Priser för handel och förvaringstjänster

Priser - Handel
Priser - Tjänster för förmögenhetsförvaltning
Priser - Värdeandelskonton och förvarsavgifter
Priser - Aktiesparkonto

Priser för handel

Se förändringar i prislistan från och med 1.10.2021Öppnas i nytt fönster

Förmedlingsavgifter för börsuppdrag i nätbanken
Courtage *
< 150 e
> 150 e
> 500 e
> 1 000 e
> 2 500 e
Vid affärer över 800 euro 
0,20 % minst 8 e

Vid affärer över 800 euro 

0,18 % minst 8 e  

Vid affärer över 500 euro 

0,15 % minst 5 e

Vid affärer över 500 euro  
0,10 % minst 5 e 
Vid affärer över 300 euro  
0,06 % minst 3 e 
Vid affärer under 800 e 
1 %**
Vid affärer under 800 e
1 %**
Vid affärer under 500 e
1 %**
Vid affärer under 500 e
1 %**
Vid affärer under 300 e 
1 %**

* Provisioner som betalats under föregående kvartal beaktas i provisionsackumuleringen. Du kan följa din provisionsackumulering i Nordea Investor. Nordeas börshandelsprislista baseras på betalda provisioner och de rabatter som följer med dem. Provisioner ackumuleras alltid under kvartalet och enligt betalda provisioner bestäms priserna för nästa kvartal. Genom att samla på dig provisioner kan du komma till en billigare pristrappa, som belönar dig för att du är aktiv. 

** De nordiska börserna (Helsingfors, Stockholm, Oslo och Köpenhamn) och ETF-produkter (Exchange Traded Fund) har ett pristak på en procent. Från och med 1.10.2021 slopades maximiavgiften (s.k. pristak)* på 1 % för affärer utanför de nordiska börserna.

Förmedlingsavgift, Kundtjänst
0,5 %, minimi 40 euro (alla marknader)
Förmedlingsavgift, kontorspris
1 %, minimi 60 euro (alla marknader)

 

Förvarsavgifter, e/mån, inkl. moms. 24 %

Förmedlingsavgifter under förgående kvartalInga förmedlingsavgifter under förgående kvartal
Private Banking -kund    
00
Privatkund
02,45
Företagskund02,95

 

Marknadsspecifika undantag

Valutahandelsavgiften för aktier (och fonder) som noterats i annan valuta än euro är 0,3 %. Dessutom:

 • debiterar Londonbörsen 0,5 % av köpeskillingen som stämpelskatt i samband med köp
 • debiteras transaktionsskatt på 0,3 % vid köp av aktier i de största franska börsbolagen. Skatten uppbärs inte på förmedlingsavgifter eller försäljning av aktier.
 • debiteras transaktionsskatt på 0,2 % vid köp av aktier i de största spanska börsbolagen. Skatten uppbärs inte på förmedlingsavgifter eller försäljning av aktier.
 • debiteras transaktionsskatt på 0,1 % vid handel med italienska aktier. Skatten uppbärs inte på förmedlingsavgifter.

Förmedlingsavgiften är 2 %, minst 168,19 euro för uppdrag som inte kan förmedlas automatiskt. Den totala provision som tas ut av säljaren, och i handeln med teckningsrätter också av köparen, är högst hälften av köpesumman.

I samband med uppdrag som är i kraft fler än ett dygn tas förmedlingsavgiften ut utifrån på vilken dag uppdraget utförs.

Handel

Direkthandel med teckningsrätter
Typ av handelsuppdrag%
På köp- eller säljuppdragets köpesumma i samband med teckning4,00
Vid handel med teckningsrätter uppbärs i överlåtelseskatt av både säljare och köpare0,80 
Bokning av annan affärstransaktion än de som förmedlats av Nordea Markets.
Ingen moms tas ut på priset.
10,00

Övervakning/affärstransaktion för värdepappersportföljen som finns som säkerhet.
Dessutom uppbärs avgift för bokning av handeln.

