Capital Corporate

För enkel hantering av företagets långfristiga placeringstillgångar. Placeringsavtalet Nordea Capital Corporate är ett kapitaliseringsavtal genom vilket företagskunder på ett kostnadseffektivt sätt kan placera i diverse placeringsobjekt inom ett och samma avtal.

Capital Corporate -placeringsavtalet är en långsiktig placeringslösning som skräddarsys för företag och organisationer. Med hjälp av avtalet är målmedvetet långsiktigt placerande och aktiv förvaltning av placeringar allt enklare. Capital Corporate erbjuder kunden möjlighet att under samma avtal placera i en färdig placeringskorg, fonder och placeringsobligationer.

Förmånerna för företag

 • Ett brett utbud av placeringsobjekt
 • Möjlighet till avgiftsfria byten mellan olika fondanknutna placeringsobjekt
 • Avkastningen beskattas inte vid byte av fondanknutna placeringsobjekt
 • Avkastningen på ett fondanknutet avtal beskattas inte årligen utan först när medlen tas ut eller när avtalet löper ut
 • Man behöver inte separat inkludera uppgifter om placeringen i bokföringen och bokslutet under avtalstiden

Egenskaper

Ur vårt omfattande utbud av fondanknutna alternativ kan företaget välja en helhet som lämpar sig för företagets mål och behov. Värdet på Capital Corporate utvecklas enligt värdeutvecklingen för de placeringsobjekt som företaget valt.

Placeringsalternativ

 • Placeringskorgar sammansatta och förvaltade av Nordeas experter
 • Nordeas fondutbud
 • Placeringsobligationer som Nordea Livförsäkring Finland Abp valt
 • Konto

Fondanknutet kapitaliseringsavtal inbegriper möjlighet till avkastning då värdet på placeringarnas kapital ökar, men också risk för en eventuell förlust av värdet på kapitalet. Beroende på marknadsläge kan värdet på placeringarna stiga eller sjunka, och den tidigare avkastningen är ingen garanti för den framtida avkastningen.

Capital Corporate flexar efter företagets behov

 • Minimiplacering är 5 000 euro
 • Engångsplacering, eventuella tilläggsplaceringar
 • Rekommenderad placeringstid är minst 3 år
 • Medlen kan tas ut under avtalsperioden
Placeringsobjekt

Placeringskorgar

Avkastningskorgar

Avkastningskorgarna lämpar sig för långsiktiga sparare och placerare som strävar efter att värdet på kapitalet ska öka på lång sikt på vald risknivå. Du kan välja det alternativ som lämpar sig för din risknivå bland tre Avkastningskorgar med olika riskprofiler: 

 • Avkastningskorg söker måttlig avkastning, 
 • Avkastningskorg 50 söker avkastning med medelhög risk och 
 • Avkastningskorg 75 söker avkastning med hög risk.

Vardera korgens sikte strävar att nå målsättningen genom att sköta korgen aktivt. Aktiv förvaltning innebär fortlöpande uppföljning av placeringarna och risknivån i korgen, och väl avvägda ändringar vid behov. Kärnan i placeringsstrategin är spridningen av placeringarna i statslån, företagslån, aktier och fastigheter. Avkastningskorgar består av finländska och utländska placeringsobjekt.

Aktiekorgar  

Med Nordea Aktiekorgar kan du lätt dra nytta av värdeutvecklingen i stora finländska börsbolag. Du kan skapa en egen aktieportfölj genom att välja bland 14 noterade bolag på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen. Aktiekorgen som anslutits till ditt avtal består av aktier i ett börsbolag och korgens värdeutveckling beror på aktiens totalavkastning. Totalavkastningen består av aktiens kursutveckling och dividendavkastning.

Nordeas Aktiekorgar passar dig som

 • är intresserad av att placera i finländska bolag
 • följer med utvecklingen på den finländska aktiemarknaden och känner till riskerna med aktieplaceringar
 • vill gynnas av värdeutvecklingen i utvalda finländska börsbolag.

Placeringsobligationer

Till ditt placeringsavtal kan du även ansluta placeringsobligationer valda av Nordea Livförsäkring Finland Ab under placeringsobligationernas teckningstid.  I Nordeas nätbank kan du läsa mer om de placeringsobligationer som kan väljas vid respektive tidpunkt. 

Fonder

Om du själv vill förvalta din placering kan du välja mellan ett brett urval av Nordeafonder. Du kan välja antingen en eller flera aktie-, ränte- eller blandfonder och byta valda fonder enligt marknadsläget.

Mer information om fonderna finns i tjänsten Fonder Nytt

Konto

Om du vill ha ett placeringsalternativ med låg risk för försäkringssparande och -placering ska du läsa mer om  Försäkringskonto, som erbjuder en parkeringsplats för ditt kapital under fluktuationer på marknaden. Försäkringskontot passar också mycket bra som ett temporärt objekt medan du söker nya placeringsobjekt. 

Värdeutvecklingen för försäkringskontot är bunden till räntan på checkkonto i euro som Nordea Bank AB (publ), filial i Finland tillhandahåller. Räntan på kontot är en veckas euriborränta med avdrag för en marginal som för tillfället är 0,4 %. Om en veckas euriborränta är lägre än 0,4 % ackumuleras inte någon kalkylmässig avkastning. Ett värde beräknas dagligen för Försäkringskonto och dagsräntan som betalas på kontot ändras enligt detta värde. Enligt gällande skattelagstiftning är avkastning på försäkringsbesparingar som är bundna till kontot inte föremål för källskatt på ränteinkomster. 

Försäkringskontot förvaltas av Nordea Livförsäkring Finland Ab

Priser
Produktmaterial