Vad är tematiska fonder?

Tematiska fonder är placeringar vars placeringsstrategi bygger på långsiktiga trender i stället för på vissa bolag eller sektorer. Ofta talar man också om tematisk placering då termerna ännu inte är etablerade. Målet är att utnyttja möjligheter som globala megatrender ger upphov till. Sådana teman kan vara exempelvis nya genombrott inom teknik eller medelklassens växande välstånd i tillväxtekonomier.

Varför tematiska fonder? 

Just nu ser lösandet av globala hållbarhetsutmaningar ut att ha bra avkastningspotential inom en snar framtid. Som placerare har du en unik möjlighet att bidra till att lösa de här utmaningarna, samtidigt som du placerar i trender som ger goda möjligheter till tilläggsavkastning. Tematiska fonder gör det också möjligt att placera enligt dina egna intresseområden. 

Vad är megatrender? 

Enskilda strukturella förändringar kan grupperas i bredare trender, som i sin tur kan indelas i ännu bredare megatrender. De här breda megatrenderna innebär betydande sociala och ekonomiska förändringar som påverkar oss alla. Olika megatrender skiljer sig från varandra, då de har olika betoningar och utvecklas i olika takt.  Det här erbjuder många placeringsmöjligheter. 

Nordeas tre megatrender 

På Nordea har vi identifierat tre centrala megatrender som formar världen. Vi erbjuder ett urval fonder och ETF:er som stöder dessa tre teman.  

  • teknisk omställning 
  • hållbarhetsutmaningar 
  • befolkningsutveckling och samhällsförändringar

Teknisk omställning

Teknologia - small

Den tekniska omställningens megatrend är nära kopplad till den fjärde industriella revolutionen och teknikerna för att utveckla exempelvis automatiserade transportmedel, 3D-utskrift, nanoteknik, sakernas internet, artificiell intelligens och molntjänster. Den här megatrenden bidrar också till utvecklingen av digitala plattformar som möjliggör nätverksbaserade affärsmodeller, såsom Airbnb och Uber. Den tekniska omställningen kännetecknas ofta av snabba och icke-linjära förändringar som placerare kan missförstå och som därför erbjuder intressanta placeringsmöjligheter.

Hållbarhetsutmaningar

Maapallo - small

Världen står inför många hållbarhetsutmaningar som kräver en snabb lösning. De här utmaningarna är så omfattande att de lätt bildar en egen megatrend. Drivkrafterna bakom den här megatrenden är den växande bristen på naturresurser, ökat miljömedvetande och striktare reglering. Den här megatrenden skapar exempelvis hållbar livsmedelsproduktion, renare energisystem och effektivare utnyttjande av råvaror.

Befolkningsutveckling

Väestönkehitys - small

Befolkningsutvecklingen och samhällsförändringarna är en omfattande megatrend med fokus på världens åldrande befolkning, nya diginativa generationer och den allt rikare medelklassen i tillväxtländer såsom Kina och Indien. De här omvälvande förändringarna påverkar konsumtionsvanorna och erbjuder både utmaningar och möjligheter. Trender som anknyter till befolkningsutvecklingen är i allmänhet förutsägbara och förverkligas långsamt. Därför förstår placerare inte alltid de långsiktiga ekonomiska effekterna av trenderna.

Ta del av våra tematiska fonder

Logga in i nätbanken och hitta de teman och fonder som passar dig.

Tematiska fonder i nätbanken Öppnas i nytt fönster

Kontakta oss om du vill ha hjälp

Våra placeringsrådgivare svarar på dina frågor

Boka möte

Läs mera om sparande och placerande