Hantering av personuppgifter

Dataskyddet är en viktig del av försäkringsverksamheten. På denna sida hittar du information om hur Nordea Livförsäkring behandlar dina personuppgifter.

Nordea Bank Abp fungerar som Nordea Livförsäkrings ombud och sköter all kommunikation med kunderna, till exempel försäljningen och förvaltningen av försäkringen. Mer information om behandlingen av personuppgifter i banken finns i Nordeas dataskyddsbeskrivning. Om du vill veta vilka personuppgifter Nordea har om dig, läs anvisningen om hur du begär åtkomst till dina uppgifter.

Öppna Nordeas dataskyddsbeskrivningÖppnas i nytt fönster

Öppnas i nytt fönster

Öppnas i nytt fönsterÖppnas i nytt fönsterLäs anvisningen om hur du begär åtkomst till dina uppgifter

Nordea Livförsäkrings dataskyddsbeskrivning

Nordea Livförsäkring Finland Ab (FO-nummer 0927072-8; adress Aleksis Kivis gata 9, 00020 Nordea) har förbundit sig att värna om kundernas individuella rättigheter och hemlighålla dina personuppgifter. Denna dataskyddsbeskrivning redogör för hur Nordea Livförsäkring samlar in, använder, förvarar och skyddar personuppgifter. 

Nordea Livförsäkring behandlar personuppgifter av flera orsaker. I denna beskrivning hänvisar vi med ”dig” till kunder, potentiella kunder, anställda hos kunder, kunders hyresgäster eller andra berörda parter, såsom verkliga förmånstagare, befullmäktigade representanter och företags ansvarspersoner.

1. Vilka personuppgifter samlar Nordea Livförsäkring in?

Personuppgifter samlas oftast in direkt från dig eller fås när du använder Nordea Livförsäkrings produkter och tjänster. Ibland behöver vi ytterligare uppgifter för att kunna hålla uppgifterna ajour eller försäkra oss om riktigheten av de uppgifter vi fått.

De personuppgifter som vi samlar in kan indelas enligt följande:
 • Uppgifter om kundkontroll: personbeteckning och namn. Vi är skyldiga att samla in och dokumentera uppgifterna om kundkontroll till exempel genom att ta en kopia på pass, körkort eller annan motsvarande handling.
 • Kontaktuppgifter: telefonnummer och adresser (inkl. postadress) och hemland i fråga om utländska adresser.
 • Ekonomiska uppgifter: avtalets typ, transaktionsuppgifter, kredithistorik och försäkringar. Om du dessutom ansöker om en risklivförsäkring med ett stort skyddsbelopp ber vi om ytterligare uppgifter om din ekonomiska situation.
 • Uppgifter i anslutning till lagstadgade krav: skatterättslig hemvist och utländskt skatteregistreringsnummer samt uppgifter i anslutning till skyldigheten att känna kunden och förhindra penningtvätt.
 • Uppgifter om särskilda kategorier av personuppgifter: uppgifter om hälsotillstånd behövs för ansökan om livförsäkringar och handläggning av försäkringsersättningar. I enlighet med dataskyddslagen har försäkringsbolaget rätt att behandla hälsouppgifter eftersom det är väsentligt för att bedöma risker och handlägga ersättningar. Nordea Livförsäkring ber om hälsouppgifter som är relevanta för försäkringsavtalet av den försäkrade och, med stöd av fullmakten som hen gett, av läkare, sjukhus, mödrarådgivningen, företagshälsovårdsenheter, psykiatriska kliniker, socialvårdens enheter, andra försäkringsbolag samt försäkrings- och pensionsanstalter. Nordea Livförsäkring kan lämna ut hälsouppgifter till Nordea Försäkring med stöd av den försäkrades samtycke.
Personuppgifter som vi kan samla in från dig:

En del av de personuppgifter som Nordea Livförsäkring har samlat in har fåtts direkt från dig. Från nya kunder samlar vi in till exempel namn, personbeteckning, e-postadress, telefonnummer, inkomstuppgifter och kredituppgifter för att vi vid var tid ska kunna tillhandahålla kunden produkten eller tjänsten i fråga. Vi samlar också in uppgifter från de meddelanden, såsom respons och begäran, som du skickat oss via våra digitala kanaler. Samtal ja chattkonversationer kan även spelas in och sparas för att bekräfta uppdrag eller för dokumentation, kvalitetskontroll eller utveckling. Av säkerhetsskäl kan vi ha kameror på kontor och vid automater.

