Cargo ship at sea

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar är kopplade till utvecklingen i de marknader där våra analytiker ser bäst potential. Placeringen ger möjlighet att ta del av marknadens uppgång, samtidigt som det garanterade beloppet är säkrat på förfallodagen.

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

En kapitalskyddad placering ökar i värde när den underliggande tillgången stiger. Skulle värdet på den underliggande tillgången falla, får du ändå tillbaka placeringens nominella belopp på återbetalningsdagen. Det här är en egenskap som gör att placeringen passar dig som vill tjäna pengar när marknaden stiger och som samtidigt vill känna dig trygg om marknaden skulle falla.

Baserat på våra analytikers syn på de olika finansiella marknaderna, lanserar vi löpande kapitalskyd dade placeringar, som är kopplade till de marknader som analytikerna bedömer ha störst potential att stiga i värde framöver.

Så funkar Kapitalskyddad placering

En kapitalskyddad placering består av två delar, en räntedel och en del som är kopplad till utvecklingen på en marknad (avkastningsdel). I aktieobligationer, vår mest förekommande kapitalskyddade placering, är placeringen kopplad till utvecklingen på en aktiemarknad. Räntedelen står för tryggheten. Avkastningsdelen i sin tur gör att du kan få avkastning när börsen stiger.

Löptiden för Nordeas placeringsobligationer är typiskt 2–6 år. En placeringsobligation säljs antingen till sitt nominella värde eller till ett värde som är något högre än det. Om säljpriset överstiger det nominella värdet, dvs. en s.k. överkurs betalas för placeringen, går överkursen förlorad om värdeutvecklingen av den underliggande tillgången är negativ under placeringstiden. Figuren nedan åskådliggör hur de olika delarna i placeringsobligationerna fungerar.

Sijoitusobligaatioiden rakennuspalikat

De placeringsobligationer som innehåller överkurs är behäftade med en något högre risk än de som säljs till sitt nominella värde. Såsom det framgår av figuren ovan ger överkursen även en större avkastningspotential då målmarknaden stiger. Avkastningsfaktorn anger en hur stor andel av uppgången på målmarknaden placeraren får som avkastning. Ju högre överkurs en produkt innehåller desto större är avkastningsfaktorn. Tabellen nedan åskådliggör hur en placeringsobligation vars nominella kapital är skyddat i sin helhet beter sig i olika marknadsscenarier.

Teckningspris100 % (ingen överkurs)110 % (10 % överkurs)
Investerat belopp1 000 euro1 100 euro
Avkastningsfaktor70 %135 %
Förfallovärde när:
Marknaden faller med 30 %1 000 euro1 000 euro
Marknaden stiger med 30 %1 210 euro1 405 euro
Nedan finner du våra aktuella erbjudanden av Kapitalskyddade placeringar. I broschyren kan du lära dig mer om hur placeringarna funkar samt vilka risker och kostnader investeringen innebär.
Aktuella erbjudanden

Kapitalskyddade placeringar

Just nu har vi inget aktuellt erbjudande.

Mer om Kapitalskyddade placeringar
Disclaimer