Om Starsfonderna

Starsfonderna placerar i företag som är bra på att hantera risker och möjligheter relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik (ESG).

Utgående från våra interna analyser placerar Nordea Starsfonder i utvalda bolag som; 

  • effektivt hanterar sina risker.
  • på ett utmärkt sätt beaktar både risker och möjligheter som hänger samman med miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och affärsetik.

Eftersom ansvarsfulla bolag tydligt och transparent beaktar dessa faktorer i sin verksamhet bedömer vi att de är förknippade med mindre risker än andra bolag. Detta skapar en stabil grund för en bra avkastning på lång sikt.

Framtidens vinnare tar sitt ansvar

Då bolagen sköter sina skyldigheter i anslutning till miljö, samhälle och bolagsstyrning utmärkt samt aktivt beaktar dem i sin dagliga verksamhet tror vi att dessa bolag är behäftade med lägre risk än konkurrenterna. 

Utifrån kriterierna för ansvarsfull verksamhet väljer vi till Starsfonderna de bolag som på lång sikt kan hjälpa oss att generera stabil och hållbar avkastning. 

Därför väljer vi endast de mest ansvarsfulla bolag som på lång sikt har den bästa utvecklingspotentialen som placeringsobjekt till Starsfonderna.

Nordea Finländska Stjärnor Öppnas i nytt fönster

Placeringsstrategin för fonden Nordea Finländska Stjärnor baserar sig på en grundlig företagsanalys. Fonden har en placeringshorisont på 3–5 år. Fondens sammansättning skiljer sig betydligt från generalindexet på Helsingforsbörsen, och fonden har som mål att slå sitt jämförelseindex under en period på 3–5 år.

Köp Nordea Finländska Stjärnor i nätbanken Öppnas i nytt fönster

Nordea Innovation Stars Öppnas i nytt fönster

Fonden Nordea Innovation Stars placerar i företag vars tillväxtkurva ännu är måttlig, dvs. mycket tidigare än fonder i regel gör. På så sätt försöker portföljförvaltarna dra nytta av hela tillväxtpotentialen i företaget och söka eventuell hög avkastning.

Köp Nordea Innovation Stars i nätbanken Öppnas i nytt fönster

Nordea Starsfonder Öppnas i nytt fönster

I Starsfondernas placeringar kombineras hållbar utveckling med bra avkastningsmål. Det finns många bra skäl att placera i Starsfonder. Är något av dem viktigt också för dig?

Läs mer om Starsfonder i våra artiklar Öppnas i nytt fönster

Miksi sijoittaa Tähtirahastoihin? (Bara på finska)

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring

On monta hyvää syytä sijoittaa Tähtirahastoihin. Onko joku niistä tärkeä myös sinulle? Tähtirahastojen sijoituksissa kestävämpi kehitys yhdistyy hyvään tuottotavoitteeseen. Kaikissa Tähdissä on sama sijoitusperiaate, mutta sijoitusten kohteet vaihtelevat rahastoittain. Tähtirahastot sijoittavat vain yhtiöihin, jotka suhtautuvat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviin ESG-asioihin vastuullisesti ja ovat valmiita kehittämään niitä edelleen. Me Nordean rahastoissa uskomme, että tulevaisuuden voittajia ovat yritykset, jotka huomioivat ESG-asiat sekä päivittäisessä liiketoiminnassa että strategiassaan. Arvioimme kaikkien Tähtirahastoihin kuuluvien sijoitusten ESG-asioita säännöllisesti ja käymme aktiivista vuoropuhelua yritysten kanssa varmistaaksemme, että ne kantavat vastuunsa, korjaavat tarvittaessa toimintaansa ja kehittävät osa-alueita, joissa parantamisen varaa vielä näemme.

Fem saker som utmärker Starsfonderna

1. Fokuserar på framtidens vinnare

Vi tror att framtidens vinnare är de som agerar ansvarsfullt. Starsfonderna ska därför ses som en långsiktig placering i bolag som visar prov på stort ansvarstagande idag och som förväntas dra nytta av det i framtiden.

2. Inkluderar snarare än exkluderar

Våra Starsfonder försöker aktivt hitta de bolag som redan agerar ansvarsfullt istället för att senare i investeringsprocessen exkludera de som inte gör det.

3. Genomför en extra analys

Alla bolag som kan komma i fråga för våra Starsfonder genomgår en mer omfattande analys där tyngdpunkten ligger på miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

4. Använder vårt eget unika rankingsystem

Efter extra analysen får de aktuella bolagen en specifik ranking, som sedan kombineras med den finansiella analysen och används aktivt när de slutliga innehaven i Starsfonderna sätts samman.

5. Fortlöpande utvärdering och dialog med bolagen

Kontinuerlig utvärdering av information relaterad till miljö, socialt ansvar och affärsetik och en löpande dialog med bolagen är ytterst viktigt för att säkerställa att Starsfonderna lever upp till sitt namn. Nordea har ett särskilt team som sköter båda dessa uppgifter.

