Mehiläinen Yhtiöt Oy:s offentliga köpeanbud avseende samtliga emitterade och utestående aktier i Pihlajalinna Abp

VIKTIG INFORMATION

Åtkomst till informationen och dokumentationen på denna nätsida är begränsad av regulatoriska skäl. Ni uppmanas att granska följande information och göra följande bekräftelser varje gång ni får åtkomst till denna begränsade information.

DETTA MATERIAL ÄR INTE RIKTAT MOT ELLER TILLGÄNGLIGT FÖR, DIREKT ELLER INDIREKT, PERSONER I KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, FOLKREPUBLIKEN KINAS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGION HONG KONG ELLER NYA ZEELAND, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN UPPKÖPSERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIG LAG. 

Denna nätsida och den information den innehåller är inte avsedd för, och får inte åtkommas av, distribueras eller spridas till, personer som är bosatta eller fysiskt befinner sig i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hong Kong eller Nya Zeeland, eller i någon annan jurisdiktion där detta skulle strida mot tillämplig lag. Tillhandahållandet av informationen och dokumentationen som denna nätsida innehåller kan vara olagligt i vissa jurisdiktioner, och endast vissa personkategorier kan vara berättigade att ta emot denna information och dokumentation. Alla personer som bor utanför Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hong Kong eller Nya Zeeland, som vill få åtkomst till dokumentationen på denna nätsida bör först försäkra sig om att de inte omfattas av lokala lagar och bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt att komma åt denna nätsida, eller som kräver registrering eller godkännande för anskaffning av värdepapper. Mehiläinen Yhtiöt Oy (“Mehiläinen”) tar inget ansvar för att någon person bryter mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Uppköpserbjudandet (’’Uppköpserbjudandet’’) lämnas inte, och förvärv av aktier kommer inte att accepteras, av eller på uppdrag av personer, direkt eller indirekt, i någon jurisdiktion i vilket ett erbjudande eller ett godkännande därav skulle strida mot tillämpliga lagar och bestämmelser, eller skulle kräva registrering, godkännande eller andra åtgärder av en regulatorisk myndighet om detta inte uttryckligen stadgats i erbjudandehandlingen. Erbjudandehandlingen och därtill hörande blankett för godkännande av erbjudandet kommer inte och får inte distribueras, vidarebefordras eller förmedlas till eller från jurisdiktioner där detta skulle strida mot tillämpliga lagar och bestämmelser. Uppköpserbjudandet lämnas särskilt inte, direkt eller indirekt, via posttjänster, eller genom användning av vad som helst för kommunikationsmedel (inklusive, men inte begränsat till e-post, post, telefax, telefon eller elektronisk överföring via internet eller på annat sätt), eller genom någon nationell värdepappersbörs, i eller till Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hong Kong eller Nya Zeeland. Uppköpserbjudandet kan inte godkännas, direkt eller indirekt, på något sådant sätt i eller från Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hong Kong eller Nya Zeeland. Varje försök att godkänna uppköpserbjudandet som direkt eller indirekt bryter mot dessa restriktioner kommer att lämnas obeaktade. 

Villkoren för uppköpserbjudandet kommer att finnas i erbjudandehandlingen. Aktieägarna i Pihlajalinna Abp (“Pihlajalinna”) ska använda sig endast av informationen som finns i erbjudandehandlingen när de beslutar om de ska acceptera uppköpserbjudandet eller ej. 

Information till aktieägarna i Storbritannien 

Uppköpserbjudandet och informationen samt dokumentationen som denna nätsida innehåller är inte upprättat och har inte blivit godkänt av en auktoriserad person i enlighet med sektion 21 i Storbritanniens lag om finansiella tjänster och marknader från år 2000 (Financial Services and Markets Act 2000) (“FSMA”). Således bör informationen och dokumentationen som denna nätsida innehåller inte distribueras, och får inte spridas, till allmänheten i Förenade kungariket. Publicering av informationen och dokumentationen som denna nätsida innehåller är befriad från begränsningar gällande finansiell marknadsföring enligt Artikel 21 i FSMA på grundval att publiceringen har gjorts av ett bolag eller på uppdrag av ett bolag, och den avser en transaktion i vilken kontroll över ett bolags dagliga angelägenheter förvärvas; eller i vilken 50 procent eller mer av aktierna med rösträtt i ett bolag förvärvas i enlighet med Artikel 62 i lagen om finansiella tjänster och marknader från år 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Information till aktieägare i Förenta staterna

Aktieägare i Förenta staterna meddelas att aktier i Pihlajalinna Abp (”Pihlajalinna”) inte är listade på en värdepappersbörs i Förenta staterna och den regelbundna rapportering som krävs enligt Förenta staternas värdepapperslag från 1934, i dess nuvarande lydelse (U.S. Securities Exchange Act) (”Värdepapperslagen”) inte tillämpas på Pihlajalinna. Pihlajalinna är därmed inte skyldig att lämna, och lämnar inte in rapporter till Förenta staternas finansinspektion (U.S. Securities and Exchange Commission) (”SEC”).

