Couple senior smiling and cuddling together in the garden.

Förvalta din pensionsförsäkring

En frivillig pensionsförsäkring ger dig tilläggsskydd under pensionen. En pensionsförsäkring är en långsiktig sparform med skattestöd med vilken du kan komplettera din lagstadgade pension och trygga en bättre inkomstnivå under pensionstiden.

Vi beviljar inte längre nya frivilliga pensionsförsäkringar, men de befintliga försäkringarna har fördelar som inte längre går att få enligt den nuvarande lagstiftningen. Ta alltså väl hand om din pensionsförsäkring.

Om du har frågor om din pensionsförsäkring kan du ringa Nordea Kundtjänst på 0200 5000 (lna/msa) mån–fre kl. 8–20.

Spartid

Är ditt sparbelopp tillräckligt för att komplettera ditt pensionsskydd? När har du senast uppdaterat din sparplan? Satsa på trevliga pensionsår och kontrollera regelbundet att din plan för pensionssparande är ajour.

Pensionsförsäkringspremier

Du kan själv bestämma hur mycket och hur ofta du sparar i din pensionsförsäkring. Du gör klokt i att fundera på hurdan pension du strävar efter och skräddarsy sparbeloppet enligt ditt mål.

Betalningsplanen flexar enligt din livsituation – du kan till exempel ändra ditt månatliga sparbelopp eller göra engångsplaceringar. Du kan ändra din betalningsplan i Nordea Kundtjänst. Engångsplaceringar gör du enkelt i Nordeas nätbank.

Du kan dra av premier till din frivilliga pensionsförsäkring i beskattningen upp till 5 000 euro per kalenderår. Om premierna understiger 5 000 euro per år kan det beroende på situationen vara bra att komplettera sparbeloppet och därmed utnyttja skatteförmånen.

Allokering av sparkapital och kommande premier

Om din pensionsförsäkring omfattar fondanknutet sparkapital är det bra att tidvis kontrollera i vilka placeringsobjekt dina medel placerats. Du kan enkelt ändra allokeringen av sparkapital och kommande premier i nätbanken där du avgiftsfritt kan byta fonder och andra placeringsobjekt så ofta du vill. Du får hjälp och råd för att välja placeringsobjekt i Nordea Kundtjänst som skräddarsyr en sparplan för dig.

I Pensionsskydd som tecknats efter 10.1.2010 placerar Nordea Livförsäkring pensionsförsäkringspremierna och sparkapitalet under spartiden.

Förmånstagarförordnande

Om försäkringstagaren avlider betalas med stöd av försäkringens dödsfallsskydd en dödsfallssumma till de förmånstagare som försäkringstagaren förordnat.

Om din livssituation ändrats är det bra att du försäkrar dig om att förmånstagarförordnandet är ajour. Nordea Kundtjänst ger dig instruktioner för att uppdatera förmånstagarförordnandet. Läs mer om förmånstagarförordnandet (pdf, 21 KB)Öppnas i nytt fönster.

Gör ändringar enkelt i nätbanken

Du kan lätt följa upp och uppdatera din försäkring i Nordeas nätbank under Försäkringar.

  • Du kan följa upp hur ditt sparkapital utvecklas.
  • Du kan göra tilläggsplaceringar.
  • Du kan ändra allokeringen av försäkringens sparkapital.
  • Du kan ändra placeringsplanen för kommande försäkringspremier.
  • Du kan sköta dina ärenden elektroniskt.

När du går i pension

Pensionen börjar

Efter att du har uppnått den pensionsålder som anges i avtalsvillkoren kan du börja ta ut pension vid självvald tidpunkt. Pensionsåldern beror på när försäkringen har tecknats.  Dessutom kan sättet hur pensionen tas ut vara begränsat beroende på när försäkringspremierna har inbetalats.

Ungefär tre månader före den planerade ingången av pensionstiden skickar vi dig ett brev. I brevet ser du pensionstiden för din frivilliga pensionsförsäkring och en uppskattning av beloppet av den frivilliga pensionen. Du kan börja ta ut pensionen enligt kalkylen i brevet eller så kan du ändra pensionstiden. I brevet finns mer information om de olika alternativen.

Du kan meddela uppgifterna om hur du vill ta ut pensionen i nätbanken, i meddelandetjänsten Omaposti, genom att ringa Nordea Kundtjänst eller återsända bilagan till brevet om pensionsutbetalningen.

Förflyttning av pension

Du kan tidigare- eller senarelägga ingången av pensionstiden. Ändringen av ingången av pensionstiden är inte bindande – du kan alltid ändra planen och ta ut pensionen tidigare förutsatt att villkoren för pensionsåldern uppfylls.

