Tips på hur du fyller i hälsoutredningen på nätet

  1. Logga in i nättjänsten FörsäkringarÖppnas i nytt fönster med appen Nordea ID eller kodkalkylator. Du kan också logga in med andra bankers koder eller mobilcertifikat.  
  2. Du hittar din påbörjade ansökan om MyLife under Pågående uppdrag på förstasidan i tjänsten Försäkringar. 
  3. Om du har flera påbörjade ansökningar, välj den som du vill fylla i och tryck på Öppna.
  4. Därefter ser du en sammanfattning av de försäkringsskydd du valt. Kontrollera de valda skydden i försäkringsansökan och fortsätt att fylla i hälsoutredningen. 
  5. Efter att du har fyllt i hälsoutredningen kan du bekräfta försäkringsansökan med dina bankkoder eller mobilcertifikat.

Observera att det inte går att bekräfta ansökan med kodkortet på papper. Om du ännu inte använder appen Nordea ID kan du ladda ner den enligt anvisningen. Du kan beställa kodkalkylatorn i nätbanken. 

  • Om du vill ändra din ansökan ring Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18. 
  • Om du behöver hjälp med att fylla i hälsoutredningen kan du kontakta kundtjänsten hos Nordea Livförsäkring Finland Ab och Nordea Försäkring Finland Ab på 0200 22320 (lna/msa). Vi betjänar dig från måndag till torsdag kl. 8.30–16.30 och på fredag kl. 10-16.30.

Du kan fylla i den elektroniska hälsoutredningen inom 30 dagar från det att du lämnade ansökan.

Fyll i hälsoutredningen på nätet

Logga in i nättjänsten Försäkringar med dina bankkoder.

Fyll i hälsoutredningen - klicka här Öppnas i nytt fönster
Hälsoutredning
Behandling av hälsoutredning
Tilläggsutredningar för stora skyddsbelopp
Exceptionella omständigheter då försäkringen beviljas
Samtycken i anslutning till hälsouppgifter

Vad är hälsoutredningen och när ska jag ge den?

Med hälsoutredningen redogör du för ditt hälsotillstånd till försäkringsbolaget. Utifrån din hälsoutredning bedömer vi hurdan personförsäkring vi kan bevilja dig. 

Du ger hälsoutredningen när du ansöker om skydd vid dödsfall, allvarlig sjukdom samt tillfällig och/eller permanent arbetsoförmåga. Skyddet vid dödsfall eller permanent arbetsoförmåga till följd av olycksfall beviljas utan en hälsoutredning.

Eventuella redan konstaterade sjukdomar kan påverka beviljandet av försäkringen, men de förhindrar inte nödvändigtvis det. Hur sjukdomar och skador påverkar beviljandet av försäkringen varierar mellan olika försäkringsskydd. Därför är det viktigt att du ger korrekta uppgifter om ditt hälsotillstånd. 

Du kan lämna en utredning över ditt hälsotillstånd elektroniskt i nättjänsten Försäkringar eller på blanketten för kort eller omfattande hälsoutredning som bilaga till försäkringsansökan.

Mer information om samtycken i anslutning till hälsouppgifter och automatiserat beslutsfattande

Vi värnar om skyddet av dina rättigheter och personuppgifter. Som en del av försäkringsverksamheten samlar vi in och behandlar även hälsouppgifter. På den här sidan hittar du mer information om de samtycken vi vid behov ber dig ge för att behandla dina uppgifter samt om automatiserat beslutsfattande.

Samtycken och vägran att ge dem

För att kunna handlägga din försäkringsansökan ber vi om ditt samtycke till behandlingen av dina hälsouppgifter. Du kan vägra att ge ditt samtycke till behandlingen. Då kan vi tyvärr inte handlägga din ansökan eller bevilja dig en försäkring.

Vid behov ber vi om ditt samtycke till att be aktörer inom hälsovård om tilläggsuppgifter om ditt hälsotillstånd. Om du ger ditt samtycke till att vi ber de aktörer som nämns i samtycket om uppgifter om ditt hälsotillstånd ber vi för din räkning om de uppgifter som vi behöver för att handlägga din ansökan. Du har också rätt att vägra att ge ditt samtycke till att vi ber aktörer inom hälsovård om dina uppgifter. Observera att du i så fall själv måste själv tillställa oss de uppgifter som vi eventuellt behöver för att handlägga din ansökan.

Återkallelse av samtycke

Med stöd av dataskyddsförordningen har du också rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina hälsouppgifter. Observera att om du återkallar ditt samtycke är vi tvungna att avbryta handläggningen av din ansökan. Vi förvarar ändå uppgifter om din ansökan med stöd av lagen om försäkringsavtal eller ifall din försäkring redan har trätt i kraft med stöd av dataskyddslagen utifrån kundförhållandet.

Du har också rätt att återkalla ditt samtycke till att vi ber aktörer inom hälsovård om tilläggsuppgifter om ditt hälsotillstånd. Observera ändå att om du återkallar ditt samtycke måste du själv tillställa oss de uppgifter som vi eventuellt behöver för att handlägga din ansökan. Vi kan inte begära dem för din räkning.

Du kan återkalla ditt samtycke genom att skicka oss ett meddelande i mobil- eller nätbanken. Välj Försäkringar som ämne och ange i meddelandet vilket samtycke du vill återkalla.

Automatiserat beslutsfattande

Vi kan använda oss av automatiserat beslutsfattande för att försnabba handläggningen av din försäkrings- eller ersättningsansökan och för att säkerställa jämlika beslut. Om du är missnöjd med det beslut som fattats med hjälp av automatiserat beslutsfattande kan du be att en fysisk person handlägger ditt ärende på nytt på den personuppgiftsansvariges vägnar. Du har rätt att yttra din åsikt, få en utredning av beslutet och överklaga det. Du har också rätt att vägra att bli föremål för automatiserat beslutsfattande. Observera att ett försäkrings- eller ersättningsbeslut som avviker från din ansökan alltid fattas av en fysisk person.

Om du har frågor om automatiserat beslutsfattande kan du skicka oss ett meddelande i nät- eller mobilbanken. Välj Försäkringar som meddelandets ämne.