Capital Corporate

För enkel hantering av företagets långfristiga placeringstillgångar. Placeringsavtalet Nordea Capital Corporate är ett kapitaliseringsavtal genom vilket företagskunder på ett kostnadseffektivt sätt kan placera i diverse placeringsobjekt inom ett och samma avtal.

Capital Corporate -placeringsavtalet är en långsiktig placeringslösning som skräddarsys för företag och organisationer. Med hjälp av avtalet är målmedvetet långsiktigt placerande och aktiv förvaltning av placeringar allt enklare. 

Förmånerna för företag

  • Ett brett urval av placeringsobjekt - fonder, placeringskorgar och placeringsobligationer.  Du kan placera i placeringskorgar bara via placeringsförsäkringar.
  • När marknaden fluktuerar eller du funderar på ett nytt placeringsobjekt kan du överföra dina medel till ett Försäkringskonto med låg risk.
  • Eventuell avkastning på placeringen beskattas inte i samband med byten av placeringsobjekt, utan först när medel tas ut ur avtalet eller avtalet löper ut.
  • Avgiftsfria byten mellan olika fondanknutna placeringsobjekt
  • Man behöver inte separat inkludera uppgifter om placeringen i bokföringen och bokslutet under avtalstiden

Förmånerna med Nordea Capital Corporate är som bäst om företaget har som avsikt att placera på lång sikt, aktivt byta placeringsobjekt och vill att sparkapitalet diversifieras mellan flera placeringsobjekt.

Till andra än professionella placeringsföretag ges en personlig rekommendation om avtalet och beloppen och placeringsobjekten för det.

Capital Corporate flexar efter företagets behov

  • Den minsta summan för en engångsplacering är 5.000 euro, och du kan göra tilläggsplaceringar när som helst. 
  • Månadssparande lämpar sig bra för företag som vill samla placeringstillgångar i mindre poster. Det minsta beloppet vid månadssparande är 50 euro i månaden.
  • Vi rekommenderar en placeringstid på minst tre år. Den exakta placeringstiden beror på valet av placeringsobjekt.
  • Du kan ta ut medlen helt eller delvis under avtalsperioden.
  • Ur vårt omfattande utbud av fondanknutna alternativ kan företaget välja en helhet som lämpar sig för företagets mål och behov. Värdet på Capital Corporate utvecklas enligt värdeutvecklingen för de placeringsobjekt som företaget valt.
Placeringsobjekt

Placeringskorgar

Till Nordea Capital Corporate-avtal kan du anknyta färdiga placeringskorgar i vilka du kan placera endast via Nordea Livförsäkrings produkter. Placeringskorgarna är inte placeringsfonder utan placeringshelheter som försäkringsbolaget tagit fram och som har särskilda regler. De medel som placerats i placeringskorgarna placeras i andra placeringsinstrument såsom placeringsfonder, aktier, statsobligationer och företagsobligationer.

Globkorgar

Globkorgarna är bekymmersfria och hållbara placeringskorgar där experter beaktar miljöfrågor, socialt ansvar och bolagsstyrning när de väljer placeringsobjekt. Genom att välja en Globkorg som passar dig kan du påverka miljön och samhället positivt. Globkorgarna bjuder på utmärkt diversifiering mellan tillgångsslag och ett bra förhållande mellan pris och kvalitet. 

Du kan välja det alternativ som passar din risknivå bland fem Globkorgar med olika riskprofiler. 

Läs mer om Globkorgar.Öppnas i nytt fönster

Granit Portföljer

Granit Portföljer är placeringskorgar som bygger starkt på Nordea Livförsäkrings fastighetsplaceringar. De förbättrar relationen mellan risk och avkastning i placeringskorgen, genererar stabilt kassaflöde från hyresintäkter och tillför portföljen bättre diversifiering utöver traditionella tillgångsslag. Tillgångarna som placerats i Granit Portföljer diversifieras brett och internationellt över flera tillgångsslag. Du kan välja det alternativ som passar din risknivå bland fem Granit Portföljer med olika riskprofiler.

Läs mer om Granit Portföljer.

Aktiekorgar

Aktiekorgarna passar dig som är intresserad av att placera i finländska bolag, följer utvecklingen på aktiemarknaden i Finland och känner till riskerna med aktieplaceringar.

Du kan skapa en egen aktieportfölj genom att välja bland 14 noterade bolag på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen. Varje Aktiekorg som anknutits till ditt avtal består av aktier i ett börsbolag och korgarnas värdeutveckling beror på aktiens totalavkastning. Den totala avkastningen består av aktiens kursutveckling och direktavkastning.

Läs mer om Aktiekorgar i tjänsten Placeringskorgarnas värden.

Nordeafonder

Du kan välja antingen en eller flera aktie-, ränte- eller blandfonder ur Nordeas breda fondsortiment.

Läs mer i tjänsten Fonder för kunder med placeringsförsäkring.

Placeringsobligationer

Till ditt placeringsavtal kan du även ansluta placeringsobligationer som Nordea Livförsäkring har valt under deras teckningstid.

Försäkringskonto

Försäkringskontot lämpar sig för sparare eller placerare som vill ha ett placeringsobjekt med låg risk för sitt sparkapital. Särskilt bra passar Försäkringskontot som ett tillfälligt förvar för dina placeringstillgångar då du söker ett nytt placeringsobjekt eller vill vänta på att turbulensen på marknaden lättar.

Läs mer om Försäkringskonto i tjänsten Placeringskorgarnas värden.

Priser
Produktmaterial