Sparlivförsäkringen Nordea Vision

Sparlivförsäkringen Nordea Vision är en flexibel och långsiktig spar- och placeringsform. Den lämpar sig särskilt väl för arvsplanering och överlåtelse av förmögenhet till nära anhöriga.

Varför Nordea Vision?

Sparlivförsäkringen Nordea Vision är ett mångsidigt och flexibelt alternativ för dig som vill spara och placera på lång sikt. Utöver möjligheten att öka förmögenheten erbjuder den en möjlighet att flexibelt överföra förmögenhet till nära anhöriga.

 • Du får genom ett avtal tillgång till ett brett utbud av placeringsobjekt, t.ex. fonder, placeringskorgar och placeringsobligationer.
 • Eventuell avkastning beskattas inte vid byte av placeringsobjekt och byten behöver inte deklareras.
 • Du betalar skatt på avkastningen först då avtalet förfaller eller om du tar ut avkastning under avtalets giltighetstid.
 • Du kan styra medlen till arvingarna på önskat sätt utan separat testamente.

 • Du kan göra tilläggsplaceringar när som helst under spartiden och du kan också vid behov ta ut medel under avtalsperioden.
 • Du kan placera en större summa på en gång eller spara regelbundet.
 • Minimisumman för en engångsplacering är 10 000 euro och placeringstid på minst fem år.

Arvsskydd ger trygghet vid kurssvackor

Sparlivförsäkringen Nordea Vision kan kompletteras med Arvsskyddsegenskapen som vid din död tryggar det kapital du placerat.

Oberoende av hur ditt sparkapital utvecklas får förmånstagarna minst den summa som du betalat i försäkringspremier, med avdrag för eventuella återköp. Du betalar för skyddet endast om ditt sparkapital är mindre än det kapital som du placerat i avtalet. Arvsskyddet är en avgiftsfri egenskap då sparkapitalet utvecklas positivt.

Du kan välja ett placeringsobjekt ur de följande aktivt förvaltade och brett diversifierade placeringskorgarna: Avkastningskorg, Allokering Ränta, Allokering Måttlig eller Allokering Måttlig Global.

Arvsskydd kan anslutas till ett avtal om Nordea Vision i samband med att avtalet öppnas.

Nordea Vision eller Nordea Vision Arvsskydd?

Nordea Vision lämpar sig för dig som vill
 • spara på lång sikt
 • diversifiera ditt sparkapital mellan flera placeringsobjekt
 • byta placeringsobjekt aktivt och
 • överföra förmögenhet smidigt till efterkommande generationer med hjälp av förmånstagarförordnandet.
Nordea Vision Arvsskydd lämpar sig för dig som vill
 • placera på lång sikt

 • trygga kapitalet du placerat när du dör

 • överföra förmögenhet smidigt till efterkommande generationer med hjälp av förmånstagarförordnandet och

 • välja ett placeringsobjekt ur de följande aktivt förvaltade och brett diversifierade placeringskorgarna: Avkastningskorg, Allokering Ränta, Allokering Måttlig eller Allokering Måttlig Global.

När du öppnar Nordea Vision-avtal får du efter ditt behov en personlig rekommendation om avtalet och beloppen och placeringsobjekten för det.

Om du upplever att du inte har någon nytta av de arvsplaneringsmöjligheter som finns i Nordea Vision och Arvsskyddet och du inte tänkt spara till efterkommande generationer gör du klokt i att överväga t.ex. Nordea Capital-avtal. Nordea Capital lämpar sig för dem som är intresserade av placeringsförsäkringar och som har nytta av egenskaperna i dessa även i de fall där arvsplaneringsegenskaperna i Vision inte är till nytta.

Placeringsobjekt

Du kan välja placeringsobjekt i Nordeas breda utbud utifrån dina placeringsmål, din risktolerans och hur aktiv du är som placerare.

Placeringskorgar

Till ditt Nordea Vision-avtal kan du anknyta färdiga placeringskorgar i vilka du kan placera endast via Nordea Livförsäkrings produkter. Placeringskorgarna är inte placeringsfonder utan placeringshelheter som försäkringsbolaget tagit fram och som har särskilda regler. De medel som placerats i placeringskorgarna placeras i andra placeringsinstrument såsom placeringsfonder, aktier, statsobligationer och företagsobligationer.

Avkastningskorgar 

Passar dig som vill att en expert väljer placeringsobjekten och förvaltar dina placeringar eller om du är intresserad av fastighetsplaceringar som en del av en väldiversifierad placeringsportfölj. I Avkastningskorgarna diversifieras placeringarna mellan statsobligationer, företagsobligationer, aktier och fastigheter.

Du kan välja det alternativ som lämpar sig för din risknivå bland tre Avkastningskorgar med olika riskprofiler:

 • Avkastningskorg söker måttlig avkastning, 
 • Avkastningskorg 50 söker avkastning med medelhög risk och 
 • Avkastningskorg 75 söker avkastning med hög risk.

