Avkastning med ansvar

I all fondförvaltning är ekonomiska nyckeltal viktiga. I vår fondförvaltning är också frågor om miljö, socialt ansvar och affärsetik en del av det dagliga arbetet. Vi kallar det avkastning med ansvar.

Hur beaktas hållbarhet i portföljförvaltning?

Hos oss finns ett dedikerat ESG-team som ansvarar för dessa frågor. Deras arbete handlar om att granska och analysera företag, när det gäller till exempel hur ett företag kontrollerar sina underleverantörer så att inte barnarbete förekommer, eller om företaget kontroll över sina säkerhetsrutiner eller hur de ser till att inte dumpa farliga gifter i naturen.  

Integrerar

För att fatta rätt beslut om vilka företag vi ska investera i för våra fonders räkning har alla Nordeas fondförvaltare också tillgång till vår ESG-analys (analys av miljömässiga, sociala och affärsetiska aspekter).

Det innebär att de kan välja aktier i företag baserat både på finansiell information och på information som handlar om hur företagen hanterar sina risker i relation till miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik.

Starsfonden tar ansvarsfulla investeringar ett steg längre

Starsfonderna utmärker sig genom att de investerar i företag som har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete. 

Exempelvis till fonden Nordea Tillväxtregion Stjärnor väljer vi bolag som utöver traditionell analys av ekonomiska fundament klarar sig bäst i sin jämförelsegrupp vad gäller ansvarsfrågor.

Granskning och dialoger

Vi går in i dialog med de företag som inte följer internationella normer och som enligt oss behöver bli bättre på att hantera risker som är relaterade till miljö, socialt ansvar och ägarstyrning i sin verksamhet.

Men om företaget inte visar en förändringsvilja för att ändra sitt normbrytande beteende kan Nordeas kommitté för ansvarsfulla investeringar besluta att helt sälja ut företagets aktier ur alla fondportföljer.

Väljer bort - en sista utväg

Att utesluta ett företag ur våra fondportföljer är alltid en sista utväg.

Men om företag bryter mot internationella normer, (som till exempel FN:s Global Compact) och saknar förändringsvilja i frågor som rör miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och affärsetik väljer vi slutligen att sälja innehavet. Detta gäller för alla våra aktivt förvaltade fonder.

Vi har även valt att inga av våra aktivt förvaltade fonder ska investera i företag som är involverade i produktion av klustervapen samt i produktion eller utveckling av kärnvapenprogram eller atomvapen.

Se listan på uteslutna företagÖppnas i nytt fönster.

Koldioxidavtryck

Vi redovisar koldioxidavtryck för ett antal av våra aktiefonder. Genom att redovisa koldioxidavtryck tar vi ytterligare ett steg för ökad transparens i de fonder vi förvaltar.

Koldioxidavtryck för fonder

Koldioxidavtryck för fonder

Koldioxidavtryck kan mätas i en mängd sammanhang och handlar om hur mycket koldioxid en verksamhet, en produkt, eller till och med du själv, genererar. Vi mäter det för våra ett antal av våra fonder.

Måttet koldioxidavtryck som vi redovisar ger en historisk bild av hur mycket koldioxid, eller motsvarande i andra växthusgaser, företagen som fonden investerat i tillsammans släppt ut under de senaste tolv månaderna. Måttet är en typ av effektivitetsmått som visar fondens andel av de koldioxidutsläpp som bolagen fonden investerar i släpper ut i relation till fondens andel av deras intäkter (årliga intäkter omräknat till MSEK). Måttet redovisas som ton koldioxid per MSEK.

Uträkningen baseras på den information som ges ut av företagen vi investerat i, vilket oftast sker i samband med årsredovisningen, samt på estimat av företagens utsläpp. Informationen sammanställs och levereras av MSCI Inc. Måttet koldioxidavtryck uppdateras månadsvis i vår fondinformationstjänst. 

Andra växthusgaser inkluderas
Så beräknas koldioxidavtryck
Vilka fonder kan jämföras
Uppdateringar, kriterier och data
Detta mäts inte