Fullmaktsformulär
Att skicka fullmakter till Nordea

Fullmakt

Med en specificerad fullmakt befullmäktigar fullmaktsgivaren en viss person att utföra de överenskomna åtgärderna för hens räkning. Dödsboets ärenden kan inte uträttas med stöd av en öppen fullmakt. Vi rekommenderar Nordeas fullmaktsformulär för dödsboets ärenden – då är det smidigt att uträtta ärenden och de nödvändiga uppgifterna hittas säkert.  Varje dödsbodelägare ska ge sitt bemyndigande med samma innehåll för att fullmakten ska vara giltig.  

Fullmakt att sköta dödsboets bankärendenÖppnas i nytt fönster.

Skicka fullmakten till Nordea elektroniskt via Nordea Omaposti. Välj Dödsbohandlingar som ämne.

En person som dödsbodelägarna har befullmäktigat kan börja uträtta dödsboets bankärenden i Nordea när hen har fått ett meddelande om att utredningen av delägarna har blivit klar och alla delägare har gett en specificerad fullmakt. 

Fullmakt från alla delägare krävs bland annat för att  

  • dela dödsboets penningtillgångar mellan delägarna 
  • ansluta konton till delägarens konto i Nordea 
  • sälja värde- och fondandelar 
  • tömma bankfack 
  • ta emot bostadsaktiebrev som förvaras på säkerhetskonto  
  • betala annan personlig skuld från dödsboets konto samt 
  • avsluta kontoavtal och andra tjänster

Att skicka fullmakter till Nordea

Efter bouppteckningen är det lättast att sköta dödsboets bankärenden med en fullmakt som dödsbodelägarna gett en person.

Fullmakten som dödsbodelägarna har gett träder i kraft då

  • bouppteckningsinstrumentet med bilagor har levererats till Nordea 
  • utredningen av delägarna har blivit klar och den person som sköter dödsboets ärenden har fått ett meddelande om det 
  • alla delägare har gett en specificerad fullmakt.

Observera att fullmaktsinnehavaren separat ska kontakta Nordea för att ansluta kontot till nätbanken och genomföra uppdragen.

Skicka fullmakten till Nordea elektroniskt via Omaposti på www.nordea.fi/omaposti. Välj Dödsbohandlingar som ämne.