Avkastning med ansvar

Fondförvaltning handlar i grund och botten om att välja de bästa placeringarna för att skapa god avkastning. I det arbetet är finansiella nyckeltal viktiga, men i vår fondförvaltning blir också frågor om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning en allt viktigare del.

Vårt arbete med ansvarsfulla investeringar

Har du tänkt på att du faktiskt är med och äger de företag som ingår i de fonder som du sparar i? Ser du det så kan det vara intressant att också tänka på hur de företagen agerar i olika sammanhang. Släpper de ut miljögifter, missköter de säkerhetsrutiner eller bryter de mot internationella överenskommelser. Hur företagen agerar kan på sikt påverka värdet på exempelvis ett företags aktie och därmed värdet på ditt sparande.

Hos oss finns ett dedikerat team som särskilt analyserar hur de bolag vi investerar i arbetar med miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG). Deras arbete handlar om att granska och analysera företag när det gäller till exempel hur ett företag kontrollerar sina underleverantörer, om företaget har kontroll över sitt säkerhetsarbete eller hur de hanterar miljöfrågor. 

Grundläggande för alla fonder som förvaltas av Nordea är att de omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar (pdf, 9 MB)Öppnas i nytt fönster

Det innebär att fonderna som omfattas av policyn också omfattas av grundläggande ESG-kriterier som exempelvis att till stor del väljer bort investeringar i kol och att vi driver dialog med bolag som bryter mot internationella normer och överenskommelser. Samtidigt är vårt arbete med aktivt ägande en viktig del i vår fondförvaltning.  

Aktiva ägare

Att vara en aktiv ägare en viktig del i hur Nordea Fonder arbetar med ansvarsfulla investeringar. Det handlar om att utöva våra rättigheter som aktieägare, och till viss del även obligationsägare, för att påverka företagens beteende och driva dem i en mer hållbar riktning. 

I praktiken innebär det att vi till exempel röstar på bolagsstämmor och deltar i valberedningar. Vi följer våra bolagsstyrningsprinciper och röstar som aktieägare på årsstämmor i många företag på många platser runt om i världen. 

Se hur vi röstar på Nordea Voting Portal.

Men vi engagerar oss också i företag som vi investerar i exempelvis genom regelbundna kontakter med bolagen och genom att besöka bolagen på platser där de bedriver sin verksamhet. 

Vi för dialog med bolag både i egen regi och i samarbete med andra investerare, exempelvis genom ClimateAction 100+.Öppnas i nytt fönster

Vi på Nordea Fonder tror att genom att vara en aktiv ägare kan vi på bästa sätt bedöma och hantera ESG-risker, dess effekter och möjligheter. I slutändan gör vi det för att skydda det långsiktiga värdet på de pengar som våra fondandelsägare anförtrott oss.

Utvärdering av bolagsstyrningens kvalitet

En god och aktiv bolagsstyrning är enligt vår uppfattning avgörande för ett företags långsiktiga utveckling och gynnar därmed också företagets aktieägare, medarbetare och samhället som helhet.  

En utvärdering av bolagsstyrningens kvalitet ingår därför alltid i bedömningen av möjliga investeringar. Bolagsstyrningen omfattar ansvarsfrågor, skydd för aktieägar-/obligationsägarrättigheter och långsiktigt hållbart värdeskapande.  

Ett sätt att försäkra sig om en god bolagsstyrning är att fokusera på ökad transparens och öppen kommunikation mellan företaget och aktieägarna.

Integrerad ESG-analys

All ESG-analys som vårt eget team för ansvarsfulla investeringar tar fram samlas i en databas tillsammans med den ESG-analys som vi eventuellt köper in. För att fatta rätt beslut om vilka företag vi ska investera i för våra fonders räkning har alla Nordeas fondförvaltare också tillgång till och uppmanas att använda denna analys.   

Det innebär att de kan välja aktier i företag baserat både på finansiell information och på information som handlar om hur företagen hanterar sina risker i relation till miljömässiga, sociala och affärsetiska aspekter.   

För vår familj av Stars-fonder är ESG-analysen, som vårt team för ansvarsfulla investeringar gör, helt avgörande för fondens placeringar.   

Tack vare den extra analysen kan vi identifiera betydande risker och möjligheter i företagens verksamhet och bedöma hur väl de står rustade för att möta framtidens hållbarhetsutmaningar som exempelvis minskade naturresurser.  

Läs mer om Nordeas Starsfonder. 

Fonder med särskilda hållbarhetskriterier

Vissa av våra fonder har särskilda hållbarhetskriterier utöver det som står i vår policy för ansvarsfulla investeringar.

