Bekanta dig med kapitalskyddade placeringar

En kapitalskyddad placering ökar i värde när den underliggande tillgången stiger. Skulle värdet på den underliggande tillgången falla, får du ändå tillbaka placeringens nominella belopp på återbetalningsdagen. Det här är en egenskap som gör att placeringen passar dig som vill tjäna pengar när marknaden stiger och som samtidigt vill känna dig trygg om marknaden skulle falla.

Baserat på våra analytikers syn på de olika finansiella marknaderna, lanserar vi löpande kapitalskyd dade placeringar, som är kopplade till de marknader som analytikerna bedömer ha störst potential att stiga i värde framöver.

Så funkar Kapitalskyddad placering

En kapitalskyddad placering består av två delar, en räntedel och en del som är kopplad till utvecklingen på en marknad (avkastningsdel). I aktieobligationer, vår mest förekommande kapitalskyddade placering, är placeringen kopplad till utvecklingen på en aktiemarknad. Räntedelen står för tryggheten. Avkastningsdelen i sin tur gör att du kan få avkastning när börsen stiger.

Löptiden för Nordeas placeringsobligationer är typiskt 2–6 år. En placeringsobligation säljs antingen till sitt nominella värde eller till ett värde som är något högre än det. Om säljpriset överstiger det nominella värdet, dvs. en s.k. överkurs betalas för placeringen, går överkursen förlorad om värdeutvecklingen av den underliggande tillgången är negativ under placeringstiden. Figuren nedan åskådliggör hur de olika delarna i placeringsobligationerna fungerar.

Sijoitusobligaatioiden rakennuspalikat

De placeringsobligationer som innehåller överkurs är behäftade med en något högre risk än de som säljs till sitt nominella värde. Såsom det framgår av figuren ovan ger överkursen även en större avkastningspotential då målmarknaden stiger. Avkastningsfaktorn anger en hur stor andel av uppgången på målmarknaden placeraren får som avkastning. Ju högre överkurs en produkt innehåller desto större är avkastningsfaktorn. Tabellen nedan åskådliggör hur en placeringsobligation vars nominella kapital är skyddat i sin helhet beter sig i olika marknadsscenarier.

Teckningspris100 % (ingen överkurs)110 % (10 % överkurs)
Investerat belopp1 000 euro1 100 euro
Avkastningsfaktor70 %135 %
Förfallovärde när:
Marknaden faller med 30 %1 000 euro1 000 euro
Marknaden stiger med 30 %1 210 euro1 405 euro
Nedan finner du våra aktuella erbjudanden av Kapitalskyddade placeringar. I broschyren kan du lära dig mer om hur placeringarna funkar samt vilka risker och kostnader investeringen innebär.
Aktuella erbjudanden
Mer om Kapitalskyddade placeringar
Disclaimer

Kapitalskyddade placeringar

Just nu har vi inget aktuellt erbjudande.

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar emitteras under något av Nordea Bank Abp:s EMTN-program. De exakta villkoren för respektive Kapitalskyddade placeringar anges i slutliga villkor och Grundprospektet för det program placeringen är emitterad under. Det är viktigt att du läser dessa innan du köper en kapitalskyddad placering. Du hittar Grundprospektet och slutliga villkor under respektive produktsida. Du hittar även våra grundprospekt på nordea.com. 

Disclaimer

Nordea Markets är det internationella kommersiella namnet på Nordeas aktiviteter på kapitalmarknaden. 

Uppgifterna är avsedda som bakgrundsinformation bara för mottagarens eget bruk. Den givna informationen representerar Nordea Markets uppfattning vid tidpunkten för meddelandets datering och kan ändras utan ett separat meddelande. Detta meddelande är inte en fullständig redogörelse om produkten eller om riskerna i anslutning till den och bör inte behandlas som en sådan eller tillämpas utan mottagarens eget övervägande.

Uppgifterna är inte avsedda som placeringsråd, offert eller uppmaning till givande av offert för köp eller försäljning av finansiella instrument. Uppgifterna berör inte någon enskild mottagares placeringsmål, finansiella ställning eller preferenser. Innan beslut om placering eller upptagande av kredit fattas är lämplig professionell rådgivning för respektive situation att rekommendera. Det är viktigt att komma ihåg att den historiska utvecklingen inte är någon garanti för kommande avkastning. 

Nordea Markets är inte och har inte för avsikt att vara en rådgivare i frågor om skatter, bokföring eller juridik på något av sina verksamhetsställen. 

Detta dokument får inte kopieras, delas ut eller publiceras i något som helst syfte utan skriftligt samtycke som Nordea Markets gett på förhand. 

Tjänsteleverantör:

Nordea Bank Abp, Hamnbanegatan 5, FI-00020 NORDEA, Finland, hemort Helsingfors, FO-nummer 2858394-9