Nordea Tillväxtregion Stjärnor
Nordea Nordiska Stjärnor
Nordea Europeiska Stjärnor
Nordea Nordamerikanska Stjärnor
Nordea Asiatiska Stjärnor
Nordea Innovation Stars
Nordea Finländska Stjärnor

Nordea Tillväxtregion Stjärnor

Nordea Tillväxtregion Stjärnor placerar på aktiemarknaderna i tillväxtländer. I denna fond baseras urvalet av aktier på en kombination av finansiell analys och analys av hur företagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik. Endast företag som hanterar dessa frågor på ett proaktivt och strukturerat sätt, samt är intressanta ur ett finansiellt perspektiv, blir aktuella för fonden att placera i.

Fonden har innehav i ca 50 företag.

Läs mer på tjänsten Fonder Nytt.

Nordea Nordiska Stjärnor

Nordea Nordiska Stjärnor placerar på de nordiska aktiemarknaderna. I denna fond baseras urvalet av aktier på en kombination av finansiell analys och analys av hur företagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik. Endast företag som hanterar dessa frågor på ett proaktivt och strukturerat sätt, samt är intressanta ur ett finansiellt perspektiv, blir aktuella för fonden att placera i.

Fonden har innehav i ca 50 företag.

Läs mer på tjänsten Fonder Nytt.

Nordea Europeiska Stjärnor

Nordea Europeiska Stjärnor placerar på de europeiska aktiemarknaderna. I denna fond baseras urvalet av aktier på en kombination av finansiell analys och analys av hur företagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik. Endast företag som hanterar dessa frågor på ett proaktivt och strukturerat sätt, samt är intressanta ur ett finansiellt perspektiv, blir aktuella för fonden att placera i.

Fonden har innehav i ca 40 företag.

Läs mer på tjänsten Fonder Nytt.

Nordea Nordamerikanska Stjärnor

Nordea Nordamerikanska Stjärnor placerar på de Nordamerikanska aktiemarknaderna. Dessa marknader är väl genomlysta och det råder hård konkurrens mellan investerare som söker skapa avkastning här. Genom att tillämpa ett extra lager av hållbarhetsanalys anser förvaltarna att de får ytterligare bra verktyg för att hitta vinnarna bland bolagen och därmed en bättre möjlighet att skapa god avkastning.

Fonden har innehav i ca 40 företag.

Läs mer på tjänsten Fonder Nytt.

Nordea Asiatiska Stjärnor

Nordea Asiatiska Stjärnor placerar i lovande asiatiska (exkl. Japan) företag, som hanterar riskerna och möjligheterna i relation till miljö, samhälle och affärsetik exceptionellt väl.

Fonden har innehav i ca 50 företag.

Läs mer på tjänsten Fonder Nytt.

Nordea Innovation Stars

Vår nya fond Nordea Innovation Stars söker innovationer och nya affärsidéer som kan tillämpas på flera marknader. Det senaste tillskottet i starsfondfamiljen placerar i företag där tillväxten först har kommit igång. Genom att börja placera tidigt har vi under en placeringsperiod på flera år möjlighet att dra nytta av företagens avkastningspotential. Läs mer om fonden i tjänsten Fonder Nytt.

Nordea Finländska Stjärnor

Portföljförvaltarna och analytikerna för Nordea Finländska Stjärnor jobbar uthålligt och medvetet för att fonden ska vara framgångsrik. Varje placeringsbeslut bygger på en stor mängd ekonomiska data samt otaliga möten med företag och intressenter. Dessutom omvärderar och ifrågasätter portföljförvaltarna och analytikerna kontinuerligt sina egna slutsatser. Tack vare detta tillvägagångssätt tilldelades fonden nyligen priset Finlands bästa aktiefond.

Placeringsstrategin för fonden Nordea Finländska Stjärnor baserar sig på en grundlig företagsanalys. Fonden har en placeringshorisont på 3–5 år. Fondens sammansättning skiljer sig betydligt från generalindexet på Helsingforsbörsen, och fonden har som mål att slå sitt jämförelseindex under en period på 3–5 år. Fonden har fått fyra stjärnor av Morningstar och den förvaltas av ett nordiskt portföljförvaltarteam som har gedigen erfarenhet av även aktiemarknaden i Finland. Fondens portföljförvaltare är Marie Karlsson och Matias Rundgren.

Nordea Finländska Stjärnor förvaltas av Nordea Funds Ab. Läs mer om fonden i tjänsten Fonder Nytt eller Nordea Funds artikel.Öppnas i nytt fönster

Starsfonderna

Spara med extra fokus på hållbarhet. Du kan teckna fonder i Nätbanken.

Till Nätbanken Öppnas i nytt fönster