söker avkastning med mycket hög risk.

Då din livssituation eller dina mål förändras kan du lätt och avgiftsfritt byta portföljens risknivå, och du betalar skatt på avkastningen först då du tar ut medel.

Hållbarhet

Hållbarhet med investeringsobjekt och genomförande av ESG-egenskaper

Granit Portföljer främjar miljömässiga och sociala egenskaper. Vi har förbundit oss till klimatåtgärder och att Granit Portföljerna är koldioxidneutrala senast år 2050, och detta gäller alla tillgångsslag. Detta är vårt viktigaste mål i anslutning till ansvarsfulla investeringar.

Vi säkerställer att vi tar vårt samhällsansvar genom att kontrollera att de bolag som utgör investeringsobjekt för Granit Portföljerna följer internationella standarder och avtal samt beaktar mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Dessutom följer vi hur könsfördelningen i styrelsen i dessa bolag utvecklas.

Utbudet av investeringsobjekt omfattar inte sådana sektorer eller bolag som bedriver verksamhet som väsentligt skadar miljön och/eller samhället. Restriktioner som hör hit är till exempel investeringar i produktion och distribution av kontroversiella och illegala vapen, framställning av tobak, kolbrytning samt prospektering och produktion av okonventionella fossila bränslen. 

Dra nytta av fördelarna med placeringsförsäkringar

Du kan välja Granit Portfölj som ett placeringobjekt för en placeringsförsäkring. En placeringsförsäkring ger dig mångsidiga fördelar:

  • Du kan byta placeringsobjekt kostnadsfritt – skatt betalar du först när du tar ut avkastning.
  • Anpassa din portfölj när som helst om marknadsläget eller din livssituation förändras. Om du vill njuta av dina tillgångar kan du ta ut sparmedel i en eller flera poster. 
  • Om du tar ut medel från avtalet mitt under spartiden, verkställer vi förskottsinnehållningen för dig och betalar nettosumman till ditt konto.
  • Du kan välja objekten för placeringsförsäkringen ur ett brett utbud av fonder och placeringskorgar. 
  • Du kan också välja Försäkringskonto för att tillfälligt skydda dina tillgångar.

Läs mer om placeringsförsäkringar.

Mer information om Granit Portföljer

Disclaimer

Nordea Life Granit Portföljer (”Granit Portföljer”) tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab, FO-nummer 0927072-8. Bolagets registrerade adress är Aleksis Kivis gata 9, 00020 Nordea, Helsingfors. Nordea Livförsäkring Finland Ab är ett livförsäkringsbolag som har registrerats i Finland. Bolaget är en del av Nordeakoncernen som är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen.

Nordea Livförsäkring Finland Ab erbjuder värdeutvecklingen av sina produkter att anknytas till Granit Portföljer via ombudet Nordea Bank Abp. Granit Portföljer förvaltas av Nordea Livförsäkring Finland Ab. Granit Portföljer är inte placeringsfonder i det hänseende som avses i lagen om placeringsfonder och omfattas därför inte av Ersättningsfonden för investerare eller Insättningsgarantifonden. Kunden ska även ta del av annat material om Granit Portföljer, i synnerhet stadgarna och materialet om försäkringsavtalet. Värdet på Granit Portföljer kan öka eller minska beroende på marknadsläget. Granit Portföljers historiska utveckling är ingen garanti för den framtida avkastningen. Nordea Livförsäkring Finland Ab ansvarar inte för värdeutvecklingen eller eventuell nedgång i värdet på de placeringskorgar det förvaltar, det fondanknutna sparkapitalet som anslutits till placeringskorgarna eller de placeringar som fastställer sparkapitalets värde. Det fondanknutna sparkapitalet är förknippat med risk för eventuell förlust av kapitalet helt eller delvis. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

Blev du intresserad av Granit Portföljer?

Om du ännu inte har en placeringsförsäkring, kan du teckna en i Nordea Kundtjänst.

Kontakta Nordea Kundtjänst Öppnas i nytt fönster