Hantering av personuppgifter

Dataskyddet är en viktig del av försäkringsverksamheten. På denna sida hittar du information om hur Nordea Livförsäkring Finland Ab, framöver " Nordea Livförsäkring" behandlar dina personuppgifter.

Nordea Bank Abp fungerar som Nordea Livförsäkrings ombud och sköter kommunikation med kunderna, till exempel försäljningen och förvaltningen av försäkringen. Mer information om behandlingen av personuppgifter i banken finns i Nordeas dataskyddsbeskrivning. Om du vill veta vilka personuppgifter Nordea har om dig, läs anvisningen om hur du begär åtkomst till dina uppgifter.

Öppna Nordeas dataskyddsbeskrivningÖppnas i nytt fönster

Öppnas i nytt fönster

Öppnas i nytt fönsterÖppnas i nytt fönsterÖppnas i nytt fönsterÖppnas i nytt fönsterLäs anvisningen om hur du begär åtkomst till dina uppgifter

Nordea Livförsäkrings dataskyddsbeskrivning

Nordea Livförsäkring Finland Ab (FO-nummer 0927072-8; adress Aleksis Kivis gata 9, 00020 Nordea), framöver " Nordea Livförsäkring" har förbundit sig att värna om kundernas individuella rättigheter och hemlighålla dina personuppgifter. Denna dataskyddsbeskrivning redogör för hur Nordea Livförsäkring samlar in, använder, förvarar och skyddar personuppgifter. 

Nordea Livförsäkring behandlar personuppgifter av flera orsaker. I denna beskrivning hänvisar vi med ”dig” till kunder, potentiella kunder, anställda hos kunder, kunders hyresgäster eller andra berörda parter, såsom verkliga förmånstagare, befullmäktigade representanter och företags ansvarspersoner.

1. Vilka personuppgifter samlar Nordea Livförsäkring in?

Personuppgifter samlas oftast in direkt från dig eller fås när du använder Nordea Livförsäkrings produkter och tjänster. Ibland behöver vi ytterligare uppgifter för att kunna hålla uppgifterna ajour eller försäkra oss om riktigheten av de uppgifter vi fått.

De personuppgifter som vi samlar in kan indelas enligt följande:
 • Identifieringsppgifter: nationell personbeteckning, namn, kopior av pass eller körkort samt nät- och mobilbankskoder.
 • Kontaktuppgifter: telefonnummer och adresser (inkl. postadress) och hemland i fråga om utländska adresser.
 • Ekonomiska uppgifter: avtalets typ, transaktionsuppgifter, kredithistorik och försäkringar. Om du dessutom ansöker om en risklivförsäkring med ett stort skyddsbelopp ber vi om ytterligare uppgifter om din ekonomiska situation.
 • Uppgifter i anslutning till lagstadgade krav: skatterättslig hemvist och utländskt skatteregistreringsnummer samt uppgifter i anslutning till skyldigheten att känna kunden och förhindra penningtvätt.
 • Uppgifter om särskilda kategorier av personuppgifter: uppgifter om hälsotillstånd behövs för ansökan om livförsäkringar och handläggning av försäkringsersättningar. I enlighet med dataskyddslagen har försäkringsbolaget rätt att behandla hälsouppgifter eftersom det är väsentligt för att bedöma risker och handlägga ersättningar. Nordea Livförsäkring ber om hälsouppgifter som är relevanta för försäkringsavtalet av den försäkrade och, med stöd av fullmakten som hen gett, av läkare, sjukhus, mödrarådgivningen, företagshälsovårdsenheter, psykiatriska kliniker, socialvårdens enheter, andra försäkringsbolag samt försäkrings- och pensionsanstalter. Nordea Livförsäkring kan lämna ut hälsouppgifter till Nordea Försäkring med stöd av den försäkrades samtycke.
Personuppgifter som vi kan samla in från dig:

En del av de personuppgifter som Nordea Livförsäkring har samlat in har fåtts direkt från dig. Från nya kunder samlar vi in till exempel namn, personbeteckning, e-postadress, telefonnummer, inkomstuppgifter och kredituppgifter för att vi vid var tid ska kunna tillhandahålla kunden produkten eller tjänsten i fråga. Vi samlar också in uppgifter från de meddelanden, såsom respons och begäran, som du skickat oss via våra digitala kanaler. Samtal ja chattkonversationer kan även spelas in och sparas för att bekräfta uppdrag eller för dokumentation, kvalitetskontroll eller utveckling. Av säkerhetsskäl kan vi ha kameror på kontor och vid automater.

