Sparlivförsäkringen Nordea Visio

Sparlivförsäkringen Nordea Visio är en flexibel och långsiktig spar- och placeringsform. Den lämpar sig särskilt väl för arvsplanering och överlåtelse av förmögenhet till nära anhöriga.

Varför sparlivförsäkring?

Dra nytta av fördelarna

 • Du får genom ett avtal tillgång till ett brett utbud av placeringsobjekt, t.ex. fonder, placeringskorgar och placeringsobligationer.
 • När marknaden fluktuerar eller du funderar på ett nytt placeringsobjekt kan du överföra dina medel till ett Försäkringskonto med låg risk.
 • Eventuell avkastning beskattas inte vid byten av placeringsobjekt, och du behöver inte deklarera bytena. Du betalar skatt på avkastningen först när du tar ut medel eller avtalet går ut.
 • Du kan styra medlen till arvingarna på önskat sätt utan separat testamente.

 • Du kan göra tilläggsplaceringar när som helst under spartiden och du kan också vid behov ta ut medel under avtalsperioden.
 • Du kan placera en större summa på en gång eller spara regelbundet.

Minimisumman är 50 euro och placeringstid på minst fem år.

Arvsskydd ger trygghet vid kurssvackor

Sparlivförsäkringen Nordea Visio kan kompletteras med Arvsskyddsegenskapen som vid din död tryggar det kapital du placerat.

Oberoende av hur ditt sparkapital utvecklas får förmånstagarna minst den summa som du betalat i försäkringspremier, med avdrag för eventuella återköp. Du betalar för skyddet endast om ditt sparkapital är mindre än det kapital som du placerat i avtalet. Arvsskyddet är en avgiftsfri egenskap då sparkapitalet utvecklas positivt.

Du kan välja ett placeringsobjekt ur de följande aktivt förvaltade och brett diversifierade placeringskorgarna: Avkastningskorg, Allokering Ränta, Allokering Måttlig eller Allokering Måttlig Global.

Arvsskydd kan anslutas till ett avtal om Nordea Visio i samband med att avtalet öppnas.

Nordea Visio lämpar sig för dig som vill

 •  placera på lång sikt,
 • diversifiera ditt sparkapital mellan flera placeringsobjekt,
 • byta placeringsobjekt aktivt och
 • överföra förmögenhet smidigt till efterkommande generationer med hjälp av förmånstagarförordnandet.

Nordea Visio Arvsskydd lämpar sig för dig som vill

 • placera på lång sikt,
 • trygga kapitalet du placerat när du dör,
 • överföra förmögenhet smidigt till efterkommande generationer med hjälp av förmånstagarförordnandet och
 • välja ett placeringsobjekt ur de följande aktivt förvaltade och brett diversifierade placeringskorgarna: Avkastningskorg, Allokering Ränta, Allokering Måttlig eller Allokering Måttlig Global.

Placeringsobjekt

Du kan välja placeringsobjekt i Nordeas breda utbud utifrån dina placeringsmål, din risktolerans och hur aktiv du är som placerare.

Du kan anknyta avtalets värdeutveckling till ett brett utbud av placeringsobjekt såsom Nordeas fonder, placeringsobligationer och Nordea Livförsäkrings placeringskorgar i vilka du kan placera endast via Nordea Livförsäkrings produkter. Placeringskorgarna är inte placeringsfonder utan placeringshelheter som försäkringsbolaget tagit fram och som har särskilda regler. De medel som placerats i placeringskorgarna placeras i andra placeringsinstrument såsom placeringsfonder, aktier, statsobligationer och företagsobligationer. 

Granit Portföljer

Granit Portföljer är placeringskorgar som bygger starkt på Nordea Livförsäkrings fastighetsplaceringar. De förbättrar relationen mellan risk och avkastning i placeringskorgen, genererar stabilt kassaflöde från hyresintäkter och tillför portföljen bättre diversifiering utöver traditionella tillgångsslag. Tillgångarna som placerats i Granit Portföljer diversifieras brett och internationellt över flera tillgångsslag. 

Du kan välja det alternativ som passar din risknivå bland fem Granit Portföljer med olika riskprofiler.

Läs mer av Granit PortföljerÖppnas i nytt fönster

Globkorgar

Globkorgarna är bekymmersfria och hållbara placeringskorgar där experter beaktar miljöfrågor, socialt ansvar och bolagsstyrning när de väljer placeringsobjekt. Genom att välja en Globkorg som passar dig kan du påverka miljön och samhället positivt. Globkorgarna bjuder på utmärkt diversifiering mellan tillgångsslag och ett bra förhållande mellan pris och kvalitet. 

