Företagarens pensionsförsäkring

Företagarens pensionsförsäkring, dvs. FöPL-försäkringen utgör grunden för företagarens sociala trygghet. FöPL-försäkringen är obligatorisk för alla företagare mellan 18 och 67 år vars företagarverksamhet fortsätter minst fyra månader utan avbrott och vars uppskattade FöPL-arbetsinkomst är minst 9010,28 euro per år (2024). Du gör klokt i att teckna försäkringen genast då du uppfyller försäkringsskyldigheten, men senast inom sex månader från att du inlett företagsverksamhet enligt lagen om pension för företagare. FöPL-försäkringen kan inte ersättas med frivilliga pensionsförsäkringar. 

Företagare, teckna en FöPL-försäkring om

 • du är 18-69 år*

 • du arbetar i ditt eget företag 

 • du är företagare i minst 4 månader utan avbrott 

 • din uppskattade FöPL-arbetsinkomst är minst 9010,28 euro per år (2024). 

*Den övre åldersgränsen för ålderspension för personer som är födda 1957 eller tidigare är 68 år, för de som är födda 1958–1961 är gränsen 69 år och för personer yngre än det 70 år.

Försäkringspremien fastställs enligt FöPL-arbetsinkomsten

 • Företagarens pension och socialskydd såsom sjukdagpenning, föräldradagpenning och arbetslöshetspenning baserar sig på FöPL-arbetsinkomsten. Samtidigt fastställer FöPL-arbetsinkomsten beloppet av försäkringsavgifterna. 
 • Med FöPL-arbetsinkomst avses det monetära värdet på din arbetsinsats under en period på tolv månader. 
 • Arbetsinkomsten borde motsvara den lön du skulle betala till en arbetstagare med samma yrkeskunskaper som du.  
 • En nyetablerad företagare får 22 % rabatt på FöPL-avgifterna de första fyra åren. 
 • FöPL-avgifterna är helt och hållet avdragbara och du kan dra av dem antingen i din personliga eller företagets beskattning. 

FöPL och företagarens pensionsskydd

 • Som företagare är du själv ansvarig för ditt pensionsskydd.
 • Företagare måste teckna en FöPL-försäkring då de lagstadgade villkoren för försäkringsskyldigheten uppfylls. Om du är ägare i ett företag förutsätter det inte automatiskt att du måste teckna en FöPL-försäkring utan du ska själv arbeta i företaget för att försäkringsskyldigheten ska uppfyllas. 
 • Din pension består av alla inkomster under din karriär som anställd och företagare. 
 • FöPL-försäkring är oftast obligatorisk för företagare men om du arbetar som företagare vid sidan om ålderspensionen är FöPL-försäkringen frivillig. 
 • Varma är Nordeas samarbetspartner i arbetspensionsärenden. Via oss kan du teckna Varmas ArPL- och FöPL-försäkringar.