Sparlivförsäkringen Nordea Visio

Sparlivförsäkringen Nordea Visio är en flexibel och långsiktig spar- och placeringsform. Den lämpar sig särskilt väl för arvsplanering och överlåtelse av förmögenhet till nära anhöriga.

Varför sparlivförsäkring?

Dra nytta av fördelarna

 • Du får genom ett avtal tillgång till ett brett utbud av placeringsobjekt, t.ex. fonder, placeringskorgar och placeringsobligationer.
 • När marknaden fluktuerar eller du funderar på ett nytt placeringsobjekt kan du överföra dina medel till ett Försäkringskonto med låg risk.
 • Eventuell avkastning beskattas inte vid byten av placeringsobjekt, och du behöver inte deklarera bytena. Du betalar skatt på avkastningen först när du tar ut medel eller avtalet går ut.
 • Du kan styra medlen till arvingarna på önskat sätt utan separat testamente.

 • Du kan göra tilläggsplaceringar när som helst under spartiden och du kan också vid behov ta ut medel under avtalsperioden.
 • Du kan placera en större summa på en gång eller spara regelbundet.

Minimisumman är 50 euro och placeringstid på minst fem år.

Arvsskydd ger trygghet vid kurssvackor

Sparlivförsäkringen Nordea Visio kan kompletteras med Arvsskyddsegenskapen som vid din död tryggar det kapital du placerat.

Oberoende av hur ditt sparkapital utvecklas får förmånstagarna minst den summa som du betalat i försäkringspremier, med avdrag för eventuella återköp. Du betalar för skyddet endast om ditt sparkapital är mindre än det kapital som du placerat i avtalet. Arvsskyddet är en avgiftsfri egenskap då sparkapitalet utvecklas positivt.

Du kan välja ett placeringsobjekt ur de följande aktivt förvaltade och brett diversifierade placeringskorgarna: Avkastningskorg, Allokering Ränta, Allokering Måttlig eller Allokering Måttlig Global.

Arvsskydd kan anslutas till ett avtal om Nordea Visio i samband med att avtalet öppnas.

Nordea Visio lämpar sig för dig som vill

 •  placera på lång sikt,
 • diversifiera ditt sparkapital mellan flera placeringsobjekt,
 • byta placeringsobjekt aktivt och
 • överföra förmögenhet smidigt till efterkommande generationer med hjälp av förmånstagarförordnandet.

Nordea Visio Arvsskydd lämpar sig för dig som vill

 • placera på lång sikt,
 • trygga kapitalet du placerat när du dör,
 • överföra förmögenhet smidigt till efterkommande generationer med hjälp av förmånstagarförordnandet och
 • välja ett placeringsobjekt ur de följande aktivt förvaltade och brett diversifierade placeringskorgarna: Avkastningskorg, Allokering Ränta, Allokering Måttlig eller Allokering Måttlig Global.

Placeringsobjekt

Du kan välja placeringsobjekt i Nordeas breda utbud utifrån dina placeringsmål, din risktolerans och hur aktiv du är som placerare.

Du kan anknyta avtalets värdeutveckling till ett brett utbud av placeringsobjekt såsom Nordeas fonder, placeringsobligationer och Nordea Livförsäkrings placeringskorgar i vilka du kan placera endast via Nordea Livförsäkrings produkter. Placeringskorgarna är inte placeringsfonder utan placeringshelheter som försäkringsbolaget tagit fram och som har särskilda regler. De medel som placerats i placeringskorgarna placeras i andra placeringsinstrument såsom placeringsfonder, aktier, statsobligationer och företagsobligationer. 

Granit Portföljer

Passar dig som vill att en expert väljer placeringsobjekten och förvaltar dina placeringar eller om du är intresserad av fastighetsplaceringar som en del av en väldiversifierad placeringsportfölj. 

Du kan välja det alternativ som lämpar sig för din risknivå bland fem Granit Portföljer med olika riskprofiler:

 • Granit Portfölj Ränta söker bevara kapitalets realvärde,
 • Granit Portfölj 30 söker måttlig avkastning, 
 • Granit Portfölj 50 söker avkastning med medelhög risk,
 • Granit Portfölj 75 söker avkastning med hög risk och
 • Granit Portfölj 90 söker avkastning med mycket hög risk.

Läs mer av Granit Portfölj

Bekanta dig med Granit Porföljernas stadgar. (pdf, 128 KB)Öppnas i nytt fönster

Globkorgar

Nordea Globkorgar är en helhetslösning för dig som vill överlämna placeringsbesluten helt i professionella händer och tycker att det är viktigt att beakta hållbarhetsfrågorna i dina spar- och placeringsbeslut.

Bland Globkorgarnas fem olika placeringsprofiler kan du välja det alternativ som bäst passar ditt avkastningsmål och din risknivå. Portföljförvaltarteamet väljer placeringsobjekten för din räkning och förvaltar placeringskorgarna med gedigen expertis.

Läs mer av Globkorgar och placeringsprofiler.

