Varför förvärva ett företag?
Hur köper jag ett företag?
Hur hittar jag ett bra målföretag?

När ska jag kontakta banken om företagsförvärv?

Vid företagsförvärv är banken din viktiga partner vars intressen sammanfaller med dina i en förvärvssituation. Också banken vill förstå din affärsplan och målföretagets affärsverksamhet och hur kompatibla de är. Dessutom identifierar banken riskerna i samband med förvärvet och gör det möjligt att genomföra ett bra företagsförvärv även med hjälp av finansiering. Varje år deltar Nordea i hundratals företagsförvärv som finansiär och har därmed en lång erfarenhet och kompetens gällande företagsförvärv. Vi är gärna med redan i ett tidigt skede och utvärderar projekt tillsammans med våra kunder för att ge stöd i processen även med vår kompetens. Därför är det en bra idé att kontakta banken så tidigt som möjligt.

Banken finansierar en sund, lönsam verksamhet som genererar kassaflöde och innebär kontrollerade risker – det här är ett gemensamt intresse med företagets ägare och ett kännetecken för företag som skapar värde. 

Ibland kan vi också vägra att finansiera ett företagsförvärv eller föreslå ett lägre lånebelopp om vi anser att riskerna är för höga. Vår bedömning grundar sig på hundratals finansierade företagsförvärv och erfarenheterna från dem. Därför är vår bedömning värdefull också för köparen.

Risker med företagsförvärv

Money bag icon - 640x360

Ett företagsförvärv är en investering som innehåller potential för framtida avkastning, men det innebär också mycket osäkerhet och många risker. Det är viktigt att planera och förbereda sig för företagsförvärvet samt ha en noggrann förhandlingsprocess. En viktig uppgift för köparen av företaget är att utarbeta en bra affärsplan och se till att företaget som förvärvas är lämpligt för att följa den valda affärsplanen. Hur kompatibelt och hur bra det går att anpassa det förvärvade företaget till den befintliga verksamheten är en annan viktig faktor som köparen ansvarar för i hög grad.

House with stack of coins - 640X360

Riskerna med företagsförvärvet handlar mycket om att känna till målbolaget. I regel måste affärsverksamheten som förvärvas vara lönsam, och därmed är det viktigt att förstå lönsamhetsutvecklingen och framtidsutsikterna för affärsverksamheten. Dessutom är det viktigt att ha en bred förståelse för företagets relationer till kunder, personalen och leverantörer och hur ett potentiellt företagsförvärv påverkar dem samt de tillstånd och licenser som affärsverksamheten kräver. Det är också viktigt att förstå säljarnas roll i den dagliga affärsverksamheten och hur företaget skulle fungera utan deras engagemang till exempel om vissa kundrelationer är starkt personifierade.

Accounts Stack of Coins icon

I finansiella termer inverkar mängden rörelsekapital som är bundet i verksamheten på framtida finansieringsbehov och mängden kapital som behövs. Alla dessa faktorer utgör tillsammans den förväntade avkastningen och därmed värderingen som är grunden för köpepriset. Riskerna med förvärvet innebär i grund och botten att den förväntade avkastningen uteblir eller är för liten. Då kan man i efterhand konstatera att köpepriset var för högt. 

Box with books icon - 640x360

Det är rekommendabelt att anlita experter från olika områden för att identifiera och hantera riskerna med målföretaget i synnerhet när det gäller finansiella faktorer, redovisning, beskattning, miljöaspekter och juridiska frågor. Att anlita experter hjälper till att identifiera risker med förvärvet och hantera dem genom förhandlingar gällande köpeavtalet och köpepriset eller kanske till och med att undvika en dålig affär och rekommendera köparen att dra sig ur projektet. Som process kräver företagsförvärv omfattande specialkompetens som endast få företag och entreprenörer har.