Läs mer om de metoder vi använder för fonder med särskilda hållbarhetskriterier.
(pdf, 171 KB)Öppnas i nytt fönster

Hur våra fonder investerar kan du se i vår Fondinformationstjänst.

Dialog med bolag som bryter mot internationella normer

En viktig del av policyn handlar om att vi går in i dialog med företag som exempelvis inte följer internationella normer eller som enligt oss behöver bli bättre på att hantera risker som är relaterade till miljö, socialt ansvar och ägarstyrning i sin verksamhet. Vi för dessa dialoger med bolag både i egen regi och i samarbete med andra investerare.  

Men om ett företag inte visar en förändringsvilja eller saknar förutsättningar för att ändra sitt normbrytande beteende kan Nordeas kommitté för ansvarsfulla investeringar besluta att helt sälja ut företagets aktier ur alla fondportföljer.

Väljer bort

Att utesluta ett företag ur våra fondportföljer är alltid en sista utväg. Men om företag bryter mot internationella normer, (som till exempel FN:s Global Compact) och inte kan eller vill förändras i frågor som rör miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och affärsetik kan vi slutligen välja att sälja innehavet. Detta gäller för alla fonder som förvaltas av Nordea.   

Vår policy för ansvarsfulla investeringar innebär också att inga av våra fonder ska investera i företag som är involverade i produktion av illegala vapen som t.ex. klustervapen eller antipersonella minor, samt i produktion, underhåll eller utveckling av kärnvapen. För bolag som tillhandahåller underhåll av kärnvapen har vi en gräns som säger att denna verksamhet inte får motsvara mer än fem procent av bolagets totala omsättning. 

Vi utesluter även företag med omfattande och långvarig verksamhet inom kolbrytning. Vi exkluderar bolag där mer än 30 procent av omsättningen kommer från utvinning av kol och bolag där mer än 10 procent av omsättningen kommer specifikt från kolbrytning avsett för energiproduktion (termiskt kol). Förbränning av den termiska kolen är mycket förorenande och bidrar starkt till den globala uppvärmningen. Vi har också beslutat att exkludera bolag där mer än 10 procent av omsättningen kommer ifrån utvinning av olja från oljesand och bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från oljeborrning i Arktis.

De företag som vi väljer att inte investera i hamnar på vår exkluderingslista.  Se lista över uteslutna företag.Öppnas i nytt fönster

I våra räntefonder investerar vi inte i statsobligationer emitterade från länder som är föremål för breda sanktioner och som inte respekterar mänskliga rättigheter.

Dokument som beskriver vår process

Nedan hittar du mer information om hur vårt arbete går till.

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.fi/fondernytt och på Nordeas bankkontor.

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Koldioxidavtryck

Vi redovisar koldioxidavtryck för ett antal av våra aktiefonder. Genom att redovisa koldioxidavtryck tar vi ytterligare ett steg för ökad transparens i de fonder vi förvaltar.

Koldioxidavtryck för fonder

Koldioxidavtryck för fonder

Koldioxidavtryck kan mätas i en mängd sammanhang och handlar om hur mycket koldioxid en verksamhet, en produkt, eller till och med du själv, genererar. Vi mäter det för våra ett antal av våra fonder.

Måttet koldioxidavtryck som vi redovisar ger en historisk bild av hur mycket koldioxid, eller motsvarande i andra växthusgaser, företagen som fonden investerat i tillsammans släppt ut under de senaste tolv månaderna. Måttet är en typ av effektivitetsmått som visar fondens andel av de koldioxidutsläpp som bolagen fonden investerar i släpper ut i relation till fondens andel av deras intäkter (årliga intäkter omräknat till MSEK). Måttet redovisas som ton koldioxid per MSEK.

Uträkningen baseras på den information som ges ut av företagen vi investerat i, vilket oftast sker i samband med årsredovisningen, samt på estimat av företagens utsläpp. Informationen sammanställs och levereras av MSCI Inc. Måttet koldioxidavtryck uppdateras månadsvis i vår fondinformationstjänst. 

Andra växthusgaser inkluderas
Så beräknas koldioxidavtryck
Vilka fonder kan jämföras
Uppdateringar, kriterier och data
Detta mäts inte

Koldioxidavtryck för fonder

Koldioxidavtryck kan mätas i en mängd sammanhang och handlar om hur mycket koldioxid en verksamhet, en produkt, eller till och med du själv, genererar. Vi mäter det för våra ett antal av våra fonder.

