Sparlivförsäkringen Nordea Vision

Sparlivförsäkringen Nordea Vision är en flexibel och långsiktig spar- och placeringsform. Den lämpar sig särskilt väl för arvsplanering och överlåtelse av förmögenhet till nära anhöriga.

Sparlivförsäkringen

Dra nytta av Nordea Visions fördelar och flexibilitet

 • Du får genom ett avtal tillgång till ett brett utbud av placeringsobjekt, t.ex. fonder, placeringskorgar och placeringsobligationer.
 • Eventuell avkastning beskattas inte vid byte av placeringsobjekt och byten behöver inte deklareras.
 • Du kan göra tilläggsplaceringar och vid behov också ta ut medel under pågående avtalsperiod.
 • Du kan styra medlen till arvingarna på önskat sätt utan separat testamente.
 • Behändigt att följa upp och förvalta i nätbanken.

Nordea Vision-avtalet beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab.

Placeringsobjekt

Placeringskorgar

Avkastningskorgar 

Avkastningskorgarna lämpar sig för långsiktiga sparare och placerare som strävar efter att värdet på kapitalet ska öka på lång sikt på vald risknivå. Du kan välja det alternativ som lämpar sig för din risknivå bland tre Avkastningskorgar med olika riskprofiler: 

 • Avkastningskorg söker måttlig avkastning, 
 • Avkastningskorg 50 söker avkastning med medelhög risk och 
 • Avkastningskorg 75 söker avkastning med hög risk.

Vardera korgens sikte strävar att nå målsättningen genom att sköta korgen aktivt. Aktiv förvaltning innebär fortlöpande uppföljning av placeringarna och risknivån i korgen, och väl avvägda ändringar vid behov. Kärnan i placeringsstrategin är spridningen av placeringarna i statslån, företagslån, aktier och fastigheter. Avkastningskorgar består av finländska och utländska placeringsobjekt.

Aktiekorgar

Med Aktiekorgarna kan du gynnas av värdeutvecklingen i stora finländska börsbolag. Du kan skapa en egen aktieportfölj genom att välja bland 14 noterade bolag på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen. Aktiekorgen som anslutits till ditt avtal består av aktier i ett börsbolag och korgens värdeutveckling beror på aktiens totalavkastning. Totalavkastningen består av aktiens kursutveckling och dividendavkastning.

Nordeas Aktiekorgar passar dig som

 • är intresserad av att placera i finländska bolag.
 • följer med utvecklingen på den finländska aktiemarknaden och känner till riskerna med aktieplacering.
 • vill dra nytta av värdeutvecklingen i utvalda finländska börsbolag.

Värdeförändringen i placeringskorgarna beror på hur värdet på placeringsobjekten i korgen utvecklas. Placeringskorgarna saknar kapitalskydd.

Nordeas fonder

Om du själv vill förvalta din placering kan du välja mellan ett brett urval av Nordeafonder. Du kan välja antingen en eller flera aktie-, ränte- eller blandfonder och byta valda fonder enligt marknadsläget. Mer information om fonderna finns i tjänsten Fonder Nytt.

Placeringsobligationer

Till ditt placeringsavtal kan du även ansluta placeringsobligationer valda av Nordea Livförsäkring Finland Ab under placeringsobligationernas teckningstid.  I Nordeas nätbank kan du läsa mer om de placeringsobligationer som kan väljas vid respektive tidpunkt.

Försäkringskonto

Om du vill ha ett placeringsalternativ med låg risk för försäkringssparande och -placering ska du läsa mer om Försäkringskonto, som erbjuder en parkeringsplats för ditt kapital under fluktuationer på marknaden. Försäkringskontot passar också mycket bra som ett temporärt objekt medan du söker nya placeringsobjekt.

Värdeutvecklingen för försäkringskontot är bunden till räntan på checkkonto i euro som Nordea Bank Finland Abp tillhandahåller. Räntan på kontot är en veckas euriborränta med avdrag för en marginal som för tillfället är 0,4 %. Om en veckas euriborränta är lägre än 0,4 % ackumuleras inte någon kalkylmässig avkastning. Ett värde beräknas dagligen för Försäkringskonto och dagsräntan som betalas på kontot ändras enligt detta värde. Enligt gällande skattelagstiftning är avkastning på försäkringsbesparingar som är bundna till kontot inte föremål för källskatt på ränteinkomster. 

Försäkringskontot förvaltas av Nordea Livförsäkring Finland Ab.

Beskattning

 • De placeringsobjekt som avgör hur värdet på en sparlivförsäkring utvecklas kan bytas utan att avkastningen beskattas. 
 • Ändringarna av placeringsobjekten i försäkringen behöver inte deklareras separat.
 • Uttag från försäkringen innan försäkringen upphör sker främst från kapitalet, och avkastningen beskattas först när kapital tas ut.
 • Den försäkringsersättning som betalas till nära anhöriga vid dödsfall beskattas i samband med arvsbeskattningen. Den dödsfallssumma som betalas till andra än nära anhöriga är i sin helhet skattepliktig kapitalinkomst.

Skatteuppgifterna enligt läget 1.1.2018. 

Produktmaterial

Produktmaterial

Läs mer on Nordea Vision i villkoren (pdf, 21 KB)Öppnas i nytt fönsterproduktbeskrivningen (pdf, 224 KB)Öppnas i nytt fönster, faktablad (pdf, 146 KB)Öppnas i nytt fönster och Arvsskyddegenskapens faktablad (pdf, 148 KB)Öppnas i nytt fönster.

Nordea Sparlivförsäkring tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab, FO-nummer 0927072-8. Nordea Livförsäkring Finland Ab ingår i Nordeakoncernen, som är den ledande finanskoncernen i Nordean och Östersjöregionen. Nordea Livförsäkring säljer Nordea Sparlivförsäkring via ombudet Nordea Bank AB (publ), filial i Finland. 

De placeringsobligationer som ansluts till Nordea Sparlivförsäkring emitteras av Nordea Bank AB (publ), filial i Finland och Nordea Funds Ab förvaltar de Nordeafonder som anslutits till avtalet.

Placeringarna ger möjlighet till vinst då värdet på sparkapitalet ökar, men förknippas också med risk för att kapitalet går förlorat. Nordea Sparlivförsäkring omfattas inte av insättningsgarantin för bankkonton eller Ersättningsfonden för investerare. Beroende på marknadsläget kan värdet på placeringarna stiga eller sjunka, och den historiska avkastningen är ingen garanti för den framtida avkastningen. Skatteuppgifter enligt läget 1.1.2018. Beskattningen kan ändras under avtalstiden.

Priser

Nordea Kundtjänst

Kontakta oss