Couple senior smiling and cuddling together in the garden.

Förvalta din pensionsförsäkring

En frivillig pensionsförsäkring ger dig tilläggsskydd under pensionen. En pensionsförsäkring är en långsiktig skattestöd sparform med vilken du kan komplettera din lagstadgade pension och försäkra en bättre inkomstnivå under pensionstiden.

Vi beviljar inte längre nya frivilliga pensionsförsäkringar, men de befintliga försäkringarna har fördelar som inte längre går att få enligt den nuvarande lagstiftningen. Ta alltså väl hand om din pensionsförsäkring.

Spartid

Är ditt sparbelopp tillräckligt för att komplettera ditt pensionsskydd? När har du senast uppdaterat din sparplan? Satsa på trevliga pensionsår och kontrollera regelbundet att din plan för pensionssparande är ajour.

Pensionsförsäkringspremier

Du kan själv bestämma hur mycket och hur ofta du sparar i din pensionsförsäkring. Det lönar sig därför att fundera på hurdan pensionsmålsättning du strävar efter och anpassa sparbeloppet enligt dina mål.

Betalningsplanen lämpar enligt din livssituation – du kan till exempel ändra ditt månatliga sparbelopp eller göra engångsplaceringar. Du kan ändra din betalningsplan i Nordea Kundtjänst. Engångsplaceringar gör du enkelt i Nordeas nätbankÖppnas i nytt fönster.

Du kan dra av premier till din frivilliga pensionsförsäkring i beskattningen upp till 5 000 euro per kalenderår. Om premierna understiger 5 000 euro per år kan det beroende på situationen vara bra att komplettera sparbeloppet och därmed utnyttja skatteförmånen.

Allokering av sparkapital och kommande premier

Om din pensionsförsäkring omfattar fondanknutet sparkapital är det bra att tidvis kontrollera i vilka placeringsobjekt dina medel placerats. Du kan enkelt ändra allokeringen av sparkapital och kommande premier i nätbanken där du avgiftsfritt kan byta fonder och andra placeringsobjekt så ofta du vill. Du får hjälp och råd för att välja placeringsobjekt i Nordea Kundtjänst som skräddarsyr en sparplan för dig.

I Pensionsskydd som tecknats efter 10.1.2010 placerar Nordea Livförsäkring pensionsförsäkringspremierna och sparkapitalet under spartiden.

Förmånstagarförordnande

Om försäkringstagaren avlider betalas med stöd av försäkringens dödsfallsskydd en dödsfallssumma till de förmånstagare som försäkringstagaren förordnat.

Om din livssituation ändrats är det bra att du försäkrar dig om att förmånstagarförordnandet är ajour. Nordea Kundtjänst ger dig instruktioner för att uppdatera förmånstagarförordnandet. Läs mer om förmånstagarförordnandet (pdf, 21 KB)Öppnas i nytt fönster

Gör ändringar enkelt i nätbanken

 • Du kan följa upp hur ditt sparkapital utvecklas.
 • Du kan göra tilläggsplaceringar.
 • Du kan ändra allokeringen av försäkringens sparkapital.
 • Du kan ändra placeringsplanen för kommande försäkringspremier.
 • Du kan sköta dina ärenden elektroniskt.

Saker att tänka på när pensionen påbörjas

Att börja ta ut pension är ett individuellt beslut och det finns ingen tidpunkt som passar alla. När man vill börja ta ut pension beror i sista hand på pensionstagarens egen vilja och personliga situation. I samband med uttaget gör du klokt i att fundera på följande saker:

1. Din livssituation och dina behov

Om du vill börja ta ut pension kan du göra det efter att du har uppnått den avtalsenliga pensionsåldern. Du kan också senarelägga pensionsutbetalningen om det ännu inte är aktuellt att börja ta ut pension.

2. Inom vilken tid skulle du vilja ta ut pension?

Det lönar sig att proportionera pensionens uttagstid utifrån din egen livssituation med beaktande av försäkringsspecifika uttagsgränser. Vid behov se närmare uppgifter under punkt Minsta och längsta uttagstid.

3. Beskattning

Den frivilliga pensionen är i sin helhet skattepliktig inkomst för pensionstagaren. En närmare redogörelse av din situation framgår av anmälan om pensionsutbetalning. Vid frågor om beskattningen ska du kontakta Skatteförvaltningen. Vi kan inte ta ställning till skatteoptimering för en enskild person.

När du går i pension

Pensionen börjar

Efter att du har uppnått pensionsåldern enligt avtalsvillkoren kan du börja ta ut pension när du vill. Pensionsåldern beror på tidpunkten när försäkringen har tecknats. Dessutom kan sättet hur pensionen tas ut vara begränsat beroende på när försäkringspremierna har inbetalats.

