Din placeringsbostad kan drabbas av en skada som inte ersätts från hyresgästens eller husbolagets försäkring. Med försäkringen för hyresvärd kan du försäkra en hög-, rad- eller parhuslägenhet som du hyr ut.

Varför behöver din placeringsbostad en egen försäkring? 

 • Hyresgästens hemförsäkring kan upphöra utan att du vet om det. 
 • Försäkringen ersätter din egendom i bostaden, t.ex. om kylskåpet eller diskmaskinen går sönder. 
 • I försäkringen ingår skydd för ytmaterial och fast inredning i bostaden, t.ex. golv, väggar, badrumsmöbler och köksskåp. 
 • Rättsskyddet för ditt eget hem ersätter i allmänhet inte tviste- eller brottmål som hänför sig till placeringsbostaden. Du behöver ett separat rättsskydd för din placeringsbostad, t.ex. vid tvister med hyresgästen eller husbolaget. 
 • I egenskap av bostadens ägare kan du orsaka hyresgästen eller husbolaget skador för vilka du enligt lag är ersättningsskyldig. 
 • Du kan utvidga Ifs försäkring för hyresvärd med ett tilläggsskydd som ersätter plötsliga skador på ytmaterial och fast inredning i lägenheten som en hyresgäst orsakat med avsikt. 
 • Skyddet vid avbrott i hyresinkomst ersätter förlust av hyresinkomst, när placeringsbostaden drabbats av en skada som ersätts enligt försäkringsvillkoren. 
 • Dessutom är försäkringen i allmänhet avdragsgill i beskattningen. 
Försäkringsalternativ
Maximiersättning och självrisker
Avbrott i hyresinkomst
Skador som hyresgäst orsakat med avsikt
Villkor och handledningar

Försäkringsalternativ i försäkringen för hyresvärd

Försäkringsalternativ, försäkringens giltighet och försäkrade
Försäkringsalternativ i försäkringen för hyresvärd

För möblerad bostad

Omfattande

För omöblerad bostad

Begränsad

Skada där egendom plötsligt och oförutsett gått sönderX
Läckageskada från VVS-anordningX
Stöld eller skadegörelseX
Skada på elektrisk anordningX
BrandskadaXX
NaturfenomenskadaXX

Utöver lösöret omfattar försäkringen:

 • Fast inredning i lägenheten i fråga om egendom på aktieägarens underhållsansvar

Försäkringen kan utvidgas:

 • Ansvarsskydd för skador som orsakats någon annan
 • Rättsskydd för advokatkostnader vid tviste- eller brottmål
 • Skydd vid avbrott i hyresinkomst
 • Skador som hyresgäst orsakat med avsikt

Försäkrade och försäkringens giltighet

Försäkringsobjekt är den placeringsbostad som antecknats i försäkringsbrevet i enlighet med den skyddsnivå som du valt.

Försäkrade i ansvars- och rättsskyddet är försäkringstagaren och andra eventuella ägare till den fastighet eller lägenhet som antecknats i försäkringsbrevet avseende ägo, besittning eller underhåll av fastigheten eller lägenheten.

Försäkringen gäller endast i Finland.

Maximiersättning

Lösöret kan försäkras till fullt pris eller för ett maximibelopp. För en bostad som hyrs ut möblerad rekommenderar vi alternativet till fullt pris. För en omöblerad bostad används oftare alternativet med maximiersättning.

Lägenhetens fasta inredning är försäkrad upp till det maximibelopp som du valt.

Maximiersättningen i ansvarsskyddet är 200 000 euro och i rättsskyddet 10 000 euro.

Maximiersättningen i skyddet för avbrott i hyresinkomst är den hyresinkomst för en månad som du uppgett. Utebliven hyresinkomst ersätts upp till 12 månader.

Vid skador som en hyresgäst orsakat med avsikt kan du som maximiersättning välja 5 000 eller
10 000 euro.

Självrisker

Som självrisk för lösöre, fast inredning i lägenhet och ansvarsskyddet kan du välja mellan 150, 250, 450, 850 eller 1 700 euro.

Självrisken för rättsskyddet är 20 % av skadebeloppet, minst 170 euro.

Självrisken för skyddet vid avbrott i hyresinkomst är 50 % av hyran för en månad.

Som självrisk för skyddet i händelse av skador som hyresgäst orsakat med avsikt kan du välja mellan 450, 850 eller 1 700 euro.

Avbrott i hyresinkomst

Skyddet vid avbrott i hyresinkomst ersätter utebliven hyresinkomst, om hyresgästen inte kan bo i bostaden efter en skada. Vi betalar ut ersättning så länge som bostaden repareras och inte är i beboeligt skick – för högst 12 månader. Ersättning förutsätter ett giltigt hyresavtal vid tidpunkten för skadan.

För renoveringar som planerats på förhand, t.ex. bostadsbolagets stambyte, betalar vi inte ut ersättning.

Skador som hyresgäst orsakat med avsikt

Du får ersättning, om hyresgästen plötsligt och med avsikt skadar fast inredning i bostaden. Sådana skador som ersätts är t.ex.

 • hyresgästen har fått ett raseriutbrott och skadat golv- eller väggytor eller köksskåp
 • hyresgästerna har haft sönder egendom i samband med ett gräl
 • läckageskada som orsakats med avsikt, t.ex. innan hyresgästen flyttat ut.

Utbetalning av ersättning förutsätter att försäkringen varit i kraft från hyresförhållandets början. Om hyresförhållandet har börjat före försäkringen trädde i kraft, ska försäkringen ha varit i kraft utan avbrott i minst 6 månader innan skadan inträffade. Dessutom ska skadan ha inträffat under försäkringens giltighetstid och skadan ska polisanmälas.

Försäkringen ersätter t.ex. inte

 • skada som är en följd av slitage, bostadens dåliga kondition eller bristfälligt underhåll av bostaden eller hyresgästens vårdslösa uppförande 
 • skador som orsakats husbolagets konstruktioner eller andra bostäder eller 
 • skada till följd av rökning eller sällskapsdjur.

Detta skydd erbjuds inte för lägenheter som används för kortvarig uthyrning.

Villkor och handledning för försäkring för hyresvärd

Hemmets egendomsvillkor

Villkor för ansvarsskydd för ägare av fastighet och lägenhet

Villkor för rättsskydd för ägare av fastighet och lägenhet

Försäkringshandledning för hyresvärd

Försäkringarna beviljas av If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland.

Beräkna pris på försäkringen för placeringsbostad

Räkna ut pris och köp försäkring Öppnas i nytt fönster