Om du senarelägger ingången av pensionstiden lönar det sig att i möjligaste mån fortsätta inbetala försäkringspremier. På så sätt kan du fortsättningsvis utnyttja rätten till skatteavdrag vid pensionsförsäkringen.

Beskattning av pensionen

Pensioner som utbetalas med stöd av pensionsförsäkringar är skattepliktig inkomst. Beskattningen av pensionsförsäkringar varierar beroende på när de tecknats. I regel beskattas pension som förvärvs- eller kapitalinkomst. I avsnittet Försäkringar i nätbanken ser du hur pensionen fördelas mellan förvärvs- och kapitalinkomster.

Pensioner som utbetalas med stöd av en individuell pensionsförsäkring som ett företag har tecknat är i sin helhet förvärvsinkomst för pensionstagaren.

Datum för pensionsutbetalning

Den första pensionsutbetalningen betalas in på det bankkonto som du angett inom cirka en vecka från ingången av pensionstiden. I fortsättningen utbetalas den frivilliga pensionen den första bankdagen i månaden.

Pensionsbeslut

Om din pensionsförsäkring har tecknats före 31.12.2004 får du pensionsbeslutet efter den tredje pensionsutbetalningen.

Om din pensionsförsäkring har tecknats efter 1.1.2005 får du pensionsbeslutet efter den första pensionsutbetalningen.

Du kan kontrollera när din försäkring har tecknats på fliken Försäkringar i nätbanken eller i årsanmälan. 

Pensionstid

Pensionsbelopp

Du ser pensionsbeloppet i avsnittet Försäkringar i nätbanken eller i pensionsbeslutet som postas eller levereras till dig via nätbanken.

Ändringar i pensionsutbetalningen

Om din pensionsförsäkring har tecknats efter 1.1.2005, kan du ändra pensionstiden, det pensionsbelopp som månatligen betalas in på ditt konto och allokeringen av ditt sparkapital även under pensionstiden. Lättast ändrar du allokeringen av försäkringens sparkapital i avsnittet Försäkringar i nätbanken. Pensionstiden eller pensionsbeloppet ändrar du lättast genom att meddela ändringen via nätbanken, den mobila meddelandetjänsten eller genom att ringa Nordea Kundtjänst.

I fråga om de försäkringar som har tecknats före 31.12.2004 är det inte möjligt att ändra pensionstiden eller allokeringen av försäkringens sparkapital under pensionstiden.

 

Den frivilliga pensionen utbetalas på det bankkonto i Finland som du har valt. Om du vill byta det konto som pensionen betalas in på ska du meddela uppgifterna om det nya kontot via nätbanken, den mobila meddelandetjänsten eller genom att ringa Nordea Kundtjänst.

Ytterligare försäkringspremier

Efter att pensionsutbetalningen har börjat är det inte längre möjligt att inbetala ytterligare premier till pensionsförsäkringen.

Beskattning

Om ditt pensionsbelopp eller beloppet av andra inkomster betydligt ändras eller om det sker ändringar i beskattningen, gör du klokt i att beställa ett nytt skattekort för din frivilliga pension. Utgående från skattekortet verkställer Nordea förskottsinnehållning på din frivilliga pension så att du varken betalar för lite eller för mycket i skatt. Du kan beställa ett skattekort hos Skatteförvaltningen som kan leverera det direkt till Nordea Livförsäkring.

Livförsäkringspremie och dödlighetsåterbäring 

För att upprätthålla pensionsförsäkringens dödsfallsskydd uppbärs en livförsäkringspremie. Beloppet av livförsäkringspremien beror på den försäkrades ålder och det återstående sparbeloppet. Livförsäkringspremien tas ut från pensionen som utbetalas (försäkringar som tecknats före 31.12.2004) eller månatligen från sparkapitalet (försäkringar som tecknats efter 1.1.2005). En dödlighetsåterbäring betalas månatligen på pensionsförsäkringens sparkapital. 

Årsanmälan

Du får årligen ett sammandrag av de utbetalda pensionerna och den innehållna skatten. Du får årsanmälan till tjänsten Omaposti i nätbanken. Om du inte har Nordeas nätbankskoder får du årsanmälan per post. Årsanmälan sänds ut i början av februari.

Då pensionen upphör

Efter den sista pensionsutbetalningen får du ett meddelande om att pensionen upphör. Meddelandet innefattar ett sammandrag av de pensioner som betalats och den skatt som innehållits under innevarande år.

Beloppet av den sista pensionsutbetalningen kan avvika från de tidigare utbetalningarna eftersom försäkringens totala sparkapital utbetalas på samma gång.

De frivilliga pensionsförsäkringarna tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab vars ombud är Nordea Bank Abp.