Ungefär tre månader före den planerade ingången av pensionen skickar vi dig ett brev. I brevet ser du pensionstiden för din frivilliga pensionsförsäkring och en uppskattning av pensionsbeloppet. Du hittar samma uppgifter också i årsrapporten som du årligen får. Du kan börja ta ut pension enligt den ursprungliga uttagsplanen eller så kan du ändra pensionstiden.

Du kan meddela uppgifterna om hur du vill ta ut pensionen i Nordeas nätbank, med ett meddelande via Omaposti eller återsända blanketten Uppgifter för utbetalning av pension. Anvisningar om hur du börjar ta ut pension via nättjänsten eller Omaposti hittar du nedan. 

Börja ta ut pension via nätbanken

Du kan börja ta ut pension via Nordeas nätbank om du har Nordeas nätbankskoder och du börjar ta ut pension enligt den ursprungliga pensionsplanen. 

Anvisningar för nätansökan:

 1. Logga in i nätbankenÖppnas i nytt fönster.
 2. Gå till fliken Försäkringar och fortsätt till Försäkringskapital och personförsäkringar. Fortsätt till avsnittet Försäkringar.
 3. Sänd ansökan
 4. Vi tar emot anmälan om pensionsutbetalning.

Om du har pension som beskattas som förvärvsinkomst ber vi dig också skicka oss ditt skattekort. Om du inte skickar oss skattekortet tar vi ut 40 procent skatt på pensionen som beskattas som förvärvsinkomst. Skattekortet kan du hämta på skatteverkets hemsida. Skatteförvaltningen kan skicka skattekortet direkt till Nordea Livförsäkring.

Börja ta ut pension via Omaposti

Du kan börja ta ut pension via Omaposti om du är kund hos Nordea och vill ändra den ursprungliga uttagsplanen eller om du är kund hos en annan finländsk bank och har nätbankskoder.

Så här kommer du igång:

 1. Logga in i OmapostiÖppnas i nytt fönster.
 2. Välj Nytt meddelande och Personförsäkringar som ämne.
 3. Skicka ansökan med ett fritt formulerat meddelande. I meddelandet ska du nämna:
  1. Kontonummer
  2. Startmånad
  3. Pensionstidens längd, dvs. tidsfristen när du vill ta ut det influtna sparbeloppet.
  4. Skattekort om du har pension som beskattas som förvärvsinkomst (bilaga). Du kan också be Skatteförvaltningen skicka skattekortet direkt till Nordea Livförsäkring.
  5. Vi tar emot anmälan om pensionsutbetalning.

Du kan börja ta ut pension när som helst efter att du har uppnått pensionsåldern. Om du skickar anmälan om pensionsutbetalning senast den femte dagen i månaden kan du börja ta ut pension från och med ingången av följande månad. Om vi får anmälan först efter den femte dagen i månaden kan ingången av pensionsutbetalningen skjutas upp med en månad.

Minimi- och maximitiderna för lyftande av pensionen 

Den minsta uttagstiden för pensionsförsäkringen är 24 månader för pensionsförsäkringsavtal som öppnats före 17.9.2009. För pensionsförsäkringsavtal som öppnats från och med 17.9.2009 är den minsta uttagstiden 10 år. I tabellen över flikar nedan kan du utifrån din situation se den lägsta möjliga pensionsåldern och den minsta uttagstiden. Den högsta uttagstiden har inte fastställts för pensionsförsäkringar. 

Om ditt sparbelopp är mindre än 2 000 euro, rekommenderar vi att du tar ut hela beloppet på en gång. Vänligen meddela oss om detta med anmälan om pensionsutbetalning.

Försäkringen tecknades 1.10.1992–23.6.1999

Försäkringen tecknades 1.10.1992–23.6.1999

Lägsta möjliga pensionsålder är 58 år.

De premier som betalats 2010–2016 intjänade pension som kan tas ut från 62 års ålder.

De premier som betalats från 2017 intjänar pension som pensionstagaren kan börja ta ut utifrån sitt födelseår. (se tabellen)

FödelseårLägsta pensionsålder
-195763
1958-196164
1962-197265
1973-198466
1985-199767
1998-68

Minsta uttagstid är 2 år.

Beskattning

Beskattas som förvärvsinkomst och kapitalinkomst

Som förvärvsinkomst beskattas de försäkringspremier som betalats före 1.1.2006 och avkastningen på dem som betalas som pension. De försäkringspremier som betalats från 1.1.2006 intjänar pension som beskattas som kapitalinkomst.

