Two persons meeting outside an office are looking at a laptop

Nordea Capital

Ett avtal med många möjligheter – en flexibel, mångsidig och lättskött placeringsförsäkring för placerande på lång sikt.

Vad är Nordea Capital?

Nordea Capital är en placeringsförsäkring som är avsedd för sparande och placering på lång sikt. Placeringsförsäkringen ger mångsidiga fördelar för både erfarna placerare och nybörjare.

 • Flexibel – du kan spara regelbundet eller göra engångsplaceringar. Du kan börja med att spara 50 euro och placera mer när som helst.
 • Mångsidig – du kan välja placeringsobjekten ur ett brett utbud av fonder och placeringskorgar. Du kan också välja Försäkringskonto för att tillfälligt skydda dina tillgångar.
 • Kostnadseffektiv – du kan byta placeringsobjekt kostnadsfritt när som helst. Du betalar skatt på avkastningen först när du tar ut medel. 
 • Skatteeffektiv – om du vill njuta av dina tillgångar kan du ta ut sparmedel i en eller flera poster. Om du tar ut medel från avtalet mitt under spartiden, verkställer vi förskottsinnehållningen för dig och betalar nettobeloppet till ditt konto.

Passar Nordea Capital för mig?

Placeringsförsäkringen Nordea Capital är ett bra alternativ om du vill

 • spara och placera på lång sikt
 • välja flera placeringsobjekt för din placeringsförsäkring
 • byta placeringsobjekt eller
 • ändra fördelningen av de placeringsobjekt som anknutits till avtalet.

Information om Nordea Capital

 • Vi rekommenderar en placeringstid på minst tre år. Den exakta placeringstiden beror på vilka placeringsobjekt du väljer.
 • Då du ingår ett avtal om Nordea Capital på ett rådgivningsmöte med Nordea Bank Abp som är ombud för Nordea Livförsäkring får du en personlig rekommendation efter ditt behov om avtalet samt placeringsobjekten och beloppen som ska placeras i det.
 • Du kan börja med att spara 50 euro och placera mer när som helst.

Placeringsobjekt

Du kan välja placeringsobjekt i Nordeas breda utbud utifrån dina placeringsmål, din risktolerans och hur aktiv du är som placerare.

Du kan anknyta avtalets värdeutveckling till ett brett utbud av placeringsobjekt såsom Nordeas fonder, placeringsobligationer och Nordea Livförsäkrings placeringskorgar i vilka du kan placera endast via Nordea Livförsäkrings produkter. Placeringskorgarna är inte placeringsfonder utan placeringshelheter som försäkringsbolaget tagit fram och som har särskilda regler. De medel som placerats i placeringskorgarna placeras i andra placeringsinstrument såsom placeringsfonder, aktier, statsobligationer och företagsobligationer. 

Granit Portföljer

Passar dig som vill att en expert väljer placeringsobjekten och förvaltar dina placeringar eller om du är intresserad av fastighetsplaceringar som en del av en väldiversifierad placeringsportfölj. 

Du kan välja det alternativ som lämpar sig för din risknivå bland fem Granit Portföljer med olika riskprofiler:

 • Granit Portfölj Ränta söker bevara kapitalets realvärde,
 • Granit Portfölj 30 söker måttlig avkastning, 
 • Granit Portfölj 50 söker avkastning med medelhög risk,
 • Granit Portfölj 75 söker avkastning med hög risk och
 • Granit Portfölj 90 söker avkastning med mycket hög risk.

Läs mer av Granit Portfölj

Bekanta dig med Granit Porföljernas stadgar. (pdf, 128 KB)Öppnas i nytt fönster

Globkorgar

Nordea Globkorgar är en helhetslösning för dig som vill överlämna placeringsbesluten helt i professionella händer och tycker att det är viktigt att beakta hållbarhetsfrågorna i dina spar- och placeringsbeslut.

Bland Globkorgarnas fem olika placeringsprofiler kan du välja det alternativ som bäst passar ditt avkastningsmål och din risknivå. Portföljförvaltarteamet väljer placeringsobjekten för din räkning och förvaltar placeringskorgarna med gedigen expertis.

Läs mer av Globkorgar och placeringsprofiler.

Bekanta dig med Globkorgarnas stadgar (pdf, 144 KB)Öppnas i nytt fönster.