33,91

Derivathandel; Nordeas handelsprovision och lösenavgifter - Avgiften består av Nordeas handelsprovision och de avgifter som debiteras av marknadsplatsen (MP)
Aktie- och indexoptioner (OMX och Eurex)
Typ av handelsuppdragPris
handel3 % av premien *

aktieleverans, finska aktier som grund (exercise/assignment)

0,5 % av leveransens värde **

leverans av kontanta medel

3 % av premien ***

* min. 50 € + MP:s avgifter
** + MP:s avgifter
*** min. 50 € + MP:s avgifter

Indexfuturer och -terminer (OMX och Eurex)
Typ av handelsuppdragPris
handel 0,5% av futuravtalets värde *

nettovärdesredovisning (vid förfall av futur-/terminavtal)

0,5% av futuravtalets värde *

* (inkl. MP:s alla avgifter), min 50 € 

Osaketermiinit (OMX)
Typ av handelsuppdragPris
handel 0,5% av terminavtalets värde *

* + MP:s avgifter

Ingen minsta avgift debiteras för affärer (före förfall) som stänger aktieoptionerna. 

Priser för förvaringstjänster

Här hittar du priser för värdepappersförvar

Priser för förvaringstjänster för värdeandels- och aktiesparkonton
Priser för förvaringstjänster för värdeandels- och aktiesparkontonPris från och med 1.10.2021
Förvaringsavgifter för värdeandels- och aktiesparkonton då inga börsaffärer med förmedlingsavgift har genomförts under föregående kvartal.2,45 €/mån.
Om minst en affär har genomförts eller värdeandels- eller aktiesparkontot är tomt debiteras inga förvaringsavgifter för faktureringsperioden.
Priser för förvaringstjänster - Finska värdepapper
Överföring av värdeandelar/slag Pris , € 
inkl. moms
 24 %
Från annan bank till Nordea (gäller endast finska aktier och överföring av ett värdeandelskonto i sin helhet) ingen avgift
Från ett konto till ett annat inom Nordea4,00
Från Nordea till annat kontoförande institut26,00
Kontoöverföring av värdeandelar i samband med en affär som annan part än Nordea genomför.10,00
Ingen moms tas ut på priset.
Värdeandelar som lämnas in i/tas ut från förvaret Pris , € 
inkl. moms
 24 %
Värdepapper som tas ut från förvar/slag14,00
Värdepapper som tas ut/lämnas in i samband med en affär som annan part än Nordea genomför. Ingen moms tas ut på priset.10,00
Ingen moms tas ut på priset.
Överföring av finskt värdepapper till förvar i annan bank eller mottagning till förvar från annan bank: värdepapper i form av värdeandel.50,00
Ingen moms tas ut på priset.
Registrering som baserar sig på dokumentPris , € 
inkl. moms
 24 %
Pantsättning då panthavaren är Nordea Bank Oyjingen avgift
Överlåtelserätt, avkastningsrätt, överlåtelsebegränsning eller registreringsbehörighet, tillägg, ändring eller avlägsnande34,27
Pantsättning för annan än Nordea Bank Oyj, tillägg, ändring eller avlägsnande34,27
Registrering av transaktion som annan part än Nordea förmedlat.
Mervärdesskatt tas inte ut för tjänsten.
10,00
Ingen moms tas ut på priset.
Konvertering av aktieseriens slag43,35
Rapporter, intyg och ombeställningarPris , € 
inkl. moms
 24 %
Saldointyg
Utdrag över tillgångar, värdeandelskonto och värdepappersförvar10,00
Utdrag över tillgångar, fondportfölj10,00
Ombeställningar
Utskrifter över förvar vid årsskiftet10,08
Förteckning över fondtransaktioner10,08
Värdepappersutdrag över värdeandelskonto och värdepappersförvar26,21
Utskrifter som beställs separat
Värdepappershandel26,21
Avkastning från värdepappershandel26,21
Kalkyl över värdepappershandel26,21
Källskatteanmälan för begränsat skattskyldig9,08
Övriga
Avgifter för upprättande av andra intyg, utskrifter eller kalkyler debiteras enligt använd tid55,45 euro/timme