Försäkringen tecknades 24.6.1999-5.5.2004
Försäkringen teckades 6.5.2004-17.9.2009
Försäkringen tecknades 18.9.2009-31.12.2012
Förflyttning av pension

Du kan senarelägga ingången av pensionstiden. Om du har valt att senarelägga pensionsutbetalningen kan du meddela oss det med anmälan om pensionsutbetalning. I så fall skickar vi dig en ny anmälan om pensionsutbetalning ungefär tre månader före den planerade starttidpunkten. Om du inte meddelar oss separat om senareläggningen får du om ett år automatiskt en ny förfrågan om inledningen av pensionsutbetalningen. Om du har senarelagt pensionsutbetalningen men vill börja ta ut pension tidigare än planerat kan du göra det med anmälan om pensionsutbetalning som du har fått eller en nätansökan eller ett meddelande via Omaposti. Mer information hittar du under punkten Pensionen börjar.


Om du senarelägger ingången av pensionstiden lönar det sig att i möjligaste mån fortsätta inbetala försäkringspremier. På så sätt kan du fortsättningsvis utnyttja rätten till skatteavdrag för pensionsförsäkringen. Meddela oss separat om du vill fortsätta att spara. Om du är kund hos Nordea kan du meddela oss att du vill fortsätta sparandet i avsnittet Försäkringar i Nordeas nätbank. I annat fall kan du meddela oss att du fortsätter sparandet genom att skicka oss anmälan om pensionsutbetalning.


Beskattning av pensionen

Pensioner som utbetalas med stöd av pensionsförsäkringar är skattepliktig inkomst. Beskattningen av pensionsförsäkringar varierar beroende på när de tecknats. I regel beskattas pension som förvärvs- eller kapitalinkomst. Fördelningen av pensionen mellan förvärvs- och kapitalinkomster framgår av avsnittet Försäkringar i nätbanken eller anmälan om pensionsutbetalning som vi skickar dig cirka tre månader innan pensionsutbetalningen börjar.

Om du har pension som beskattas som förvärvsinkomst ber vi dig skicka oss ditt skattekort. Om du inte skickar oss skattekortet tar vi ut 40 procent skatt på pensionen som beskattas som förvärvsinkomst. Som skattekort kan du använda skattekort för lön (varvid skatten tas ut enligt tilläggsskattesatsen) eller ett skattekort som beräknats för annan förmån eller pension.

Skattekortet kan du hämta från Skatteförvaltningens webbplats eller genom att ringa Skatteförvaltningen på numret 020 697 000. Skatteförvaltningen kan skicka skattekortet direkt till Nordea Livförsäkring. Om du skickar oss skattekortet kan du lämna in det som bilaga till anmälan om pensionsutbetalning i svarskuvertet eller som bilaga till ett meddelande via Omaposti. I Omaposti väljer du Nytt meddelande och Personförsäkringar som mottagare. Du kan logga in i Omaposti med alla finländska bankers nätbankskoder.

Du behöver inte skicka skattekortet för kapitalinkomster utan vi tar ut skatt automatiskt i enlighet med gällande kapitalinkomstskatt. Skatt innehålls av pensionens månatliga helhetssumma.

Pensioner som utbetalas med stöd av en individuell pensionsförsäkring som ett företag har tecknat är i sin helhet förvärvsinkomst för pensionstagaren.

Besparingarna på pensionsförsäkringen

Datumet då pensionsförsäkringsavtalet har tecknats påverkar hanteringen av det influtna sparbeloppet då pensionsutbetalningen börjar. De två alternativen presenteras nedan.

 • Om du har öppnat ett pensionsförsäkringsavtal senast 31.12.2004, övergår försäkringens sparkapital automatiskt till garanterat sparkapital i samband med pensionsuttaget. Placeringsobjekten kan inte ändras efter att pensionen har inletts.

 • Om du har öppnat pensionsförsäkringsavtalet 1.1.2005 eller därefter förblir sparkapitalet kvar i de placeringsobjekt som du valt. Du kan kolla och byta placeringsobjekt lätt i Nordeas nätbank.

Om du är bankkund hos Nordea ser du datumet då avtalet har öppnats i avsnittet Försäkringar i nätbanken. Öppningsdatumet framgår också av årsrapporten som du årligen får. 
Datum för pensionsutbetalning    

Den första pensionsutbetalningen betalas in på det bankkonto som du angett inom cirka en vecka från ingången av pensionstiden. I fortsättningen utbetalas den frivilliga pensionen den första bankdagen i månaden.

