Pensionen börjar

Ta ut pension från din frivilliga pensionsförsäkring

Saker att tänka på när pensionen påbörjas

Att börja ta ut pension är ett individuellt beslut och det finns ingen tidpunkt som passar alla. När man vill börja ta ut pension beror i sista hand på pensionstagarens egen vilja och personliga situation. I samband med uttaget gör du klokt i att fundera på följande saker:

1. Din livssituation och dina behov

Om du vill börja ta ut pension kan du göra det efter att du har uppnått den avtalsenliga pensionsåldern. Du kan också senarelägga pensionsutbetalningen om det ännu inte är aktuellt att börja ta ut pension. 

2. Inom vilken tid skulle du vilja ta ut pension?

Det lönar sig att proportionera pensionens uttagstid utifrån din egen livssituation med beaktande av försäkringsspecifika uttagsgränser. Vid behov se närmare uppgifter under punkt Minsta och längsta uttagstid.

3. Beskattning

Den frivilliga pensionen är i sin helhet skattepliktig inkomst för pensionstagaren. En närmare redogörelse av din situation framgår av anmälan om pensionsutbetalning. Vid frågor om beskattningen ska du kontakta Skatteförvaltningen. Vi kan inte ta ställning till skatteoptimering för en enskild person.

När du går i pension

Pensionen börjar

Efter att du har uppnått pensionsåldern enligt avtalsvillkoren kan du börja ta ut pension när du vill. Pensionsåldern beror på tidpunkten när försäkringen har tecknats. Dessutom kan sättet hur pensionen tas ut vara begränsat beroende på när försäkringspremierna har inbetalats.

Ungefär tre månader före den planerade ingången av pensionen skickar vi dig ett brev. I brevet ser du pensionstiden för din frivilliga pensionsförsäkring och en uppskattning av pensionsbeloppet. Du hittar samma uppgifter också i årsrapporten som du årligen får. Du kan börja ta ut pension enligt den ursprungliga uttagsplanen eller så kan du ändra pensionstiden.

Du kan meddela uppgifterna om hur du vill ta ut pensionen i Nordeas nätbank, med ett meddelande via Omaposti eller återsända blanketten Uppgifter för utbetalning av pension. Anvisningar om hur du börjar ta ut pension via nättjänsten eller Omaposti hittar du nedan.

Börja ta ut pension via nätbanken:

Du kan börja ta ut pension via Nordeas nätbank om du har Nordeas nätbankskoder och du börjar ta ut pension enligt den ursprungliga pensionsplanen.  

Anvisningar för nätansökan:

 1. Logga in nätbanken
 2. Gå till fliken Försäkringar och fortsätt till Försäkringskapital och personförsäkringar. Fortsätt till avsnittet Försäkringar.
 3. Sänd ansökan
 4. Vi tar emot anmälan om pensionsutbetalning.

Om du har pension som beskattas som förvärvsinkomst ber vi dig också skicka oss ditt skattekort. Om du inte skickar oss skattekortet tar vi ut 40 procent skatt på pensionen som beskattas som förvärvsinkomst. Skattekortet kan du hämta på skatteverkets hemsida. Skatteförvaltningen kan skicka skattekortet direkt till Nordea Livförsäkring.

Om du vill ändra den ursprungliga uttagsplanen för pensionen, alltså ändra den gällande uttagstiden, skicka oss ett meddelande i nätbanken. Vänligen meddela oss:

 • månaden då du vill börja ta ut pension  
 • pensionstidens längd, alltså perioden inom vilken du vill ta ut din pension, samt
 • ditt IBAN-kontonummer.

Börja ta ut pension via Omaposti:

Du kan börja ta ut pension via Omaposti om du är kund hos Nordea och vill ändra den ursprungliga uttagsplanen eller om du är kund hos en annan finländsk bank och har nätbankskoder. 

Så här kommer du igång:

 1. Logga in i Omaposti
 2. Välj Nytt meddelande och Personförsäkringar som ämne
 3. Skicka ansökan med ett fritt formulerat meddelande. I meddelandet ska du nämna kontonummer, startmånad, pensionstidens längd, dvs. tidsfristen när du vill ta ut det influtna sparbeloppet samt skattekort om du har pension som beskattas som förvärvsinkomst (bilaga). 
 4. Du kan också be Skatteförvaltningen skicka skattekortet direkt till Nordea Livförsäkring. Vi tar emot anmälan om pensionsutbetalning.

Du kan börja ta ut pension när som helst efter att du har uppnått pensionsåldern. Om du skickar anmälan om pensionsutbetalning senast den femte dagen i månaden kan du börja ta ut pension från och med ingången av följande månad. Om vi får anmälan först efter den femte dagen i månaden kan ingången av pensionsutbetalningen skjutas upp med en månad.

Minimi- och maximitiderna för lyftande av pensionen 

Den minsta uttagstiden för pensionsförsäkringen är 24 månader för pensionsförsäkringsavtal som öppnats före 17.9.2009. För pensionsförsäkringsavtal som öppnats från och med 17.9.2009 är den minsta uttagstiden 10 år. I tabellen över flikar nedan kan du utifrån din situation se den lägsta möjliga pensionsåldern och den minsta uttagstiden. Den högsta uttagstiden har inte fastställts för pensionsförsäkringar. 

Om ditt sparbelopp är mindre än 2 000 euro, rekommenderar vi att du tar ut hela beloppet på en gång. Vänligen meddela oss om detta med anmälan om pensionsutbetalning.

Försäkringen tecknades 1.10.1992-23.6.1999

Försäkringen tecknades 1.10.1992-23.6.1999

Lägsta möjliga pensionsålder är 58 år.

