Fonder för sparare

Fonder för sparare är något för dig om du tycker att det är för tidskrävande och jobbigt att följa med marknaderna och placeringarna. Bland de här fonderna finns bra placeringsalternativ för både nya och mer erfarna placerare.

Bland fonder för sparare kan du välja det alternativ som lämpar sig för din spartid och risknivå: fonden med minst risk placerar bara på räntemarknaden och fyra andra fonder placerar på både ränte- och aktiemarknaden. Portföljförvaltaren förvaltar medlen enligt placeringsinriktningen och reagerar på ändringar på marknaden och i framtidsutsikterna för placeringsobjekten.

  • Portföljförvaltaren följer aktivt med marknaden och handlar när läget på marknaden förändras.
  • Portföljförvaltaren säkerställer att den förväntade avkastningen och risknivån inte ändras.
  • Fondandelar kan köpas och säljas när som helst.

Fonder för sparare förvaltas av Nordea Funds Ab.

Portföljförvaltaren följer upp marknadsläget för dig

I placering är det viktigt att allokera sitt kapital på ränte- och aktiemarknaden. I Fonder för sparare har detta beaktats och medlen i respektive fond har diversifierats mellan olika objekt enligt risk- och avkastningsprofil.

Fonder för sparare är fond-i-fonder som placerar i andra Nordeafonder. Via de här fonderna kan du kostnadseffektivt utnyttja hela Nordeas fondutbud.

Avkastning och risk

Avkastningen på placeringsfonden baserar sig på värdeuppgång i och avkastning på fondens placeringar.

Den främsta fördelen med fondplaceringar är spridningen. Med bred diversifiering gör det inget om en region eller sektor utvecklas anspråkslöst medan andra har större framgång.

Placeringsprofil

Placeringsprofil

Portföljförvaltaren följer upp marknadsläget för dig

I placering är det viktigt att allokera sitt kapital på ränte- och aktiemarknaden. I Fonder för sparare har detta beaktats och medlen i respektive fond har diversifierats mellan olika objekt enligt risk- och avkastningsprofil.

Fonder för sparare är fond-i-fonder som placerar i andra Nordeafonder. Via de här fonderna kan du kostnadseffektivt utnyttja hela Nordeas fondutbud.

Riskprofilerna och avkastningsmålen för de fem Fonderna för sparare skiljer sig från varandra och varje fond har en separat placeringsinriktning. Välj en fond som motsvarar dina mål.

Marknadsläget ändrar på lång sikt. Fondernas portföljförvaltare avgör när det är dags att byta ränteslag, eller i fråga om aktieplaceringar sektor eller region.

  • Spara Ränta: masslånefond
  • Spara 10: ränteviktad blandfond
  • Spara 25: ränteviktad blandfond
  • Spara 50: blandfond
  • Spara 75:  aktieviktad blandfond

Fonder för sparare förvaltas av Nordea Funds Ab.

Avkastning och risk
Priser
Stadgar och prospekt