Juridiska uppdrag som hänför sig till förmögenhetsförvaltningen

Nedan uppräknade juridiska tjänster erbjuder banken begränsat och endast som del av bankens förmögenhetsförvaltning.

Bankens avgift för genomförande av uppdrag fastställs i första hand utifrån den tid som nedlagts på arbetet. Uppdraget kan bestå av förutom uppgörandet av ett dokument dessutom underhandlingar, rådgivning och konsultation. Om bedömning av skatteeffekter hänför sig till uppdraget och upprättandet av dokument inverkar det på den tid som nedlagts på arbetet.

Förutom arvodet uppbär banken de myndighets- och övriga motsvarande kostnader som uppdraget förorsakat.

För tjänsterna uppbärs i huvudsak mervärdesskatt.

  • Testamente
  • Intressebevakningsfullmakt
  • Äktenskapsförord
  • Köpebrev
  • Gåvoskattedeklaration
  • Gåvobrev
  • Anmälan om överlåtelseskatt
  • Bouppteckning
  • Arvsskifte
  • Avvittring

Prislista

Juridiska uppdrag som hänför sig till förmögenhets-förvaltningen
SpecificationPris
Timpriset som bestäms enligt använd tid210,00 € timme
Dödande av urkund275,00 €