Vad är SPAC och hur grundas ett SPAC-bolag?

Allt börjar med att ett SPAC-bolag grundas. Det är ett så kallat skalbolag som samlar in kapital av stora investerare. De här investerarna kallas sponsorer. När skalbolaget har samlat in tillräcklig finansiering av sponsorerna noteras det på börsen där det kan handlas normalt. I USA noteras SPAC-bolagen ofta till kursen 10 US-dollar medan SPAC-bolagen i Finland ofta noteras till kursen 10 euro. Efter noteringen fastställs priset på marknaden och kan handlas där. 

Vad händer efter att ett SPAC-bolag har grundats?

Då ett SPAC-bolag har noterats på börsen är dess enda syfte att köpa ett annat onoterat bolag med det kapital som samlats in av placerare. Då ett lämpligt onoterat bolag hittas köper SPAC-bolaget det. Efter köpet konverteras (byts) aktierna i SPAC-bolaget till aktier i det köpta bolaget vilket betyder att aktieägarna i SPAC-bolaget blir aktieägare i det köpta bolaget. På samma gång fusioneras det köpta bolaget med SPAC-bolaget och aktierna kan handlas på börsen. För ett onoterat bolag är detta ett snabbare sätt att få finansiering och sina aktier på börsen för att handlas offentligt.

Delta i SPAC-börsintroduktioner via Nordea Investor

Du kan teckna aktier på ditt värdeandelskonto eller aktiesparkonto under börsintroduktionerna i Nordea Investor. Läs noggrant igenom materialet om emissionen innan du fattar beslut om teckning.

Du kan också läsa mer om börsnotering och börsintroduktion (IPO) här.

Vad är fördelen med att investera i en SPAC?

Precis som vid en IPO så kan du köpa aktien i ett tidigt skede av noteringen. Till skillnad från en IPO så vet du generellt sätt hur många aktier du får i en SPAC. Låt oss säga att du köper 100 stycken aktier i en SPAC. Om de sedan hittar en uppköpskandidat så är det vanligaste att man får lika många aktier i det nya bolaget efter konverteringen. Det kan såklart skilja från fall till fall och det framgår i villkoren för SPACen i fråga.

Vad finns det för risker med att delta?

Den som placerar i ett SPAC-bolag är tvungen att förlita sig på bolagssponsorernas tidigare framgång och placeringskriterier eftersom det noterade SPAC-bolaget inte har någon tidigare affärsverksamhet. Då man placerar i ett SPAC-bolag är det bra att noggrant undersöka vilka bolagets sponsorer är och vad de har åstadkommit tidigare.

Ofta har SPAC-bolag en mycket liten organisation, inga inkomster och inga möjligheter att göra andra resultat heller. Därför är det svårt för potentiella placerare att bedöma vilka risker som förknippas med bolaget och vilken avkastning man kan förvänta sig. Det är också viktigt att noggrant gå igenom villkoren i börsprospektet för SPAC-bolag. Innan SPAC-bolaget hittar ett bolag att köpa är det i praktiken en hög pengar som noterats på börsen som söker ett förvärvsobjekt.

Det är också viktigt att lägga märke till att SPAC-bolag bara existerar en viss tid, vanligtvis i 24–36 månader. Inom den tidsfristen måste bolaget hitta ett objekt att köpa – annars avvecklas bolaget och de medel det samlat in återbetalas till placerarna med avdrag för kostnader. Om du exempelvis har köpt aktier i ett SPAC-bolag som noterats i Finland till priset 10,50 euro och bolaget inte hittar ett köpeobjekt inom tidsfristen lider du en förlust på 10,50 euro minus kostnaderna.  

Det finns ändå inga garantier för att ett lämpligt objekt ska hittas inom tidsfristen. Också eventuella rykten om köpeobjekt samt resultat av handelsförhandlingar kan orsaka stora fluktuationer i SPAC-bolags aktiekurser som placeraren ska vara beredd på.

De viktigaste riskfaktorerna

Då man placerar i SPAC-bolag exponeras man mot risken vid företagsförvärv. Företagsförvärv är alltid en lång och komplicerad process med höga kostnader. SPAC-bolaget debiteras med kostnaderna även om företagsförvärvet inte skulle realiseras. Det här inverkar negativt på SPAC-bolagets resultat och eventuella kommande företagsförvärv. Också det bolag som köps exponeras mot de risker som förknippas med företagsförvärv. Hur ett företagsförvärv lyckas är långt beroende av hur kunniga SPAC-bolagets sponsorer är.

Det finns också risk för att det bolag som köps inte får lov att erbjuda sina aktier till offentlig handel. Det bolag som köps ska också uppfylla de krav som börsen och den lokala lagstiftningen ställer. Möjliga tilläggskrav från myndigheter eller börsen kan förorsaka fördröjningar och tilläggskostnader för företagsförvärvet.

SPAC-bolagens aktieägare har bara små möjligheter att påverka vilket bolag som köps. Innan ett företagsförvärv kan genomföras ska köpeobjektet godkännas vid SPAC-bolagets bolagsstämma. 

Den enskilda aktieägarens möjlighet att påverka vilket bolag som ska köpas är begränsat till den rösträtt placeraren har utifrån sitt aktieinnehav. Om ett SPAC-bolags aktieägare inte godkänner köpeobjektet har hen som placerare ofta möjlighet att lösa in sitt innehav av SPAC-bolaget till en på förhand avtalad kurs med avdrag för kostnader. Kursen är vanligtvis SPAC-bolagets noteringspris, men närmare uppgifter framgår av SPAC-bolagets börsprospekt.

Läs noggrant igenom börsprospektet

Placerare ska noggrant läsa igenom SPAC-bolagets börsprospekt innan de fattar beslut om att placera ifall tanken är att placera i ett SPAC-bolag genom börsintroduktion. Om man däremot vill köpa aktier först via den offentliga handeln, bör man noggrant läsa igenom de rapporter som SPAC-bolagen publicerar innan man fattar ett beslut om att placera. 

Det är viktigt att man som placerare känner bolagen man placerar i. Även om SPAC-bolag ofta har liknande struktur och vissa minimikrav på börsen tillämpas på dem då de noteras är det viktigt att förstå egenskaperna med just ett visst SPAC-bolag och dess sponsorers intressen.