De premier som betalats 2010–2016 intjänade pension som kan tas ut från 62 års ålder.

De premier som betalats från 2017 intjänar pension som pensionstagaren kan börja ta ut utifrån sitt födelseår. (se tabellen) 

Födelseår och lägsta pensionsålder
Födelseår
Lägsta pensionsålder
-195763
1958-196164
1962-197265
1973-198466
1985-199767
1998-68


Minsta uttagstid är 2 år.

Beskattning

Beskattas som förvärvsinkomst och kapitalinkomst

Som förvärvsinkomst beskattas de försäkringspremier som betalats före 1.1.2006 och avkastningen på dem som betalas som pension. De försäkringspremier som betalats från 1.1.2006 intjänar pension som beskattas som kapitalinkomst.

Försäkringen tecknades 24.6.1999-5.5.2004
Försäkringen tecknades 6.5.2004-17.9.2009
Försäkringen tecknades 18.9.2009-31.12.2012

Förflyttning av pension

Du kan senarelägga ingången av pensionstiden. Om du har valt att senarelägga pensionsutbetalningen kan du meddela oss det med anmälan om pensionsutbetalning. I så fall skickar vi dig en ny anmälan om pensionsutbetalning ungefär tre månader före den planerade starttidpunkten. Om du inte meddelar oss separat om senareläggningen får du om ett år automatiskt en ny förfrågan om inledningen av pensionsutbetalningen. Om du har senarelagt pensionsutbetalningen men vill börja ta ut pension tidigare än planerat kan du göra det med anmälan om pensionsutbetalning som du har fått eller en nätansökan eller ett meddelande via Omaposti. Mer information hittar du under punkten Pensionen börjar. 

Om du senarelägger ingången av pensionstiden lönar det sig att i möjligaste mån fortsätta inbetala försäkringspremier. På så sätt kan du fortsättningsvis utnyttja rätten till skatteavdrag för pensionsförsäkringen. Meddela oss separat om du vill fortsätta att spara. Om du är kund hos Nordea kan du meddela oss att du vill fortsätta sparandet i avsnittet Försäkringar i Nordeas nätbank. I annat fall kan du meddela oss att du fortsätter sparandet genom att skicka oss anmälan om pensionsutbetalning.

Beskattning av pensionen

Pensioner som utbetalas med stöd av pensionsförsäkringar är skattepliktig inkomst. Beskattningen av pensionsförsäkringar varierar beroende på när de tecknats. I regel beskattas pension som förvärvs- eller kapitalinkomst. Fördelningen av pensionen mellan förvärvs- och kapitalinkomster framgår av avsnittet Försäkringar i nätbanken eller anmälan om pensionsutbetalning som vi skickar dig cirka tre månader innan pensionsutbetalningen börjar.

Om du har pension som beskattas som förvärvsinkomst ber vi dig skicka oss ditt skattekort. Om du inte skickar oss skattekortet tar vi ut 40 procent skatt på pensionen som beskattas som förvärvsinkomst. Som skattekort kan du använda skattekort för lön (varvid skatten tas ut enligt tilläggsskattesatsen) eller ett skattekort som beräknats för annan förmån eller pension.

Skattekortet kan du hämta från Skatteförvaltningens webbplats eller genom att ringa Skatteförvaltningen på numret 020 697 000. Skatteförvaltningen kan skicka skattekortet direkt till Nordea Livförsäkring. Om du skickar oss skattekortet kan du lämna in det som bilaga till anmälan om pensionsutbetalning i svarskuvertet eller som bilaga till ett meddelande via Omaposti. I Omaposti väljer du Nytt meddelande och Personförsäkringar som mottagare. Du kan logga in i Omaposti med alla finländska bankers nätbankskoder.

Du behöver inte skicka skattekortet för kapitalinkomster utan vi tar ut skatt automatiskt i enlighet med gällande kapitalinkomstskatt. Skatt innehålls av pensionens månatliga helhetssumma.

Pensioner som utbetalas med stöd av en individuell pensionsförsäkring som ett företag har tecknat är i sin helhet förvärvsinkomst för pensionstagaren.

Besparingarna på pensionsförsäkringen 

Datumet då pensionsförsäkringsavtalet har tecknats påverkar hanteringen av det influtna sparbeloppet då pensionsutbetalningen börjar. De två alternativen presenteras nedan. 

 • Om du har öppnat ett pensionsförsäkringsavtal senast 31.12.2004, övergår försäkringens sparkapital automatiskt till garanterat sparkapital i samband med pensionsuttaget. Placeringsobjekten kan inte ändras efter att pensionen har inletts.
 • Om du har öppnat pensionsförsäkringsavtalet 1.1.2005 eller därefter förblir sparkapitalet kvar i de placeringsobjekt som du valt. Du kan kolla och byta placeringsobjekt lätt i Nordeas nätbank.

Om du är bankkund hos Nordea ser du datumet då avtalet har öppnats i avsnittet Försäkringar i nätbanken. Öppningsdatumet framgår också av årsrapporten som du årligen får. 

Datum för pensionsutbetalning        

Den första pensionsutbetalningen betalas in på det bankkonto som du angett inom cirka en vecka från ingången av pensionstiden. I fortsättningen utbetalas den frivilliga pensionen den första bankdagen i månaden.

Pensionsbeslut

Om din pensionsförsäkring har tecknats före 31.12.2004 får du pensionsbeslutet efter den tredje pensionsutbetalningen.

Om din pensionsförsäkring har tecknats efter 1.1.2005 får du pensionsbeslutet efter den första pensionsutbetalningen.

Du kan kontrollera när din försäkring har tecknats på fliken Försäkringar i nätbanken eller i årsanmälan.