Vanliga frågor om dödsboets bankärenden

Vårt varmaste deltagande. Det är psykiskt tungt att förlora en närstående person och med döden följer många praktiska ärenden att ta hand om – begravningen, förberedelsen av bouppteckningen och bankärenden. 

Frågor och svar

Hur meddelar jag en närstående persons död till Nordea?

Enklast meddelar du en närstående persons död genom att ringa kundtjänsten på 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18, via chatten också med andra bankers bankkoder eller genom att besöka kontoret. Banken får uppgiften om dödsfallet från Befolkningsregistercentralen, men ofta kommer den med dröjsmål. Därför är det bra om du också själv meddelar oss om bortgången, så att vi kan hjälpa dig med dödsboets bankärenden. Efter att vi har meddelats om dödsfallet skickar vi för bouppteckningen ett saldointyg över kontona i Nordea till den avlidnes sista hemadress. Läs mer: Hur får jag dödsboets kontouppgifter för bouppteckningen? För bouppteckningen behövs ofta tilläggsuppgifter om dödsboets tillgångar. Varje dödsbodelägare kan få alla uppgifter som hen behöver för bouppteckningen för dödsdagen och därefter. Vi kan överlåta uppgifter om tiden då kunden levde först efter bouppteckningen med alla delägares samtycke. Om den avlidne haft ett bankfack ska innehållet i det inventeras. Läs mer om hur innehåll i eventuella bankfack inventeras i avsnittet: Hur får jag dödsboets kontouppgifter för bouppteckningen? Att en person är dödsbodelägare fastställs utifrån den avlidnes ämbetsbetyg som kan skickas elektroniskt till Nordea nordea.fi/sv/omaposti. Välj ”Dödsbehandlingar” som mottagare av meddelandet.

Hur betalar jag dödsboets räkningar?

Dödsboets första räkningar hänför sig ofta till dödsfallet, såsom till begravningen och minnesstunden. Dödsboet ska också betala räkningar som uppstått medan den avlidne levde, såsom sjukvårdskostnader och bostadsvederlag.

Från dödsboets konto kan du betala den avlidnes eller dödsboets räkningar redan före bouppteckningen. På Nordea kan räkningarna betalas av en eller flera representanter för dödsboet, såsom efterlevande make, arvinge eller annan anhörig som sköter dödsboets ärenden då banken meddelats dödsfallet.

Dödsboets räkningar som förfaller kan betalas i Nordea:

  • i nätbanken med hjälp av ett kostnadskonto som öppnats för att betala dödsboets räkningar
  • per telefon i Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18

Betaltjänst- och direktdebiteringsavtal som den avlidne ingått medan hen levde förblir i kraft, och för att undvika extra kostnader bör den som sköter dödsboets ärenden säga upp dessa avtal. I och med dödsfallet avslutas däremot den avlidnes e-fakturor i nätbankstjänsten, nätbankskoder, dispositionsrätter till kontona samt betal- och parallellkort.

Dödsboets kostnadskonto

Kostnadskontot är ett konto som öppnas för dödsboet för att dödsboets räkningar ska kunna betalas enkelt i en dödsbodelägares eller annan dispositionsrättsinnehavares Nordeas nätbank redan före bouppteckningen. För att öppna ett kostnadskonto behövs samtycke av alla dödsbodelägare som man har kännedom om före bouppteckningen. Dödsbodelägarna kan ge fullmakt till en fullmäktig att öppna kostnadskonto och ansluta det till sin Nordeas nätbank.

Till kostnadskontot kan man från dödsboets andra konton i Nordea överföra sammanlagt upp till 10 000 euro eller en mindre summa som man förväntar sig att täcker räkningar som man har kännedom om.

Två blanketter behövs för att öppna kostnadskonto:

För att kunna fastställa dödsbodelägarna måste banken också få åtminstone den avlidnes ämbetsbetyg och andra dokument såsom ett eventuellt testamente.

Alla blanketter och dokument kan skickas elektroniskt via Omaposti nordea.fi/sv/omaposti. Välj ”Dödsbobehandlingar” som mottagare av meddelandet.

Hur får jag dödsboets kontouppgifter för bouppteckningen?

Vi skickar ett avgiftsfritt saldointyg till den avlidnes sista hemadress. Av saldointyget framgår de kontouppgifter som behövs för bouppteckningen. Saldointyg för den efterlevande maken måste beställas separat.