Dokumentförvaring - Priser
KundnivåFörvaringsavgiftUttagsavgiftAvgift för inlämnande

Private Banking-kunder

000
Premiumkunder3/st./mån.*20/besök20/besök
Övriga kunder3/st./mån.*50/besök50/besök
* Testamente, gåvobrev, äktenskapsförord, bostads- eller fastighetsaktie, pantbrev eller annat dokument/avtal
Åtgärder i anknytning till aktier - priser
AktieemissionPris  
inkl. moms
 24 % 
Upprättande och sändning av teckningskalkyl samt genomförande av uppdrag6,78
Utbyte av aktiebrev
Utbyte av aktiebrev/slag6,78
Registrering av aktier
för varje aktiebrev*1,70
minst*16,95
*utökat med kostnader som bolaget debiterar
Utländska värdepapper - Priser
Överföring av värdepapper/slagPris inkl. moms 24 %
Överföring av ett utländskt värdepapper från ett konto till ett annat inom Nordea14,00
Ingen moms tas ut på priset.
Överföring av utländskt värdepapper till förvar i annan bank eller mottagning till förvar från annan bank: värdepapper i form av värdeandel.68,00
Ingen moms tas ut på priset.
Konvertering av fysiska värdepapper till värdeandelar. Dessutom debiteras alla externa kostnader som banken förorsakas. Beloppet av externa kostnader varierar från fall till fall.

100,00/timme

(minst 3 timmar)

Återkrav av källskatt på dividend som innehållits utomlandsPris inkl. moms 24 %
Ansökan om skattefrihet i ett annat nordiskt land, pris per land. Det är inte möjligt att ansöka om skattefrihet i andra länder.200,00
Ansökan om återbäring av källskatt:
Belgien, Frankrike, Sverige, Tyskland, Schweiz och Danmark. Priset är 100 euro per utbetalning av utdelning. Summan av återbäringen måste vara minst 200 euro per utbetalning av utdelning. 
100,00
Beställning av skattekupong från en global depåbank, pris per utbetalning av utdelning*20,00
Nordeas kreditnota, pris per utbetalning av utdelning*20,00
*Vänligen notera att kunden behöver framställa både Nordeas kreditnota och en skattekupong av en global depåbank om hen ansöker om skatteåterbäring hos en utländsk skattemyndighet.
KonverteringPris inkl. moms 24 %
Konvertering av värdepapper som är föremål för offentlig handel till en annan marknad på så sätt att de blir föremål för offentlig handel där. 
120,00
Serviceavgiften debiteras också om kunden gör ändringar i uppdraget eller annullerar uppdraget.
Avgifterna fastställs och publiceras separat för varje värdepappersslag. 
Förutom bankens serviceavgifter betalar kunden de avgifter och provisioner som Euroclear Finland Ab, förvaringsinstitut och andra parter eventuellt debiterar banken.
 
För förvaring av till exempel depåbevis (ADR och GDR) debiteras utöver bankens avgift även förvaltningsavgift. Förvaltningsavgifterna beror på program och är inte kända på förhand. Vi rekommenderar att du följer ADR/GDR-programmen direkt på emittentens webbplats eller via bolagets investerarrelationer.

Priser och förvaringsavgifter för värdeandelskonton

 • Du hittar priser för handel på värdeandelskonton i prislistan för handel.
 • Förvaringen av värdepapper på ett värdeandelskonto kostar ingenting under följande kvartal om du under innevarande kvartal handlar med värdepapper i den grad att det medför upplupna avgifter*. Förvaringen är också avgiftsfri om värdeandelskontot är tomt.
 • Om du inte handlar alls under ett kvartal debiteras förvaringskontot för värdeandelskontot med en avgift enligt gällande prislista.