Personuppgifter som vi kan samla in från tredje parter:
 • Offentligt tillgängliga uppgifter och uppgifter från andra externa källor: register som myndigheterna för (t.ex. befolkningsregister, skatteförvaltningens register, företagsregister och tillsynsmyndigheternas register), sanktionslistor (listor som internationella organisationer för, såsom EU:s eller FN:s och nationella organisationers register, såsom listor som enheten Office of Foreign Assets Control [OFAC] för), kreditupplysningregister och andra kommersiella  informationsförmedlare som ger uppgifter om till exempel verkliga förmånstagare och personer i politiskt utsatt ställning. 
 • Hälsouppgifter från hälsovårdsanstalter (i samband med risklivförsäkringar). 
 • Andra bolag i Nordeakoncernen eller bolag som vi samarbetar med. 

2. Hur kan Nordea Livförsäkring använda dina personuppgifter och med vilka rättsliga grunder?

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade och avtalsenliga skyldigheter och för att kunna ge dig erbjudanden, rådgivning och tjänster. 

Uppgörande och förvaltning av tjänste- och produktavtal (verkställande av avtal)

Det huvudsakliga syftet med behandlingen av personuppgifter är att samla in, behandla och verifiera personuppgifter innan vi ger ett erbjudande och ingår ett avtal samt att dokumentera, förvalta och genomföra de avtalsenliga uppgifterna. 

Exempel på uppgifter i anslutning till verkställande av avtal: 

 • beviljande av försäkring och utbetalning av ersättning
 • kundservice under avtalstiden
 • eventuellt uppgörande, framställande eller försvarande av rättsligt krav och indrivningsförfarande.  
Iakttagande av krav och skyldigheter som fastställs i lag, bestämmelser eller myndigheters eller tillsynsmyndigheters beslut (lagstadgad skyldighet)

Utöver verkställandet av avtalet kräver även uppfyllandet av de skyldigheter som fastställs i lag, bestämmelser och myndighetsbeslut att vi behandlar personuppgifter. 

Exempel på lagstadgade skyldigheter som kräver behandling av personuppgifter:

 • skyldigheten att känna kunden (KYC)
 • förhindrande, avslöjande och utredning penningtvätt, finansiering av terrorism och bedrägerier
 • sanktionskontroller
 • bokföringsförordningar
 • rapportering till skatte-, polis- och tillsynsmyndigheter samt verkställande myndigheter 
 • skyldigheter i anslutning till riskhantering, såsom kredit- och försäkringsrisker och solvenskrav.
 • andra skyldigheter i anslutning till tjänste- eller produktspecifik lagstiftning, såsom lagstiftning om värdepapper, fonder och försäkringar.
Marknadsföring, produkt- och kundanalys (berättigat intresse)

Personuppgifter behandlas också i samband med marknadsföring samt produkt- och kundanalyser. Behandlingen av personuppgifter utgör grunden för marknadsföring samt utvecklingen av processerna, affärsverksamheten och systemen, inklusive testning. Vi gör detta för att förbättra vår produkter och tjänsterna vi erbjuder våra kunder. Detta kan även innefatta profilering (se nedan).

Nordea Livförsäkring har ett berättigat intresse att använda profilering i samband med exempelvis kundanalyser i marknadsföringssyfte. 

Samtycke

Om din försäkring innehåller skydd som Nordea Försäkring har beviljat, ber vi om ditt samtycke till att Nordea Försäkring Finland Ab och Nordea Livförsäkring Finland Ab till varandra lämnar ut särskilda kategorier av personuppgifter, såsom uppgifter om hälsotillstånd, som behövs för handläggningen av ett ersättningsärende och skötseln av kundrelationen. Samtyckena är helt frivilliga och du kan återkalla dem vid behov. Om du återkallar ditt samtycke till lämnande av hälsouppgifter, måste försäkringen sägas upp. 

