Andra priser på lån och krediter

Lån garanterat av Garanti-Stiftelsen  

Pris
Uppläggningsavgift
2,00 %
Byte av gäldenär 

Pris
Om gäldenären byts eller om den andra gäldenären åtar sig ensam ansvaret för lånet200,00 €
Överföring av lån till en annan bank  

Pris
Vid överföring av lånet till en annan bank på kundens begäran debiteras av den andra banken.  Gäller ej lån som förmedlats ur statens medel.
120,00 €
Byte av gäldenär för livslångt bostadslån  

Pris
När ett livslångt bostadslån beviljat av Kansallispankki med bankens samtycke överförs på en annan gäldenär debiteras av den nya gäldenären.168,00 €
LimitFlexkredit 

Pris
Höjning av kreditlimit75,00 €
Som direktdebitering/mån.2,80 €
Utan direktdebitering/mån.3,70 €
Verifikat- och faktureringskopior/st.10,00 €
Ändring av betalningsplan17,00 €
Saldo- eller ränteintyg på särskild begäran10,00 €
Betalningspåminnelse
5,00 €

Expeditionsavgift för sändning av avi eller kreditbetalningsblankett  

Pris
Faktura på papper
- lån som inte debiteras automatiskt och som beviljats före 1.3.1992 av Föreningsbanken i Finland Ab
1,18 €
Faktura i nätbanken
- lån som inte debiteras automatiskt och som beviljats före 1.3.1992 av Föreningsbanken i Finland Ab 
1,00 €
Faktura på papper
- lån som inte debiteras automatiskt och som beviljats före 1.7.1995 av Kansallis-Osake-Pankki 
6,00 €
Faktura i nätbanken
- lån som inte debiteras automatiskt och som beviljats före 1.7.1995 av Kansallis-Osake-Pankki 
1,00 €
Faktura på papper
- övriga lån som inte debiteras automatiskt och som beviljats före 1.5.2006 
6,00 €
Faktura på papper
- övriga lån som inte debiteras automatiskt och som beviljats sedan 1.5.2006 
6,00 €
Förhandsmeddelanden och betalningsspecifikationer över statslån som debiteras automatiskt eller faktura på papper.0,00 €
Övergång till utskrift på papper (ändring i tidigare avtal om bruk av nätbanken för leverans av förhandsmeddelande, betalningsspecifikation eller faktura)25,00 €
Automatisk debitering av lånets betalningsrat   

Pris
Om lånet debiteras automatiskt, debiteras en avgift varje gång som en betalningsrat för lånet automatiskt debiteras förvaltningskontot - lån beviljade före 1.11.20060,00 €
Om lånet debiteras automatiskt, debiteras en avgift varje gång som en betalningsrat för lånet automatiskt debiteras förvaltningskontot - lån från 1.11.20062,30 €
Sändning av kredithandling  

Pris
När ett kreditdokument sänds till en annan bank för att få garanti eller någon annan underskrift uppbärs av gäldenären för varje sändning (inkl. moms 24 %). Gäller ej lån som förmedlats ur statens medel.20,00 €
Utfärdande av intyg  

Pris
För intyg över kreditbelopp och betalda räntor som banken sänder på begäran av kunden (inkl. postavgifter), debiteras10,00 €
För meddelande som ges via kundservice med bankkoder eller via kundposten i nätbanken om kreditbelopp med uppskattning av räntor för en bestämd tid, debiteras faktiska arbetskostnader (inkl. postavgifter), minst10,00 €
För intyg om skuldens belopp med uppskattning av den ränta som skall betalas för en bestämd tid debiteras faktiska arbetskostnader (inkl. postavgifter), minst10,00 €
Annullering av kredituttaget  

Pris

Kunden debiteras en ersättning för inhibering av kredittuttag eller ändring av uttagstidpunkten om
• referensräntan är euribor och lånebeloppet är över 3.000.000 euro eller
• kunden och banken har kommit överens om att använda en fast ränteprocent för krediten minst 2 bankdagar före krediten lyfts.
Som ersättning för att uttaget inhiberats uppbärs  
• av en privatkund 1 % av den beviljade kreditens belopp,
dock minst 
Dessutom uppbärs eventuella faktiska kostnader för hävning och omplacering av refinansieringen. 