Bekanta dig med Avkastningskorgarnas månadsöversikter och stadgar.

Aktiekorgar

Med Nordea Aktiekorgar kan du gynnas av värdeutvecklingen i stora finländska börsbolag. Nordeas Aktiekorgar passar dig som

 • är intresserad av att placera i finländska bolag,
 • följer utvecklingen på aktiemarknaden i Finland och
 • känner till riskerna med aktieplaceringar.

Du kan skapa en egen aktieportfölj genom att välja bland 14 noterade bolag på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Varje Aktiekorg som anknutits till ditt avtal består av aktier i ett börsbolag och korgarnas värdeutveckling beror på aktiens totalavkastning. Den totala avkastningen består av aktiens kursutveckling och direktavkastning.

Bekanta dig med Aktiekorgarnas stadgar.

Nordeafonder

Om du själv vill förvalta din placering kan du välja mellan ett brett urval av Nordeafonder. Du kan välja antingen en eller flera aktie-, ränte- eller blandfonder och byta valda fonder enligt marknadsläget. Du kan välja placeringsobjekt ur ett brett urval av Nordeafonder. Du kan välja antingen en eller flera aktie-, ränte- eller blandfonder och byta valda fonder enligt marknadsläget.

Mer information om fonderna finns i tjänsten Fonder Nytt.

Placeringsobligationer

Till ditt placeringsavtal kan du även ansluta placeringsobligationer valda av Nordea Livförsäkring Finland Ab under placeringsobligationernas teckningstid.  I Nordeas nätbank kan du läsa mer om de placeringsobligationer som kan väljas vid respektive tidpunkt.

Placeringsobjekt i Arvsskydd

När du väljer Arvsskydd till din försäkring kan du välja en av följande placeringskorgar som placeringsobjekt: Avkastningskorg, Allokering Ränta, Allokering Måttlig eller Allokering Måttlig Global.

 • Avkastningskorgen strävar efter att värdet på kapitalet ska öka på lång sikt
 • Allokering Ränta -placeringskorgen strävar efter att behålla kapitalets realvärde
 • Allokering Måttlig – placeringskorgar strävar efter en måttlig tillväxt av kapitalets realvärde under en lång tidsperiod

Minimisumman för en engångsplacering är: Avkastningskorg 10.000 euro och Allokeringskorgar 100.000 euro.

Beskattning

 • De placeringsobjekt som avgör hur värdet på en sparlivförsäkring utvecklas kan bytas utan att avkastningen beskattas. 
 • Ändringarna av placeringsobjekten i försäkringen behöver inte deklareras separat.
 • Uttag från försäkringen innan försäkringen upphör sker främst från kapitalet, och avkastningen beskattas först när kapital tas ut.
 • Den försäkringsersättning som betalas till nära anhöriga vid dödsfall beskattas i samband med arvsbeskattningen. Den dödsfallssumma som betalas till andra än nära anhöriga är i sin helhet skattepliktig kapitalinkomst.

Skatteuppgifterna enligt läget 1.1.2019. 

Produktmaterial

Produktmaterial

Läs mer on Nordea Vision i villkoren (pdf, 89 KB)Öppnas i nytt fönster, produktbeskrivningen (pdf, 501 KB)Öppnas i nytt fönster, faktablad (pdf, 147 KB)Öppnas i nytt fönster och Arvsskyddegenskapens faktablad: Avkastningskorg (pdf, 150 KB)Öppnas i nytt fönster, Allokering Ränta (pdf, 148 KB)Öppnas i nytt fönster, Allokering Måttlig (pdf, 149 KB)Öppnas i nytt fönster, Allokering Måttlig Global (pdf, 149 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Sparlivförsäkring tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab, FO-nummer 0927072-8. Nordea Livförsäkring Finland Ab ingår i Nordeakoncernen, som är den ledande finanskoncernen i Nordean och Östersjöregionen. Nordea Livförsäkring säljer Nordea Sparlivförsäkring via ombudet Nordea Bank Abp. 

De placeringsobligationer som ansluts till Nordea Sparlivförsäkring emitteras av Nordea Bank Abp och Nordea Funds Ab förvaltar de Nordeafonder som anslutits till avtalet.

Placeringarna ger möjlighet till vinst då värdet på sparkapitalet ökar, men förknippas också med risk för att kapitalet går förlorat. Nordea Sparlivförsäkring omfattas inte av insättningsgarantin för bankkonton eller Ersättningsfonden för investerare. Beroende på marknadsläget kan värdet på placeringarna stiga eller sjunka, och den historiska avkastningen är ingen garanti för den framtida avkastningen. Skatteuppgifter enligt läget 1.1.2019. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

Priser

Nordea Kundtjänst

Kontakta oss