Bekanta dig med Globkorgarnas stadgar (pdf, 144 KB)Öppnas i nytt fönster.

Aktiekorgar

Med Nordea Aktiekorgar kan du gynnas av värdeutvecklingen i stora finländska börsbolag. Aktiekorgar passar dig som 

 • är intresserad av att placera i finländska bolag, 
 • följer utvecklingen på aktiemarknaden i Finland och 
 • känner till riskerna med aktieplaceringar.

Du kan skapa en egen aktieportfölj genom att välja bland 14 noterade bolag på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen. Varje Aktiekorg som anknutits till ditt avtal består av aktier i ett börsbolag och korgarnas värdeutveckling beror på aktiens totalavkastning. Den totala avkastningen består av aktiens kursutveckling och direktavkastning.

Bekanta dig med Aktiekorgarnas stadgar (pdf, 97 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordeas fonder

Om du själv vill förvalta din placering kan du välja mellan ett brett urval av Nordeafonder. Du kan välja antingen en eller flera aktie-, ränte- eller blandfonder och byta valda fonder enligt marknadsläget. Mer information om fonderna finns i tjänsten Fonder för kunder med placeringsförsäkring.

Läs mer i tjänsten Fonder för kunder med placeringsförsäkring.

Försäkringskonto

Försäkringskontot lämpar sig för sparare eller placerare som vill ha ett placeringsobjekt med låg risk för sina sparmedel. Särskilt bra passar Försäkringskontot som ett tillfälligt förvar för dina placeringsmedel då du söker ett nytt placeringsobjekt eller vill vänta på att turbulensen på marknaden lättar.

Försäkringskonto är ett placeringsobjekt som Nordea Livförsäkring tillhandahåller. Värdeutvecklingen av Försäkringskontot är bunden till räntan på ett checkkonto i euro som Nordea Bank erbjuder. Räntan på kontot är en veckas euriborränta med avdrag för en marginal som för tillfället är 0,4 %. Enligt gällande skattelagstiftning uppbärs på avkastningen på sparmedel som är bundna till försäkringskontot inte källskatt på ränteinkomst. 

Placeringsobligationer

Till ditt avtal kan du även anknyta placeringsobligationer valda av Nordea Livförsäkring Finland Ab under placeringsobligationernas teckningstid. 

I Nordeas nätbank kan du läsa mer om de placeringsobligationer som kan väljas vid respektive tidpunkt.

Information om beskattningen

 • De placeringsobjekt som avgör hur värdet på en sparlivförsäkring utvecklas kan bytas utan att avkastningen beskattas. 
 • Ändringarna av placeringsobjekten i försäkringen behöver inte deklareras separat.
 • Den försäkringsersättning som betalas till nära anhöriga vid dödsfall beskattas i samband med arvsbeskattningen. Den dödsfallssumma som betalas till andra än nära anhöriga är i sin helhet skattepliktig kapitalinkomst. 

Skatteuppgifterna enligt läget 1.1.2020. 

 

Priser

Priser

Gäller tills vidare från 1.9.2020

Gäller försäkringar tecknade från 1.9.2015

DebiteringarPriser

Förvaltningsprovisioner  

För fondanknutet sparkapital debiteras en årlig förvaltningsprovision på 0,40 % upp till 100.000 euro. På den del av det fondanknutna sparkapitalet som överstiger 100.000 euro är förvaltningsprovisionen 0,10 %.

Försäkringsbolaget har rätt att höja förvaltningsprovisionen till högst 1 %.

För fonder, placeringskorgar och andra placeringsobjekt som ansluts till placeringsanknutna besparingar debiteras förutom förvaltningsprovisionen avgifter enligt respektive stadgar.

Premier för livförsäkringsskyddFör att upprätthålla försäkringsskyddet för dödsfall debiteras en månatlig försäkringspremie enligt beräkningsgrunderna. Beloppet av premierna beror på den försäkrades ålder och försäkringsskyddets storlek.
Ändring av placeringsplan

Ändring av placeringsplan avser ändring av kommande premiers fördelning inom ramen för de tillgängliga placeringsobjekten.

 • avgiftsfri i nätbanken
 • som uppdrag avgiftsfritt 6 gånger under ett kalenderår, varefter en avgift på 10 euro per uppdrag

Överföring av sparkapital mellan placeringsobjekt

 • avgiftsfri i nätbanken
 • som uppdrag avgiftsfritt 6 gånger under ett kalenderår, varefter en avgift på 50 euro per uppdrag
Pantsättningsbekräftelse50 euro
Extra kontoutdrag10 euro
Uttagsavgift

Uttagsavgift debiteras för 1 % av det uttagna beloppet när avtalet har gällt under tre år. Ingen uttagsavgift debiteras för den del som överstiger det kumulativa uttagsbeloppet på 100 000 euro.

Ändringar i debiteringar

Försäkringsbolaget har rätt att höja alla avgifter och premier som uppgetts i euro i proportion till förändringar i levnadskostnadsindex.

Minsta belopp

Minsta investering är 50 euro.

Produktmaterial