3. Automatiskt beslutsfattande och profilering

Vi kan utnyttja automatiskt beslutsfattande. Automatiskt beslutsfattande är tillåtet enligt lagstiftningen om försäkringsbolag. Med automatiskt beslutsfattande avses att ett beslut som gäller dig fattas helt utifrån automatisk databehandling utan att en människa deltar i beslutsfattandet. Automatiskt beslutsfattande grundar sig på de uppgifter som kunden gett. 

Vi kan använda oss av automatiskt beslutsfattande för att fatta försäkringsbeslut. Utifrån det automatiska beslutsfattandet kan en försäkring beviljas eller ett försäkringsärende styras till manuell fortsatt handläggning. 

Syftet med det automatiska beslutsfattandet är att handlägga ditt ärende snabbare samt säkerställa att exempelvis försäkringsbeslut fattas opartiskt. Du kan till exempel få en bekräftelse på att din försäkring träder i kraft genast efter att du lämnat en ansökan. Om du är missnöjd med det automatiska beslutet du fått kan du be att en fysisk person handlägger ditt ärende på nytt på den personuppgiftsansvariges vägnar. Du har rätt att yttra din åsikt, få en utredning av beslutet och överklaga det.

Tecknande och ändring av försäkring

Vi utnyttjar automatiskt beslutsfattande då vi fattar försäkringsbeslut. 

Beslutet grundar sig på de uppgifter som du gett samt på våra instruktioner för försäkringar i enlighet med lag, försäkringsvillkor och god försäkringssed. 

Hälsoutredning

Vi utnyttjar automatiskt beslutsfattande i vårt försäkringsbeslut när du tecknar en försäkring via elektroniska kanaler, fyller i en hälsoutredning och ger uppgifter om den försäkrades hälsotillstånd.

Uppsägning av försäkringen

Försäkringen kan sägas upp automatiskt på grund av obetalda fakturor.

Vi kan även använda oss av profilering då vi hanterar personuppgifter. Med profilering avses automatisk hantering av personuppgifter för att bedöma vissa egenskaper hos en person. Profilering utnyttjas då man tecknar försäkringar.

4. Till vem kan Nordea Livförsäkring lämna ut och/eller överföra personuppgifter? 

Vi kan lämna ut/överföra dina personuppgifter till andra aktörer, såsom myndigheter, bolag i Nordeakoncernen, varu- och tjänsteleverantörer samt affärspartner. Innan vi lämnar ut eller överför uppgifter ser vi alltid att till att iaktta relevant tystnadsplikt i finanssektorn, såsom försäkringshemlighet.

Myndigheter

Till skatteförvaltningen skickar vi uppgifter om skattepliktiga försäkringsersättningar och i fråga om pensionsförsäkringar uppgifter om inbetalda försäkringspremier. Till FPA skickar vi uppgifter om utbetalda pensioner. Ibland lämnar vi på begäran ut uppgifter till exempel till utsökningsmyndigheten.

Uppgifter om kundkontroll och övriga personuppgifter kan lämnas ut till polismyndigheten i syfte att inleda en utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessutom kan dessa uppgifter lämnas ut till centralkriminalpolisen för att inleda en utredning av sådana brott genom vilka den egendom eller vinning som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism har fåtts.

Bolag i Nordeakoncernen

Med undantag av uppgifter om kundens hälsotillstånd kan Nordea Livförsäkring och Nordea Bank utbyta personuppgifter på grund av försäkringsbolagslag. Detta grundar sig på att Nordea Bank fungerar som Nordea Livförsäkrings ombud och sköter kommunikation med kunderna, till exempel försäljningen och förvaltningen av försäkringen. På grund av detta har Nordea Bank och Nordea Livförsäkring en del gemensamma kunddatasystem. Detta innebär att Nordea Bank och Nordea Livförsäkring tillsammans är personuppgiftsansvariga.

Tredje parter

Nordea Livförsäkring anlitar samarbetspartner för att kunna erbjuda produkter och tjänster. Vi har valt våra samarbetspartner noggrant och ingått avtal med de utvalda varu- och tjänsteleverantörerna där det också har avtalats om behandlingen av personuppgifter. 

