En placering med stabila ränteutbetalningar

Aktier erbjuder hög potential till avkastning, samtidigt är det en riskfylld investering. Sparar du istället dina pengar på ett bankkonto är risken betydligt lägre, men även möjligheten till avkastning. Nordeas räntebevis möjliggör högre ränta än sparkontot och är ett alternativ till att investera i aktier, där kursrörligheten ofta är stor.

Ett räntebevis från Nordea betalar en fast ränta varje år och är kopplad till kreditrisken i ett bolag eller en korg av bolag. Nordea har ett stort utbud av räntebevis, med olika förväntad avkastning och risknivå. Räntebevis och vanliga företagsobligationer funkar på ungefär samma sätt, men det finns några saker som skiljer dem åt:

✓ Räntebevisen är inte utgivna av bolaget det är kopplat till utan av Nordea. Du har alltså kreditrisk även på Nordea Bank Abp.

✓ Räntebevisen handlas i euro, vanliga företagsobligationer ofta handlas i en annan valuta. 

✓ Räntebevis handlas i poster om nominellt 1 000 euro, vilket gör dem mer lättåtkomliga än vanliga företagsobligationer.

Hur funkar Räntebevis?

Ett räntebevis är en värdepapper som normalt har en löptid på 5 år och som handlas i poster om nominellt 1 000 euro. Varje räntebevis är kopplat till kreditrisken i ett bolag eller de bolag som ingår i ett index. Med kreditrisk menas bland annat risken att ett bolag inte kan fullfölja sina finansiella åtaganden eller går i konkurs. Dessa händelser brukar benämnas kredithändelser.

Om du köper ett räntebevis får du varje år en räntebetalning. Räntetilläggets storlek bestäms utifrån kreditrisken i respektive bolag vid det tillfälle räntebeviset ges ut.

Om det inte sker någon kredithändelse i det underliggande bolaget under löptiden utbetalas 1 000 euro per post på återbetalningsdagen. Om det däremot sker en eller flera kredithändelser utbetalas ett lägre belopp än 1 000 euro. Hur mycket lägre beror bland annat på om det är ett eller flera bolag räntebeviset är kopplat till samt räntebevisets konstruktion, maximalt kan din förlust uppgå till det investerade beloppet. 

Förutom kreditrisken i det underliggande bolaget tar du i ett räntebevis även kreditrisk på Nordea Bank Abp. Det är därför viktigt att du läser räntebevisets slutliga villkor och Grundprospektet innan du köper ett räntebevis.

Nedan hittar du broschyren där du kan läsa mer om hur räntebevis funkar samt ta del av mer information om de risker och kostnader placeringen innebär.

Broschyr
Mer om Räntebevis
Disclaimer

Räntebevis

Innan du köper ett räntebevis bör du sätta dig in i hur de fungerar. I vår broschyr nedan hittar du viktigt information du behöver veta om räntebevis.

Korkotodistukset coverÖppnas i nytt fönster

Räntebevis

Räntebevis emitteras under Nordea Bank Abp:s EMTN-program. De exakta villkoren för respektive räntebevis anges i slutliga villkor och Grundprospektet. Det är viktigt att du läser dessa innan du köper en räntebevis. Du hittar Grundprospektet och slutliga villkor under respektive produktsida. Du hittar även våra grundprospekt på  nordea.comÖppnas i nytt fönster.

Disclaimer

Nordea Markets är det internationella kommersiella namnet på Nordeas aktiviteter på kapitalmarknaden. 

Uppgifterna är avsedda som bakgrundsinformation bara för mottagarens eget bruk. Den givna informationen representerar Nordea Markets uppfattning vid tidpunkten för meddelandets datering och kan ändras utan ett separat meddelande. Detta meddelande är inte en fullständig redogörelse om produkten eller om riskerna i anslutning till den och bör inte behandlas som en sådan eller tillämpas utan mottagarens eget övervägande.

Uppgifterna är inte avsedda som placeringsråd, offert eller uppmaning till givande av offert för köp eller försäljning av finansiella instrument. Uppgifterna berör inte någon enskild mottagares placeringsmål, finansiella ställning eller preferenser. Innan beslut om placering eller upptagande av kredit fattas är lämplig professionell rådgivning för respektive situation att rekommendera. Det är viktigt att komma ihåg att den historiska utvecklingen inte är någon garanti för kommande avkastning.

Nordea Markets är inte och har inte för avsikt att vara en rådgivare i frågor om skatter, bokföring eller juridik på något av sina verksamhetsställen.

Detta dokument får inte kopieras, delas ut eller publiceras i något som helst syfte utan skriftligt samtycke som Nordea Markets gett på förhand.

Tjänsteleverantör:

Nordea Bank Abp, Hamnbanegatan 5, FI-00020 NORDEA, Finland, hemort Helsingfors, FO-nummer 2858394-9