Frågor och svar

Vanliga frågor

Jag är inte kund hos Nordea, varför fick jag ett brev om flytten av Nordeas hemort?

Enligt lag är banken skyldig att meddela flytten av hemorten till alla kunder som till exempel har ett konto eller kort i Nordea. Brevet skickades också till de kontoinnehavare (t.ex. dödsbon) vars bankkonto länge stått orört.

Varför fick jag ett pappersbrev per post trots att jag normalt får breven digitalt till nät- och mobilbanken?

I enlighet med myndighetsanvisningarna ska kunderna informeras om ändringarna i insättningsgarantin skriftligen per brev.

Varför ville Nordea flytta sin hemort till Finland?

Flytten av hemorten till att omfattas av regleringen inom den europeiska bankunionen ger banken en stabil verksamhetsmiljö där den kan utveckla och upprätthålla konkurrenskraftiga, individuella och högklassiga tjänster.

Norden är den tionde största ekonomin i världen och Nordea den överlägset största banken i Norden. Vi är verksamma i fyra länder och måste genuint kunna fungera som en enhetlig bank på alla dessa marknadsområden. Vi vill ha jämlika verksamhetsbetingelser och en förutsebar regleringsmiljö så att vi kan upprätthålla vår konkurrenskraft.

Vi är en av de högst rankade bankerna i Europa av rankningsinstituten och vi vill fortsätta att behålla den positionen. Vi har 9,6 miljoner privatkunder och 580 000 företags- och organisationskunder. Vi hjälper till exempel unga människor att få sitt första hem, entreprenörer att uppfylla sina drömmar och företag att utveckla sin affärsverksamhet.

Påverkas kunderna av flytten av hemorten?

Nej, kundernas tjänster ändras inte på grund av flytten av hemorten. Flytten av hemorten påverkar inte hur och var vi fattar beslut som gäller våra kunder. Vi kommer att finnas där för våra kunder precis som tidigare.

Flytten av hemorten påverkar inte räntorna på bostadslån, pensionsbesparingar, avgifter eller provisioner eller andra villkor för våra tjänster.

Ändrades Nordeas namn till följd av flytten?

Ja, det nya juridiska namnet är Nordea Bank Abp. Varumärkesnamnet Nordea ändras inte.

Tjänster

Kommer räntan på mitt bostadslån att ändras?

Nej. Flytten av hemorten innebär inte ändringar av detta slag.

Hur påverkar ändringen mina fondinnehav och min placeringsförsäkring?

Inte på något sätt.

Ändras mina avtal med Nordea och avtalsvillkoren?

Nej. Det har inte funnits behov av egentliga ändringar i de allmänna villkoren. Vi uppdaterade dock villkoren i fråga om tjänsteleverantörens namn och uppgifterna om tillsynsmyndigheterna. Dessa uppgifter framgår också av brevet som du har fått.

Efter flytten av hemorten ska Nordea Bank Abp tillhandahålla Nordeas banktjänster i Finland.

Insättningsgaranti

Hur kommer flytten av hemorten att påverka min insättningsgaranti i Finland?

Kundernas insättningar omfattas av insättningsgarantin i Finland. Insättningsgarantin i Finland täcker insättningarna upp till 100 000 euro. Dessutom ersätts insättningen till fullt belopp om insättaren har fått medlen på kontot vid försäljning av en bostad som varit i hens eget bruk och medlen är avsedda för att användas till köp av en annan bostad för eget bruk. Denna tilläggsgaranti gäller sex månader från den dag medlen sattes in på kontot.

Vad händer med min insättningsgaranti om jag har en insättning på 100 000 euro i Nordea i Finland och 50 000 danska kronor i Nordea i Danmark?

Insättningsgarantin i Finland täcker insättningarna upp till 100 000 euro. Beloppet grundar sig på ett EU-direktiv och är samma i alla EU-medlemsstater. Insättningsgarantin är bank- och kundspecifik. Till garantins högsta belopp räknar man med alla dina insättningar i Nordea jämte filialer.

Om du har en insättning på 100 000 euro i Nordea i Finland och 50 000 danska kronor i Nordea i Danmark räknas dessa insättningar ihop då man beräknar det högsta beloppet av insättningsgarantin på 100 000 euro. I normala fall omfattar insättningsgarantin i Finland därmed inte insättningen på 50 000 danska kronor eftersom det totala beloppet av dina insättningar till denna del överskrider 100 000 euro.

Till vissa delar är insättningsgarantin i Danmark dock mer omfattande än insättningsgarantin i Finland. I Danmark omfattas vissa insättningsprodukter av en högre insättningsgaranti. Nordea har anslutit sig också till det danska insättningsgarantisystemet för att säkerställa att Nordeas kunder i Danmark har samma insättningsgaranti som kunderna i andra danska banker. Om du har en insättning i Nordea i Danmark har du fått ett separat brev med information om den danska insättningsgarantin.

Hur har Nordea informerat kunderna om att insättningsgarantin flyttas till det finska insättningsgarantisystemet?

Vi skickade ett brev om detta till alla kunder som till exempel har ett konto eller kort i Nordea. Brevet skickades också till de kontoinnehavare (t.ex. dödsbon) vars bankkonto länge stått orört.

Ersättningsfonden för investerare

Vad är Ersättningsfonden för investerare?

Ersättningsfonden för investerare har grundats för att trygga investerarnas fordringar i fall en bank eller annan tillhandahållare av investeringstjänster som är medlem i ersättningsfonden inte kan betala investerarens fordringar. Med fordringar avses till exempel placerarens värdepapper i värdepappersförvar samt likvida medel i anslutning till dessa.

Ersättningen gäller inte förluster som orsakats av kursförändringar eller av att tjänsteleverantören har gett dåliga råd. För förluster av det här slaget ansvarar kunden alltid själv.

Ersättningsfonden för investerare ger inget skydd för placeringsfondsverksamhet eller fondanknutna försäkringar.

Ersättningen som betalas från Ersättningsfonden för investerare är högst 20 000 euro för icke-professionella placerare.

Hur kommer flytten av hemorten att påverka skyddet från Ersättningsfonden för investerare?

Enligt regleringen i Sverige betalas ersättningar i situationer där en bank eller en tillhandahållare av investeringstjänster går i konkurs och i Finland då en tjänsteleverantör blir insolvent.

Enligt regelverket i både Sverige och Finland är ersättningsbeloppet som betalas till en investerare högst 20 000 euro av investerarens fordran.

Enligt regleringen i Finland beräknas ersättningen ändå på så sätt att fonden ansvarar för 90 % av beloppet av fordran och kunden för 10 %. Därmed förutsätter en ersättning till fullt belopp att investeraren har en fordran på ca 22 200 euro på tjänsteleverantören. Den svenska regleringen känner ingen sådan begränsning på 90 %.

Enligt Sveriges regelverk är både icke-professionella och professionella investerare berättigade till ersättningen. Enligt Finlands regelverk är endast icke-professionella investerare berättigade till ersättningen.