Grundläggande betalkonto

De grundläggande banktjänsterna omfattar följande tjänster:

  • Brukskonto
  • Nordea Debit-kort
  • Nätbankstjänsten
  • Stark elektronisk autentisering (e-identifiering)

Inom ramen för de begränsade grundläggande banktjänsterna kan endast banktjänsterna ovan användas. Du kan välja om du utöver kontot vill använda alla tjänster eller bara en del av dem. 

Vad är det lagstadgade betalkontot med grundläggande funktioner?

Varje konsumentkund som är lagligen bosatt i en EES-stat har en lagstadgad rätt till grundläggande banktjänster. Då banken tillhandahåller grundläggande banktjänster ska den bemöta alla kunder på ett jämlikt sätt. 

Eftersom särskilda villkor för uppsägning tillämpas på de grundläggande banktjänsterna, kan banken säga upp de grundläggande banktjänsterna endast i det fall att det inte har funnits transaktioner på kundens konto under 24 månader i följd eller kunden inte längre är lagligen bosatt i en EES-stat. 

Dessutom har banken rätt att säga upp avtalen om grundläggande banktjänster, om kunden uppsåtligen använt kontot för illegala ändamål eller om kunden har gett felaktiga uppgifter eller låtit bli att ge uppgifter, och rätt angivna uppgifter skulle ha lett till avslag på betalkontot med grundläggande funktioner och tillhörande tjänster. Däremot har kundens rätt att säga upp tjänsterna inte begränsats.

Banken är dessutom skyldig att skriftligen meddela kunden om banken förkastar kundens begäran om grundläggande banktjänster. Av det skriftliga beslutet framgår även organen för tvistlösning där beslutet kan överklagas. 

Villkor
Priser