Ansvarsfriskrivning för marknadspublikationerna

Placeringsöversikt

Publikationens eller rapportens innehåll 

Rekommendationerna, kalkylerna och riktkurserna bygger på en eller flera värderingsmetoder, exempelvis kassaflödesanalys, användning av nyckeltal, teknisk analys av marknaden samt ränte- och valutaprognoser med beaktande av marknadsläget och tidshorisonten. De i publikationen eller rapporten citerade rekommendationerna och riktkurserna samt de viktigaste antagandena bakom prognoserna baserar sig på namngivna källor. Publiceringsdatum framgår av det analysmaterial som citerats eller återgivits. Prognoser och bedömningar kan justeras om det aktuella bolaget eller emittenten omvärderas i senare versioner av källmaterialet.

Allokeringsrekommendationer

Nordeas placeringsrådgivning utgår ifrån en egendomsslagsallokering som motsvarar kundens riskprofil. Den långsiktiga, av marknadssynen oberoende, egendomsslagsallokeringen granskas minst en gång per år och förändras ifall Nordeas syn på de långsiktiga avkastningarna och riskerna på marknaden ändras betydligt. De marknadssynsenliga egendomsslagsrekommendationerna är riktade till de kunder, som önskar att aktivt ändra sin portföljs egendomsslagsfördelning efter marknadsförhållanden inom ramarna för sin riskprofil. 

Rekommendationernas målsättning är en högre avkastning än avkastningen för den grundportfölj som rekommenderats för en specifik riskprofil. De egendomsslag som över/underviktas i rekommendationerna förväntar vi oss avkasta bättre/sämre än investeringar i övriga motsvarande tillgångsslag på en 3–6 månaders tidsperiod. Rekommendationerna för de centrala egendomsslagen (investeringar i aktie-, masslåne- och penningmarknaderna) kan variera +/–15 procentenheter i relation till grundvikten. Aktiemarknadsområdens och masslånemarknadssegmentens rekommendationer kan variera +/–20 procentenheter i relation till grundvikten. Rekommendationerna ändras vid behov och ses över minst en gång per månad.

Inhemska aktiemodellportföljen

Bolagen i modellportföljen är inte absoluta köprekommendationer, utan aktierna har valts på så sätt att portföljen bildar en diversifierad finländsk aktieportfölj. Målet med modellportföljen är att nå en avkastning som överstiger avkastningsindexet OMX Helsinki Cap. Modellportföljen strävar inte efter att följa indexets struktur och därför kan aktieviktdifferenserna mellan indexet och modellportföljen vara avsevärda. 

Modellportföljbolagen är bolag som vi anser vara attraktiva placeringsobjekt som en del av aktieportföljen under de följande 12 månaderna. Vikterna för bolagen i modellportföljen fastställs stegvis med 5 procentenheters mellanrum. I modellportföljen är minimivikten för enskilda bolag 5 % och maximivikten 20 %.

Nordiska aktiemodellportföljen

Aktierna till den Nordiska modellportföljen är valda så, att portföljen utgör en diversifierad nordisk aktieportfölj. Målet är att överstiga avkastningen i VINX Benchmark –indexet. Den Nordiska modellportföljen strävar inte till att följa indexets upplägg, och därmed kan aktievikterna mellan portföljen och indexet avvika kraftigt. Modellportföljsbolagen är bolag, som vi anser vara attraktiva placeringsobjekt som en del av portföljen under de följande 12 månaderna. Modellportföljens aktiers vikt definieras på en tregradig skala, där likviditeten på dagsnivå är den avgörande faktorn. Modellportföljen publiceras i nätbanken tillsammans med bolagsöversikter, och ändringar till portföljen kan göras när som helst. Ändringarna publiceras i Morgon- och Veckorapporterna.

Global-rekommendationslistan

Global-rekommendationslistan är en internationell rekommendationslista till vilken det har valts ca 20 intressanta investeringsobjekt. Vid val av aktierna till rekommendationslistan tas i beaktande flera olika faktorer som t.ex. Standard & Poor's aktierekommendationer, Nordeas investeringsstrategi, samt bedömningar av den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden. Eventuella förändringar samt kommentarer på aktuella händelser för bolagen som är på rekommendationslistan kommuniceras i Nordeas övriga publikationer, så som Morgon- och Veckorapporterna. 

