Avsägelseavgifter för lån som tagits upp före 1.1.1994

Avsägelseavgiften för lån med fast ränta som lyfts i KOP före 8.3.1991

En gäldenär som upptagit en kredit med fast ränta har under hela kredittiden rätt att säga upp skulden före förfallodagen endast genom att betala en avsägelseavgift (provision) på det uppsagda kapitalet enligt följande:

Avsägelseavgiften för lån med fast ränta som lyfts i KOP före 8.3.1991
Den lånetid som återstår räknat från betalningsdagen för det uppsagda beloppet till slutet av den avtalade lånetidenAvsägelseavgiftens storlek
under 0,5 år0,25 %
under 1 år
0,75 %
under 1,5 år1,25 %
under 2 år
1,5 %
under 2,5 år2 %
under 3 år2,5 %
under 3,5 år3 %
under 4 år3,5 %
under 5 år
4 %
under 6 år
4,5 %
under 7 år
5 %
7 år eller över5,5 %

Avsägelseavgiften för lån med fast ränta som lyft i KOP under perioden 8.3.1991-1.1.1994

En gäldenär som upptagit en kredit med fast ränta har under hela kredittiden rätt att säga upp skulden eller en del därav före förfallodagen endast genom att betala en årlig avsägelseavgift (provision) om 1,25 % på det uppsagda kapitalet räknat från betalningsdagen till kredittidens slut.

I provision uppbärs dock högst 10 % av det uppsagda kreditbeloppet.

Avsägelseavgiften uppbärs inte om marknadspriset för räntan för den återstående kredittiden på betalningsdagen är högre än den ränta som används för krediten.

Avsägelseavgiften för tidigarelagd återbetalning av lån som lyfts före 1.1.1994 med undantag av KOP:s lån med fast ränta

Ingen avsägelseavgift tas ut för tidigarelagd återbetalning eller amortering av lån bundna till grundräntan, euriborräntan eller bankens primränta.

För betalning som överstiger betalningsplanen och som inträffar under pågående räntebestämningsperiod för ett lån, som är bundet till den långfristiga marknadsräntan, uppbärs en avsägelseavgift enligt följande:

  • Om den långfristiga marknadsräntan har sjunkit mer än 1,0 procentenhet, uppbärs 0,75 % för varje fullt år, räknat från betalningsdagen till utgången av pågående räntebestämningsperiod, dock högst 3 %.

Avsägelseavgift uppbärs även då referensräntan för ett lån, som är bundet till den långfristiga marknadsräntan, ändras under pågående räntebestämningsperiod. Den långfristiga räntans värde jämförs med den nya referensräntans värde.

Avsägelseavgift uppbärs endast ifall marknadsräntan som gäller på betalningsdagen är mer än en procentenhet lägre än marknadsräntan för lånet.

Avsägelseavgift uppbärs inte för lån som beviljats av statsmedel.

Avsägelseavgift för lån som lyfts i SBF före 1.1.1994

Vid en tidigarelagd återbetalning av lån debiteras provision och kostnader i enlighet med skuldebrevsvillkoren. Om banken har rätt att uppbära provision och kostnader men beloppen inte är preciserade i skuldebrevet, uppbärs en provision om 1 % på det tidigarelagda beloppet. Dessutom debiteras de kostnader som uppstår vid upplösningen av refinansieringen.