Capital Corporate

För enkel hantering av företagets långfristiga placeringstillgångar. Placeringsavtalet Nordea Capital Corporate är ett kapitaliseringsavtal genom vilket företagskunder på ett kostnadseffektivt sätt kan placera i diverse placeringsobjekt inom ett och samma avtal.

Capital Corporate -placeringsavtalet är en långsiktig placeringslösning som skräddarsys för företag och organisationer. Med hjälp av avtalet är målmedvetet långsiktigt placerande och aktiv förvaltning av placeringar allt enklare. 

Förmånerna för företag

 • Ett brett urval av placeringsobjekt - fonder, placeringskorgar och placeringsobligationer 
 • När marknaden fluktuerar eller du funderar på ett nytt placeringsobjekt kan du överföra dina medel till ett Försäkringskonto med låg risk.
 • Avgiftsfria byten mellan olika fondanknutna placeringsobjekt
 • Eventuell avkastning på placeringen beskattas inte i samband med byten av placeringsobjekt, utan först när medel tas ut ur avtalet eller avtalet löper ut.
 • Man behöver inte separat inkludera uppgifter om placeringen i bokföringen och bokslutet under avtalstiden

Förmånerna med Nordea Capital Corporate är som bäst om företaget har som avsikt att placera på lång sikt, aktivt byta placeringsobjekt och vill att sparkapitalet diversifieras mellan flera placeringsobjekt.

Till andra än professionella placeringsföretag ges en personlig rekommendation om avtalet och beloppen och placeringsobjekten för det.

Capital Corporate flexar efter företagets behov

 • Den minsta summan för en engångsplacering är 5.000 euro, och du kan göra tilläggsplaceringar när som helst. 
 • Månadssparande lämpar sig bra för företag som vill samla placeringstillgångar i mindre poster. Det minsta beloppet vid månadssparande är 50 euro i månaden.
 • Vi rekommenderar en placeringstid på minst tre år. Den exakta placeringstiden beror på valet av placeringsobjekt.
 • Du kan ta ut medlen helt eller delvis under avtalsperioden.
 • Ur vårt omfattande utbud av fondanknutna alternativ kan företaget välja en helhet som lämpar sig för företagets mål och behov. Värdet på Capital Corporate utvecklas enligt värdeutvecklingen för de placeringsobjekt som företaget valt.
Placeringsobjekt

Placeringskorgar

Till Nordea Capital Corporate-avtal kan du anknyta färdiga placeringskorgar i vilka du kan placera endast via Nordea Livförsäkrings produkter. Placeringskorgarna är inte placeringsfonder utan placeringshelheter som försäkringsbolaget tagit fram och som har särskilda regler. De medel som placerats i placeringskorgarna placeras i andra placeringsinstrument såsom placeringsfonder, aktier, statsobligationer och företagsobligationer.

Globkorgar

Nordea Globkorgar är en helhetslösning för dig som vill överlämna placeringsbesluten helt i professionella händer och tycker att det är viktigt att beakta hållbarhetsfrågorna i dina spar- och placeringsbeslut.

Bland Globkorgarnas fem olika placeringsprofiler kan du välja det alternativ som bäst passar ditt avkastningsmål och din risknivå. Portföljförvaltarteamet väljer placeringsobjekten för din räkning och förvaltar placeringskorgarna med gedigen expertis.

Läs mer om Globkorgarna.

Bekanta dig med Globkorgarnas stadgar. (pdf, 149 KB)Öppnas i nytt fönster

Granit Portföljer

Granit Portföljer passar dig som vill att en expert väljer placeringsobjekten och förvaltar dina placeringar eller om du är intresserad av fastighetsplaceringar som en del av en väldiversifierad placeringsportfölj. 

Du kan välja det alternativ som lämpar sig för din risknivå bland tre Granit Portföljer med olika riskprofiler:

 • Granit Portfölj 30 söker måttlig avkastning, 
 • Granit Portfölj 50 söker avkastning med medelhög risk och 
 • Granit Portfölj 75 söker avkastning med hög risk.

Bekanta dig med Granit Portföljers stadgar. (pdf, 128 KB)Öppnas i nytt fönster

 

Aktiekorgar  

Med Nordea Aktiekorgar kan du gynnas av värdeutvecklingen i stora finländska börsbolag.

Aktiekorgar passar dig som

 • är intresserad av att placera i finländska bolag,
 • följer utvecklingen på aktiemarknaden i Finland och
 • känner till riskerna med aktieplaceringar.

Du kan skapa en egen aktieportfölj genom att välja bland 14 noterade bolag på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen. Varje Aktiekorg som anknutits till ditt avtal består av aktier i ett börsbolag och korgarnas värdeutveckling beror på aktiens totalavkastning. Den totala avkastningen består av aktiens kursutveckling och direktavkastning.

Bekanta dig med Aktiekorgarnas stadgarÖppnas i nytt fönster.

Nordeafonder

Du kan välja placeringsobjekt ur ett brett urval av Nordeafonder. Du kan välja antingen en eller flera aktie-, ränte- eller blandfonder och byta valda fonder enligt marknadsläget. 

Läs mer i tjänsten Fonder för kunder med placeringsförsäkring.

Placeringsobligationer

Till ditt placeringsavtal kan du även ansluta placeringsobligationer valda av Nordea Livförsäkring Finland Ab under placeringsobligationernas teckningstid.  I Nordeas nätbank kan du läsa mer om de placeringsobligationer som kan väljas vid respektive tidpunkt.  

Försäkringskonto

Försäkringskontot lämpar sig för sparare eller placerare som vill ha ett placeringsobjekt med låg risk för sina sparmedel. Särskilt bra passar Försäkringskontot som ett tillfälligt förvar för dina placeringsmedel då du söker ett nytt placeringsobjekt eller vill vänta på att turbulensen på marknaden lättar.

Försäkringskonto är ett placeringsobjekt som Nordea Livförsäkring tillhandahåller. Värdeutvecklingen av Försäkringskontot är bunden till räntan på ett checkkonto i euro som Nordea Bank erbjuder. Räntan på kontot är en veckas euriborränta med avdrag för en marginal som för tillfället är 0,4 %. Enligt gällande skattelagstiftning uppbärs på avkastningen på sparmedel som är bundna till försäkringskontot inte källskatt på ränteinkomst. 

Läs mer om FörsäkringskontoÖppnas i nytt fönster

Priser
Produktmaterial