Rekommendationslistorna för masslån

Rekommendationslistorna över masslån omfattar valda masskuldebrevslån som emitterats av stater i eurozonen och europeiska företag samt räntebevis som emitterats av Nordea Bank Abp. Urvalet bygger på vår syn på de allmänna utsikterna för masslånemarknaden och kreditvärdigheten hos emittenterna och referensbolagen i räntebevisen. Rekommendationslistan innehåller främst sådana masslån vars emittenter eller referensbolag har kreditbetyget investment grade. 

På listan finns också lån med högre kreditrisk vars emittenter eller referensbolag har kreditbetyget high yield. Vi bedömer att masslånen på listorna är intressanta placeringsobjekt i en diversifierad placeringsportfölj.

Emittenterna av de värdepapper som nämns i publikationen eller rapporten har inte granskat denna publikation eller rapport före publiceringen.

Källor

Denna publikation eller rapport kan baseras på och innehålla information såsom bedömningar, prognoser, rekommendationer, riktkurser och värderingar från följande källor:

  • IS&As rådgivare och strateger
  • offentligt tillgänglig information
  • Nordea Markets
  • information från andra enheter i koncernens bolag eller andra bolag i Nordeakoncernen
  • Standard & Poor’s eller
  • andra namngivna källor.

I den mån denna publikation eller rapport baseras på eller innehåller information som härrör från andra källor (”andra källor”) än IS&A (”extern information”), har IS&A bedömt de andra källorna som tillförlitliga. Varken bolag i Nordeakoncernen, Nordea Markets, Standard & Poor’s eller andra intresse- eller dotterbolag till ovan nämnda bolag eller andra personer kan emellertid garantera att den externa informationen är korrekt, tillräcklig eller fullständig.

Tolkningen av bedömningar eller rekommendationer (såsom köp eller sälj eller liknande uttryck) kan variera beroende av källa och därför har uttrycken vid behov definierats i det namngivna källmaterialet eller på hemsidan för de parter som ansvarar för publiceringen av dem.

Risker med värdepapper

Risken för att investera i vissa finansiella instrument, inbegripet de som nämns i denna publikation eller rapport är generellt hög. Detta beror på att deras marknadsvärde är utsatt för en mängd olika faktorer såsom emittentens operativa och finansiella ställning, framtida tillväxt, ändrade kreditbetyg och räntor, den ekonomiska och politiska miljön, valutakurser, likviditeten på marknaden, förändringar i investerarnas förväntningar etc. Om värdepappret noteras i en annan valuta än den som investeraren placerar i, kan valutakursförändringar antingen sänka eller höja placeringens värde eller avkastning. 

Om emittenten av värdepappret blir insolvent eller råkar ut för någon annan motsvarande situation kan det dessutom hända att det inte går att bedriva handel med värdepappret. Det är viktigt att komma ihåg att den historiska avkastningen inte är någon garanti för den framtida utvecklingen och att de prognoser som presenteras i publikationen eller rapporten baserar sig på antaganden som kanske inte motsvarar utfallet. Vid placeringar i enskilda aktier kan investeraren förlora hela eller delar av kapitalbeloppet.

Intressekonflikter

Syftet med de interna anvisningarna är till exempel att säkerställa att ingen rådgivare eller strateg missbrukar, eller låter någon annan missbruka, konfidentiell information. Det är IS&As policy att det inte ska finnas någon koppling mellan intäkterna för enheterna som tillhandahåller investmentbankingtjänster och ersättningen till enskilda rådgivare eller strateger.

Koncernbolagen är medlemmar i lokala fondhandlarföreningar i respektive land där koncernbolagen har sina huvudkontor. De interna anvisningarna överensstämmer med fondhandlarföreningarnas rekommendationer. Denna publikation eller rapport har färdigställts under beaktande av Nordeakoncernens riktlinjer för intressekonflikter, som finns på www.nordea.comÖppnas i nytt fönster (på engelska).

Tutustu myös oheisiin, tähän julkaisuun tai raporttiin liittyviä etuja ja eturistiriitoja koskeviin tietoihin:

Uppgifter om det personliga innehavet hos IS&As rådgivare och strateger som ger värdepappersspecifika placeringsrekommendationer

Strukturen hos rekommendationer givna av Nordea MarketsÖppnas i nytt fönster analytikernas personliga innehav, market maker-skyldigheter samt emissioner av värdepapper där Nordea Markets fungerat som arrangör under de senaste 12 månaderna (på engelska)

Struktur, värderingsmetoder etc. för Standard & Poor's rekommendationerÖppnas i nytt fönster (på engelska)