Introduktion

Som Nordens största bank har vi ett ansvar att åstadkomma förändring och möjliggöra en hållbar framtid. Vi är också engagerade i detta.

På den här sidan hittar du information om hur vi tar hänsyn till hållbarhetsrisker i våra placeringsbeslut och placeringsrådgivning, och hur vi identifierar och hanterar potentiella negativa effekter på miljön och socialt ansvar.

Informationen vi tillhandahåller är i överensstämmelse med EU-förordning om hållbarhetsrelaterade uppgifter (på engelska Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), som trädde i kraft den 10 mars 2021.

Nordea Livförsäkring Finland Ab

Nordea Livförsäkring Finland Ab

Beaktande av hållbarhetsrisker

Hållbarhetsrisker definieras som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den inträffade, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Vi har upprättat en stark förvaltningsstruktur för att hantera frågor som rör miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG) och beakta ESG-aspekter i våra investeringsanalyser och investeringsbeslut.

Läs mer om beaktande av hållbarhetsrisker i den här bilagan.
Öppnas i nytt fönster

Beaktande av negativa hållbarhetseffekter

Nordea Livförsäkring redovisar vilka negativa hållbarhetseffekter våra investeringsbeslut får på koncernnivå och redovisningen omfattar alla tillgångar där Nordea Livförsäkring fattar investeringsbeslut och bestämmer om tillgångsfördelningen. Tillgångar i balansräkningen är ett undantag eftersom Nordea Livförsäkring inte direkt fattar investeringsbesluten i fråga om dem. I fråga om dessa tillgångar beaktar bolaget inte negativa hållbarhetseffekter. För att vi ska kunna beakta negativa hållbarhetseffekter i fortsättningen också i fråga om dessa tillgångar kommer vi att utveckla våra processer ändamålsenligt. 

Hur Nordea Livförsäkrings investeringsbeslut påverkar miljön och samhället bedöms fortlöpande genom den bakgrundskontroll som beskrivs i Responsible Investment policy som är Nordeakoncernens livförsäkringsbolags förfarande för hållbara investeringar. Eftersom Nordea Livförsäkring äger tillgångarna bedömer vi de huvudsakliga negativa hållbarhetseffekterna av våra investeringsbeslut genom att välja kapitalförvaltare och placeringsprodukter som har integrerat hållbarhetsfaktorer i sin strategi och affärsmodell. Om det upptäcks brister i den utsvalda kapitalförvaltarens agerande i utvärdering av de huvudsakliga negativa effekterna, ska vi vidta åtgärder för att korrigera situationen. Mer information finns i Responsible Investment policy som är vårt förfarande för hållbara investeringar. Enskilda placeringsstrategier kan innefatta ytterligare beaktande av negativa hållbarhetseffekter.

Läs mer om beaktande av negativa hållbarhetseffekter i den här bilagan.Öppnas i nytt fönster

Hur ersättningspolicyn är förenlig med beaktande av hållbarhetsrisker

Nordea Livförsäkring ingår i Nordeakoncernen och omfattas av koncernens interna ersättningsregler. Reglerna ska främja en sund och effektiv riskhantering och inte uppmuntra överdrivet risktagande.

Individuella prestationer bedöms utifrån finansiella och icke-finansiella kriterier. Ersättningarna överensstämmer med effektiv riskhantering – där alla relevanta risker beaktas och begränsas – och följer gällande lagar och bestämmelser. Detta innefattar hantering av hållbarhetsrisker.