Befintliga kunder

För att ändra tjänster eller rätter att använda konton behöver du skicka oss nödvändiga dokument och följä anvisningarna nedan.

Nya kunder

Det kostar 300 euro att öppna en ny kundrelation för registrerade föreningar, lokalt verksamma stiftelser, andelslag eller intressegemenskaper. 

Stiftelser, andelslag och intressegemenskaper

För stiftelser, andelslag, väglag eller enskilda vägar, beskattningssammanslutningar eller samfällda skogar hittar du en lista över nödvändiga dokument i tabellen nedan.

Ändringar i dispositionsrätter och tjänster
Nya kunder
Stiftelser, andelslag och intressegemenskaper
Ansökan om finansiering

Stiftelser, andelslag och intressegemenskaper

Organisation
Dokument som behövs
Vem representerar?

Stiftelse

Protokoll över valet av styrelse

Protokoll över ändringar i tjänsterna

Stadgar

Uppgifter om styrelseledamöterna

Registerutdrag

En person som separat befullmäktigats i protokollet eller en person med namnteckningsrätt. 

För alla ändringar i tjänsterna krävs ändå styrelsens beslutsprotokoll. 

Andelslag

Protokoll över valet av styrelse

Protokoll över ändringar i tjänsterna 

Stadgar

Uppgifter om styrelseledamöterna

Registerutdrag

En person som separat befullmäktigats i protokollet eller en person med namnteckningsrätt.

För alla ändringar i tjänsterna krävs ändå styrelsens beslutsprotokoll.

Väglag eller enskild väg*

Protokoll över valet av bestyrelse eller syssloman

Protokoll över ändringar i tjänsterna

Registerutdrag över nyttjanderättsenhet

Uppgifterna om sysslomannen eller medlemmarna i bestyrelsen

Den syssloman som valts, bestyrelsens ordförande eller två medlemmar i bestyrelsen tillsammans (eller på ett annat sätt som fastställts i stadgarna).
Beskattningssammanslutning**

Samtycke av alla fastighetsägare och lagfartsbevis

Ägarnas personuppgifter

Alla fastighetsägare tillsammans.

Samfällda skogar

Protokoll från andelslagets möte

Personuppgifterna om sysslomannen eller medlemmarna i bestyrelsen

Stadgar

Den syssloman som valts eller bestyrelsen.

Andelslag (konstituerat)

I enlighet med stadgarna ett protokoll från andelslagets eller fullmäktiges möte och andelslagets protokoll över valet av fullmäktige.

Personuppgifterna om sysslomannen eller medlemmarna i bestyrelsen eller fullmäktigen.

Stadgar

Den syssloman som valts, bestyrelse eller fullmäktige.

*Om väglaget inte har ett registerutdrag över nyttjanderättsenhet är det inte konstituerat. Ett väglag som inte är konstituerat kan inte öppna ett företagskonto. Ett registerutdrag över nyttjanderättsenhet fås från Lantmäteriverket.

**Om beskattningssammanslutningen inte bedriver företagsverksamhet och den inte behöver företagstjänster, kan kundrelationen öppnas som privatkund.

Om du inte hittar din bolagsform i tabellen, får du information om de dokument som behövs genom att ringa vår kundtjänst på 0200 2525 vardagar kl. 9.00–16.30 eller skicka oss ett meddelande via Omaposti eller chatten.   

Klausuler för protokoll som banken godkänner

Nedan hittar du exempel på de klausuler för protokoll som banken godkänner i situationer som kräver ett beslut av föreningens möte eller styrelse. Du kan välja den klausul som bäst passar situationen i fråga, anteckna den i protokollet och göra nödvändiga ändringar i hakparenteser efter föreningens behov. 

Vi ber dig beakta att protokollet eller utdraget över det som levereras till banken ska innehålla anteckningar om öppnande av mötet, konstaterande av dess laglighet, beslutsförhet och avslutande samt underskrifter. Om föreningsmötet befullmäktigar styrelsen att fatta beslut om finansiering behöver banken ett protokoll från både förenings- och styrelsemötet.

Öppna konto och tjänster
Ändringar i dispositionsrätter och tjänster
Val av administratör för nätbanken Nordea Business
Lån
Säkerhet
Avslutande av konto och tjänster

Frågor och svar