Hantera valutariskerna

Valutakursändringarna påverkar direkt lönsamheten för ett företag som bedriver utrikeshandel.

Valutarisk uppstår om man inte med säkerhet kan veta valutakursen för en framtida valutaaffär. Läget försvåras ytterligare av att fluktuationen av valutakurserna på marknaden kan vara stor och svår att förutse. Då företaget ingår ett avtal med en utländsk part hinner det hända mycket innan betalningen kommer in på kontot. Du kan dock välja mellan flera olika säkringsprodukter med vilka valutarisken i affärsverksamheten kan minskas.

Syftet med riskhanteringen är att öka förutsägbarheten och minska variationen i kassaflödet och resultatet. Hanteringen av valutariskerna hjälper företaget att göra upp en budget och få sådana täckningsbidrag som man räknat med.

Tillsammans kan vi skräddarsy ett sätt att hantera valutaströmmarna som motsvarar ditt företags behov. När du vill hitta ett lämpligt alternativ kommer du igång genom att ta del av översikten över de olika valutastrategierna och deras inverkan.

Även avsaknaden av en strategi kan vara ett medvetet beslut. Om företaget inte säkrar valutariskerna förblir de öppna och företaget har en egen syn på valutakursändringarna. Således godkänner företaget risken för att resultatet kan bli negativt till och med på en natt.

Förstås kan valutakurserna också utvecklas i en riktning som gynnar företaget. Riktningen av kursutvecklingen framgår dock ofta för sent. I vårt utbud har vi säkringsprodukter som kombinerar det bästa i båda scenarier: till exempel användningen av optioner skyddar mot en ogynnsam kursändring och gör det möjligt att dra nytta av en gynnsam kursändring.

Valutahandel

Avtal om valutaväxling till en viss kurs. Valutaaffären kan genomföras till det avtalade värdet i dag, i morgon eller om två bankdagar (spot). 

Valutatermin

Ett bindande avtal mellan företaget och banken om köp eller försäljning av ett visst valutabelopp på en viss förfallodag till en kurs som avtalats i förväg. 

Detta minskar företagets valutarisk och underlättar budgeteringen, hanteringen av kassaflödet och prissättningen. Företaget vet exakt den framtida valutakursen och kostnaderna för de köpta produkterna (eller inkomsterna från de sålda produkterna) är kända i förväg.

Valutaterminen kan förlängas eller tidigareläggas med hjälp av en valutaswap. 

Flexibel valutasäkring

Ett bindande avtal mellan företaget och banken om köp eller försäljning av ett visst valutabelopp på en viss förfallodag till en kurs som avtalats i förväg.

En flexibel valutasäkring skiljer sig från en traditionell valutatermin på så sätt att valutasäkringen kan genomföras i delar och när som helst före förfallodagen men senast på förfallodagen.

En flexibel valutasäkring minskar företagets valutarisk då man känner till den framtida valutakursen. En flexibel valutasäkring är också enkel att använda då man inte behöver veta de exakta betalningstidtabellerna. 

Optionssäkringar

Med en valutaoption får företaget rätt (utan skyldighet) att köpa eller sälja utländsk valuta vid en tidpunkt i framtiden till en kurs som avtalats i avtalet. Kunden betalar en premie för optionssäkring. 

Säkringar kan också göras i form av optionsstrategier för vilka man inte betalar en separat premie.

Optionssäkringarna kan vara mycket olika och de skräddarsys varje gång efter kundens behov. En optionsstrategi kan till exempel ge möjlighet att dra nytta av en positiv kursändring, berättiga till en kurs som är bättre än marknadsnivån eller bara ge en begränsad säkring mot valutarisken.