Boka tid för genomförande av ett företagsköp

Det kan ta flera månader att hitta någon som är intresserad av att köpa företaget. Det kan hända att du måste föra förhandlingar med många olika potentiella köpare innan det slutliga köpet genomförs. 

Genomförandet av ett företagsköp kan underlättas genom att bolagisera en fastighet eller någon del av affärsverksamheten till ett eget bolag eller genom att byta bolags-form. Skatteplanering i detta sammanhang kan förutsätta att åtgärderna sätts in minst ett år innan företagsköpet genomförs. 

Expertis från Nordea

Nordea hjälper med planering av finansiering och pensionsärenden. Genom vårt sam-arbetsnätverk hittar vi alla de experter du behöver.

Vill någon av dina närstående ta över företaget?

När en släkting tar över din företagsverksamhet, kan generationsväxlingen planeras och förberedas i gott samarbete. En generationsväxling kan genomföras som försälj-ning av aktiestocken eller andelen i bolaget eller som gåva eller överlåtelse av affärs-verksamheten.

Kom även ihåg andra arvingar

Om endast en del av barnen fortsätter företagsverksamheten, kan det i samband med generationsväxlingen kännas rimligt att gottgöra de andra barnen med ett gåvobrev eller genom att ta upp dem i testamentet.

Red ut skattefrågorna i förväg

Skattemyndigheterna beviljar särskilda skattelättnader vid generationsväxlingar. Det lönar sig att vända sig till en expert i god tid.

Det finns många alternativ för finansiering av företagsköp

Ett banklån är det vanligaste sättet att finansiera köpet. Vid stora företagsarrangemang kan Nordea ordna finansiering i samarbete med flera finansiärer.

Förutom traditionellt banklån kan även bankens eller försäkringsbolagets finansiering med specialvillkor användas. Dessutom kan kapitalplacerare bevilja finansiering som jämställs med eget kapital i företag som har förutsättningar till värdeökning genom expansion eller utveckling av affärsverksamheten.

Finansiering av företagsköp ger företaget följande fördelar

  • Företaget får expertstöd från Nordea för planering av finansieringen.
  • Vi sätter ihop ett finansieringspaket i samarbete med andra finansiärer.

Placering av medel som erhållits genom företagsköp

Säljaren får ofta ett stort penningbelopp då han eller hon säljer sitt företag. Det lönar sig alltid att diskutera med Nordeas experter om hur pengarna ska placeras. Läs också mer om Nordean Private Banking kapitalförvaltningstjänster.

Säljaren är en privatperson

Skatt på överlåtelsevinsten måste betalas utom i vissa generationsväxlingssituationer. I övrigt kan du fritt bestämma hurdana placeringar du vill göra.

Läs mer om alternativa placeringslösningar på följande sidor: Fonder och Placeringar.

Säljaren är ett företag

Om det företag som fått köpesumman inte behöver alla medlen för utveckling av an-nan affärsverksamhet, extra utbetalning av dividender eller bättre likviditet, kan även företaget placera köpesumman eller en del av den så att den ger avkastning.

Placeringslösningar för företag presenteras på följande sidor: Fonder för företagskunder och Placeringsprodukter och tjänster för företagskunder.