1 % myönnetyn luoton määrästä, kuitenkin vähintään 168,19 €
Privatkunders valutakrediter, kreditavtal som ingåtts före 1.1.2017

Pris
I samband med en valutakredit debiteras en uppläggningsavgift på det beviljade kapitalet, för bostadslån minstvähintään 2 % kuitenkin vähintään 500,00
Uppläggningsavgift för övriga krediter minstvähintään 3 % kuitenkin vähintään 500,00
Vid förlängning av kredittiden debiteras uppläggningsavgiften på det kapital som förlängs.

Ändringar av kreditvillkor

  • kreditvalutan
  • räntebestämningsperioden
  • betalningsplanen
  • eller något annat villkor,

tär detta möjligt på räntebestämningsperiodens ändringsdag, när man avtalar om det med banken minst fem bankdagar innan den aktuella räntebestämningsperioden byts. Då debiteras 170,00 € som engångsavgift.

Kreditvillkoren kan inte ändras mitt i en räntebestämningsperiod.

Betalningsförsummelse

Om direktdebiteringen av krediten misslyckas i brist på täckning eller om gäldenären på annat sätt har försummat betalningen av ränta, amortering e.d. inom utsatt tid, debiteras av gäldenären en avgift för alla påminnelser eller meddelanden som tillställs gäldenären, borgensmannen eller ställare av tredjemanspant per telefon eller skriftligen.

Rater i valuta skall betalas till den kurs som gäller på betalningsdagen, dock minst till förfallodagens kurs.

5,00 €
Förtida återbetalning av lån  

Tidigarelagd återbetalning av bostadslån som lyfts 1.12.2010 eller senare

För förtida återbetalning av lån debiteras en avsägelseavgift

  • när det beviljade lånet överskrider 20.000,00 euro och
  • räntan på skulden är fast eller räntebestämningsperioden minst tre år. 

Avsägelseavgiften debiteras under ovannämnda förutsättningar också för förtida återbetalning av en del av lånet.

Förtida återbetalning av annan kredit än bostadskredit som lyfts 1.12.2010 eller senare 

Om räntan på krediten är fast har banken rätt att få en kompensation av gäldenären om han återbetalar krediten eller en del av den i förtid.
Beloppet av kompensationen får inte överstiga en procent av det återbetalda kreditbeloppet eller, om det vid tiden för den förtida betalningen återstår mindre än ett år tills kreditavtalet löper ut, en halv procent av det återbetalda kreditbeloppet. Som kompensation kräver man högst ut ränta för tiden mellan den förtida återbetalningen och den tid då kreditavtalet upphör att gälla.
Någon rätt till kompensation för banken föreligger dock inte om det av krediten har betalats högst 10 000 euro i förtid under det senaste året eller om återbetalningen sker med stöd av utbetald låneskyddsförsäkring.

Tidigarelagd återbetalning av lån som lyfts 1.1.1994-30.11.2010 

För förtida återbetalning av lån debiteras en avsägelseavgift

  • när det beviljade lånet överskrider 16 818,79 euro och
  • räntan på skulden är fast eller räntebestämningsperioden minst tre år och 
  • räntenivån på ett motsvarande nytt lån som banken erbjuder under skuldens betalningstid är lägre än den överenskomna räntan på det lån som gäldenären återbetalar i förtid.

Avsägelseavgiften debiteras under ovannämnda förutsättningar också för förtida återbetalning av en del av lånet.

I avsägelseavgift debiteras högst skillnaden mellan den ränta som skuldebrevet anger och räntan på motsvarande nytt lån för den återstående kredittiden för ett lån med fast ränta eller för den återstående räntebestämningsperioden för en skuld som är bunden till en referensränta.