Personuppgifter som vi kan samla in från tredje parter:
 • Offentligt tillgängliga uppgifter och uppgifter från andra externa källor: register som myndigheterna för (t.ex. befolkningsregister, skatteförvaltningens register, företagsregister och tillsynsmyndigheternas register), sanktionslistor (listor som internationella organisationer för, såsom EU:s eller FN:s och nationella organisationers register, såsom listor som enheten Office of Foreign Assets Control [OFAC] för), kreditupplysningregister och andra kommersiella  informationsförmedlare som ger uppgifter om till exempel verkliga förmånstagare och personer i politiskt utsatt ställning. 
 • Hälsouppgifter från hälsovårdsanstalter (i samband med risklivförsäkringar). 
 • Andra bolag i Nordeakoncernen eller bolag som vi samarbetar med. 

2. Hur kan Nordea Livförsäkring använda dina personuppgifter och med vilka rättsliga grunder?

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade och avtalsenliga skyldigheter och för att kunna ge dig erbjudanden, rådgivning och tjänster. 

Uppgörande och förvaltning av tjänste- och produktavtal (verkställande av avtal)

Det huvudsakliga syftet med behandlingen av personuppgifter är att samla in, behandla och verifiera personuppgifter innan vi ger ett erbjudande och ingår ett avtal samt att dokumentera, förvalta och genomföra de avtalsenliga uppgifterna. 

Exempel på uppgifter i anslutning till verkställande av avtal: 

 • beviljande av försäkring och utbetalning av ersättning
 • kundservice under avtalstiden
 • eventuellt uppgörande, framställande eller försvarande av rättsligt krav och indrivningsförfarande.  
Iakttagande av krav och skyldigheter som fastställs i lag, bestämmelser eller myndigheters eller tillsynsmyndigheters beslut (lagstadgad skyldighet)

Utöver verkställandet av avtalet kräver även uppfyllandet av de skyldigheter som fastställs i lag, bestämmelser och myndighetsbeslut att vi behandlar personuppgifter. 

Exempel på lagstadgade skyldigheter som kräver behandling av personuppgifter:

 • skyldigheten att känna kunden (KYC)
 • förhindrande, avslöjande och utredning penningtvätt, finansiering av terrorism och bedrägerier
 • sanktionskontroller
 • bokföringsförordningar
 • rapportering till skatte-, polis- och tillsynsmyndigheter samt verkställande myndigheter 
 • skyldigheter i anslutning till riskhantering, såsom kredit- och försäkringsrisker och solvenskrav.
 • andra skyldigheter i anslutning till tjänste- eller produktspecifik lagstiftning, såsom lagstiftning om värdepapper, fonder och försäkringar.
Marknadsföring, produkt- och kundanalys (berättigat intresse)

Personuppgifter behandlas också i samband med marknadsföring samt produkt- och kundanalyser. Behandlingen av personuppgifter utgör grunden för marknadsföring samt utvecklingen av processerna, affärsverksamheten och systemen. Vi gör detta för att förbättra vår produkter och tjänsterna vi erbjuder våra kunder.

Nordea Livförsäkring har ett berättigat intresse att använda profilering i samband med exempelvis kundanalyser i marknadsföringssyfte. 

Samtycke

Om din försäkring innehåller skydd som Nordea Försäkring har beviljat, ber vi om ditt samtycke till att Nordea Försäkring Finland Ab och Nordea Livförsäkring Finland Ab till varandra lämnar ut särskilda kategorier av personuppgifter, såsom uppgifter om hälsotillstånd, som behövs för handläggningen av ett ersättningsärende och skötseln av kundrelationen. Samtyckena är helt frivilliga och du kan återkalla dem vid behov. Om du återkallar ditt samtycke till lämnande av hälsouppgifter, måste försäkringen sägas upp. 

