Virala Acquisition Companys Börsintroduktion

ANSVARSBEGRÄNSNING - VIKTIGT

DETTA MATERIAL ÄR INTE AVSETT FÖR ATT, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS I FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, , NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKAELLER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION KAN UTGÖRA BROTT MOT LAGAR ELLER BESTÄMMELSER SOM TILLÄMPAS I IFRÅGAVARANDE LAND.

Denna webbplats och information som här ingår är inte, och utgör inte en del av, ett erbjudande att sälja, eller ett erbjudande att köpa värdepapper i något land där erbjudande eller försäljning inte skulle vara tillåtet enligt tillämplig lag. Värdepapper som omnämns på denna eller följande sidor (”Värdepapper”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Förenta staternas värdepapperslag från år 1933 (U.S. Securities Act of 1933, i dess ändrade lydelse), och får inte erbjudas eller säljas i Förenta staterna utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från registrering i enlighet med Förenta staternas värdepapperslag eller tillämpliga värdepapperslagar på delstatsnivå. Värdepapper kommer inte att erbjudas till allmänheten i Förenta staterna.

Värdepappren får inte erbjudas, säljas, återsäljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till Förenta staterna, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, , , Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det inte är tillåtet att erbjuda Värdepappren, och informationen på härefter följande webbsidor eller annat till Värdepappren relaterat material får inte sändas till personer i ovannämnda jurisdiktioner. 

Denna webbplats och information som här ingår är inte ett prospekt såsom avses i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och underliggande lagstiftning. Ett prospekt som upprättats i enlighet med Prospektförordningen och som godkänts av den finska finansinspektionen kommer att publiceras och kan då erhållas från Virala Acquisition Company Oyj (”Bolaget”) och andra ställen såsom indikerats i prospektet. Investerare bör inte teckna eller köpa några Värdepapper förutom baserat på information som ingår i prospektet.

För medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) (var för sig en ”Relevant medlemsstat”), med undantag för Finland, har inga åtgärder vidtagits och kommer inte att vidtas för att erbjuda Värdepapper till allmänheten, på så sätt att en skyldighet att offentliggöra ett prospekt i någon Relevant medlemsstat skulle uppstå. Värdepapper får således säljas i Relevanta medlemsstater endast i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. Annanstans än i Finland är denna del av webbplatsen endast riktad till personer i en EES medlemsstat vilka anses vara ”kvalificerade investerare” enligt Prospektförordningens artikel 2(e)(”Kvalificerade investerare”).

I Storbritannien är denna webbplats och information som här ingår endast riktad till (i) personer som har yrkeserfarenhet i ärenden som berör investeringar i enlighet med artikel 19 (5), Regeln 2005 (Financial Promotion Order 2005) (i dess ändrade lydelse, "Regeln") i lagen om finansiella tjänster och marknader i Storbritannien (Financial Services and Markets Act 2000), till (ii) samfund, som har hög förmögenhetsställning (high net worth entity) i enlighet med artikel 49 (2) punkt (A)–(D) i Regeln, eller (iii) personer som denna webbplats och information som här ingår lagligt får riktas till (samtliga sådana personer nedan "Relevanta personer"). Personer som inte är Relevanta personer ska inte agera på basis av eller förlita sig på informationen som webbplatsen innehåller. Möjliga investeringar eller möjlig investeringsverksamhet som denna webbplats eller informationen som presenteras där hänför sig till är endast tillgängliga för Relevanta personer och idkas enbart med Relevanta personer. 

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen kan vara olagligt i vissa länder, och endast vissa grupper av personer kan vara berättigade att få åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer som önskar åtkomst till dokumenten på denna del av webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst till webbplatsen, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Bolaget eller bolagets representant tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar eller bestämmelser.

Om ni inte är tillåtna att granska material på denna webbplats, eller ni är osäkra om ni får granska material på denna webbplats, ombedes ni att lämna denna webbplats.

Bekräftelse:

Genom att gå vidare för att granska materialen som menyn ger tillgång till, bekräftar ni att (1) ni har läst och förstått informationen som anges ovan, (2) ni godkänner att följa dess villkor, (3) ni enligt tillämpliga lagar och bestämmelser tillåts att gå vidare till följande delar av denna webbplats, (4) ni godkänner, att ni inte distribuerar eller annars skickar någon information som denna webbplats innehåller till personer i Förenta staterna eller till publikationer som sprids allmänt i Förenta staterna, och att ni:

(a) inte för tillfället är bosatta eller befinner er i Förenta staterna, Australien, Hongkong Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där det inte är tillåtet distribuera eller publicera informationen;

(b) inte är bosatta eller befinner er i någon av de Relevanta medlemsstaterna, förutom Finland, om ni inte är en Kvalificerade investerare; och

(c) inte är bosatta eller befinner er i Storbritannien om ni inte är en Relevant person. 

Nej, jag bekräftar inte