Måttet koldioxidavtryck som vi redovisar ger en historisk bild av hur mycket koldioxid, eller motsvarande i andra växthusgaser, företagen som fonden investerat i tillsammans släppt ut under de senaste tolv månaderna. Måttet är en typ av effektivitetsmått som visar fondens andel av de koldioxidutsläpp som bolagen fonden investerar i släpper ut i relation till fondens andel av deras intäkter (årliga intäkter omräknat till MSEK). Måttet redovisas som ton koldioxid per MSEK.

Uträkningen baseras på den information som ges ut av företagen vi investerat i, vilket oftast sker i samband med årsredovisningen, samt på estimat av företagens utsläpp. Informationen sammanställs och levereras av MSCI Inc. Måttet koldioxidavtryck uppdateras månadsvis i vår fondinformationstjänst. 

Andra växthusgaser inkluderas

I måttet koldioxidavtryck mäts också andra växthusgaser in. Eftersom olika gaser har olika stor påverkan på klimatet räknas andra gasers mått om så att de motsvarar koldioxidens påverkansgrad, vi kallar det koldioxidekvivalent. Metan till exempel, bidrar till den globala uppvärmningen med en faktor av 21 mer än koldioxid, och ett ton av metanutsläppen står därmed för cirka 22 ton koldioxidekvivalenter.

Så beräknas koldioxidavtryck

Nordea kommer att använda beräkningsmodellen Carbon Intensity. Denna modell rekommenderas av Fondbolagens Förening och visar hur mycket koldioxid, eller motsvarande i andra växthusgaser (kolekvivalenter - CO2e), en fond ansvarar för genom sina investeringar.

Eftersom koldioxidutsläppet vägs mot företagets intäkter visar modellen hur koldioxidintensiv företagets verksamhet är och därmed också koldioxidintensiteten i fondens investeringar. Detta innebär att resultatet kan jämföras mellan fonder. 

Vilka fonder kan jämföras

Det är viktigt när man jämför koldioxidavtryck mellan fonder att man enbart jämför fonder med innehav i samma typ av bolag, som placerar på samma typ av marknad (exempelvis tillväxtmarknader) och som använder sig av samma beräkningsmetod i samma valuta.

Uppdateringar, kriterier och data

Nordea Asset Management har valt MSCI Inc. som leverantör av det data som beräkningen av våra fonders koldioxidavtryck bygger på.

Eftersom fondernas investeringar ändras över tid kommer vi att uppdatera beräkningarna månadsvis. Detta kommer innebära att fonder med låg omsättningshastighet i portföljen tenderar att minska/öka sitt koldioxidavtryck i takt med att företagen minskar/ökar sitt utsläpp; medan fonder med hög omsättningshastighet i portföljen kan uppleva betydande minskningar/ ökningar i koldioxidavtrycket som en följd av köp eller försäljning av innehaven i portföljen.

Kriteriet för att vi ska beräkna koldioxidavtryck för våra fonder är att data för koldioxidutsläpp (eller motsvarande) ska finnas tillgängliga för minst 70 procent av fondens marknadsvärde. Denna täckningsgrad är något lägre än rekommendationen från Fondbolagens Förening, som menar att denna tröskel skall fastställas till 75 procent. Vi anser dock att den noggrannhet vi förlorar på att sänka tröskeln till 70 procent uppvägs av att vi kan visa koldioxidavtryck för fler av våra fonder.

I detta första steg, kommer vi endast att publicera mätningar för Nordeas aktiefonder. Men vi följer noga utvecklingen för beräkning av koldioxidavtryck inom andra tillgångsslag, så att vi, så snart det är möjligt, kan beräkna och redovisa koldioxidavtryck även för dessa.

Detta mäts inte

Koldioxidavtryck är ett ungefärligt mått på den del av företagens koldioxidutsläpp som fonden äger. Beräkningarna är inte heltäckande och indirekta utsläpp omfattas exempelvis inte. Därför är det viktigt att du som kund ser detta som en vägledning och inte absoluta fakta. Vi menar, trots detta, att måttet fyller en viktig funktion så att du som kund kan inkludera fondens klimatpåverkan, tillsammans med de mer traditionella faktorerna som avkastning och risk, när du gör ditt fondval.

Det är också viktigt att tänka på att koldioxidavtrycket inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan bland annat eftersom:

  • Endast vissa utsläpp inkluderas. Indirekta utsläpp från leverantörer omfattas inte alltid av beräkningarna och inte heller de utsläpp som kan följa på användningen av ett företags produkter,
  • Utsläppsdata från bolag inte är fullständig,
  • Endast vissa tillgångsslag mäts,
  • Information om fossila reserver inte ingår,
  • Måttet inte säger något om hur väl en portfölj är positionerad mot, eller dess bidrag till, en övergång till ett koldioxidsnålt samhälle.