3. Automatiskt beslutsfattande och profilering

Vi kan utnyttja automatiskt beslutsfattande. Automatiskt beslutsfattande är tillåtet enligt lagstiftningen om försäkringsbolag. Med automatiskt beslutsfattande avses att ett beslut som gäller dig fattas helt utifrån automatisk databehandling utan att en människa deltar i beslutsfattandet. Automatiskt beslutsfattande grundar sig på de uppgifter som kunden gett. 

Vi kan använda oss av automatiskt beslutsfattande för att fatta försäkringsbeslut. Utifrån det automatiska beslutsfattandet kan en försäkring beviljas eller ett försäkringsärende styras till manuell fortsatt handläggning. 

Syftet med det automatiska beslutsfattandet är att handlägga ditt ärende snabbare samt säkerställa att exempelvis försäkringsbeslut fattas opartiskt. Du kan till exempel få en bekräftelse på att din försäkring träder i kraft genast efter att du lämnat en ansökan. Om du är missnöjd med det automatiska beslutet du fått kan du be att en fysisk person handlägger ditt ärende på nytt på den personuppgiftsansvariges vägnar. Du har rätt att yttra din åsikt, få en utredning av beslutet och överklaga det.

Tecknande och ändring av försäkring

Vi utnyttjar automatiskt beslutsfattande då vi fattar försäkringsbeslut. 

Beslutet grundar sig på de uppgifter som du gett samt på våra instruktioner för försäkringar i enlighet med lag, försäkringsvillkor och god försäkringssed. 

Hälsoutredning

Vi utnyttjar automatiskt beslutsfattande i vårt försäkringsbeslut när du tecknar en försäkring via elektroniska kanaler, fyller i en hälsoutredning och ger uppgifter om den försäkrades hälsotillstånd.

Uppsägning av försäkringen

Försäkringen kan sägas upp automatiskt på grund av obetalda fakturor.

Vi kan även använda oss av profilering då vi hanterar personuppgifter. Med profilering avses automatisk hantering av personuppgifter för att bedöma vissa egenskaper hos en person. Profilering utnyttjas då man tecknar försäkringar.

4. Till vem kan Nordea Livförsäkring lämna ut och/eller överföra personuppgifter? 

Vi kan lämna ut/överföra dina personuppgifter till andra aktörer, såsom myndigheter, bolag i Nordeakoncernen, varu- och tjänsteleverantörer samt affärspartner. Innan vi lämnar ut eller överför uppgifter ser vi alltid att till att iaktta relevant tystnadsplikt i finanssektorn, såsom försäkringshemlighet.

Myndigheter

Till skatteförvaltningen skickar vi uppgifter om skattepliktiga försäkringsersättningar och i fråga om pensionsförsäkringar uppgifter om inbetalda försäkringspremier. Till FPA skickar vi uppgifter om utbetalda pensioner. Ibland lämnar vi på begäran ut uppgifter till exempel till utsökningsmyndigheten.

Uppgifter om kundkontroll och övriga personuppgifter kan lämnas ut till polismyndigheten i syfte att inleda en utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessutom kan dessa uppgifter lämnas ut till centralkriminalpolisen för att inleda en utredning av sådana brott genom vilka den egendom eller vinning som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism har fåtts.

Bolag i Nordeakoncernen

Med undantag av uppgifter om kundens hälsotillstånd kan Nordea Livförsäkring och Nordea Bank utbyta personuppgifter. Detta grundar sig på att Nordea Bank fungerar som Nordea Livförsäkrings ombud och sköter all kommunikation med kunderna, till exempel försäljningen och förvaltningen av försäkringen. På grund av detta har Nordea Bank och Nordea Livförsäkring en del gemensamma kunddatasystem. Detta innebär att Nordea Bank och Nordea Livförsäkring tillsammans är personuppgiftsansvariga.

