Skogsförsäkringen skyddar din egendom

Att äga skog är förenat med risker som ökar i och med förändringarna i klimatförhållandena. Den senaste tiden har t.ex. olika naturfenomen, såsom stormar, prövat de finska skogarna hårt.

 • Med en ekonomiskogsförsäkring skyddar du plantbestånd, trädbestånd och hugget virke i en skog, vars huvudsakliga ändamål är att producera virke för skogshushållningens behov. 
 • Med en tomtskogsförsäkring försäkrar du plant- och trädbestånd i en skog omfattande högst tre hektar, inom vars område gårdens huvudbyggnad är belägen eller för vilken beviljats bygglov. 
 • Vid en skada minskar vi inte ersättningen med försäljningsvärdet för det förstörda trädbeståndet, utan det kvarstår hos ägaren.
Försäkringsalternativ
Ersättningsbelopp
Villkor och handledningar

Skogsförsäkringens alternativ

Du får ett lämpligt försäkringsskydd för såväl ekonomi- som tomtskog och kan på detta sätt överföra en del av riskerna på försäkringsbolaget.

Försäkringsalternativ
Ekonomiskog standardEkonomiskog omfattandeTomtskog

Plötsliga och oförutsedda skador (t.ex. skada till följd av översvämning eller skadegörelse)

XX

Storm- och snöskador 

XX

Insektsskadeskydda 

XXX

Brandskydd – Försäkringen ersätter träd och plantbestånd som förstörts av eld, när skadan orsakats av eld som kommit lös, explosion eller blixtnedslag.

Försäkringen ersätter dessutom skada på plant- och trädbestånd till följd av släckningsåtgärder.

XXX

Skydd vid skada som orsakats av gnagarerva 

XXX

Förväntningsvärdesskydd – Med förväntningsvärde avses förlust av framtida avverkningsinkomster som beror på att skog förstörts till följd av en skada. 

Försäkringen ersätter i enlighet med tabellen nedan en procentandel av det ersättningsbelopp som antecknats i försäkringsbrevet. Ersättningen fastställs på basis av det förstörda trädbeståndets ålder.

Trädbeståndets ålder och ersättning

 • 25–35 år 100 %
 • 36–45 år 50 %
 • 46–55 år 25 %
XX
Som skogsägare behöver du också ansvars- och rättsskydd.
Ansvars- och rättsskyddet för jord- och skogsbruk är avsett för privata ägare av ekonomiskog. Dessa skydd kan tas i samband med hemförsäkringen.
Ansvarsskydd för jord- och skogsbruk
Ansvarsskyddet ersätter skada som den försäkrade orsakat utomstående och för vilken han eller hon är ersättningsskyldig.
Rättsskydd för jord- och skogsbruk
Rättsskyddet ersätter advokat- och rättegångskostnader som uppstått vid anlitande av juristhjälp i tviste- och brottmål i anslutning till idkande av skogsbruk.

Skogsförsäkringens ersättningsbelopp

Ersättningsalternativ
Ekonomiskog
Ersättningsnivå 1
Plantbestånd 1 560 €/ha
Trädbestånd och virke
- vid brandskador gängse pris €/m3
- övriga skador 21 €/m3

Ersättningsnivå 2
Plantbestånd 1 200 €/ha
Trädbestånd och virke
- vid brandskador gängse pris €/m3
- mövriga skador 16 €/m3

Ersättningsnivå 3
Plantbestånd 840 €/ha
Trädbestånd och virke
- vid brandskador gängse pris €/m3
- övriga skador 12 €/m3

Förväntningsvärde för ekonomiskog
Vid andra än brandskador utbetalas på basis av trädbeståndets ålder i ersättning en procentandel av ersättningsbeloppet enligt den valda ersättningsnivån. Vid brandskador baserar sig ersättningen för förlust av förväntningsvärde på en värdering som gjorts av en fackman inom skogsbranschen. 

Trädbeståndets ålder och ersättning 

 • 25–35 år 100 %
 • 36–45 år 50 %
 • 46–55 år 25 %
Från skadebeloppet på ekonomiskog görs avdrag för den självrisk som du valt.

Tomtskogä 

I tomtskogsförsäkringen är ersättningsnivån alltid densamma:

Plantbestånd 2 400 €/ha
Trädbestånd och virke 

 • vid brandskador gängse pris €/m3
 • övriga skador 30 €/m3 
 • Tomtskogsförsäkringens självrisk är 150 €.