Struktur för finansiering av företagsförvärv

Eget kapital

Finansieringen av eget kapital kommer i regel från köparens ägare. Om det övertagande företaget ändå har en stark balansräkning och har sparat vinster från tidigare år i kassan, kan andelen eget kapital också vara inkomstfinansiering. Ibland vill man förbinda säljarpartens nyckelpersoner till en gemensam fortsättning och säljarens nyckelpersoner gör återplacering i form av eget kapital. 

Det finns också ett ökande antal placerare som erbjuder finansiering i form av eget kapital. En tillräcklig andel eget kapital och ägarnas starka engagemang är avgörande.

Främmande kapital

Det är möjligt att få traditionellt banklån för bra förvärvsprojekt, och i dessa fall används banklån som en del av finansieringspaketet. Användningen av olika leasinglösningar kan också vara en del av bankens finansieringspaket. Avsikten är att betala skulderna inom rimlig tid och återbetalningen sker med kassaflödet från affärsverksamheten. Då är det viktigt att kunna uppskatta kassaflödet från affärsverksamheten så att banken ska kunna bedöma möjligheterna till finansiering och ett lämpligt lånebelopp. Återbetalningsförmågan en viktig faktor när köparen är ett företag. Den relativa andelen skulder kan öka om lönsamheten och kassaflödet är stabila och förutsebara. På motsvarande sätt förblir skuldbeloppet lågt eller så går det inte att få lån överhuvudtaget ifall lönsamheten och rörelsekapitalet fluktuerar mycket, om det finns betydande ytterligare investeringsbehov eller om branschen är utmanande.

Offentliga kreditinstitut

Vissa offentliga kreditinstitut är också verksamma inom finansiering av företagsförvärv och de kan tillhandahålla lånefinansiering om vissa kriterier uppfylls. 

De kan bevilja lån till det övertagande företaget, personligen till entreprenören eller i form av garantier för att dela risken med ett banklån och för att täcka bristen på säkerheter.

Struktur för finansiering av företagsförvärv

En lämplig finansieringsstruktur och skuldbelopp varierar mycket mellan olika företagsförvärv. Finansieringspaketet kan bestå av många komponenter och innehålla olika lösningar, såsom en fördröjd betalning av köpepriset eller olika lättnader i balansräkningen och leasing av anläggningstillgångar. Det är bra att kontakta banken så tidigt som möjligt och diskutera finansieringsstrukturen och finansieringspaketet – hos oss på Nordea får du garanterat sakkunnig rådgivning gällande dessa frågor.

Banklån för att finansiera företagsförvärvet

Som en del av finansieringspaketet kan det vara möjligt att få banklån för att finansiera företagsförvärvet med främmande kapital. I ett företagsförvärv är låntagaren oftast det övertagande företaget när det gäller köpepriset. Dessutom kan lån vara nödvändigt för att finansiera genomförandet av affärsplanen, och i detta fall är låntagaren oftast företaget som skall förvärvas. Ett förvärv kan finansieras med ett traditionellt banklån förutsatt att det övertagande företaget och företaget som ska förvärvas är lönsamma och ägarna har en bra affärsplan och nödvändig kompetens.

Banken ser saker ur riskhanteringsperspektiv. Företaget behöver en tydlig affärsplan och nödvändig kompetens för att genomföra den. Dessutom är det viktigt att affärsverksamheten är lönsam och genererar bra kassaflöde. Vid företagsförvärv bedömer vi också konkurrenskraften och kompetensen samt hur det går att integrera affärsverksamheten och hur professionellt processen kan genomföras.

Nordeas team för finansiering av företagsförvärv

I Nordeas Business Banking, affärssegment för små- och medelstora företag, kan våra kunder vända sig till vår Corporate Advisory - enhet som är inriktat på att finansiera företagsförvärv. Corporate Advisory deltar i genomförandet, bedömningen och finansieringen av hundratals projekt gällande företagsförvärv bland våra små- och medelstora företagskunder. Tack vare det stora antalet projekt har enheten en exceptionellt bra översikt över företagsförvärv i Finland, och denna expertis vill vi erbjuda våra kunder. Du når oss bäst genom din egen kontaktperson. Ta kontakt i ett tidigt skede, gärna redan när du precis har börjat fundera på förvärv. Vi stöttar och sparrar våra kunder som affärspartner då det är frågan om att genomföra och finansiera förvärv.