Registrerade föreningar (Rf) och lokalt verksamma stiftelser

Vi erbjuder små registrerade föreningar flexibel betjäning per telefon och på onlinemöten.

Registrerade föreningskunders bankärenden

Du kan boka tid för ett telefon- eller onlinemöte genom att ringa Nordea Business Centre. Om du håller på att etablera ett kundförhållande för en ny förening ska föreningens representant vara personkund i Nordea för att vi ska kunna identifiera hen.

Enligt lagen är bankerna skyldiga identifiera sina kunder och utöva kundkontroll. Därför ska följande dokument skickas via Nordeas meddelandetjänst senast en dag före mötet:

 • Utdrag ur föreningsregistret som är ajour (utdraget ur föreningsregistret ska vara uppdaterat före mötet)
 • Föreningens stadgar i det fall att de inte har skickats tidigare eller om de har ändrats 
 • Följande uppgifter om styrelsemedlemmar 
  • Fullständigt namn
  • Födelsedatum
  • Personbeteckning, om medlemmen har rätt att teckna firma för föreningen
  • Nationalitet, bosättningsland och födelseland
  • Uppgift om styrelsemedlemmen är i politiskt utsatt ställning, familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning och/eller person som man vet att är nära bolagspartner till person i politiskt utsatt ställning
 • Vid behov (undertecknat) protokollutdrag från årsmötet 
 • Specificerat och undertecknat styrelseprotokoll (vid behov)
  • Protokollet eller protokollutdraget ska vara specificerat, dvs. innehålla uppgifter om t.ex. vem (namn och personbeteckning) som beviljas rätt att använda kontot (kontonummer ska framgå) och vilka banktjänster som ska öppnas/tas i bruk
  • Det är också bra att nämna i protokollet att personen i fråga har befogenhet att göra ändringar själv.

Nordea Business Centre betjänar

Vi erbjuder små registrerade föreningar flexibel betjäning per telefon och på onlinemöten. Föreningars ärenden sköts alltid med tidsbeställning med undantag av avslutande av konton och tjänster som föreningarna kan sköta enkelt genom att ringa Nordea Business Centre. Ring 0200 2525 då du behöver hjälp med att sköta ärenden för en lokal organisation, förening eller stiftelse. Tillsammans med våra kunder har vi utarbetat två nya servicepaket för olika behov för att underlätta vardagen för föreningar. Välj det paket som passar din förenings verksamhet bäst så att du kan fokusera på din egentliga verksamhet. När din förenings situation ändras kan du smidigt byta paket.

Här kan du läsa mer om Nordeas företagspaket Business Start och Business Plus

Välj servicepaket efter föreningens behov. Det viktigaste är fungerande betalningsrörelsetjänster, såsom

 • förbindelse till banken, till exempel via nätbanken
 • konto, uppföljning av det samt fakturering och betalningar 
 • kort (Business Visa Debit-kortet kräver rätt att använda kontot)
 • hantering av kontanter och kortbetalningar, och
 • finansierings-, placerings- och riskhanteringstjänster

Kontoöppning för oregistrerade föreningar

 • Tjänsterna öppnas för den person som utsetts till ansvarsperson.
 • Du kan öppna konton och tjänster genom att ringa Nordea Kundtjänst på 0200 5000.

Att observera: En förening som inte har införts i föreningsregistret kan varken förvärva rättigheter eller åta sig skyldigheter. Eftersom en oregistrerad förening inte är en juridisk person kan den inte agera i eget namn. Personer som deltagit i åtgärder eller som personligt eller solidariskt har beslutat om en åtgärd för en oregistrerad förenings räkning ansvarar för skyldigheter som föranleds av dessa. Andra medlemmar i föreningen ansvarar inte för en sådan skyldighet. En oregistrerad förening kan inte förvärva egendom.