Processen för företagsförvärv

Ett företagsförvärv är ofta ett långsiktigt projekt vars preliminära förberedelser har påbörjats i god tid före själva affärsprocessen. Själva projektet består av flera olika processer varav några löper samtidigt.

Köparen har tre parallella processer i företagsförvärvet

Ur köparens synvinkel är det i allmänhet fråga om tre parallella processer som pågår:

  • de faktiska affärsförhandlingarna för att överföra äganderätten av affärsverksamheten
  • köparens finansieringsförhandlingar för att betala köpepriset
  • förberedelser för att ta över det förvärvade bolagets affärsverksamhet.

Förvärvsprojekt kräver mycket arbete, tid och resurser av alla parter. Företagsförvärv kan vara mycket olika till sin karaktär och därmed skiljer sig innehållet och själva processen mycket från projekt till projekt.

Affärsförhandlingar ur säljarens synvinkel

Affärsförhandlingar ur säljarens synvinkel

Affärsförhandlingar i samband med försäljningen av affärsverksamheten utgör kärnan för projektet och styr hur andra processer löper. För själva försäljningsprocessen utarbetas presentationsmaterial om företaget, en värdering upprättas och dokumentation över företaget samlas också in för kommande förhandlingar. Senast i detta skede är det bra att överväga att anlita företagsmäklare och experter gällande företagsförvärv. För att stödja försäljningen utarbetas oftast ett investerings-PM som utifrån fakta beskriver verksamheten som är till salu samt marknaden, den ekonomiska situationen och utsikterna. Ett investerings-PM är inte en annons i sig utan en relativt objektiv beskrivning av försäljningsobjektet som också tar fram objektets styrkor och motiveringar för att köpa affärsverksamheten i fråga. Investerings-PM:et innehåller redan tillräckligt detaljerad information om företagets affärsverksamhet att det vanligtvis endast görs tillgängligt för genuint potentiella köpare och det kräver att ett sekretessavtal undertecknas.

För att kartlägga potentiella köpare görs en sammanfattning av investerings-PM:et som också kallas teaser. Denna sammanfattning delas vanligtvis ut till fler potentiella köpare för att väcka intresse och skapa kontakter. Preliminära förhandlingar hålls med de mest potentiella kandidaterna och vanligtvis ber säljaren de potentiella köparna om preliminära indikationer om köpepriset. Utifrån dessa diskussioner och prisindikationer väljer säljaren vanligtvis en part att starta de faktiska affärsförhandlingarna med och ge mer omfattande information om affärsverksamheten som ska säljas. I detta skede genomför köparen detaljerade analyser och så kallade due diligence-kontroller ofta genom att anlita rådgivare i processen.

Säljaren och köparen inleder konkreta förhandlingar om affärens innehåll och börjar utarbeta köpebrevet för att komma överens om alla väsentliga villkor för affären. Köpebrevet upprättas av en extern eller intern juridisk rådgivare som parterna utser för affären. Det är motiverat att båda parterna anlitar juridisk hjälp i förhandlingarna. När förhandlingarna fortskrider registreras de överenskomna frågorna i köpebrevet och köparen kan ange sitt anbud på köpepriset utgående från ytterligare information och förhandlingar.

 

Affärsförhandlingar ur köparens synvinkel
Köparens finansieringsförhandlingar

Övertagande av den förvärvade affärsverksamheten och förberedelser inför integrationen

Hur bra förvärvet lyckas beror i slutändan på den verksamhet som företaget bedriver efter transaktionen. Ett lyckat förvärv har en tydlig affärslogik och verksamheten som förvärvas är i hög grad förenlig med och kompletterar köparens befintliga affärsverksamhet. Därför är det fördelaktigt att börja planera samordningen av affärsverksamheten, ledningen och personalen redan under affärsförhandlingarna. Sist och slutligen beror affärsverksamheten på människor och det är viktigt att kunna behålla kompetensen och nyckelpersonerna i det förvärvade företaget även efter förvärvet. Det är bra att bygga en atmosfär av förtroende och kommunicera processen till personalen när det är dags för det. Företagets ledning gör klokt i att ägna mycket tid åt integrationsprocessen på praktisk nivå men också från ledningens sida och satsa på det för att säkerställa framgång. De företag som har gjort flera förvärv börjar ofta etablera standardrutiner för integrationsprocessen.