ESG-analys bidrar till bättre placeringar

Har du tänkt på att du äger en liten del av de företag som fonderna du har valt har placerat i? Som ägare är du kanske intresserad av hur ditt företag agerar. Tar företagen hand om arbetstagarnas säkerhet, släpper de ut miljögifter och följer de internationella överenskommelser?

Att haka på trender som anknyter till klimatet och samhället kan skapa en konkurrensfördel för företag.  Oetisk eller olaglig verksamhet kan däremot förstöra företagets rykte och få kunderna att bojkotta företaget.

Hur företaget tar hand om sitt företagsansvar kan påverka dess aktiekurs och värdet på dina besparingar.  Därför bedöms hållbarhet hos placeringsobjekten i Nordeafonderna med hjälp av en ESG-analys. Analysmetoden har gjorts upp av placeringsproffs som specialiserat sig på miljö, samhälle och god bolagsstyrning.Öppnas i nytt fönster (på finska)

Fonderna är aktiva ägare

På Nordea Funds tror att vi kan styra företagen i en mer hållbar riktning genom att använda den inflytelsekraft som följer med placeringarna . På så sätt kan vi som aktiva ägare trygga värdet på de tillgångar som fondkunderna låter oss förvalta på lång sikt.

Portföljförvaltningen för våra fonder är regelbundet i kontakt med hundratals företag och deras intressentgrupper och för en dialog med dem. Det gör vi både direkt och i samarbete med andra placerare, såsom i det internationella projektet ClimateAction 100+. Öppnas i nytt fönster

Vi representerar varje år fondandelsägarna även vid tusentals bolagsstämmor runt om i världen och deltar i arbetet i de nomineringsråd som utser den högsta ledningen i företagen. I Nordeas röstningsportal för fonderÖppnas i nytt fönster ser du hur vi har röstat. 

Från basnivå till hållbara Stjärnor

Alla våra fonder följer de grundläggande ESG-kriterierna som beskrivs i Nordea Funds principer för hållbara placeringar.Öppnas i nytt fönster Nordeafonderna placerar exempelvis inte i kolgruveföretag eller olagliga vapen. Dessutom screenar vi regelbundet alla fonders placeringar. Om vi i screeningen hittar företag som brutit mot internationella avtal, inleder vi en process för att korrigera rutiner i dialog med företaget.

Utöver basnivån granskar vi hållbarheten i många av våra fonder med hjälp av särskilda kriterier som lämpar sig för fondens placeringssätt. Du ser uppgifter om hållbarhet på varje fonds sida i tjänsten Fonder Nytt.

Vissa av våra fonder väljer placeringsobjekt enligt ett visst hållbarhetstema, såsom samhälle, jämställdhet eller klimatförändring. Portföljerna för våra hållbara blandfonder kombinerar olika placeringsobjekt och placeringsstilar, men också olika sätt att beakta hållbarhet.

I några av våra fonder är hållbarhet en central del av hela idén bakom fonden. I Nordeas Starsfonder strävar våra ESG-proffs efter att med hjälp av en djupgående analys identifiera företagens centrala möjligheter och risker samt bedöma hur väl de har förberett sig för framtidens utmaningar, såsom på energi- eller vattenbrist. Till Starsfonderna väljer vi företag som är bra och utvecklingsdugliga i ESG-ärenden och som enligt våra proffs har förutsättningar att bli ännu bättre.

Läs mer om Nordeas Starsfonder

Välskötta företag är lönsammare

Det är viktigt att de företag som fonderna placerar i förvaltas så bra som möjligt. En god förvaltning är till fördel inte bara för företagets resultat utan också för dess aktieägare, medarbetare och hela samhället.

När vi väljer företag till fonder utvärderar vi inte bara resultatet, utan också sättet att förvalta och trygga placerarnas rättigheter och se till att resultaten har uppnåtts så hållbart som möjligt.

Vi uppmuntrar företag att göra sin förvaltning transparent och strävar också efter att själva informera både företag och kunder om våra åtgärder så öppet som möjligt.

Den senaste informationen om vårt arbete hittar du i rapporten Nordea Funds rapport om Corporate Governance.Öppnas i nytt fönster

Med förändring till det bättre som utgångspunkt

Som aktiva ägare vill vi utveckla de företag som vi valt till våra fonder och förbättra dåliga rutiner. Vi ger inte bara upp och överför ansvaret för eventuella problem till nästa ägare.

Om det bland våra fonders placeringsobjekt finns företag som brutit mot internationella avtal, inleder våra ESG-proffs en dialog med företagets representanter. Syftet med en sådan dialog är att få företaget att rätta till sin verksamhet och se till att ytterligare överträdelser inte sker. 

Om företagets verksamhet ändå inte förändras kan placeringen säljas bort från alla Nordeafonder och uteslutas från placeringsobjekten även i framtiden.

Vi publicerar också en lista över företag i vilka våra fonder inte placerar.Öppnas i nytt fönster

Koldioxidavtryck

Vi redovisar koldioxidavtryck för ett antal av våra aktiefonder. Genom att redovisa koldioxidavtryck tar vi ytterligare ett steg för ökad transparens i de fonder vi förvaltar.

