Kundbrev

Vi skickade våra privatkunder brev om ändringar i kontovillkoren via nätbanken eller per post 29.10–23.11.2018. Ändringarna gäller de särskilda villkoren för FörmånsKonton, BruksKontoPlus och PS-konton. De nya kontovillkoren träder i kraft 1.2.2019 och ersätter de nuvarande särskilda villkoren för kontona.

Du kan ta del av kundbreven och kontovillkoren via länkarna nedan:

Brev och villkor till kunder med FörmånsKonto och BruksKontoPlus (pdf, 251 KB)Öppnas i nytt fönster

Brev och villkor till kunder med PS-konto (pdf, 267 KB)Öppnas i nytt fönster

Varför ändras mina kontovillkor?

Kontovillkoren har ändrats eftersom banken från och med 1.2.2019 betalar samma ränta på alla FörmånsKonton, BruksKontoPlus-konton och PS-konton i enlighet med kontotypen. Ränteändringarna innebär att kontovillkoren måste uppdateras.

Vem gäller ändringarna i kontovillkoren?

Ändringarna i kontovillkoren gäller dig om du har BruksKontoPlus eller PS-konto eller ett FörmånsKonto som du öppnat före 1.10.2018. Om du har öppnat ett FörmånsKonto efter 1.10.2018 gäller de uppdaterade kontovillkoren dig redan nu.

Hur ändras mina kontovillkor?

I de nya villkoren för FörmånsKonton finns ett uppdaterat kapitel om inlåningsränta. Dessutom har kapitlet om bestämning av kontots inlåningsränteprocent tagits bort eftersom det handlade om kundgrupper som inte längre finns. Kapitlen om bankens fördelsprogram och meningarna om kundgrupper har tagits bort ur villkoren för BruksKontoPlus och PS-konton. Därtill har kapitlet om inlåningsräntan och marginalen uppdaterats.

Inlåningsräntan på FörmånsKontot är i fortsättningen fast, 0,05 % och samma ränta betalas till alla kunder från och med 1.2.2019. Tidigare var räntan på kontot bunden till räntan Nordea Prime och beaktade den kundgruppsspecifika marginalen.

Inlåningsräntan på BruksKontoPlus och PS-konton fastställs i fortsättningen utifrån saldot på kontot, men den saldonivåspecifika marginalen som dras av från referensräntan är samma för alla kunder. Inlåningsräntan på kontot är i fortsättningen Nordea Bruksränta - marginalen på 1,25 % för alla kunder då kontots saldo är över 6 000,01 euro till skillnad från den tidigare marginalen på 2,5 %. Tidigare fastställdes kontots saldonivåspecifika marginal enligt kundgrupperna som nu slopats.

Vad ska jag göra till följd av ändringarna i kontovillkoren?

Om du godkänner ändringarna av de särskilda villkoren för ditt konto behöver du inte göra någonting.

Du kan ringa eller chatta med Nordea Kundtjänst som gärna hjälper dig att hitta en spar- och placeringsform som motsvarar dina mål och behov. Du kan även bekanta dig med vår digitala placeringsrådgivare Nora.

Om du inte godkänner ändringarna i villkoren för FörmånsKontot eller BruksKontoPlus har du rätt att avsluta kontot. Du kan avsluta kontot genom att kontakta Nordea Kundtjänst 0200 5000 (lna/msa) per telefon eller via chatten. Efter att du har identifierat dig i mobilbanken kan du lätt ringa eller chatta med oss.

Eftersom PS-konton och därtill hörande PS-avtal är lagstadgade kan avtalet sägas upp endast på de grunder som framgår av avtalsvillkoren. Du har rätt att säga upp PS-avtalet om du ingår ett annat sparavtal eller ett försäkringsavtal med samma syfte och de influtna sparmedlen förs över direkt till den tjänsteleverantör eller försäkringsgivare som är part i det nya avtalet. PS-avtalet kan överföras till en annan tjänsteleverantör eller försäkringsgivare.