Registrerade föreningar (Rf) och lokalt verksamma stiftelser

Vi erbjuder flexibelt mindre registrerade föreningar heltäckande banktjänster i anknytning till såväl betalningsrörelse och placeringar som finansiering. Du sköter ärenden smidigt i Nordea Business Centre.

Ändringar i dispositionsrätter och tjänster

Då föreningar får nya styrelser är det skäl att kontrollera att kontoinstrumenten och dispositionsrätterna är ajour. Vi behöver alltid ett specificerat protokoll för ändringar i dispositionsrätter och tjänster. Av det specificerade protokollet ska det tydligt i detalj framgå vilka tjänster som ska öppnas, vem som får rätt att använda tjänster och konton och vem som får göra ändringar.

Då du har alla protokoll och andra dokument som behövs kan du ringa Nordea Business Centre på 0200 2525 för att göra ändringarna.

Du kan hitta en mall för protokoll för förening här (docx, 32 KB)Öppnas i nytt fönster

CHECKLISTA Registrerade föreningars dokument

  • Ett uppdaterat utdrag ur föreningsregistret
  • Föreningens stadgar
  • Protokoll från årsmöte
  • Lista över styrelsemedlemmar
    (Se vanliga frågor punkt 5)
  • Specificerat styrelseprotokoll
Uppdatering av föreningens kunduppgifter

Uppdatering av föreningens kunduppgifter

Liksom alla andra banker är Nordea skyldig att känna sina kunder och därför ber vi er kontrollera att ni har alla föreningens dokument som är listade till höger tillhanda då ni ringer oss. Då vi uppdaterar föreningens kunduppgifter frågar vi också om föreningens verksamhet, verksamhetsländer och betalningsrörelse.

Nordeas företagspaket
Oregistrerade föreningars bankärenden

Vanliga frågor om registrerade föreningars bankärenden

1. Vad behöver man göra då sammansättningen av föreningens styrelse ändras?

I egenskap av bank är Nordea enligt lagen skyldig att känna sina kunder. I fråga om registrerade föreningar behöver banken aktuella uppgifter om styrelsemedlemmarna. Personer i föreningen med firmateckningsrätt kan uppdatera uppgifterna om styrelsen enkelt i självbetjäningskanalen som hen får inloggningskoder till genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525.

2. Hur kan jag öppna ett konto för en förening?

Skicka den registrerade föreningens dokument på förhand via Nordea Omaposti. För att du ska kunna öppna kundförhållandet behöver du också ett specificerat styrelseprotokoll av vilket det tydligt framgår vilka tjänster som ska öppnas, vem som ska ha rätt att använda dem och vem som befullmäktigats att öppna tjänsterna. Efter att du skickat dokumenten kan du enkelt öppna konto och tjänster genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525. Om det är fråga om en helt ny förening behöver vi föreningens stiftelseurkund.

3. Vad behöver jag göra då fondförvaltaren byts?

Meddela banken om byte av fondförvaltare. Personer i föreningen med firmateckningsrätt kan uppdatera uppgifterna om nya ansvarspersoner enkelt i Nordeas självbetjäningskanal som hen får inloggningskoder till genom att ringa Nordea Business Centre på 0200 2525. Efter det kan dispositionsrätter uppdateras per telefon i Nordea Business Centre. Skicka de begärda dokumenten på förhand via Nordea Omaposti.

4. Jag har fått begäran att uppdatera föreningens kunduppgifter

I egenskap av bank är vi enligt lagen skyldiga att känna våra kunder och det innebär att vi måste uppdatera uppgifterna om våra kunder regelbundet. Personer i föreningen med firmateckningsrätt kan uppdatera kunduppgifterna enkelt i självbetjäningskanalen med inloggningskoder som de får då de ringer Nordea Business Centre på 0200 2525. Vid behov kan kunduppgifterna också uppdateras per telefon och då ska dokumenten skickas på förhand via Omaposti. Förbered dig på uppdateringen genom att samla de nödvändiga uppgifterna på förhand.

5. Vilka dokument behöver banken av föreningen?

Om sammansättningen av styrelsen eller föreningens verksamhet ändras ska dessa alltid meddelas till banken. För att uppdatera kunduppgifterna behövs ett uppdaterat utdrag ur föreningsregistret, stadgar, protokoll över valet av styrelsen samt uppgifter om styrelsemedlemmarna (namn, personbeteckning, hemvistland, medborgarskap och uppgift om politiskt utsatt ställning). I samband med nya tjänster eller ändringar i dispositionsrätt behöver vi också ett undertecknade protokoll där ändringarna som ska göras har specificerats. I protokollet ska specificeras vilka tjänster som ska öppnas, vem som ska ha rätt att använda tjänsterna och vem som får öppna dem.

6. Vad kostar föreningens bankärenden?

Vi har förenklat vår prissättning genom att övergå till servicepaket som innehåller de vanligaste bankbehoven för registrerade föreningar. Vid behov kan ni skräddarsy paketen efter er förenings behov genom tilläggstjänster som ni behöver. För tilläggstjänster tar vi ut avgifter enligt prislistan.

7. Hur kan en oregistrerad förening sköta sina bankärenden?

Tjänster för en oregistrerad förening öppnas för den person som utsetts till ansvarsperson. Du kan öppna konton och tjänster genom att ringa Nordea Kundtjänst på 0200 5000.

Observera: En förening som inte har införts i föreningsregistret kan varken ha rättigheter eller skyldigheter. Eftersom en oregistrerad förening inte är en juridisk person kan den inte agera i eget namn. Personer som deltagit i åtgärder eller beslutat om en åtgärd för en oregistrerad förenings räkning ansvarar personligen eller solidariskt för skyldigheter som föranleds av dessa. Andra medlemmar i föreningen ansvarar inte för en sådan skyldighet. En oregistrerad förening kan inte förvärva egendom.

8. Vad ska finnas med i ett specificerat protokoll?

Av det specificerade protokollet ska det tydligt framgå vilka ändringar i tjänsterna som ska göras, vem som ska få rätt att använda tjänsterna och vem som har rätt att göra ändringarna.

Till exempel: Vid mötet beslutades att ge Karl Svensson (personbeteckning) rätt att använda föreningens konton xxx-xxx och xxx-xxx samt att överföra föreningens bankkoder xxxxxxxx på honom. Samtidigt avslutas Sara Svenssons rätt att använda föreningens konto och nätbankskoder. Vid mötet befullmäktigades Karl Svensson (personbeteckning) att sköta föreningens bankärenden hos Nordea.