Koldioxidavtryck för fonder
Andra växthusgaser inkluderas
Så beräknas koldioxidavtryck
Vilka fonder kan jämföras
Uppdateringar, kriterier och data
Detta mäts inte

Koldioxidavtryck för fonder

Koldioxidavtryck kan mätas i en mängd sammanhang och handlar om hur mycket koldioxid en verksamhet, en produkt, eller till och med du själv, genererar. Vi mäter det för våra ett antal av våra fonder.

Måttet koldioxidavtryck som vi redovisar ger en historisk bild av hur mycket koldioxid, eller motsvarande i andra växthusgaser, företagen som fonden investerat i tillsammans släppt ut under de senaste tolv månaderna. Måttet är en typ av effektivitetsmått som visar fondens andel av de koldioxidutsläpp som bolagen fonden investerar i släpper ut i relation till fondens andel av deras intäkter (årliga intäkter omräknat till MSEK). Måttet redovisas som ton koldioxid per MSEK.

Uträkningen baseras på den information som ges ut av företagen vi investerat i, vilket oftast sker i samband med årsredovisningen, samt på estimat av företagens utsläpp. Informationen sammanställs och levereras av MSCI Inc. Måttet koldioxidavtryck uppdateras månadsvis i vår fondinformationstjänst. 

Andra växthusgaser inkluderas

I måttet koldioxidavtryck mäts också andra växthusgaser in. Eftersom olika gaser har olika stor påverkan på klimatet räknas andra gasers mått om så att de motsvarar koldioxidens påverkansgrad, vi kallar det koldioxidekvivalent. Metan till exempel, bidrar till den globala uppvärmningen med en faktor av 21 mer än koldioxid, och ett ton av metanutsläppen står därmed för cirka 22 ton koldioxidekvivalenter.

Så beräknas koldioxidavtryck

Nordea kommer att använda beräkningsmodellen Carbon Intensity. Denna modell rekommenderas av Fondbolagens Förening och visar hur mycket koldioxid, eller motsvarande i andra växthusgaser (kolekvivalenter - CO2e), en fond ansvarar för genom sina investeringar.

Eftersom koldioxidutsläppet vägs mot företagets intäkter visar modellen hur koldioxidintensiv företagets verksamhet är och därmed också koldioxidintensiteten i fondens investeringar. Detta innebär att resultatet kan jämföras mellan fonder. 

Vilka fonder kan jämföras

Det är viktigt när man jämför koldioxidavtryck mellan fonder att man enbart jämför fonder med innehav i samma typ av bolag, som placerar på samma typ av marknad (exempelvis tillväxtmarknader) och som använder sig av samma beräkningsmetod i samma valuta.

Uppdateringar, kriterier och data

Nordea Asset Management har valt MSCI Inc. som leverantör av det data som beräkningen av våra fonders koldioxidavtryck bygger på.

Eftersom fondernas investeringar ändras över tid kommer vi att uppdatera beräkningarna månadsvis. Detta kommer innebära att fonder med låg omsättningshastighet i portföljen tenderar att minska/öka sitt koldioxidavtryck i takt med att företagen minskar/ökar sitt utsläpp; medan fonder med hög omsättningshastighet i portföljen kan uppleva betydande minskningar/ ökningar i koldioxidavtrycket som en följd av köp eller försäljning av innehaven i portföljen.

Kriteriet för att vi ska beräkna koldioxidavtryck för våra fonder är att data för koldioxidutsläpp (eller motsvarande) ska finnas tillgängliga för minst 70 procent av fondens marknadsvärde. Denna täckningsgrad är något lägre än rekommendationen från Fondbolagens Förening, som menar att denna tröskel skall fastställas till 75 procent. Vi anser dock att den noggrannhet vi förlorar på att sänka tröskeln till 70 procent uppvägs av att vi kan visa koldioxidavtryck för fler av våra fonder.

I detta första steg, kommer vi endast att publicera mätningar för Nordeas aktiefonder. Men vi följer noga utvecklingen för beräkning av koldioxidavtryck inom andra tillgångsslag, så att vi, så snart det är möjligt, kan beräkna och redovisa koldioxidavtryck även för dessa.

Detta mäts inte

Koldioxidavtryck är ett ungefärligt mått på den del av företagens koldioxidutsläpp som fonden äger. Beräkningarna är inte heltäckande och indirekta utsläpp omfattas exempelvis inte. Därför är det viktigt att du som kund ser detta som en vägledning och inte absoluta fakta. Vi menar, trots detta, att måttet fyller en viktig funktion så att du som kund kan inkludera fondens klimatpåverkan, tillsammans med de mer traditionella faktorerna som avkastning och risk, när du gör ditt fondval.

Det är också viktigt att tänka på att koldioxidavtrycket inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan bland annat eftersom:

  • Endast vissa utsläpp inkluderas. Indirekta utsläpp från leverantörer omfattas inte alltid av beräkningarna och inte heller de utsläpp som kan följa på användningen av ett företags produkter,
  • Utsläppsdata från bolag inte är fullständig,
  • Endast vissa tillgångsslag mäts,
  • Information om fossila reserver inte ingår,
  • Måttet inte säger något om hur väl en portfölj är positionerad mot, eller dess bidrag till, en övergång till ett koldioxidsnålt samhälle.