Vad är aktiefonder?

Aktiefonder placerar främst i aktier och passar bäst för långsiktig placering som alternativ till eller parallellt med direkta aktieplaceringar. I fonder sprids medlen mellan flera objekt för att minska risken med placeringen. Du behöver inte följa upp olika placeringsobjekt, det tar våra placeringsexperter hand om. De följer fortlöpande upp utvecklingen på marknanden och i fonderna.

  • Välj mellan olika fondtyper som placerar på olika marknader.
  • Placeringen är lättskött eftersom du inte själv behöver följa upp marknaden.
  • Fondandelar kan köpas och säljas när som helst.

Diversifiering minskar risken

Olika aktiefonder har olika riskkategorier, så det lönar sig att studera fondens placeringsinriktning noga. Ju bredare fonden placerar i olika sektorer eller aktier i företag som verkar i olika länder, desto mindre är den förväntade fluktuationen i fondens värde.

Avkastning på aktiemarknaden

Värdet på andelar i aktiefonder följer utvecklingen på aktiemarknaden. Värdeutvecklingen av fondandelar i en fond som placerar i en specifik sektor går hand i hand med aktiekursernas utveckling inom sektorn. 

Uppgång eller nedgång i aktiekurserna inverkar på fondandelarnas värde. Spridning mellan olika objekt och i många fonder samt mellan sektorer och marknadsområden minskar risken med placeringarna. Därigenom är risknivån lägre för fondplaceringar än för enskilda aktieplaceringar.

Ett brett utbud av aktiefonder

Nordeas utbud består av olika aktiefonder vars placeringsobjekt väljs i enlighet med varje fonds placeringsinriktning. Fonderna i utbudet placerar till exempel i aktier i något land eller någon världsdel eller i olika sektorer eller företag av olika storlek.

En placeringsfond kan placera till exempel i stora och stabila företag eller små och medelstora företag. Nordea har fonder som placerar i skogs- och läkemedelsindustrin samt teknologi.

Utöver detta ger aktiefonderna tillgång till speciella marknader och sektorer som kompletterar din portfölj. Valet av placeringsobjekt i fonderna kan också basera sig på principerna för ansvarsfulla investeringar. Urvalskriterierna för placeringsobjekten i fonderna, det vill säga placeringsinriktningen, framgår av faktabladet om fonden (basfakta för investerare) och fondstadgarna.

Avkastning och risk
Priser
Stadgar och prospekt