Uppköpserbjudandet lämnas för de emitterade och utestående aktierna i Pihlajalinna, som har sin hemvist i Finland, och på det tillämpas finsk lag avseende rapportering och procedurer kring uppköpserbjudandet. Uppköpserbjudandet lämnas i Förenta staterna i enlighet med artikel 14(e) i Värdepapperslagen och tillämpliga regler och föreskrifter som har antagits i enlighet med den, inklusive Regulation 14E -föreskriften (inklusive tillämpliga undantag) och i övrigt i enlighet med finska rapporterings- och förfarandekrav, inklusive vad avser uppköpserbjudandets tidsplan, avvecklingsförfarandet, återkallelserätt, avstående från villkor och tidpunkt för erläggande av betalning, vilka skiljer sig från de krav som gäller i Förenta staterna. Den finansiella information som inkluderas på denna nätsida har gjorts i enlighet med tillämpliga redovisningsstandarder i Finland, och är inte nödvändigtvis jämförelsebar med bokslut och finansiell information för bolag i Förenta staterna. Uppköpserbjudandet lämnas till Pihlajalinnas aktieägare bosatta i Förenta staterna på samma villkor som för övriga aktieägare i Pihlajalinna till vilka uppköpserbjudandet lämnas. Informationsdokument, inklusive erbjudandehandlingen, förmedlas till aktieägare i Förenta staterna på motsvarande sätt som sådana dokument tillhandahålls Pihlajalinnas övriga aktieägare.

I den utsträckning det är möjligt enligt gällande lagar och regler, inklusive Rule 14e-5 -bestämmelsen enligt Värdepapperslagen, kan Mehiläinen och dess koncernbolag (eller dess mäklare eller mäklares koncernbolag (agerande som ombud för Mehiläinen eller dess koncernbolag)) under uppköpserbjudandets giltighet, förutom i samband med uppköpserbjudandet eller samgåendet, direkt eller indirekt, komma att förvärva eller avtala om att förvärva aktier i Pihlajalinna eller andra värdepapper som kan omvandlas till, utbytas mot eller användas för att erhålla aktier i Pihlajalinna. Dessa förvärv kan inträffa antingen på den öppna marknaden till rådande marknadspris eller i privata transaktioner till priser som särskilt avtalats. I den utsträckning information avseende sådana förvärv eller avtal om förvärv kommer att offentliggöras i Finland, kommer sådan information att offentliggöras genom pressmeddelanden eller på annat sätt som skäligen anses informera aktieägare i Förenta staterna. Därutöver kan Mehiläinens finansiella rådgivare komma att företa sedvanliga handelsaktiviteter avseende Pihlajalinnas värdepapper, vilket kan omfatta förvärv eller avtal om förvärv av sådana värdepapper. I den utsträckning som krävs i Finland kommer information avseende sådana förvärv att offentliggöras i Finland i enlighet med finsk rätt.

Varken SEC eller någon statlig värdepapperskommission i Förenta staterna har godkänt eller avslagit uppköpserbjudandet, bedömt uppköpserbjudandets skälighet, eller kommenterat uppköpserbjudandets tillräcklighet, felfrihet eller fullständighet. Samtliga påståenden att så skulle vara fallet skulle utgöra ett brott i Förenta staterna.

Mottagandet av Pihlajalinnas aktieägare i Förenta staterna av kontantvederlag i enlighet med uppköpserbjudandet kan utgöra en beskattningsbar transaktion enligt tillämpliga federala, statliga och lokala skattelagar i Förenta staterna, samt utländska och andra skattelagar. Varje aktieägare i Pihlajalinna uppmanas att omedelbart konsultera sin oberoende professionella rådgivare angående godkännandet av uppköpserbjudandet och dess skattepåföljder.

Det kan vara svårt för Pihlajalinnas aktieägare att verkställa rättigheter och anspråk som kan uppstå enligt Förenta staternas federala värdepapperslagar, eftersom Mehiläinen och Pihlajalinna har deras hemvist i jurisdiktioner utanför Förenta staterna och eftersom några eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter kan vara bosatta i jurisdiktioner utanför Förenta staterna. Pihlajalinnas aktieägare kan komma att sakna möjligheten att stämma Mehiläinen, Pihlajalinna eller bolagens ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en jurisdiktion utanför Förenta staterna för överträdelser av Förenta staternas federala värdepapperslagar. Det kan vara svårt att tvinga Mehiläinen och Pihlajalinna och deras koncernbolag att underkasta sig domar givna i Förenta staterna.

Framåtriktade uttalanden 

Denna nätsida och den information som finns där innehåller uttalanden som, i den utsträckning de inte är grundade på historiska fakta, utgör ”framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden innehåller uttalanden angående planer, förväntningar, prognoser, mål, syften, ändamål, strategier, framtida händelser, framtida intäkter och prestation, kapitalutgifter, behov av finansiering, planer och avsikter angående förvärv, konkurrensfördelar- och nackdelar, planer och mål angående finansiell ställning, framtida verksamhet och utveckling, affärsstrategi och trender i industrier och politiska och rättsliga förhållanden och annan information som inte är historisk. I vissa fall kan dessa identifieras genom framåtblickande terminologi, inklusive ord såsom ”förväntar”, ”ämnar”, ”kan”, ”kommer”, ”borde” eller, i varje enskilt fall, deras nekande form eller variationer på jämförbar terminologi. Framåtriktade uttalanden är till sin karaktär sådana att de innebär risker, osäkerhetsfaktorer och antaganden. Utöver detta finns det risk för att förväntningar, uppskattningar, prognoser och andra framåtriktade uttalanden inte kommer att uppnås. Investerare uppmanas att inte lägga alltför stor vikt vid sådana framåtriktade uttalanden, särskilt mot bakgrunden av dessa risker, osäkerhetsfaktorer och antaganden. Framåtriktade uttalanden häri uttrycker endast förhållanden kända på dagen denna information publicerades. 

Bekräftelse 

Genom att trycka på länken nedan bekräftar ni att ni har läst, förstått och accepterar att följa alla restriktioner som nämnts ovan samt bekräftar att ni inte för tillfället är bosatta eller vistas i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hong Kong eller Nya Zeeland, eller i något annat område, var spridning av eller åtkomst till nätsidan är olagligt.   

Nej, jag bekräftar inte