Då ni har bestämt er för att skiljas

Få vet på förhand vad allt man ska reda ut och ta hand om då ett äktenskap eller ett samboförhållande upphör. Det är dock bra att komma ihåg att du inte är den första eller enda som måste ta reda på dessa saker.

Då ett parförhållande tar slut drabbas också andra familjemedlemmar och närstående, och särskilt parets eventuella barn. Därför är det viktigt att du kan sköta det praktiska och ekonomiska så smidigt som möjligt så att du kan fokusera på känslorna som skilsmässan eller separationen väcker hos de inblandade.  

Vanligtvis har de största frågorna att göra med boende och hur egendomen ska fördelas. Även eventuella gemensamma skulder, såsom bil- eller bostadslån, kan orsaka huvudbry. 

Om du är osäker på hur egendomen ska fördelas är det bra att kontakta en jurist.  

Ansökan om äktenskapsskillnad och betänketid

En ansökan om äktenskapsskillnad ska lämnas in skriftligen hos tingsrätten på någondera makens hemort. Ansökan kan lämnas in av makarna gemensamt eller av den ena av dem. Efter att ansökan om äktenskapsskillnad lämnats in börjar en betänketid på sex månader. Därefter kan makarna tillsammans eller den ena av dem ansöka om slutlig äktenskapsskillnad. 

Makarna kan dock få skilsmässa utan betänketid, om de utan avbrott har bott isär minst de två senaste åren. Du kan t.ex. genom ett utdrag ur befolkningsregistret från magistraten bevisa att ni inte bor ihop. 

Avvittring 

Vid avvittring fördelas makarnas egendom som omfattas av giftorätt. Avvittringen kan förrättas genast efter att ansökan om äktenskapsskillnad har lämnats in. I praktiken innebär avvittring att egendom som omfattas av giftorätten fördelas mellan makarna. För detta ändamål ska makarna göra en utredning av sina tillgångar och skulder – också av sådan egendom som inte omfattas av giftorätt.  

Närmare information om avvittring finns här

Delning av egendom då ett samboförhållande tar slut 

Då ett samboförhållande upphör behåller vardera parten i regel sin egen egendom. Båda parterna har lika rätt till egendom som fastställts vara gemensam, om inte annat avtalats. Sambolagen kan tillämpas om samborna har bott minst fem år i ett gemensamt hushåll eller har ett gemensamt barn eller gemensam vårdnad om ett barn. 

Du kan läsa mer om sambolagen och vad man ska ta hänsyn till då ett samboförhållande tar slut på exempelvis rättsväsendets eller på Befolkningsförbundets webbsidor. 

Vad ska man göra med den gemensamma bostaden efter skilsmässan eller separationen? 

En av de största frågorna är vad som kommer att hända med den gemensamma bostaden. Vill den ena av er bo kvar i hemmet som ni köpt tillsammans eller ska ni sälja det? Om du vill köpa din makes andel av den gemensamma bostaden måste du först ta reda på om du har råd med det. Om ni beslutar att sälja bostaden beaktas den eventuella försäljningsvinsten vid avvittring. Innan avvittringen förrättas gör du klokt i att ta reda på eventuella skattekonsekvenser.

Vem sköter barnens bankärenden i fortsättningen? 

Det blir flera praktiska frågor att lösa om ni har gemensamma barn. Ni ska komma överens om vem som har rätt att använda barnens konton och sköta spar- och försäkringsärenden. Om ni också i fortsättningen har gemensam vårdnad om barnen sköter ni barnens penningärenden tillsammans. Du kan läsa mer om hur ni kan sköta barnens bankärenden då ni skiljer er här

Hur kan vi hjälpa dig? 

Vi kan hjälpa dig reda ut dina personliga bankärenden, t.ex. kartlägga eventuella lånefrågor om den gemensamma bostaden eller avsluta gemensamma konton och öppna nya.