Tredje parter

Nordea Livförsäkring anlitar samarbetspartner för att kunna erbjuda produkter och tjänster. Vi har valt våra samarbetspartner noggrant och ingått avtal med de utvalda varu- och tjänsteleverantörerna där det också har avtalats om behandlingen av personuppgifter. 

I anslutning till risklivförsäkringar ger kunden Nordea Livförsäkring en fullmakt att be vårdanstalter om uppgifter om kundens hälsotillstånd för att kunna bevilja försäkring och behandla ersättningsansökan.

I vissa situationer anlitar Nordea Livförsäkring en återförsäkrare. Då har Nordea Livförsäkring en lagstadgad rättighet att även lämna ut personuppgifter. Återförsäkraren fungerar som en självständig personuppgiftsansvarig.

Gå till återförsäkrares sidaÖppnas i nytt fönster

Dataöverföring till tredje länder

I vissa fall behandlas personuppgifter av Nordea Livförsäkrings kunder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Då tillämpas standardavtalsklausulerna som EU-kommissionen har godkänt. 

Du får en kopia av standardavtalsklausulerna som Nordea tillämpar på dataöverföringen med sökordet 32010D0087 på adressen www.eur-lex.europa.eu.

Gå till sidan www.eur-lex.europa.euÖppnas i nytt fönster

5. Hur skyddar Nordea Livförsäkring personuppgifter?

Att skydda personuppgifter är en essentiell del av hela vår affärsverksamhet. Vi har vederbörliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsförfaranden för att skydda alla uppgifter som vi har mot förlust, missbruk, obehörig användning, överlåtelse, ändring och förstörelse.

6. Dina rättigheter i anslutning till integritetsskydd 

I egenskap av en registrerad person har du rättigheter i anslutning till dina personuppgifter som Nordea Livförsäkring innehar. Du har följande rättigheter:

a) Rätt att be om åtkomst till dina personuppgifter. Du har rätt att ta del av de personuppgifter som vi har om dig. I de flesta fall ser du uppgifterna i de nättjänster som Nordea tillhandahåller. Denna rätt kan dock begränsas med stöd av lagstiftningen, andra personers integritetsskydd, Nordeakoncernens affärskoncept och förfaranden i affärsverksamheten. 

b) Rätt att begära rättelse av felaktiga eller bristfälliga uppgifter. Om uppgifterna är felaktiga eller bristfälliga har du rätt att be om att de korrigeras om lagstiftningen inte begränsar det.

c) Rätt att be om att uppgifterna raderas. Du har rätt att be om att dina uppgifter raderas i följande fall:

 • Du återkallar ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter och det inte finns någon annan motiverad grund för behandlingen. 
 • Du motsätter dig behandlingen av uppgifterna och det inte finns en acceptabel anledning till fortsatt behandling.
 • Du motsätter dig användningen av uppgifterna i direktmarknadsföringssyfte. 
 • Behandlingen av uppgifter strider mot lag.
 • Det är fråga om en minderårigs personuppgifter som har samlats in för anskaffning av informationssamhällets tjänster.

På grund av lagstiftningen för finanssektorn är vi i många fall skyldiga att förvara dina personuppgifter så länge kundförhållandet består och till och med efter det, om behandlingen av uppgifterna är nödvändig till exempel för att uppfylla lagstadgade skyldigheter eller behandla rättsliga krav.

d) Rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter. Om du bestrider riktigheten eller lagenligheten av behandlingen av de uppgifter som vi har registrerat eller om du har motsatt dig behandlingen av uppgifterna i enlighet med dina rättigheter, kan du be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter endast till förvaring av uppgifter. Då begränsas behandlingen av uppgifterna endast till förvaring fram till att riktigheten av uppgifterna har säkerställts eller det har kunnat kontrolleras om våra legitima intressen har företräde framför dina intressen.

e) Rätt att motsätta sig behandlingen av uppgifterna med stöd av vårt legitima intresse. Du har alltid rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte eller för profilering i anslutning till direktmarknadsföring.

f) Rätt till dataportabilitet av uppgifter. Du har rätt att få de personuppgifter som du gett oss i ett maskinläsbart format. Denna rätt gäller bara de personuppgifter som endast har behandlats automatiskt och utifrån samtycke eller det att behandlingen är nödvändig för verkställande av ett avtal. Uppgifterna kan också överföras från oss till annan personuppgiftsansvarig om det är säkert och tekniskt möjligt. 