Du kan välja det alternativ som passar din risknivå bland fem Globkorgar med olika riskprofiler. 

Läs mer av GlobkorgarÖppnas i nytt fönster

Aktiekorgar

Aktiekorgarna passar dig som är intresserad av att placera i finländska bolag, följer utvecklingen på aktiemarknaden i Finland och känner till riskerna med aktieplaceringar.

Du kan skapa en egen aktieportfölj genom att välja bland 14 noterade bolag på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen. Varje Aktiekorg som anknutits till ditt avtal består av aktier i ett börsbolag och korgarnas värdeutveckling beror på aktiens totalavkastning. Den totala avkastningen består av aktiens kursutveckling och direktavkastning.

Ta del av stadgarna för Aktiekorgarna (pdf, 96 KB)Öppnas i nytt fönster

Försäkringskonto

Försäkringskontot lämpar sig för sparare eller placerare som vill ha ett placeringsobjekt med låg risk för sitt sparkapital. Särskilt bra passar Försäkringskontot som ett tillfälligt förvar för dina placeringstillgångar då du söker ett nytt placeringsobjekt eller vill vänta på att turbulensen på marknaden lättar.

Placeringsobligationer

Till ditt placeringsavtal kan du även ansluta placeringsobligationer som Nordea Livförsäkring har valt under deras teckningstid. I tjänsten Försäkringar kan du läsa mer om de placeringsobligationer som kan väljas vid respektive tidpunkt.

Information om beskattningen

 • De placeringsobjekt som avgör hur värdet på en sparlivförsäkring utvecklas kan bytas utan att avkastningen beskattas. 
 • Ändringarna av placeringsobjekten i försäkringen behöver inte deklareras separat.
 • Den försäkringsersättning som betalas till nära anhöriga vid dödsfall beskattas i samband med arvsbeskattningen. Den dödsfallssumma som betalas till andra än nära anhöriga är i sin helhet skattepliktig kapitalinkomst. 
 • Då försäkringen upphör helt är det möjligt att dra av eventuell förlust i beskattningen förutsatt att eventuella partiella återköp under försäkringstiden beaktas. Om utbetalningarna med stöd av försäkringen och från vilka avkastningen subtraherats är mindre än det kapital som placerats i försäkringen kan den förlust som bildats dras av i beskattningen av kapitalinkomsterna under det år som avtalet upphör, förutsatt att försäkringen inte upphör på grund av dödsfall eller förfaller till förmån för annan förmånstagare än dig själv. Betalningarna för dödsfallsskydd räknas också som inbetalningar.

Skatteuppgifterna enligt läget 1.1.2023. 

Priser

Priser

Gäller tills vidare från 1.9.2020

Gäller försäkringar tecknade från 1.9.2015

DebiteringarPriser

Förvaltningsprovisioner  

För fondanknutet sparkapital debiteras en årlig förvaltningsprovision på 0,40 % upp till 100.000 euro. På den del av det fondanknutna sparkapitalet som överstiger 100.000 euro är förvaltningsprovisionen 0,10 %.

Försäkringsbolaget har rätt att höja förvaltningsprovisionen till högst 1 %.

För fonder, placeringskorgar och andra placeringsobjekt som ansluts till placeringsanknutna besparingar debiteras förutom förvaltningsprovisionen avgifter enligt respektive stadgar.

Premier för livförsäkringsskyddFör att upprätthålla försäkringsskyddet för dödsfall debiteras en månatlig försäkringspremie enligt beräkningsgrunderna. Beloppet av premierna beror på den försäkrades ålder och försäkringsskyddets storlek.
Ändring av placeringsplan

Ändring av placeringsplan avser ändring av kommande premiers fördelning inom ramen för de tillgängliga placeringsobjekten.

 • avgiftsfri i nätbanken
 • som uppdrag avgiftsfritt 6 gånger under ett kalenderår, varefter en avgift på 10 euro per uppdrag

Överföring av sparkapital mellan placeringsobjekt

 • avgiftsfri i nätbanken
 • som uppdrag avgiftsfritt 6 gånger under ett kalenderår, varefter en avgift på 50 euro per uppdrag
Pantsättningsbekräftelse50 euro
Extra kontoutdrag10 euro
Uttagsavgift

Uttagsavgift debiteras för 1 % av det uttagna beloppet när avtalet har gällt under tre år. Ingen uttagsavgift debiteras för den del som överstiger det kumulativa uttagsbeloppet på 100 000 euro.

Ändringar i debiteringar

Försäkringsbolaget har rätt att höja alla avgifter och premier som uppgetts i euro i proportion till förändringar i levnadskostnadsindex.

Minsta belopp

Minsta investering är 50 euro.

Produktmaterial