 

Pensionsbeslut

Om din pensionsförsäkring har tecknats före 31.12.2004 får du pensionsbeslutet efter den tredje pensionsutbetalningen.

Om din pensionsförsäkring har tecknats efter 1.1.2005 får du pensionsbeslutet efter den första pensionsutbetalningen.

Du kan kontrollera när din försäkring har tecknats på fliken Försäkringar i nätbanken eller i årsanmälan. 

Pensionstid

Pensionsbelopp

Du ser pensionsbeloppet i avsnittet Försäkringar i nätbanken eller i pensionsbeslutet som postas eller levereras till dig via nätbanken.

Ändringar i pensionsutbetalningen

Om din pensionsförsäkring har tecknats efter 1.1.2005, kan du ändra pensionstiden, det pensionsbelopp som månatligen betalas in på ditt konto och allokeringen av ditt sparkapital även under pensionstiden. Lättast ändrar du allokeringen av försäkringens sparkapital i avsnittet Försäkringar i nätbanken. Pensionstiden eller pensionsbeloppet ändrar du lättast genom att meddela ändringen via nätbanken, den mobila meddelandetjänsten eller genom att ringa Nordea Kundtjänst.

I fråga om de försäkringar som har tecknats före 31.12.2004 är det inte möjligt att ändra pensionstiden eller allokeringen av försäkringens sparkapital under pensionstiden.

 

Den frivilliga pensionen utbetalas på det bankkonto i Finland som du har valt. Om du vill byta det konto som pensionen betalas in på ska du meddela uppgifterna om det nya kontot via nätbanken, den mobila meddelandetjänsten eller genom att ringa Nordea Kundtjänst.

Ytterligare försäkringspremier

Efter att pensionsutbetalningen har börjat är det inte längre möjligt att inbetala ytterligare premier till pensionsförsäkringen.

Beskattning

Om ditt pensionsbelopp eller beloppet av andra inkomster betydligt ändras eller om det sker ändringar i beskattningen, gör du klokt i att beställa ett nytt skattekort för din frivilliga pension. Utgående från skattekortet verkställer Nordea förskottsinnehållning på din frivilliga pension så att du varken betalar för lite eller för mycket i skatt. Du kan beställa ett skattekort hos Skatteförvaltningen som kan leverera det direkt till Nordea Livförsäkring.

Livförsäkringspremie och dödlighetsåterbäring 

Den försäkrades ålder och det återstående sparkapitalet påverkar inte beloppet av livförsäkringspremien. Eftersom sannolikheten för att dö ökar med åldern stiger den procentuella livförsäkringspremien månatligen. Efter ingången av pensionsutbetalningen minskar sparbeloppet vilket även minskar det totala premiebeloppet. Livförsäkringen kan antigen stiga eller sjunka under pensionstiden på grund av ålderns och sparkapitalets sammantagna effekt. Det exakta beloppet av livförsäkringspremien som du betalat ser du årligen i årsrapporten på den separata raden Debitering. Livförsäkringspremien debiteras antingen från pensionen som betalas ut (avtal som tecknats t.o.m. 31.12.2004) eller månatligen från sparkapitalet (avtal som tecknats fr.o.m. 1.1.2005).

Sparkapitalet i pensionsförsäkringen krediteras månatligen med en dödlighetsåterbäring. Dödsfallsskydd ingår inte automatiskt i pensionsförsäkringar eftersom det är fråga om en s.k. livstidsförsäkring som upphör då den försäkrade dör och de återstående försäkringsbesparingarna förblir hos försäkringsbolaget. För denna risk krediterar försäkringsbolaget föresäkringen med dödlighetsåterbäringen som, likt livförsäkringspremien, fastställs utifrån den försäkrades ålder och försäkringens sparbelopp. Det exakta beloppet av dödlighetsåterbäringen ser du i punkten Krediteringar i årsrapporten.

Årsanmälan

Du får årligen ett sammandrag av de utbetalda pensionerna och den innehållna skatten. Du får årsanmälan till tjänsten Omaposti i nätbanken. Om du inte har Nordeas nätbankskoder får du årsanmälan per post. Årsanmälan skickas ut i början av februari.

Då pensionen upphör

Efter den sista pensionsutbetalningen får du ett meddelande om att pensionen upphör. Meddelandet innefattar ett sammandrag av de pensioner som betalats och den skatt som innehållits under innevarande år.

Beloppet av den sista pensionsutbetalningen kan avvika från de tidigare utbetalningarna eftersom försäkringens totala sparkapital utbetalas på samma gång.

De frivilliga pensionsförsäkringarna tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab vars ombud är Nordea Bank Abp.