Nordea Livförsäkring

Vi är ett solvent finskt livförsäkringsbolag och en del av den starka europeiska finanskoncernen Nordea. Vi betjänar privat- och företagskunder på Nordea Banks kontor samt i Nordeas kundtjänst och nätbank. Vi erbjuder livförsäkringslösningar efter kundernas behov på ett effektivt och lönsamt sätt.

Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål och trygga ekonomin för pensionstiden, ge ekonomiskt skydd för nära anhöriga, öka förmögenhet och skapa beredskap för otrevliga överraskningar.

Bolagets mål är att vara den ledande leverantören av livförsäkringslösningar som kunderna vill rekommendera. 

Uppgifter om bolaget
Nordea Livförsäkring Finland Ab

Aleksis Kivis gata 9, 00020 NORDEA. Hemort Helsingfors.

FO-nummer: 0927072-8
Momsnummer: FI09270728
Telefon: 0200 5000
Fax: (09) 163 19003

E-post: L2478@nordea.fi

Kundtjänst  
Privatkunder: Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa) mån-fre kl. 8.00-18.00
Företagskunder: Nordea Business Centre 0200 2525 (lna/msa) mån-fre kl. 9.00-16.30

Du får personlig betjäning genom att identifiera dig med nätbankskoderna i början av samtalet. Du kan också kontakta oss via den krypterade postfunktionen i nätbanken. Vänligen notera att personliga försäkringsärenden inte kan skötas per okrypterad e-post.

Försäkringarna och kapitaliseringsavtalen beviljas av Nordea Livförsäkring Finland Ab och säljs via ombudet Nordea Bank AB (publ), filial i Finland.

Finansinspektionen övervakar försäkringsverksamheten. Adressen är Snellmansgatan 6 och Mikaelsgatan 8, PB 103, 00101 Helsingfors, telefon 010 831 51, fax 010 831 5328. Social- och hälsovårdsministeriet har 18.3.1993 beviljat bolaget koncession. Bolaget är infört i försäkringsbolagens koncessionsregister med numret 93. 

Användning av personuppgifter 

Nordea Livförsäkring Finland Ab (Nordea Livförsäkring) behandlar personuppgifter i enlighet med lagstiftningen om och principerna för dataskydd samt banksekretess och försäkringshemlighet. Nordea Livförsäkring är ett dotterbolag som ägs av Nordea Bank AB (publ) och som hör till koncernen Nordea Bank AB (publ). 

Kunduppgifter

Nordea Livförsäkring är registeransvarig för Nordea Livförsäkrings kunduppgifter. Nordea Livförsäkring har en gemensam registerbeskrivning tillsammans med Nordea Bank AB (publ) och vissa bolag som hör till Nordeakoncernen. Personuppgifter som behandlas är bland annat identifierings- och kontaktuppgifter samt uppgifter om personens bankärenden. Kunduppgifterna behandlas i Nordea Livförsäkrings verksamhet och vid skötseln av kundrelationen samt när Nordea Livförsäkring erbjuder tjänster. Uppgifterna används också för att utveckla affärsverksamheten och produkterna samt för att rikta marknadsföring och tjänster till kunderna.

Vi vill skydda våra kunder och hela samhället. Identifieringsuppgifter och andra personuppgifter som samlas in från kunder utgör grunden för en konfidentiell kundrelation samt hjälper oss att upptäcka eventuell kriminell verksamhet och om tjänster används på ett sätt som avviker från det sedvanliga. Kundidentifiering och kundkontroll är också viktiga element för att försäkringsbolaget ska kunna fullgöra sina lagstadgade skyldigheter. De identifieringsuppgifter och andra personuppgifter som samlats in från kunder kan användas för utredning, avslöjande och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessutom kan uppgifterna lämnas ut till myndigheter för att inleda utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism samt för att inleda utredning av sådana brott genom vilka den egendom eller vinning som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism har fåtts. 

Uppgifterna kommer från kunder eller deras representanter, ur myndighetsregister eller från andra offentliga och pålitliga källor. Kreditupplysningarna kan kontrolleras i kreditupplysningsregistret om det är nödvändigt i samband med en tjänst eller en produkt. Nordea Livförsäkring och Nordea Bank AB (publ) kan spela in telefonsamtal och spara e-postmeddelanden för att bekräfta innehållet i dem om transaktionen eller betjäningssituationen kräver det.

Registerbeskrivning över kunduppgifter (pdf, 13 KB)Öppnas i nytt fönster 
Registerbeskrivningen finns även tillgänglig på Nordea Bank AB (publ), filial i Finlands kontor.