Vad är en SPAC?

En SPAC (från engelskans Special Purpose Acquisition Company) är ett annat sätt för ett företag att notera sina aktier på börsen. Själva processen bakom kan vara mer komplicerad jämfört med en IPO/börsintroduktion, men utfallet är detsamma - ett företag ska notera sina aktier på en börs för första gången. När SPACen är noterad på börsen är dess syfte att hitta ett annat onoterat bolag att köpa upp med pengarna de samlat ihop. Du hittar alla aktuella SPAC-noteringar i Nordea Investor.

Vad är en SPAC och hur går processen till?

Det hela börjar med att det skapas ett skalbolag (som är själva SPACen) som sedan samlar in pengar från olika stora investerare. Dessa kallas för sponsorer. När skalbolaget sedan fått ihop tillräckligt med kapital listar de sin aktie på börsen. En amerikansk SPAC brukar noteras på 10 dollar per aktie och den hittills enda finska för 10 euro per aktie. Priset ändras sedan över tid och det är i den här fasen övriga investerare kan köpa aktier i skalbolaget.

När SPACen är noterad på börsen är dess syfte att hitta ett annat onoterat bolag att köpa upp med pengarna de samlat ihop. Drivkraften bakom att starta en SPAC är att ge ökade möjligheter att förvärva större onoterade bolag och därmed få tillgång till ett nytt urval av investeringsobjekt.  När det företaget väl är funnet och uppköpt konverteras sedan aktierna i skalbolaget till aktier i det nya bolaget, som därefter börjar handlas på börsen. För det företag som blir uppköpt är detta ett snabbare sätt att bli börsnoterat jämfört med en IPO.

Vad är fördelen med att investera i en SPAC?

Precis som vid en IPO så kan du köpa aktien i ett tidigt skede av noteringen. Till skillnad från en IPO så vet du generellt sätt hur många aktier du får i en SPAC. Låt oss säga att du köper 100 stycken aktier i en SPAC. Om de sedan hittar en uppköpskandidat så är det vanligaste att man får lika många aktier i det nya bolaget efter konverteringen. Det kan såklart skilja från fall till fall och det framgår i villkoren för SPACen i fråga.

Vad finns det för risker med att investera i en SPAC?

I och med att en SPAC är ett nybildat bolag utan någon relevant historik måste man som investerare helt förlita sig på sponsorns tidigare historik och investeringskriterier. Det första man bör göra som potentiell investerare är att undersöka vilka som är sponsorer och vad de tidigare har åstadkommit. 

Skalbolaget i fråga har ingen egen organisation, tidigare genererade intäkter, eller förmåga att leverera resultat. Detta gör det svårare för dig som potentiell investerare att bedöma risken i investeringen och vilken avkastning man kan förvänta sig. Det är också viktigt att förstå villkoren i prospektet. Innan en uppköpskandidat är identifierad så är skalbolaget bara en stor påse pengar som handlas på börsen.

En annan viktig sak att veta är att en SPAC handlas på börsen under en begränsad tid, vanligtvis upp till 24 eller 36 månader. Om sponsorn inte finner något företag att köpa upp så kommer SPACen att avnoteras från börsen och därefter likvideras. Kvarstående kapital efter avvecklingskostnader återbetalas till investerarna. Dock är det bara ursprungsvärdet på 10 dollar eller euro per aktie som betalas tillbaka minus kostnaderna som uppkommit under det planerade bolagsförvärvet. Säg att du investerar i en SPAC för 10 euro per aktie så har du alltså en potentiell nedsida på 10 euro (plus kostnaderna) per aktie. Priset på en SPAC kan även stiga enbart genom rykten om en uppköpskandidat. Det finns ingen garanti att skalbolaget finner ett företag att köpa upp, och om det inte finns någon kandidat så är det faktiska värdet 10 dollar eller 10 euro per aktie. 

Specifika nyckelrisker vid investering i en SPAC

Investering i en SPAC är direkt kopplat till förvärvsrelaterade risker. Att genomföra bolagsförvärv är en omfattande och komplicerad process som innefattar stora kostnader. Dessa kostnader belastar skalbolaget trots att ett förvärv inte fullföljs, och det leder till negativ påverkan på resultatet. Dessutom är bolagsförvärv förenade med stora risker kopplat till det bolag man vill köpa upp.  Förmågan att framgångsrikt genomföra ett förvärv är direkt beroende av sponsorn. SPACen har ingen egen organisation, utan det är sponsorn som tillhandahåller sin investeringsorganisation för arbetet med att identifiera, utvärdera och förvärva potentiella målbolag. 

Det finns även en risk att den förvärvade verksamheten inte blir godkänt för att noteras på börsen. Den förvärvade verksamheten behöver uppfylla börsens noteringskrav. Om de anser att den förvärvade verksamheten inte uppfyller noteringskraven kan det leda till förseningar och ytterligare kostnader för SPACen i fråga. 

Aktieägarnas inflytande över vilket målbolag som förvärvas är begränsat. Innan ett förvärv genomförs måste kandidaten godkännas av bolagsstämman i skalbolaget. Varje enskild aktieägares inflytande över vilket förvärv som genomförs är således begränsat. Gällande själva bolagsförvärvet brukar en SPAC erbjuda investerare möjligheten att lösa in sina aktier mot pengar istället för att bli delägare i det förvärvade bolaget.

Oavsett om du investerar i en SPAC genom att delta i dess börsintroduktion (IPO) eller om du köper aktierna på marknaden efter introduktionen bör du läsa SPACens IPO-prospekt och dess löpande rapporter som de är skyldiga att skapa. Det är viktigt att du förstår villkoren med din investering. Trots att SPACs ofta är uppbyggda på liknande sätt och omfattas av bestämda regler hos börsen så är det viktigt att förstå den specifika uppbyggnaden hos en enskild SPAC, såväl som egenintresset hos sponsorn.