För vilka behov lämpar sig bankgarantier?

  • Som säkerhet för olika typer av leveranser, entreprenader, köpesummor och andra betalningsförpliktelser.
  • För att fullgöra skyldigheten att ställa säkerhet enligt olika myndighetsföreskrifter och lagstiftningen.
  • För att ge trygghet och hjälpa med riskhantering särskilt då du har en ny avtalspart eller då det handlar om en betydande affär.

Så här ansöker du om bankaranti

Som Nordeas företagskund ansöker du om bankgaranti direkt i Nordea Business nätbankenÖppnas i nytt fönster

Om du ännu inte använder Nordea Business, kan du ansöka om bankgaranti för ditt företag genom att fylla i finansieringsansökan för företag samt underteckna och skicka formuläret för ansökan om bankgaranti nedan via Omaposti. Vi kontaktar dig efter att vi har handlagt finansieringsansökan och tagit emot det undertecknade formuläret. 

Exempel på de vanligaste garantierna

Garanti under arbetstid
Hyresgaranti
Garanti för förskottsbetalning

Garanti under arbetstid

Garanti under arbetstid, dvs. entreprenadgaranti säkerställer för sin del att det arbete eller den anskaffning som entreprenören och byggherren kommit överens om genomförs enligt avtalet. Garanti under arbetstiden kallas alltså även för entreprenadgaranti för byggtiden. Garantin gäller till entreprenadtidens slut och garantisumman är oftast cirka 10 procent av entreprenadsumman eller anskaffningspriset.

Hyresgaranti

Hyresgarantin ges till hyresvärden som säkerhet för betalning av hyra samt övriga skyldigheter enligt hyresavtalet. Hyresgarantin är oftast en summa som motsvarar högst tre månaders hyra.

Garanti för förskottsbetalning

Garanti för förskottsbetalning kan beviljas då köpesumman eller en del av den betalas i förskott. Syftet med garantin för förskottsbetalning är att säkerställa att det förskott som kunden erhållit eller del av det återbetalas till byggherren eller beställaren om arbetet eller leveransen inte genomförs avtalsenligt. Med stöd av garantin för förskottsbetalning kan du alltså förhandla om gynnsammare betalningsvillkor för avtalet. 

Eget eller bankens kapital som säkerhet?

Bankgaranti och pantsättning av företagets kontomedel är alternativ för säkerhet i avtal. Jämför alternativen och välj den produkt som lämpar sig för din situation.

  • Bankgaranti
  • Pantsättning av kontomedel
  • Bankgaranti
  • Pantsättning av kontomedel
Bankgaranti Pantsättning av kontomedel
Egenskaper  
Digital ansökan i nätbanken
Digital ansökan i nätbanken
Binder företagets kontomedel
Binder företagets kontomedel
Upphör automatiskt [1]
Upphör automatiskt [1]
Säkerhet behövs
Säkerhet behövs
Prissättning  
Fast kostnad [2]
Fast kostnad [2]Uppläggningsavgift från 400 euroÖppningsavgift 100–300 euro
Årlig provision
Årlig provision Beräknas separat för varje kund
Övriga kostnader
Övriga kostnader Expeditionsavgift från 145 euro

1. Vi kommer separat överens om huruvida bankgarantin ska upphöra automatiskt. För att en pantsättning av kontomedel ska upphöra krävs alltid att panttagaren godkänner att medlen frigörs.

2. Ingen uppläggningsavgift tas ut för säkerheter som hänför sig till en bankgarantilimit.

Bankgarantier säkerställer smidiga partnerskap

En bankgaranti kan ställas som säkerhet för en rad olika avtal. Bankgarantier kan ställas som säkerhet för t.ex. leveranser, garantitid, betalning av köpesummor, hyra för affärslokaler eller för fullgörande av någon annan avtalsförpliktelse.  Ditt företag kan även använda bankgarantin för att fullgöra skyldigheten att ställa säkerhet enligt lagstiftningen.

Med hjälp av bankgarantier kan företaget hantera risker vid finansiering särskilt då det är fråga om viktiga projekt eller nya avtalspartner. Fördelen med bankgarantier är att du inte behöver redogöra för ditt företags kreditvärdighet eller förmåga att klara av avtalsenliga förpliktelser till din partner.

Genom att erbjuda din avtalspart Nordeas bankgaranti ser du till att parten vet att du är en pålitlig samarbetspartner. Du kan också själv be om en bankgaranti av din avtalspart då du vill säkerställa att parten kan agera enligt avtalet.

Ansök om bankgaranti för inrikeshandel

I inrikeshandeln används oftast proprieborgen. Med proprieborgen avses att banken som står som borgensman har rätt att vägra att betala ersättning till förmånstagaren innan garantitagarens betalningsskyldighet har fastställts. 

Behöver du en bankgaranti för utrikeshandel?

I utrikeshandel används oftast On demand-garantier. Med On demand-garanti avses att banken betalar då förmånstagaren har framfört ett betalningskrav i enlighet med garantivillkoren utan någon rätt eller skyldighet att fastställa garantitagarens ersättningsskyldighet gentemot förmånstagaren.

Till förmånstagaren

Till förmån av ditt eget företag kan du även själv be din avtalspart om en bankgaranti ifall du vill försäkra dig om avtalspartens förmåga att följa ert avtal. Garantin ger skydd för din affärsverksamhet särskilt då du ännu inte känner din avtalspart så bra. Garantin är en pålitlig och trygg säkerhet ur båda parternas synvinkel.

Se också:

  • Du får även tillgång till tjänsten  Trade Finance Global där du kan ansöka om garantier digitalt när det passar dig bäst.
  • Vi har sammanställt färdiga texter för garantierÖppnas i nytt fönster som kan användas för utrikeshandel. Du kan erbjuda dem till dina handelspartner runt om i världen. De färdiga texterna snabbar upp handläggningen av uppdrag.

Vanliga frågor om bankgarantier