Om du vill använda dina rättigheter ovan bedöms begäran om det situations- och fallspecifikt. Vänligen notera att vi även kan förvara och använda dina uppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, avgöra tvistemål eller verkställa avtal. 

7. Kakor (cookies)

Nordea och Nordea Livförsäkring samlar in, behandlar och analyserar uppgifter om användning av sina webbplatser. Informationen om webbtrafiken är information om webbplatsens användare som behandlas i datanät för att sända, distribuera och tillgängliggöra meddelanden. 

Vi använder kakor och annan motsvarande teknik så att vi kan leverera produkter och tjänster till dig, erbjuda dig en säker nätmiljö, genomföra marknadsföring, möjliggöra en bättre kundupplevelse på nätet, analysera användningen av vår webbplats och erbjuda dig så intressant innehåll som möjligt. Uppgifterna används inte för identifiering av enskilda personer med undantag av de kunder som använder Nordeas nätbank.

I din webbläsares inställningar kan du välja om du godkänner användningen av kakor. Om du inte godkänner användningen av kakor kan du använda Nordeas webbplats och en del av tjänsterna, men detta val kan betydligt begränsa funktionen av webbplatsen och tjänsterna. 

Mer information om kakor ges på webbplatsen nordea.fi (länkar vid sidornas nedre kant):

8. Hur länge förvarar Nordea Livförsäkring personuppgifter?

Vi förvarar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att verkställa avtal och så länge som kraven på förvaring av uppgifter enligt lag och bestämmelser förutsätter det. Om vi förvarar dina uppgifter för andra ändamål än verkställande av avtal, såsom förhindrande av penningtvätt, genomförande av bokföring och uppfyllande av solvenskrav, förvarar vi uppgifterna endast om det är nödvändigt för ändamålet i fråga och/eller fastställs i lag och bestämmelser.

Exempel:

 • Bokföringsbestämmelser: upp till tio år.
 • Uppgifter om verkställande av avtal: upp till tio år från att kundförhållandet har upphört i syfte att försvara oss mot rättsliga krav.
 • Uppgifter om kundkontroll avsedda för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism: minst fem år från att affärsförhållandet har upphört eller en enskild transaktion har genomförts.
 • Förkastade försäkringsansökningar: tre år.
 • Försäkringsanbud: nio månader från att anbudet har gjorts.

9. Hur gör man ändringar i denna beskrivning och beskrivningen om kakor?

Eftersom vi ständigt förbättrar och utvecklar våra tjänster, produkter och webbplatser kan det tidvis finnas skäl att justera våra dataskyddsbeskrivningar. Nordea Livförsäkring iakttar den nationella dataskyddslagstiftningen och dataskyddslagstiftningen i EU. Läs vår dataskyddsbeskrivning nu och då så att du får aktuell information om eventuella ändringar.  

10. Kontakt till Nordea eller dataskyddsmyndigheten

Om du har frågor om dataskyddsbeskrivningen kan du kontakta Nordea Kundtjänst eller Nordeas lokala kontor. Nordeakoncernen har också utsett en dataombudsman (Data Protection Officer) som du kan kontakta per e-post till eller per brev till Nordea, Group Data Protection Office, c/o Kundombudsmannen, Hamnbanegatan 5, 00020 Nordea. 

Om du vill kontakta Nordea Livförsäkring Finlands dataombudsman kan du skicka e-post till eller ett brev till Nordea Livförsäkring Finland Ab, Aleksis Kivis gata 9, 00020 Nordea. Vänligen notera att personliga försäkringsärenden inte kan skötas per okrypterad e-post.

Du kan också anföra besvär eller kontakta dataskyddsmyndigheten i vilket land som helst där Nordea erbjuder dig produkter eller tjänster. 

Gå till sidan tietosuoja.fi/svÖppnas i nytt fönster