På den här sidan kan du lära dig 12 centrala bolånebegrepp i alfabetisk ordning.

BSP-lån

BSP-lån är avsett för 18–44 år gamla förstagångsköpare. Du kan få BSP-lån om du har börjat spara på ett BSP-konto i 15–44 års ålder och sparat minst 10 procent av bostadens pris. Bostaden utgör säkerhet för lånet upp till 75 procent av bostadens anskaffningspris.

Lånet är lockande eftersom du får avgiftsfri statsborgen för det. Dessutom betalar staten en del av låneräntan som räntestöd under de första 10 åren om den totala räntan överstiger 3,8 procent.

Läs mer BSP-lån.

Räntekorridor

Med hjälp av räntekorridoren låser man den övre och nedre gränsen mellan vilka räntan på lånet kan variera. Räntekorridoren säkerställer att den månatliga amorteringen på ditt bostadslån hålls inom avtalade gränser under hela den avtalade tiden (3, 4, 5, 7 eller 10 år) och att månadsraten inte oväntat ändras. 

Läs mer om räntekorridoren och andra typer av ränteskydd.

Handpenning

Handpenning är det belopp som bostadsköparen betalar till säljaren i förskott och som fungerar som säkerhet för att det egentliga bostadsköpet genomförs senare. Om bostadsköparen drar sig ur affären går hen miste om handpenningen.

Då säljaren har tagit emot handpenningen förbinder sig hen i sin tur att i enlighet med lagen om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter inte ta emot nya anbud på bostaden.

Läs mer om köpeanbud på bostad.

Lånetak

Du kan beviljas ett bostadslån vars belopp får uppgå till högst 90 procent av det verkliga värdet av säkerheterna. Med det verkliga värdet av säkerheterna avses bostadens anskaffningspris vid köp av bostaden. Om du köper din första bostad är lånetaket högst 95 procent, och i fråga om BSP-lån 90 procent.

Läs mer om lånetaket.

Låneoffert och lånelöfte

Du kan få en preliminär låneoffert om du fyller i bolåneansökan på nätet och efter det förhandlar om lånet. I ansökan ställer vi frågor om din ekonomi, såsom dina inkomster, utgifter, besparingar, tillgångar och befintliga lån. 

En preliminär låneoffert ger dig information om hur mycket bostadslån du kan få och med vilken marginal.

När du har fått en preliminär låneoffert och skickar banken de tilläggsdokument som behövs kan du få ett lånelöfte. Lånelöftet binder banken att bevilja dig bostadslån. 

Det kostar ingenting att ansöka om en låneoffert eller ett lånelöfte och de binder dig inte till att ta lån.

Läs mer om den preliminära låneofferten och lånelöftet.

Låneskydd

Du behöver och ska inte ta alla risker själv. Med hjälp av försäkringar kan du förbereda dig på överraskande risker, såsom allvarliga sjukdomar och en svagare återbetalningsförmåga på grund av dem. Du kan använda försäkringsersättningen antingen till att återbetala ditt bostadslån eller på ett annat valfritt sätt.

Läs mer om låneskydd.

FlexAmortering

Som den endan banken i Finland erbjuder Nordea avgiftsfri FlexAmortering till sina bolånekunder. Med FlexAmortering kan du själv minska eller höja nästa betalningsrat på lånet i nät- eller mobilbanken utan att be banken om lov.

Läs mer om FlexAmortering.

Amorteringssätt

Amorteringssättet för bostadslånet betyder sättet på vilket du har avtalat om att återbetala ditt lån i låneförhandlingarna. Då räntan på bostadslånet ändras i och med att referensräntan ändras har ränteändringen i de olika amorteringssätten en inverkan på antingen månadsraten eller lånetiden.

I återbetalningssättet annuitet är betalningsraterna (amortering + ränta) lika stora i utgångsläget. Betalningsraten för lånet ändras när räntan ändras.

Jämn amortering passar dig som vill betala större rater till en början. Låneamorteringen är alltid lika stor men betalningsratens storlek varierar beroende på räntan.

Jämna rater är ett bra alternativ om du vill veta exakt hur stor betalningsraten är även i framtiden. Alla återbetalningsrater är då lika stora. Om referensräntan stiger, förlängs lånetiden och om referensräntan sjunker, förkortas lånetiden. Återbetalningsraten är alltid minst lika stor som räntan.

Läs mer om olika amorteringssätt för bostadslån.

Marginal

Räntan på bostadslånet utgörs av referensräntan och marginalen. Marginalen på ditt bostadslån ändras inte under lånetiden medan referensräntan kan variera enligt marknadsfluktuationerna.

Marginalen på bostadslånet är kundspecifik. På den inverkar till exempel din betalningsförmåga och dina säkerheter för lånet. Marginalen avtalas alltid separat för varje kund och lån, och antecknas i låneavtalet.

Läs mer om räntan på bostadslånet.

Självfinansieringsandel

Du kan inte finansiera hela bostaden med lån. Då du köper en bostad ska du som självfinansieringsandel ha egna besparingar till ett värde av minst 10 procent av bostadens anskaffningspris eller övriga säkerheter till ett motsvarande värde. Om du köper din första bostad är självfinansieringsandelen minst 5 procent och i fråga om BSP-lån 10 procent.

Läs mer om självfinansieringsandelen.

Säkerhet och borgen

Med lånets säkerhet avses den egendom som låntagaren ger i pant till banken i händelse av att hen inte kan återbetala lånet som avtalat. Bostaden som köps är alltid i första hand säkerhet för bolånet. 

Tilläggssäkerheter behövs om lånebehovet är mer än 75 % av bostadens värde. En pant som utgör en tilläggssäkerhet kan endast svara för den del av skulden som värdet på gäldenärens bostad som är säkerhet inte räcker till för att täcka.

Borgen betyder att någon namngiven person, alltså borgensman, tar ansvar för att återbetala en annan persons skuld. Om gäldenären inte betalar skulden på avtalat sätt kan skulden alltså indrivas av borgensmannen.

Läs mer om säkerheter för bostadslån.

Referensränta

Referensräntan är en marknadsränta som bankerna använder för att prissätta lån, såsom bostads- eller studielån. Värdet på referensräntan är offentlig och vem som helst kan kolla det. Eurozonens referensränta är euribor.

Den vanligaste referensräntan på bostadslån i Finland är 12 månaders euriborränta. Det är en rörlig ränta vars värde kontrolleras med ett års mellanrum på räntejusteringsdagen och som får räntan på bostadslånet att stiga eller sjunka. Andra referensräntor är till exempel 3 och 6 månaders euriborränta som ändras med kortare mellanrum och bankens egen referensränta Nordea Prime.

Läs mer om referensräntorna på bostadslånet.

Artikeln har tidigare publicerats på Etuovi.com.Öppnas i nytt fönster

Bostadslån

Hos Nordea får du ett förmånligt bostadslån som är som skapat för dig.

Läs mer om bostadslån

Låneförhandlingar

Då du har skickat oss din bolåneansökan ringer vi dig för att boka en tid till låneförhandlingar. Vad händer under låneförhandlingarna och hur kan du förbereda dig på dem?

Läs mer om låneförhandlingar

Nordeas förmåner för bolånekunder

Som bolånekund får du lån och tjänster efter dina behov och din ekonomiska situation. Dessutom kommer bostadslånet med många särskilda förmåner. Ta del av våra tjänster och välj de som passar dig.

Läs mer om förmåner för bolånekunder