I anslutning till risklivförsäkringar ger kunden Nordea Livförsäkring en fullmakt att be vårdanstalter om uppgifter om kundens hälsotillstånd för att kunna bevilja försäkring och behandla ersättningsansökan.

I vissa situationer anlitar Nordea Livförsäkring en återförsäkrare. Då har Nordea Livförsäkring en lagstadgad rättighet att även lämna ut personuppgifter. Återförsäkraren fungerar som en självständig personuppgiftsansvarig.

Gå till återförsäkrares sidaÖppnas i nytt fönster

Dataöverföring till tredje länder

I vissa fall kan Nordea Livförsäkring också överföra personuppgifter till organisationer i s.k. tredjeländer, dvs. länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Sådana överföringar av uppgifter kan göras om något av följande villkor uppfylls:

 • EU-kommissionen har beslutat att landet i fråga har adekvat dataskyddsnivå. 
 • Andra lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits, till exempel användning av modellklausuler som EU-kommissionen har godkänt eller säkerställande att det företag som behandlar uppgifter har bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BRC). 
 • Det handlar om ett undantag i en särskild situation, till exempel då verkställande av ett avtal med dig kräver överföring av uppgifter eller om du ger ditt samtycke till överföringen av uppgifterna i fråga. 

Du kan ta del av en kopia av de relevanta EU:s modellklausuler som Nordea använder för överföringar på adressen www.eur-lex.europa.euÖppnas i nytt fönster då du skriver in sökordet 32010D0087. 

 Gå till sidan www.eur-lex.europa.euÖppnas i nytt fönster

5. Hur skyddar Nordea Livförsäkring personuppgifter?

Att skydda personuppgifter är en essentiell del av hela vår affärsverksamhet. Vi har vederbörliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsförfaranden för att skydda alla uppgifter som vi har mot förlust, missbruk, obehörig användning, överlåtelse, ändring och förstörelse.

6. Dina rättigheter i anslutning till integritetsskydd 

I egenskap av en registrerad person har du rättigheter i anslutning till dina personuppgifter som Nordea Livförsäkring innehar. Du har följande rättigheter:

a) Rätt att be om åtkomst till dina personuppgifter. Du har rätt att ta del av de personuppgifter som vi har om dig. I de flesta fall ser du uppgifterna i de nättjänster som Nordea tillhandahåller. Denna rätt kan dock begränsas med stöd av lagstiftningen, andra personers integritetsskydd, Nordeakoncernens affärskoncept och förfaranden i affärsverksamheten. 

b) Rätt att begära rättelse av felaktiga eller bristfälliga uppgifter. Om uppgifterna är felaktiga eller bristfälliga har du rätt att be om att de korrigeras om lagstiftningen inte begränsar det.

c) Rätt att be om att uppgifterna raderas. Du har rätt att be om att dina uppgifter raderas i följande fall:

 • Du återkallar ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter och det inte finns någon annan motiverad grund för behandlingen. 
 • Du motsätter dig behandlingen av uppgifterna och det inte finns en acceptabel anledning till fortsatt behandling.
 • Du motsätter dig användningen av uppgifterna i direktmarknadsföringssyfte. 
 • Behandlingen av uppgifter strider mot lag.
 • Det är fråga om en minderårigs personuppgifter som har samlats in för anskaffning av informationssamhällets tjänster.

På grund av lagstiftningen för finanssektorn är vi i många fall skyldiga att förvara dina personuppgifter så länge kundförhållandet består och till och med efter det, om behandlingen av uppgifterna är nödvändig till exempel för att uppfylla lagstadgade skyldigheter eller behandla rättsliga krav.

d) Rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter. Om du bestrider riktigheten eller lagenligheten av behandlingen av de uppgifter som vi har registrerat eller om du har motsatt dig behandlingen av uppgifterna i enlighet med dina rättigheter, kan du be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter endast till förvaring av uppgifter. Då begränsas behandlingen av uppgifterna endast till förvaring fram till att riktigheten av uppgifterna har säkerställts eller det har kunnat kontrolleras om våra legitima intressen har företräde framför dina intressen.

e) Rätt att motsätta sig behandlingen av uppgifterna med stöd av vårt legitima intresse. Du har alltid rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte eller för profilering i anslutning till direktmarknadsföring.

f) Rätt till dataportabilitet av uppgifter. Du har rätt att få de personuppgifter som du gett oss i ett maskinläsbart format. Denna rätt gäller bara de personuppgifter som endast har behandlats automatiskt och utifrån samtycke eller det att behandlingen är nödvändig för verkställande av ett avtal. Uppgifterna kan också överföras från oss till annan personuppgiftsansvarig om det är säkert och tekniskt möjligt. 

