Juridiska uppdrag som hänför sig till säkerheter

Uppdrag som hänför sig till säkerheter som kommer till banken tas emot på alla kontor som ägnar sig åt kreditgivning. En del av nedan nämnda uppdrag förutsätter speciell juridisk sakkunskap. 

För juridiska uppdrag som hänför sig till säkerheter uppbär banken arvode i första hand på basis av använd arbetstid. Om i samma uppdrag ingår flera åtgärder, kommer man överens om arvodet från fall till fall, med beaktande av prislistans priser till lämpliga delar.

Nedan angivna enhetspriser är åtgärdernas minimipriser.

Förutom arvodet uppbär banken de myndighets- och övriga motsvarande kostnader som uppdraget förorsakat. (Lantmäteriverkets prislista)Öppnas i nytt fönsterDu kan använda följande nyckelord för att söka efter priser: Lagfartsärenden, Inteckningsärenden, Särskilda rättigeter.

För tjänsterna uppbärs i huvudsak mervärdesskatt. ( 24 % sedan 1.1.2013) 

Timpriset som bestäms enligt använd tid finns Prislistan för Företag och organisationer  under Allmänt.

Timpriset för uppdrag som förutsätter speciell juridisk sakkunskap är 200,00 e.

Vid debitering av avgifter beaktas i tillämpliga delar regleringen i enlighet med 7 kap. 17 a § och 17 b § i konsumentskyddslagen samt avtalsavgiften som täcker en del av kostnaderna.

Lagfart 
SpecifikationPris
Sökande av lagfart eller förtydligande lagfart 310,00 €
Lagfart och inteckning420,00 €
Leverans av dokument till Lantmäteriverket för lagfart i en elektroniska fastighetsaffärer eller i en process som inlämnats av en kund eller köpvittnet30,00 €
Lagfart och utvidgning av inteckning eller upplösning av gemensam inteckning420,00 €
Dödande av arrenderätt, överföring av inteckningar i arrenderätt till fastighet och / eller ansökan om lagfart 
420,00 €
Höjning av avgiften en part är ett bolag eller dödsbo60,00 €
Specifikation
Pris
Inteckning 
Ansökan om inteckning280,00 €
Ändringar i inteckningar: Utvidgning eller dödande av inteckningar, ändring av företrädesordning, upplösning av gemensam inteckning, dödande av pantbrev, dödande av pantbrev och fastighetsinteckning samtidigt310,00 €
Höjning av avgiften en part är ett bolag eller dödsbo60,00 €
Inteckning i företag, fordon, fartyg och luftfartyg 
Specifikation
Pris
Fastställande av inteckning260,00 €
Förnyelse av inteckning110,00 €
Dödande av företagsinteckning200,00 €
Dödande av pantbrev290,00 €
Höjning av avgiften då en part är ett bolag eller dödsbo (exkl. företagsinteckningar)
60,00 €
Inskrivning av särskild rättighet  
Specifikation
Pris
Inskrivning av arrenderätt eller överföring av arrenderätt310,00 €
Inskrivning av arrenderätt eller överföring av arrenderätt och inteckning420,00 €
Registrering av avtal om delning av besittningen, registrering eller dödande av annan särskild rättighet310,00 €
Registrering av avtal om delning av besittningen eller annan särskild rättighet (med undantag av arrenderätt) i samband med annat uppdrag165,00 €
Höjning av avgiften då en part är ett bolag eller dödsbo60,00 €
Uppdrag i anslutning till bostads- och fastighetsbolag 
Specifikation
Pris
Registrering av äganderätt till bostadsaktie i aktielägenhetsregistret *), följande äganderätter som registreras på samma gåmg 20€/ registering av äganderätt.150,00 €
Registrering av pantsättnings av bostadsaktie i aktielägenhetsregistret *), följande pantsättningar som registreras på samma gång 10€ / registering av pantsättning80,00 €
Tryckning av aktiebrev200,00 €
Uppgörande av interimsbevis/st.110,00 €
Dödande av aktiebrev290,00 €
Andra avgifter i anslutning till uppdrag som hänför sig till bostads- och fastighetsaktiebolag fastställs enligt verklig arbetsmängd + moms 24 %  

*) Höjning av avgiften en part är ett bolag eller dödsbo60,00 €