Aktiekorgar

Med Nordea Aktiekorgar kan du gynnas av värdeutvecklingen i stora finländska börsbolag. Aktiekorgar passar dig som 

 • är intresserad av att placera i finländska bolag, 
 • följer utvecklingen på aktiemarknaden i Finland och 
 • känner till riskerna med aktieplaceringar.

Du kan skapa en egen aktieportfölj genom att välja bland 14 noterade bolag på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen. Varje Aktiekorg som anknutits till ditt avtal består av aktier i ett börsbolag och korgarnas värdeutveckling beror på aktiens totalavkastning. Den totala avkastningen består av aktiens kursutveckling och direktavkastning.

Bekanta dig med Aktiekorgarnas stadgar (pdf, 97 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordeas fonder

Om du själv vill förvalta din placering kan du välja mellan ett brett urval av Nordeafonder. Du kan välja antingen en eller flera aktie-, ränte- eller blandfonder och byta valda fonder enligt marknadsläget. Mer information om fonderna finns i tjänsten Fonder för kunder med placeringsförsäkring.

Läs mer i tjänsten Fonder för kunder med placeringsförsäkring.

Försäkringskonto

Försäkringskontot lämpar sig för sparare eller placerare som vill ha ett placeringsobjekt med låg risk för sina sparmedel. Särskilt bra passar Försäkringskontot som ett tillfälligt förvar för dina placeringsmedel då du söker ett nytt placeringsobjekt eller vill vänta på att turbulensen på marknaden lättar.

Försäkringskonto är ett placeringsobjekt som Nordea Livförsäkring tillhandahåller. Värdeutvecklingen av Försäkringskontot är bunden till räntan på ett checkkonto i euro som Nordea Bank erbjuder. Räntan på kontot är en veckas euriborränta med avdrag för en marginal som för tillfället är 0,4 %. Enligt gällande skattelagstiftning uppbärs på avkastningen på sparmedel som är bundna till försäkringskontot inte källskatt på ränteinkomst. 

Placeringsobligationer

Till ditt avtal kan du även anknyta placeringsobligationer valda av Nordea Livförsäkring Finland Ab under placeringsobligationernas teckningstid. 

I Nordeas nätbank kan du läsa mer om de placeringsobligationer som kan väljas vid respektive tidpunkt.

Priser

Priser - Gäller tills vidare från 1.9.2020

Debiteringar
Pris
Förvaltningsprovisioner

För fondanknutet sparkapital debiteras en årlig förvaltningsprovision på 0,40 % upp till 100.00 euro. På den del av det fondanknutna sparkapitalet som överstiger 100.000 euro är förvaltningsprovisionen 0,10 %.

Försäkringsbolaget har rätt att höja förvaltningsprovisionen till högst 1 %.

För fonder, placeringskorgar och andra placeringsobjekt som ansluts till placeringsanknutna besparingar debiteras förutom förvaltningsprovisionen avgifter enligt respektive stadgar.

Ändring av placeringsplan

Ändring av placeringsplan avser ändring av kommande premiers fördelning inom ramen för de tillgängliga placeringsobjekten.

 • avgiftsfri i nätbanken
 • som uppdrag avgiftsfritt 6 gånger under ett kalenderår, varefter en avgift på 10 euro per uppdrag

Överföring av sparkapital mellan placeringsobjekt

 • avgiftsfri i nätbanken
 • som uppdrag avgiftsfritt 6 gånger under ett kalenderår, varefter en avgift på 50 euro per uppdrag
 • för överföring från placeringsanknutet till garanterat sparkapital debiteras en avgift på 3 % av det belopp som överförs

Åtgärder som avtalet inte omfattar och priset på dem kan avtalas separat.

Pantsättningsbekräftelse50 euro
Extra kontoutdrag10 euro
Ändring av ägaren100 euro

Uttagsavgift

Uttagsavgift debiteras för 1 % av det uttagna beloppet när avtalet har gällt under tre år. 

Ingen uttagsavgift debiteras för den del som överstiger det kumulativa uttagsbeloppet på 100.000 euro.

Ändringar i debiteringar

Försäkringsbolaget har rätt att höja alla avgifter och premier som uppgetts i euro i proportion till förändringar i levnadskostnadsindex.

Minsta belopp

Minsta belopp är 50 euro.

Produktmaterial

Öppna Nordea Capital -avtal

Lämna intresseanmälan