Om du vill använda dina rättigheter ovan bedöms begäran om det situations- och fallspecifikt. Vänligen notera att vi även kan förvara och använda dina uppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, avgöra tvistemål eller verkställa avtal. 

7. Cookies (kakor)

Nordea och Nordea Livförsäkring samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användningen av våra webbsidor. Nättrafiken genererar uppgifter kopplade till besökare på webbplatsen och uppgifterna som hanteras i datanätverk för att skicka, distribuera eller göra meddelanden tillgängliga. 

Vi använder cookies och liknande teknik för att leverera produkter och tjänster till dig, erbjuda en säker onlinemiljö, vidta marknadsföringsåtgärder och ge dig en bättre kundupplevelse på nätet, följa upp webbplatsens analytik samt göra innehållet på vår webbplats möjligast intressant för dig. Uppgifterna används inte för att identifiera enskilda personer med undantag för de kunder som använder Nordeas nätbank. 

Du kan ange i webbläsarens inställningar om du vill eller inte vill tillåta cookies. Om du väljer att inte tillåta cookies kan du ändå använda våra webbsidor och en del tjänster, men användningen av vissa funktioner och delar av våra nätsidor och tjänster kan vara kraftigt begränsad. Läs mer om cookies i sidfoten på nordea.com. 

8. Hur länge förvarar Nordea Livförsäkring personuppgifter?

Vi förvarar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att verkställa avtal och så länge som kraven på förvaring av uppgifter enligt lag och bestämmelser förutsätter det. Om vi förvarar dina uppgifter för andra ändamål än verkställande av avtal, såsom förhindrande av penningtvätt, genomförande av bokföring och uppfyllande av solvenskrav, förvarar vi uppgifterna endast om det är nödvändigt för ändamålet i fråga och/eller fastställs i lag och bestämmelser.

Exempel:

 • Bokföringsbestämmelser: upp till tio år.
 • Uppgifter om verkställande av avtal: upp till tio år från att kundförhållandet har upphört i syfte att försvara oss mot rättsliga krav.
 • Uppgifter om kundkontroll avsedda för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism: minst fem år från att affärsförhållandet har upphört eller en enskild transaktion har genomförts.
 • Förkastade försäkringsansökningar: tre år.
 • Försäkringsanbud: nio månader från att anbudet har gjorts.

9. Hur gör man ändringar i denna beskrivning och beskrivningen om kakor?

Eftersom vi ständigt förbättrar och utvecklar våra tjänster, produkter och webbplatser kan det tidvis finnas skäl att justera våra dataskyddsbeskrivningar. Nordea Livförsäkring iakttar den nationella dataskyddslagstiftningen och dataskyddslagstiftningen i EU. Läs vår dataskyddsbeskrivning nu och då så att du får aktuell information om eventuella ändringar.  

10. Kontakt till Nordea eller dataskyddsmyndigheten

Om du har frågor om dataskyddsbeskrivningen kan du kontakta Nordea Kundtjänst eller Nordeas lokala kontor. Nordeakoncernen har också utsett en dataombudsman (Data Protection Officer) som du kan kontakta per e-post till Öppnas i nytt fönster eller per brev till Nordea, Group Data Protection Office, c/o Kundombudsmannen, Hamnbanegatan 5, 00020 Nordea. 

Om du vill kontakta Nordea Livförsäkring Finlands dataombudsman kan du skicka e-post till Öppnas i nytt fönster eller ett brev till Nordea Livförsäkring Finland Ab, Aleksis Kivis gata 9, 00020 Nordea. Vänligen notera att personliga försäkringsärenden inte kan skötas per okrypterad e-post.

Du kan också anföra besvär eller kontakta dataskyddsmyndigheten i vilket land som helst där Nordea erbjuder dig produkter eller tjänster. 

Gå till sidan tietosuoja.fi/svÖppnas i nytt fönster