Starsfonderna

Starsfonderna utmärker sig genom att de investerar i företag som har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete. Företag som vi bedömer står bättre rustade för en hållbar framtid, framtidens stjärnor helt enkelt.

Om Starsfonderna

Starsfonderna placerar i företag som är bra på att hantera risker och möjligheter relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik (ESG).

Utgående från våra interna analyser placerar Nordea Starsfonder i utvalda bolag som; 

  • effektivt hanterar sina risker.
  • på ett utmärkt sätt beaktar både risker och möjligheter som hänger samman med miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och affärsetik.

Eftersom ansvarsfulla bolag tydligt och transparent beaktar dessa faktorer i sin verksamhet bedömer vi att de är förknippade med mindre risker än andra bolag. Detta skapar en stabil grund för en bra avkastning på lång sikt.

Framtidens vinnare tar sitt ansvar

Då bolagen sköter sina skyldigheter i anslutning till miljö, samhälle och bolagsstyrning utmärkt samt aktivt beaktar dem i sin dagliga verksamhet tror vi att dessa bolag är behäftade med lägre risk än konkurrenterna. 

Utifrån kriterierna för ansvarsfull verksamhet väljer vi till Starsfonderna de bolag som på lång sikt kan hjälpa oss att generera stabil och hållbar avkastning. 

Därför väljer vi endast de mest ansvarsfulla bolag som på lång sikt har den bästa utvecklingspotentialen som placeringsobjekt till Starsfonderna.

Fem saker som utmärker Starsfonderna

1. Fokuserar på framtidens vinnare

Vi tror att framtidens vinnare är de som agerar ansvarsfullt. Starsfonderna ska därför ses som en långsiktig placering i bolag som visar prov på stort ansvarstagande idag och som förväntas dra nytta av det i framtiden.

2. Inkluderar snarare än exkluderar

Våra Starsfonder försöker aktivt hitta de bolag som redan agerar ansvarsfullt istället för att senare i investeringsprocessen exkludera de som inte gör det.

3. Genomför en extra analys

Alla bolag som kan komma i fråga för våra Starsfonder genomgår en mer omfattande analys där tyngdpunkten ligger på miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

4. Använder vårt eget unika rankingsystem

Efter extra analysen får de aktuella bolagen en specifik ranking, som sedan kombineras med den finansiella analysen och används aktivt när de slutliga innehaven i Starsfonderna sätts samman.

5. Fortlöpande utvärdering och dialog med bolagen

Kontinuerlig utvärdering av information relaterad till miljö, socialt ansvar och affärsetik och en löpande dialog med bolagen är ytterst viktigt för att säkerställa att Starsfonderna lever upp till sitt namn. Nordea har ett särskilt team som sköter båda dessa uppgifter.

Nordea Tillväxtregion Stjärnor
Nordea Nordiska Stjärnor
Nordea Europeiska Stjärnor
Nordea Nordamerikanska Stjärnor
Nordea Asiatiska Stjärnor

Starsfonderna

Spara med extra fokus på hållbarhet. Du kan teckna fonder i Nätbanken.

Till Nätbanken Öppnas i nytt fönster