*De upplupna avgifterna avser det totala beloppet av förmedlingsavgifter under ett kvartal. Det räcker med att du gör minst en affär med förmedlingsavgift.

Förvaringsavgifter för värdeandelskonton
AvgifterTilläggsinformation
Förvaringsavgifter
 • Förvaringsavgift 2,45 €/mån. Förvaringen är avgiftsfri om du har gjort minst en affär med förmedlingsavgift under föregående kvartal. 
 • Om minst en affär har genomförts eller värdeandelskontot är tomt debiteras inga förvaringsavgifter för faktureringsperioden.
 • Avgiften debiteras månatligen, men den beräknas kvartalsvis.
Debiteringsdag
 • Året delas in i fyra perioder, dvs. kvartal.
 • Förvaringsavgift debiteras för innevarande kvartal om du inte har handlat med värdepapper under föregående kvartal.
Förvaringsavgifter debiteras separat för varje kund

Om du till exempel har två värdeandelskonton och ett aktiesparkonto räcker det att du gör en affär på något av de här tre kontona för att få avgiftsfri förvaring under följande kvartal. Om du gör minst en affär med förmedlingsavgift nollställs förvaringsavgifterna för alla tre konton.

Obs. Om du har dispositionsrätt till en annan persons värdeandelskonto (t.ex. ditt barns) måste en affär genomföras också på detta konto för att förvaringsavgift inte ska debiteras för följande kvartal. 

Exempel
 • Avgiften debiteras för juli, augusti och september om du inte har handlat med värdepapper på värdeandelskontot i april, maj och juni. Debiteringen för juli görs i augusti, för augusti i september och för september i oktober.
 • Om du har handlat med värdepapper i april, maj eller juni debiteras ingen avgift för juli, augusti och september.
 • Det räcker med att du gör minst en affär med förmedlingsavgift.

Avgifter och provisioner som andra instanser tar ut

Förutom bankens serviceavgifter betalar kunden de avgifter och provisioner som Euroclear Finland Ab, förvaringsinstitut och andra parter eventuellt debiterar banken.

För förvaring av till exempel depåbevis (ADR och GDR) debiteras utöver bankens avgift även förvaltningsavgift. Förvaltningsavgifterna beror på program och är inte kända på förhand. Vi rekommenderar att du följer ADR/GDR-programmen direkt på emittentens webbplats eller via bolagets investerarrelationer.

Vilka avgifter tas det ut för ett aktiesparkonto?

Det är helt avgiftsfritt att öppna ett aktiesparkonto, men användningen av det medför vissa kostnader. För handel inom aktiesparkontot debiteras normala förmedlings- och förvaringsavgifter enligt Nordeas prislista.

Prislista för aktiesparkonto
SpecifikationPris
Skötselavgift för aktiesparkonto0 €
Förvaringsavgift

0–2,45 €/mån.

Inga förvaringsavgifter debiteras för faktureringsperioden om:

 • du är under 30 år gammal
 • du har gjort minst en affär med förmedlingsavgift under föregående kvartal på ett aktiesparkonto eller värdeandelskonto som du äger​
 • aktiesparkontot är tomt
Öppning av konto0 €
Uttag/insättningar0 €
Avslutande av konto (inkl. överföring av saldouppgifter, finska aktier och penningmedel)0 €
Överföring av konto till en annan tjänsteleverantör

100 €

Därtill eventuella överföringskostnader för utländska värdepapper enligt prislistan

Överföring av utländska värdepapper68 €/slag

Handelstjänster

Med handelstjänster kan du sköta alla dina besparingar och placeringar samt handla på alla viktiga marknader.

Läs mer on handelstjänster