Frågor och svar

Vanliga frågor

Jag är inte kund hos Nordea, varför fick jag ett brev om byte av Nordeas hemort?

Enligt lag är banken skyldig att meddela bytet av hemorten till alla kunder som till exempel har ett konto eller kort i Nordea. Brevet skickas också till de kontoinnehavare (t.ex. dödsbon) vars bankkonto länge stått orört.

Varför fick jag ett pappersbrev per post trots att jag normalt får breven digitalt till nät- och mobilbanken?

I enlighet med myndighetsanvisningarna ska kunderna informeras om ändringarna i insättningsgarantin skriftligen per brev.

Varför vill Nordea byta sin hemort till Finland?

Bytet av hemorten till att omfattas av regleringen inom den europeiska bankunionen ger banken en stabil miljö där den kan utveckla och upprätthålla konkurrenskraftiga, individuella och högklassiga tjänster.

Nordea är den största banken i Norden som är den tionde största ekonomin i världen. Vi är verksamma i fyra länder och måste kunna fungera genuint som en enhetlig bank på alla dessa marknadsområden. Vi vill ha jämlika verksamhetsbetingelser och en förutsebar regleringsmiljö så att vi kan upprätthålla vår konkurrenskraft.

Vi är en av de högst rankade bankerna i Europa av rankningsinstituten och vi vill fortsätta att behålla den positionen. Vi har 9,6 miljoner privatkunder och 580 000 företags- och organisationskunder. Vi hjälper till exempel unga människor att få sitt första hem, entreprenörer att uppfylla sina drömmar och företag att utveckla sin affärsverksamhet.

Påverkas kunderna av bytet av hemorten?

Nej, kundernas dagliga banktjänster ändras inte på grund av bytet av hemorten. Bytet av hemorten påverkar inte hur och var vi fattar beslut som gäller våra kunder. Vi kommer att finnas där för våra kunder precis som tidigare.

Bytet av hemorten påverkar inte räntorna på bostadslån, pensionsbesparingar, avgifter eller provisioner eller andra villkor för våra tjänster.

Ska namnet på banken ändras?

Ja, det nya juridiska namnet är Nordea Bank Abp. Varumärkesnamnet Nordea ändras inte.

Tjänster

Kommer räntan på mitt bostadslån att ändras?

Nej. Bytet av hemorten innebär inte ändringar av detta slag.

Hur påverkar ändringen mina fondinnehav och min placeringsförsäkring?

Inte på något sätt.

Ändras mina avtal med Nordea och avtalsvillkoren?

Nej. Egentliga ändringar behövs inte i de allmänna villkoren. Vi uppdaterar dock villkoren i fråga om tjänsteleverantörens namn och uppgifterna om tillsynsmyndigheterna. Dessa uppgifter framgår också av brevet som du har fått.

Efter bytet av hemorten ska Nordea Bank Abp tillhandahålla Nordeas banktjänster i Finland.

Insättningsgaranti

Hur kommer bytet av hemorten att påverka min insättningsgaranti i Finland?

Kundernas konton kommer att omfattas av insättningsgarantin i Finland. Insättningsgarantin i Finland täcker insättningarna upp till 100 000 euro. Insättningsgarantin täcker även medlen från försäljning av en egen bostad i sex månader om försäljaren tänker köpa en ny egen bostad med medlen.

Vad händer med min insättningsgaranti om jag har en insättning på 100 000 euro i Nordea i Finland och 50 000 danska kronor i Nordea i Danmark?

Insättningsgarantin i Finland täcker insättningarna upp till 100 000 euro. Beloppet grundar sig på ett EU-direktiv och är samma i alla EU-medlemsstater. Insättningsgarantin är bank- och kundspecifik. Vid beräkningen av det högsta beloppet av insättningsgarantin beaktar man det totala beloppet av dina insättningar i alla Nordeas filialer. Om du har en insättning på 100 000 euro i Nordea i Finland och 50 000 danska kronor i Nordea i Danmark räknas dessa insättningar ihop då man beräknar det högsta beloppet av insättningsgarantin på 100 000 euro. I normala fall omfattar insättningsgarantin i Finland därmed inte insättningen på 50 000 danska kronor eftersom det totala beloppet av dina insättningar till denna del överskrider 100 000 euro.

Till vissa delar är insättningsgarantin i Danmark dock mer omfattande än insättningsgarantin i Finland. I Danmark omfattas vissa insättningsprodukter av en högre insättningsgaranti. Nordea kommer att ansluta sig också till det danska insättningsgarantisystemet för att säkerställa att Nordeas kunder i Danmark har samma insättningsgaranti som kunderna i andra danska banker. Om du har en insättning i Nordea i Danmark kommer du att få ett brev också av Nordea Danmark med information om den danska insättningsgarantin.

Hur informerar Nordea kunderna om att insättningsgarantin flyttas till det finska insättningsgarantisystemet?

Vi skickar ett brev till alla kunder som till exempel har ett konto eller kort i Nordea. Brevet skickas också till de kontoinnehavare (t.ex. dödsbon) vars bankkonto länge stått orört.

Skydd från Ersättningsfonden för investerare

Vad är skydd från Ersättningsfonden för investerare?

Ersättningsfonden för investerare har grundats för att trygga investerarnas fordringar i fall en bank eller annan tillhandahållare av investeringstjänster som är medlem i ersättningsfonden inte kan betala investerarens fordringar. Enligt regleringen i Sverige betalas ersättningar i situationer där en bank eller en tillhandahållare av investeringstjänster går i konkurs och i Finland då en tjänsteleverantör blir insolvent. Med fordringar avses till exempel placerarens värdepapper i värdepappersförvar samt likvida medel i anslutning till dessa.

Hur kommer bytet av hemorten att påverka skyddet från Ersättningsfonden för investerare?

Ersättningen som betalas från Ersättningsfonden för investerare är högst 20 000 euro för icke-professionella placerare.