Varje dödsbodelägare får på begäran alla uppgifter om den avlidnes bankärenden för dödsdagen och tiden därefter. Att en person är dödsbodelägare fastställs utifrån den avlidnes ämbetsbetyg. Kontouppgifter för tiden före dödsfallet kan endast ges till alla dödsbodelägare gemensamt och dem kan man få efter att banken fastställt dödsbodelägarna.

Lista innehållet i den avlidnes bankfack för att få den information du behöver för bouppteckningen om egendom och dokument som finns i bankfack. Boka en tid på kontoret för att inventera innehållet i bankfack. Vi hjälper dig att göra upp listan. Bankfack får inte tömmas före bouppteckningen.

Boka en tid för att gå igenom innehållet i bankfacket eller be om tilläggsuppgifter hos Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18 eller via chatten också med andra bankers bankkoder.

Hur kan jag skicka dödsbobehandlingar till banken?

Du kan skicka bouppteckningsinstrumentet med bilagorna elektroniskt via nordea.fi/omaposti. Välj Dödsbohandlingar som mottagare av meddelandet.

Alternativt kan du posta kopior av handlingarna till adressen nedan. Kom ihåg att ange kontaktpersonens namn, telefonnummer och adress.

Nordea Bank Abp

Operations Finland / Estates

5001230-2101

Réponse Payee Finlande

00006 VASTAUSLÄHETYS

Hur ska jag göra för att sälja den avlidnes aktier och placeringar eller överföra dem till någon annan?

Efter att banken fastställt dödsbodelägarna i bouppteckningsinstrumentet och eventuella bilagor till det kan dödsbodelägarna tillsammans besluta om egendomen på dödsboets värdeandelskonto och i boets fondportfölj i Nordea. Banken skickar ett meddelande per sms då den fastställt dödsbodelägarna. Efter det är det möjligt att sälja aktier och fonder eller överföra dem till dödsbodelägarna.

För försäljning av aktier och fonder behövs fullmakter för detta av alla delägare, och ett säljuppdrag kan ges genom att ringa vår kundtjänst. Om aktier eller fonder överförs från dödsboet till delägarna måste man dessutom skicka ett lagakraftvunnet avtal om arvskifte till banken. Delägarna kan ge fullmakt till exempel genom att fylla i blanketten "Fullmakt för dödsboets bankärenden hos Nordea (pdf, 614 KB)Öppnas i nytt fönster" och skicka den till banken elektroniskt via nordea.fi/sv/omaposti. Välj ”Dödsbobehandlingar” som mottagare av meddelandet.

Om aktier eller fondandelar ska överföras från dödsboet till dödsbodelägarna ska detta göras på kontoret. Du kan beställa tid till kontoret genom att ringa kundtjänsten på 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18, eller via chatten också med andra bankers bankkoder.

Då man säljer aktier och fonder gör man klokt i att tänka på att eventuell skatt på överlåtelsevinst kan påverkas av om de säljs i dödsboets eller dödsbodelägarnas namn. Mer information om beskattningen får du på Skatteförvaltningens webbplats www.vero.fi/svÖppnas i nytt fönster.

Hur avslutar jag den avlidnes konto?

Då banken har fastställt dödsbodelägarna kan delägarna tillsammans besluta om vilka tjänster i Nordea de vill använda och avsluta såsom konton. Den avlidnes konto kan hållas i kraft tills vidare för eventuell skatteåterbäring eller för att ett oskiftat dödsbo ska kunna använda det.

Efter bouppteckningen behövs alla dödsbodelägares samtycke för att sköta bankärendena. Samtycket kan enklast ges till Nordea genom att fylla i blanketten "Fullmakt för dödsboets bankärenden hos Nordea (pdf, 614 KB)Öppnas i nytt fönster" och skicka den till banken elektroniskt via nordea.fi/sv/omaposti. Välj ”Dödsbobehandlingar” som mottagare av meddelandet.

Medlen på kontona kan delas med stöd av fullmakter av alla dödsbodelägare eller så kan kontona anslutas till en delägares nätbank för att delas. För penningöverföringar från konton behöver man inte förete banken ett avtal om arvskifte. Efter att pengarna på ett konto delats kan kontot avslutas. Enklast avslutar du ett konto genom att ringa kundtjänsten på 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–18, eller via chatten också med andra bankers bankkoder.